Vätskebalans

The flashcards below were created by user smary on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vilket pH-värde är optimalt för blodet?
  mellan 7,35-7,45
 2. Vad är kännetecknande för en acidos respektive en alkalos?
  När koncentrationen av vätejoner ökar(+) sjunker pH (-) vilket leder till att det blir surare och när pH sjunker under 7,35 uppstår en Acidos.

  Möjliga orsaker till metabolisk acidos kan vara svält eller diabetes.

  När koncentrationen av vätejoner minskar(-) stiger pH (+) vilket leder till att det blir mer basiskt och när pH övertstiger 7,35 uppstår en Alkalos.

  • Möjliga orsaker till alkalos kan vara krafriga kräkningar eller diarrér-
 3. På vilket sätt kan kroppen reglera syrabasbalansen dvs vätejonskoncentrationen (H+)?
  Genom olika regleringsmekanismer som bl.a. innefattar följande:

  • • Buffertsystem
  • • Lungkompensation
  • • Njurkompensation
 4. Beskriv mer ingående hur kroppens buffertsystem fungerar vid reglering av syrabasbalansen?
  • Buffertsystem = kemiska föreningar som
  • binder H+ i sur miljö och släpper loss H+ i
  • basisk miljö

  De viktigaste buffertsystemen är:

  • kolsyra-bikarbonat
  • hemoglobin
  • fosfat
  • protein.

  • Sur miljö = H+ binds till buffertar
  • H+ + HCO3 = H2CO3 ( CO2 + H2O)
  • H+ + Hb ?HHb
  • H+ + fosfat = Hfosfat
  • H+ + protein = Hprotein
 5. Beskriv vad en respiratorisk acidos innebär samt metabolis acidos? Vila symtom upstår generelt vid en acidos?
  Respiratorisk acidos innebär att den alveolära ventilationen är otillräcklig och därmed blir PCO2 förhöj, vilket leder till att njurarna ökar återresorptionen av bikarbonat ur primärurin och BE blir förhöjt.

  Metabolisk acidos: Ökad produktion eller otillräcklig elimination av vätejoner eller av förlust av bas. Leder till ansamling av syra (+H) i blodet. Andningen stimuleras av sänkt pH ⇒ hyperventilering ⇒ kompenserad metalbol acidos.

  • Symptom
  • chock
  • förhöjt ICP pga vasodilatation
  • anuri
  • hyperkalemi (vätejoner ökar extracellulärt ⇒ går in i cellerna ⇒ kalium går ut extracellulärt
  • hyperglykemi (minsakd glykolys, ökad glukoneogenes)
 6. Beskriv mer ingående vad Alkalos innebär, om det finns olika typer, orsaker, etc?
  ALKALOS

  • förhöjt pH som kompenseras med hypoventilation eller via minskad renal utsöndring av väte- och ammoniumjonerhyperventilation ⇒ ↓ [H+]i plasma
  • sänkt BE ⇒ H+ ut ur celler ⇒ K+ in ⇒ hypokalemi, men intracellulärt överflödvätejonerna släpper från albumin ⇒ Ca2+ binder in istället ⇒ sänkt S-Ca2+ ⇒ normokalcemisk tetanus med ökad neuromuskulär retbarhet ⇒ stickningar och domningar i läppar, fötter och händer (Pfötchenstellung) ⇒ andas i plastpåse

  Orsaker:

  • • Förlust av vätejoner och klorid via tarmen - hypokloremisk hypokalemisk alkalos.
  • Ihållande kräkningar, dränage via nasogastrisk slang. Laxantiamissbruk.
  • • Kalium- och kloridförluster via njurarna (Loop- och tiaziddiuretika, aldosteronism eller Cushingsyndrom, stort lakritsintag (mineralkortikoid effekt), sällsynta ärftliga tillstånd (Bartters syndrom)).
  • • Kronisk tillförsel av alkali som inte kan kompenseras genom ökat utsöndring av
  • bikarbonat. Mjölk-alkalisyndromet uppkommer vid kroniskt intag av stora mängder calciumkarbonat (kalktabletter, vissa antacida, mjölk, ”bakpulver”).
  • • Alkalos posthyperkapni. Vid hyper-/normoventilation, t ex under ventilatorbehandling efter kronisk andningsinsufficiens.
 7. Man brukar säga att vätskan i kroppen är uppdelad i olika s.k. rum, vila är dessa rummen samt ange vätskefördelningen?
  Kroppsvätskan indelas funktionellt i intracellulärvätska (ICV) och extracellulärvätska (ECV). Fördelningen mellan dessa rum regleras av osmotiska (ffa elektrolyter) och hydrostatiska (vävnadstryck och intravaskulära tryck) tryckförhållanden. De olika elektrolyterna förekommer i olika konc i ICV (K+, Mg2+, PO43- , protein) och ECV (Na+, Cl-). ECV anpassas så att S-Na hålls konstant.

  • 2/3 intracellulärt
  • 1/3 extracellulärt (varav ¾ interstitiellt och ¼ plasma)
 8. Vilka utgifter är viktiga att känna till i samband med beräkning av kroppens basala vätskebehov?
  Dygnsomsättningen är ca 2500 ml. Behovet är 30 ml/kg/dygn. Förlusten ökar med 250 ml per grad vid feber.

  • perspiratio insensibilis (hud och luftvägar) 10-15 ml/kg/dygn
  • perspiratio sensibilis (svett) 500-2000 ml/dygn
  • faeces 200 ml/dygn
  • njurar/urinnatrium 1 mmol/kg/dygn ⇒ 100kalium 0,5 mmol/kg/dygn ⇒ 50
 9. Vilka olika slags infusionslösningar finns det, samt vad är kännetecknande för dessa?
  Kristalloider (isotona) och kolloida lösningar. Kristalloider är rena elektrolytlösningar med eller utan socker och kolloider är lösningar med stora partiklar vars främsta uppgift är att expandera blodvolymen 

  exempel på kristallioda lösningar:

  • Ringeracetat ® 1:4; ge fyra liter för att ersätta en liter!
  • NaCl
  • Rehydrex ® (ringer med 2,5% glukos) 1:8

  Natriuminnehållet avgör fördelningen. Använd Ringer eller NaCl för att ersätta blödning - annars risk för ödem. Börja med Ringeracetat. Kan ges snabbt. Upp till 10% av den totala blodvolymen kan ersättas med kristalloider.

  Kolloida lösningar:

  • Fördelar sig främst i plasmavolymen. Ges 1:1.
  • Lämpligt vid akut blodförlust.
  • Macrodex ® (dextran) + 20 ml Promiten ® före (binder cirkulerande ak och räcker i 48 h). Maxvolym 1000-1500 ml /dygn, risk för nedsatt trombocytaggregation
  • HAES-steril ® /Voluven ®(stärkelse). HAES har en tendens att ansamlas i vvd och ge klåda i flera år. Ej till njursjuka.
  • Albumin 20% eller 3,5%; ges efter fulldos av Macrodex/VoluvenSAG/plas
 10. Beskriv de olika graderna av dehydrering samt symtom som kan uppstå?
  • Måttlig 3 % (1500-2000 ml)
  • törstig, matt

  • Påtaglig 5% (3500-4000 ml)
  • dessutom oliguri, ↑ puls men BT fortfarande ok
  • torra slemhinnor

  • Svår 5-10% (4000-7000 ml)
  • hypovolem chock med ↓ BT, perifer vasokonstriktion och sänkt medvetande, 
 11. Hur räknar man ut den normala blodvolymen? använd ett exempel för illustrera
  Normal blodvolym är ca 70 ml/kg ⇒ ca 5 l för en 70 kg man.
 12. Vad innebär hypovolem chock? Hur behandlas detta?
  Otillräcklig vätskemängd i blodkärlen, kan ha orsakats av blödning eller dehydrering.

  • Förekommande symtom:
  • puls >140 (högre än) 
  • BT  ↓↓ 50-60 systoliskt
  • anuri (ingen urinproduktion)
  • sänkt medvetande
  • trådfin puls (sänkt amplitud)
  • kallsvettig (sympaticus)

  • Behandling/åtgärder:
  • bedöm volymdeficit
  • syrgas på pelikanmask
  • Trendelenburgläge (tippa huvudet)
  • flera grova nålar
  • Ringer/NaCl 2 x 1000
  • KAD + timdiures
  • V-sond
  • Hb, Na, K, krea, blodgas, koagulationsstatusbastest, beställ 6 SAG därefter ersättes blödning enligt schema
 13. Vad innebär kardiogen chock?
  Kardiogen chock är chock som är orsakad av pumpsvikt. Exempel:

  • •Stor hjärtinfarkt
  • •Myokardit med akut hjärtsvikt
  • •Brady-/ takyarytmi
  • •Akut påkommen MI(Myocardial infarction-hjärtinfarkt) eller VSD(ventrikelseptumdefekt)
 14. Vad innebär obstruktiv chock?
  Chock som orsakas av ett hinder för att hjärtat ska kunna pumpa, ofta p.g.a. yttre kompression på hjärtat eller pga mycket högt motstånd i lungkärlen. Exempel:

  • •Tamponad(blödning eller annan vätskeansamling i hjärtsäcken)
  • •Ventilpneumothorax
  • •Lungemboli
  • •Mycket svårt astma-anfall/KOLexacerbation
 15. Vad är definitionen på chock och vad innebär det, generellt?
  ETT TILLSTÅND MED OTILLRÄCKLIG FÖRMÅGA HOS CIRKULATIONSSYSTEMET ATT SYRESÄTTA KROPPENS ORGAN

  -


  • KRAFTIGT PÅVERKAD METABOLISM OCH
  • FUNKTION I VITALA ORGAN PGA SYREBRIST


  - LIVSHOTANDE!
 16. Vad är skillnaden på hypoton, hyperton och isoton dehydrering?
  • Hypoton dehydrering: Minskad blodvolym med låg plasmaosmolalitet på grund av
  • natriumbrist och samtidig transport av vatten från “extracellulär till intracellulär volym”.

  • Orsak Hypoton dehydrering: Kräkningar och diarréer som inte kompenseras med
  • elektrolytlösningar. Mb Addison. Diuretikabehandling, särskilt tiazider.

  • Isoton dehydrering: Förlust av “extracellulärvolym”. Plasmaosmolalitet oförändrad. PNatrium
  • är normalt eller sänkt.

  Orsak Isoton dehydrering: Blod- och plasmaförluster. Kräkning och diarré. Ileus.

  • Hyperton dehydrering: Kombinerade förluster av extracellulär och intracellulärvolym, ökad
  • plasmaosmolalitet. Högt P-Natrium, >150 mmol/l.

  Orsak Hyperton dehydrering: Svettning, hög perspiratio (febertillstånd, hyperventilation). Nedsatt vätskeintag hos äldre. Polyuri (diabetes insipidus, osmotisk diures, njurskada).
 17. Vad är definition av hypekalemi? Ange vanliga symtom, risker samt möjliga orsaker?
  Allvarliga symtom uppträder vanligen först vid P-Kalium >7 mmol/l.

  • Klinisk bild
  • Muskelsvaghet, parestesier, nedsatta senreflexer. Hjärtarytmier: Bradykardi, ledningshinder, AV-block, lågfrekvent kammarflimmer, asystoli. Venstas eller hemolys vid provtagningen kan ge falskt förhöjda värden. God korrelation mellan plasmakoncentration och EKG-bild.

  Måttligt förhöjda plasmanivåer (P-Kalium >6,0 mmol/l) ger höga spetsiga T-vågor, särskilt i prekordiella avledningar.

  Uttalad hyperkalemi (P-Kalium >7,5 mmol/l) ger breda och formförändrade QRS-komplex. EKG-övervakning vid P-Kalium >7 mmol/l

  Orsaker:

  Ofta flera samverkande orsaker vid livshotande hyperkalemi, såsom njurinsufficiens, avbruten steroidbehandling vid sekundär binjurebarkinsufficiens, acidos, hemolys, stor muskelskada.

  Läkemedelsbehandling av betydelse: Kaliumklorid, kaliumsparande diuretika, ACEhämmare, angiotensin-receptorblockare. Insulinbrist.

  Sällsynta orsaker: Mb Addison, massiv digitalisförgiftning
 18. Vad är definition av hypokalemi? Ange vanliga symtom, risker samt möjliga orsaker?
  Allvarliga symtom kan uppträda redan vid måttligt sänkt plasmakalium (<3,0 mmol/l).

  Symtom:

  • Muskelsvaghet, trötthet, parestesier, irritation, tarmparalys, förlamning och tetani. Alkalos.
  • Hjärtarytmier (VES, VT, VF). Viss korrelation mellan grad av hypokalemi och EKG
  • förändringar som ST-sänkning, T-vågsförändring, U-våg och lång QT-tid.

  Orsaker:

  • Diarré och kräkningar. Alkoholism, malnutrition. Akuta skedet vid svåra sjukdomstillstånd, t ex hjärtinfarkt. Primär eller sekundär aldosteronism.
  • Lakritsintag. Glukostillförsel.
  • Många läkemedel kan utlösa eller bidraga till hypokalemi: Diuretika, adrenerga substanser (beta-2-effekt), theofyllin, steroider, laxantia, insulin m fl.
 19. Vad är definition av hypernatremi? Ange vanliga symtom, risker samt möjliga orsaker?
  • P-Natrium >145 mmol/l. Tillståndet orsakar transport av vatten från intracellulära till
  • extracellulära rummet. Natriumkoncentrationen är noga reglerad. Vid stigande värden leder törst till ökat vattenintag och ADH-insöndring till ökad vattenreabsorption i njurarna för att
  • återställa normalnatremivärde.

  • Symtom: 
  • • Varierande grader av mental påverkan.
  • • Torra slemhinnor. Nedsatt hudturgor, i svårare fall får huden en kittliknande konsistens.
  • • Oliguri, hemokoncentration, kreatininstegring.
  • Hypernatremi som utvecklats över minst ett dygn:
  • • Törst är vanligt initialt men saknas ofta vid mera uttalad hypernatremi.
  • • Ortostatism och hypotension pga hypovolemi
  • • Muskelsvaghet och förvirring kan också bero på grundsjukdomen.
  • Akut hypernatremi som utvecklats på några timmar:
  • • Kramper eller hjärnblödning pga snabba vätskeskift i CNS

  • Orsaker:
  • • Vattendeficit pga förlust av vatten eller hypotona kroppsvätskor (t ex svettning,
  • värmeslag, osmotisk diures pga hyperglykemi eller loopdiuretika, polyurisk fas efter
  • njurskada, diabetes insipidus).
  • • Natriumtillförsel: Tillförsel av NaCl-hypertona lösningar iv. Peroralt intag, självförvållad
  • eller accidentellt (saltvattendrunkning).
  • • Natriumretension vid hyperaldosteronism eller Cushings syndrom.

  • Ökad risk för hypernatremi hos patienter som inte kan styra vattenintaget, t ex äldre,
  • medvetslösa eller förvirrade personer. Vattenförluster, feber ofta bidragande.
 20. Vad är definition av hypornatremi? Ange vanliga symtom, risker samt möjliga orsaker?
  • Mild hyponatremi 126-135 mmol/l är oftast inte symtomgivande, vid måttlig-svår
  • hyponatremi <125 mmol/l beror symtomen på om den utvecklas akut (<36-48 timmar) eller kroniskt. Oftast uppträder inte symtom förrän P-Natrium <115 mmol/l.

  • Symtom:
  • Akut hyponatremi: Uttalade, snabbt påkomna symtom såsom desorientering, kramper, och/eller koma. Ses framför allt vid psykotisk polydipsi (vattenintoxikation). Andra sällsynta situationer är stort vattenintag av olika skäl samt hos sjukhusvårdade patienter (särskilt
  • kvinnor) vid tillförsel av hypotona vätskor ofta peri- och postoperativt.
  • Vid extremsporter (maraton) har man senaste åren noterat flera fall av akut hyponatremi pga stort vätske-/vattenintag i kombination med ADH-påslag. Dessa patienter har fått symtom (huvudvärk, illamående, kräkning, yrsel mm) vid något högre nivåer (P-Na 120-125 mmol/l).
  • Kronisk hyponatremi. Lätta-måttliga, successivt påkomna symtom såsom trötthet,
  • illamående, rörelserubbningar, talsvårigheter, konfusion. 

  • Orsaker:
  • Patient med kliniska tecken till dehydrering i form av ökad törst, nedsatt hudoch
  • slemhinneturgor, minskad urinproduktion, sänkt blodtryck och ortostatism. Det föreligger en minskning av totalnatrium samt i mindre grad av kroppsvatten. U-Na är <30 mmol/l såvida njurarna inte är orsak till förlusterna.
  • • Extrarenala förluster: Kräkningar, diarréer, ileus, brännskador, kraftig svettning

  • • Tiaziddiuretika ger natriures och ADH-stimulering
  • • Mb Addison (vid aldosteronbrist även natriures och kaliumretension)
  • • Natriumförluster vid vissa njursjukdomar
  • • Natriumförluster via njurarna vid intracerebrala skador (”cerebral saltwasting”) vid traumatiska hjärnskador, subaraknoidalblödning, cerebrala tumörer, stroke.
  • • Osmotisk diures
Author:
smary
ID:
297045
Card Set:
Vätskebalans
Updated:
2015-03-05 08:35:14
Tags:
Vätskebalans
Folders:

Description:
VätskeVabalans
Show Answers: