Japanese verbs.txt

The flashcards below were created by user mirazhe on FreezingBlue Flashcards.

 1. Tabemasu
  To eat
 2. Nomimasu
  To drink
 3. Yomimasu
  To read
 4. Mimasu
  To watch
 5. Kikimasu
  to listen
 6. Ikimasu
  to go
 7. Kimasu
  to come
 8. Shimasu
  do; play (sports); make
 9. Hanashimasu
  speak; talk
 10. Kaimasu
  buy
 11. Wakarimasu
  understand
 12. Denwa-o Shimasu
  make a phone call
Author:
mirazhe
ID:
29652
Card Set:
Japanese verbs.txt
Updated:
2010-08-12 00:51:56
Tags:
Japanese verbs
Folders:

Description:
japanese verbs
Show Answers: