Japanese verbs.txt

Card Set Information

Author:
mirazhe
ID:
29652
Filename:
Japanese verbs.txt
Updated:
2010-08-11 20:51:56
Tags:
Japanese verbs
Folders:

Description:
japanese verbs
Show Answers:

 1. Tabemasu
  To eat
 2. Nomimasu
  To drink
 3. Yomimasu
  To read
 4. Mimasu
  To watch
 5. Kikimasu
  to listen
 6. Ikimasu
  to go
 7. Kimasu
  to come
 8. Shimasu
  do; play (sports); make
 9. Hanashimasu
  speak; talk
 10. Kaimasu
  buy
 11. Wakarimasu
  understand
 12. Denwa-o Shimasu
  make a phone call