C2 Telecommunication and Networks - Telekomunikacja i Sieci

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. wzmacniacz
  amplifier [ˈæmpləfaɪə]
 2. amplituda
  amplitude [amplitude]
 3. fala elektromagnetyczna
  electromagnetic wave [electromagnetic ˈweɪv]
 4. komunikacja asynchroniczna
  asynchronous communication [eɪˈsɪŋkrənəs kəˌmjuːnəˈkeɪʃən]
 5. transmisja sygnału
  signal transmission [ˈsɪgnəl trænsˈmɪʃən]
 6. przedział czasu
  time interval [ˈtaɪm ˈɪntərvəl]
 7. cyfrowe przetwarzanie sygnału
  digital signal processing [ˈdɪdʒətəl ˈsɪgnəl prəˈsesɪŋ]
 8. częstotliwość dźwięku
  audio frequency [ˈɔdiːˌoʊ ˈfriːkwənsiː]
 9. słyszalne widmo
  audible spectrum [ˈɔdəbəl ˈspektrəm]
 10. pasmo
  band [baːnd]
 11. sieć szkieletowa
  backbone [ˈbækˌbəʊn]
 12. być przekazywany między
  be relayed between [ˈbiː relayed bɪˈtwiːn]
 13. system dosyłowy
  backhaul [backhaul]
 14. wąskopasmowy
  narrowband [narrowband]
 15. dane pakietowe
  packet data [ˈpækət ˈdeɪtə]
 16. przepływ dwukierunkowy
  bidirectional flow [ˌbaɪdəˈrekʃnəl ˈfloʊ]
 17. gęstość bitowa
  bit density [ˈbɪt ˈdensətiː]
 18. strumień bitów
  bit stream [ˈbɪt ˈstriːm]
 19. komutacja łączy
  circuit switching [ˈsərkət ˈswɪtʃɪŋ]
 20. sieć telekomunikacyjna
  telecommunications network [ˌtelɪkəˌmjuːnəˈkeɪʃənz ˈnetˌwərk]
 21. kanał komunikacyjny
  communication channel [kəˌmjuːnəˈkeɪʃən ˈtʃænəl]
 22. medium transmisyjne
  transmission medium [trænsˈmɪʃən ˈmiːdiːəm]
 23. multipleksowanie
  multiplexing [ˈməltəˌpleksɪŋ]
 24. przetwarzanie sygnałów
  signal processing [ˈsɪgnəl prəˈsesɪŋ]
 25. kompresja stratna
  lossy compression [ˈlɔsiː kəmˈpreʃən]
 26. kompresja bezstratna
  lossless compression [lossless kəmˈpreʃən]
 27. suma kontrolna
  checksum [ˈtʃekˌsəm]
 28. entropia
  entropy [ˈentrəpiː]
 29. teoria kodowania
  coding theory [ˈkoʊdɪŋ ˈθiːəriː]
 30. regenerator sygnału
  repeater [rɪˈpiːtər]
 31. osłabienie
  attenuation [attenuation]
 32. komutacja pakietów
  packet switching [ˈpækət ˈswɪtʃɪŋ]
 33. koncentrator sieciowy
  Ethernet hub [ˈiːθərˌnet ˈhəb]
 34. rozchodzić się
  diverge [daɪˈvɜːdʒ]
 35. wyrównać
  equalize [ˈiːkwəˌlaɪz]
 36. główny pień
  main trunk [ˈmaɪn ˈtrəŋk]
 37. przewód koncentryczny
  coaxial cable [koʊˈæksiːəl ˈkeɪbəl]
 38. seria
  burst [bɝst]
 39. nadmierność
  redundancy [ˈriˌdʌndən̩si]
 40. agregacja łącz
  link aggregation [ˈlɪŋk ˌægrɪˈgeɪʃən]
 41. wspólna firma przesyłająca
  common carrier [ˈkɑmən ˈkeriːər]
 42. satelita telekomunikacyjna
  communications satellite [kəˌmjuːnəˈkeɪʃənz ˈsætəˌlaɪt]
 43. system przekaźnikowy
  relay system [ˈriːˌleɪ ˈsɪstəm]
 44. przepływność
  bit rate [ˈbɪt ˈreɪt]
 45. macierz współczynników
  matrix coefficients [ˈmeɪtrɪks ˌkoʊəˈfɪʃənts]
 46. konwergencja
  convergence [kənˈvərdʒəns]
 47. połączenie łańcuchowe
  daisy chain [ˈdeɪziː ˈtʃeɪn]
 48. zamazany
  fuzzy [ˈfəziː]
 49. ostrość
  sharpness [sharpness]
 50. ostrość
  definition [ˌdɛfɪˈnɪʃən]
 51. rozmagnesowanie
  degaussing [diːˈgæʊsɪŋ]
 52. demodulator
  demodulator [(ˈ)diːˈmɑdʒəˌleɪtər]
 53. dielektryk
  dielectric [ˌdaɪ.əˈlɛk.tɹɪk]
 54. nieprzewodzące
  non-conductive [non-conductive]
 55. hamować
  inhibit [ɪnˈhɪbət]
 56. mikrofon kierunkowy
  directional microphone [directional ˈmaɪkrəˌfoʊn]
 57. rozproszone przetwarzanie danych
  distributed data processing [dɪˈstrɪbjuːtɪd ˈdeɪtə prəˈsesɪŋ]
 58. obliczenia rozproszone
  distributed computing [dɪˈstrɪbjuːtɪd kəmˈpjuːtɪŋ]
 59. skrętka
  twisted-pair wire [twisted-pair ˈwaɪr]
 60. zjonizowany
  ionised [ionised]
 61. jonosfera
  ionosphere [aɪˈɑnəˌsfɪr]
 62. orbita geostacjonarna
  geostationary orbit [geostationary ˈɔrbət]
 63. interferencja elektromagnetyczna
  electromagnetic interference [electromagnetic interference]
 64. widmo
  spectrum [ˈspektrəm]
 65. powierzchnia przewodząca
  conductive surface [kənˈdəktɪv ˈsərfəs]
 66. odszyfrować
  descramble [diːˈskræmbəl]
 67. facylitator
  facilitator [fəˈsɪləˌteɪtər]
 68. transponder satelitarny
  satellite transponder [ˈsætəˌlaɪt trænˈspɑndər]
 69. hybrid fibre-coaxial
  hybrid fibre-coaxial [ˈhaɪbrəd fibre-coaxial]
 70. telekino
  film chain [ˈfɪlm ˈtʃeɪn]
 71. telekino
  film island [ˈfɪlm ˈaɪlənd]
 72. kompresja fraktalna
  fractal compression [ˈfræktəl kəmˈpreʃən]
 73. podział
  fragmentation [fʁaɡ.mɑ̃.ta.sjɔ̃]
 74. tymczasowa technologia
  interim technology [ˈɪntərəm technology]
 75. frame relay
  frame relay [ˈfreɪm ˈriːˌleɪ]
 76. multiplekser
  multiplexer [multiplexer]
 77. bufor ramki
  frame buffer [ˈfreɪm ˈbəfər]
 78. protokół transferu plików
  file transfer protocol [fəˈleɪ trænsˈfər ˈproʊtəˌkɔl]
 79. współczynnik wzmocnienia
  gain [ɡeɪn]
 80. maska podsieci
  subnetwork mask [subnetwork ˈmæsk]
 81. maska adresu
  address mask [əˈdres ˈmæsk]
 82. podsieć
  subnet [subnet]
 83. protokół warstwy aplikacji
  application layer protocol [ˌæpləˈkeɪʃən ˈleɪər ˈproʊtəˌkɔl]
 84. groupware
  groupware [ˈgruːpˌwer]
 85. uścisk dłoni
  handshake [handshake]
 86. przedwzmacniacz
  preamplifier [priːˈæmpləˌfaɪr]
 87. przetwornica częstotliwości
  frequency converter [ˈfriːkwənsiː kənˈvərtər]
 88. modulator
  modulator [modulator]
 89. struktura katalogu
  directory structure [dəˈrektriː ˈstrəktʃər]
 90. katalog hierarchiczny
  hierarchical directory [ˌhaɪˈrɑrkɪkəl dəˈrektriː]
 91. podkatalog
  subdirectory [subdirectory]
 92. wiązka elektronów
  electron beam [ɪˈlekˌtrɑn ˈbiːm]
 93. system nadrzędny
  host system [ˈhoʊst ˈsɪstəm]
 94. przychodzący
  inbound [ˈɪnˌbæʊnd]
 95. podczerwień
  infrared [ˌɪnfrəˈred]
 96. układ scalony
  integrated circuit [ˈɪntəˌgreɪtɪd ˈsərkət]
 97. obwód elektroniczny
  electronic circuit [ɪˌlekˈtrɑnɪk ˈsərkət]
 98. stacja czołowa
  headend [ˈhedˌend]
 99. połączyć
  interconnect [ˌɪntərkəˈnekt]
 100. przełącznik wielowarstwowy
  multilayer switch [multilayer ˈswɪtʃ]
 101. konwerter
  converter [kənˈvərtər]
 102. interaktywna obsługa osoby dzwoniącej
  interactive voice response [interactive ˈvɔɪs rɪˈspɑns]
 103. przywrócenie
  restoration [ˌrestəˈreɪʃən]
 104. automat zgłoszeniowy
  automated attendant [ˈɔtəˌmeɪtɪd əˈtendənt]
 105. pasmo Ka
  Ka-Band [Ka-Band]
 106. bod
  baud [bɔːd]
 107. urządzenie pamięci masowej
  mass storage unit [ˈmæs ˈstɔrɪdʒ ˈjuːnət]
 108. miejska sieć komputerowa
  metropolitan area network [ˌmetrəˈpɑlətən ˈeriːə ˈnetˌwərk]
 109. transmisja szeregowa
  serial transmission [ˈsɪriːəl trænsˈmɪʃən]
 110. wygrawerować
  engrave [ɪnˈgreɪv]
 111. łącza dzierżawione
  leased line [ˈliːst ˈlaɪn]
 112. dioda elektroluminescencyjna
  light emitting diode [ˈlaɪt iːˈmɪtɪŋ ˈdaɪˌoʊd]
 113. wzmacniać
  amplify [ˈæmp.lɪ.faɪ]
 114. strumień świetlny
  luminous flux [ˈluːmənəs ˈfləks]
 115. sygnał luminacji
  luminance signal [ˈluːmənəns ˈsɪgnəl]
 116. luks
  lux [ˈləks]
 117. język maszynowy
  machine language [məˈʃiːn ˈlæŋgwɪdʒ]
 118. multicast
  multicast [multicast]
 119. medium
  medium [ˈmiːdɪəm]
 120. podzespół
  sub-assembly [sub-assembly]
 121. wielodostęp
  multiple access [ˈməltəpəl ˈækˌses]
 122. obsługa współbieżna
  concurrent execution [concurrent ˌeksɪˈkjuːʃən]
 123. obwód drukowany
  printed circuit board [ˈprɪntɪd ˈsərkət ˈbɔrd]
 124. rejestr nazw domen
  domain name registry [doʊˈmeɪn ˈneɪm ˈredʒəstriː]
 125. rejestrator domeny
  domain name registrar [doʊˈmeɪn ˈneɪm ˈredʒəˌstrɑr]
 126. interoperacyjny
  interoperable [interoperable]
 127. wychodzące
  outbound [ˈæʊtˌbæʊnd]
 128. datagram
  datagram [datagram]
 129. równoległe wejście
  parallel input [ˈperəˌlel ˈɪnˌpʊt]
 130. równoległe wyjście
  parallel output [ˈperəˌlel ˈæʊtˌpʊt]
 131. kontrola parzystości
  parity check [ˈperətiː ˈtʃek]
 132. publiczna komutowana sieć telefoniczna
  public switched telephone network [ˈpəblɪk ˈswɪtʃt ˈteləˌfoʊn ˈnetˌwərk]
 133. podmorski kabel telekomunikacyjny
  submarine telecommunications cable [ˈsəbməˌriːn ˌtelɪkəˌmjuːnəˈkeɪʃənz ˈkeɪbəl]
 134. fotonika
  photonics [foʊˈtɑnɪks]
 135. kineskop CTR
  cathode-ray tube [cathode-ray ˈtuːb]
 136. ping
  ping [pɪŋ]
 137. polaryzacja
  polarization [ˌpoʊlərəˈzeɪʃən]
 138. nadajnik przenośny
  portable transmitter [ˈpɔrtəbəl trænsˈmɪtər]
 139. warstwa łącza
  data link layer [ˈdeɪtə ˈlɪŋk ˈleɪər]
 140. ognisko
  focal point [ˈfoʊkəl ˈpɔɪnt]
 141. osłabiać
  attenuate [əˈtɛn.juː.eɪt]
 142. stosunek sygnału do szumu
  signal-to-noise ratio [signal-to-noise ˈreɪʃoʊ]
 143. satelitarna usługa internetowa
  satellite internet access [ˈsætəˌlaɪt ˈɪntərˌnet ˈækˌses]
 144. niska orbita okołoziemska
  low Earth orbit [ˈloʊ ˈərθ ˈɔrbət]
 145. zmienność częstotliwości
  frequency agility [ˈfriːkwənsiː əˈdʒɪlətiː]
 146. scrambler
  scrambler [scrambler]
 147. podnośna
  subcarrier [subcarrier]
 148. sieć komutowana
  switched network [ˈswɪtʃt ˈnetˌwərk]
 149. system komutowany
  switched system [ˈswɪtʃt ˈsɪstəm]
 150. kompresja symetryczna
  symmetrical compression [səˈmetrɪkəl kəmˈpreʃən]
 151. protokół kontroli transmisji
  transmission control protocol [trænsˈmɪʃən kənˈtroʊl ˈproʊtəˌkɔl]
 152. telemetria
  telemetry [təˈlemətriː]
 153. dzielenie czasu
  time sharing [ˈtaɪm ˈʃerɪŋ]
 154. kwantyzacja
  quantization [ˌkwɑntəˈzeɪʃən]
Author:
marko4
ID:
295886
Card Set:
C2 Telecommunication and Networks - Telekomunikacja i Sieci
Updated:
2015-02-15 11:53:37
Tags:
C2
Folders:
C2
Description:
C2 Telecommunication and Networks - Telekomunikacja i Sieci
Show Answers: