Palliativ tenta (smärta) 2015

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad är smärta?
  En subjektiv och individuell upplevelse som kan beskrivas på många olika sätt
 2. Smärtupplevelsens tre komponenter är
  - Limbiska strukturer- (affektiv komponent) Obehagsupplevelser

  - Somatiska/sensoriska cortex - (sensoriskt diskriminativ komponent) smärtans intensitet, lokalisation och duration

  - Prefrontal/frontal cortex - (Kognitiv komponent) igenkännandet av smärta, tankar och handlingar
 3. Vad kallas nervändslut som bara reagerar på ett stimuli, och vad kallas nervändslut som reagerar på flera?
  - Unimodala nervändslut - reagerar på ett stimuli

  - Polymodala nervändslut - reagerar på flera stimulin
 4. Vad är skillnaden mellan a-fibrer och c-fibrer?
  A-fibrer är grova och har en myelinskida vilket gör att informationen hoppar fram i snabbare takt

  C-fibrer saknar myelinskida och det gör att informationen når fram senare (långsammare)
 5. Beskriv smärtans väg
  Impulserna från a-fibrer förmedlas till hjärnan via baksträngsbanorna, som först går in i ryggmärgen och fortsätter forslat om ryggmärgens bakhorn till baksträngskärnorna i den förlängda märgen. I den förlängda märgen kopplas dom om och korsar nervbanorna över till motsatt sida och informationen skickas vidare till thalamus. I thalamus omkopplas dom igen till olika delar av thalamus
 6. Beskriv vägen från ryggmärg till hjärna
  Från ryggmärgen leds smärtan vidare till

  - MEDULLA OBLONGATA via TRACTUS SPINORETICULARIS (de spinoretikulära banorna påverkar RVM som är säte för smärthämning samt centra för autonom reglering i den förlänga ärgen vilket leder till att blodtryck och puls stiger och andningsfrekvensen ökar)

  - MESENCEPHALON via TRACTUS SPINOMESENCEPALICUS (de spinomesencephala banorna förmedlar information till kärnformationer i mitthjärnan varifrån de descenderandesmärthämmande bansystemen utgår ifrån)

  - THALAMUS via TRACTUS SPINOTHALAMICUS ( där omkopplar dom i olika thalamuskärnor, dessa kärnor erhåller också information från andra sensoriska system, såsom tryck, beröring, vibration, värme och kyla)
 7. Hur moduleras smärta på perifer nivå?
  - Kyla hämmar smärta perifert då kylan minskar ledningshastigheten i de afferenta smärtfibrerna

  - Farmaka: NSAID och lokalanastetika, LA utövar hämmande effekt på de perifera smärtfibrerba genom att blockera inflödet av natriumjoner.
 8. Hur moduleras smärta på spinal nivå?
  - Grindteorin  - Tens, vibration, akupunktion och massage

  - Kyla och värme
 9. Hur moduleras smärta på supraspinal nivå?
  - Fysisk aktivitet, TENS och akupunktur aktiverar utgående smärthämmande system

  - Opioider
 10. Vad är DNIC?
  Kraftig smärta aktiverar ett generellt smärthämmande system som kallas DNIC, detta system är viktigt vid kraftiga trauman. Man har en stor vävnadsskada men uppfattar den inte
 11. Vad menas med modulering av limbisk aktivitet?
  När smärtan går genom smärtbanorna så sker en aktivering av de limbiska strukturerna, denna aktivitet kan hämmas av icke smärtsam stimulering, vid tex akupunktur  och taktil massage.
 12. Vad är skillnaden mellan a-fibrer och c-fibrer?
  A-fibrer är tjocka och myeliniserade, impulserna hoppar fram. Informationen når fram snabbt

  C-fibrer är inte myeliniserade och tunnare än a-fibrerna, informationen kan inte hoppa fram och  därför går impulsledningen långsammare.
 13. Förklara grindcellsteorin
  I ryggmärgens bakhorn omformas smärttransmissionen. Här aktiveras de icke smärtledande A-beta fibrerna som då minskar aktiviteten i smärtbanorna= minskar smärtan. Detta sker eftersom att A-beta fibrerna utsöndrar GABA samt endogena opioider.
 14. Förklara placebo vid smärtbehandling
  Pat har positiv förväntan på smärtlindring och då utsöndras mer endorfiner (kroppens egna opioider) Detta händer även vid kondition. Bra bemötande till pat kan öka pat tro på behandling
 15. Förklara nocebo vid smärtbehandling
  • Pat tror ej på behandlingen eller är skeptisk till behandlingen - mer smärta
  • Kroppen insöndrar CCK från mag-tarm kanalen som ökar smärtupplevelsen. Dessa binder vissa receptorer och hindrar då B-endorfiner att binda till dessa receptorer. CCK är kroppens egna opioidantagonist
Author:
Anonymous
ID:
296001
Card Set:
Palliativ tenta (smärta) 2015
Updated:
2015-02-16 17:50:37
Tags:
palliativ
Folders:

Description:
frågor till palliativ tenta
Show Answers: