WOS - System polityczny RP (IV)

The flashcards below were created by user riatoz96 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Konstytucja
  • 3 wyróżniki jej wyjatkowości:
  • Szczególna treść - tzw. materia konstytucyjna - struktura i kompetencje najwyzszych organow, podst. ustr. społ-gosp, praw, wolności itp.
  • Szczególna forma - nazwa i tryb uchwalania lub wprowadzania do niej zmian trudne niz w innych ustaw
  • Szcególna moc prawna - najwyższe miejsce wśród źródeł prawa stanowionego
  • FUNKCJE:
  • Prawna - reguacja stosunkow polit, społ, gosp w państwie
  • Polityczna - wskazywanie idei, zasad, na ktorych opiera sie struktura państwa i władzy państwowej
  • Programowa - określa cele państwa i zobowiazuje parlament do tworzenia prawa rozwijajacego zawarte w niej idee
  • Organizatorska - wyznacza formy życia zbiorowego i zas. działania państwa
  • Integracyjna - wzmacnia patriotyzm i identyfikuje obywateli z państwem
  • Wychowawcza - upowszechnianie zawartych w niej ideii i zasad
 2. Konstytucja RP
  • 2 kwietnia 97 r. - uchwaliło Zgromadzenie NArodowe > później potwierdzenie przez referendum
  • Preambuła + 243 artykuły w 13 rozdziałach, wiekszosc dzieli sie na ustępy (mniejsze cz. redakcyjne)
  • Najważniejsze reguły ustrojowe Polski:
  • Demokratyczne państwo prawa
  • Sprawiedliwość społeczna
  • Zwierzchnictwo narodu
  • Unitarna forma państwa
  • Podział władzy i równoważenie się władz
  • Pluralizm polityczny
  • Subsydiarność (pomocniczość)
  • Dobro wspólne
  • Suwerenność zewnetrzna i wewnetrzna
 3. Zasada demokratycznego państwa prawnego
  • Artykuł 2 
  • Państwo opiera się na zasadach i procedurach demokratycznych
  • Państwo prawa - takie, w którym sie przestrzega prawa i sytuuje je ponad państwem
  • Organy moga dzialac wylacznie zgodnie z przepisami, a obywatele moga robic to, czego nie zabrania prawo
  • Moga istniec gwarancje ochrony praw i wolnosci obywateli - np. do sprawiedliwego sadu
  • Prawo musi opierać się na kilku zasadach - np. lex retro non agit i odzwierciedlac sys. wartosci obywateli, źródłami jego ustawy i konstytucja
 4. Zasada sprawiedliwości społecznej
  • Artykuł 2
  • Państwo ma dazyc do zapewnienia kazdemu obywatelowi mozliwie równego dostępu do podst. dóbr materialnych
  • Lub chociaz stwarzać warunki, w których wszyscy obywatele beda mieli takie same szanse na ich uzyskanie
  • Państwo ma zapewnić obywatelom godne warunki życia
 5. Zasada zwierzchnictwa narodu
  • Artykuł 4
  • Naród = wspolnota obejmujaca all obywateli polskich
  • Sprawuje władzę pośrednio (wybór przedstawicieli) i bezposrednio (referendum, inicjatywa ustawodawcza)
  • Prawo inicjatywy ustawodawczej (ludowej ) - 100 tys. obywateli; nie moze dot. zmiany konstytucji ani kwestii budzetowych
 6. Zasada unitarnej formy państwa
  • Artykuł 3
  • Jedn. terytorialne w Polsce - województwa, powiaty itp., maja tylko charakter administracyjny, nie tworza wlasnych rzadow
 7. Zasada podziału władzy i równoważenia się władz
  • Artykuł 10
  • Ustawodawcza - sejm i senat; Wykonawcza - rzad i prezydent; sadownicza - sady i trybunały
  • Żaden z organow nie ma zwierzchnosci nad organem władzy drugiego rodzaju; każda władza ma ściśle rozgraniczone kompet.
  • Równowaga władz zapewniona np. przez kompetencje kontrolne organów
  • Rzad odpowiada polit. przed parlamentem, Trybunał Konst. orzeka o zgodnosci ustaw, sejm moze zglosic wotum nieufnosci wobec rzadu, prezydent ma weto wobec ustaw parlamentu, akta prezydenta wymagaja kontrasygnaty
 8. Zasada pluralizmu politycznego
  • Artykuł 11
  • Swoboda tworzenia i dzialalnosci partii polit., które moga na drodze demok wyborów legalnie przejac władze w państwie
  • Partie moga reprezentowac różne światopoglady, ale ta swoboda nie jest nieograniczona - nie moga glosic faszyzmu, komunizmu, nazizmu itp.
  • Zgodnosc programów i działalnosci partii z konstytucja ocenia Trybunał KOnstytucyjny
 9. Zasada subsydiarności
  • Zawarte w preambule
  • Organy władzy publ. (państwoej i samorzadowej) maja podejmowac dzialania tylko gdy jednostki lub tworzone przez nie organizacje nie sa w stanie zrealizowac swoich celow bez pomocy rzadu
  • Państwo wiec nie moze pozostawiac losu jednostek obojetnie, ale nie powinno ingerować w ich życie
  • Jeśli mniejsze wspólnoty samorzadowe moga wykonac zadanie jakies to nie powierza sie pomocy im powiatom itd.
 10. Zasada dobra wspólnego
  • Artykuł 1
  • Państwo polskie nie moze byc zawlaszczone przez zadna gr. narodowa, klase spoleczna ,partie ani zw. zawodowy
  • Kazdy obywatel ma prawa i obowiazki
 11. Polskie konstytucje
  • 3 maja - 3 maja 1791 r. - zwierzchnictwo narodu, trójpodział władzy, pierwsza w Europie
  • Księstwa Warszawskiego - 22 lipca 1807 r.; wzorowana na ustr. Ces. Francuskiego
  • Królestwa Polskiego - 1815 r.
  • Mała Konstytucja - 20 lutego 1919 r.;
  • Konstytucja RP (marcowa) - 17 marca 1921 r.; nawiazuje do tej z 3 maja
  • Konstytucja RP (kwietniowa) - 23 kwietnia 1935 r. ; nadrzednosc państwa nad prawami; odrzucenie podziału władz
  • Mała Konstytucja - 19 lutego 1947 r.
  • Konstytucja PRL (lipcowa) - 22 lipca 1952 r.
  • Mała konstytucja - 17 października 1992 r.
  • Konstytucja RP - 2 kwietnia 1997 r.
 12. Suwerenność a prawo miedzynarodowe
  • Zawieranie umów miedzynarodowych w pewnym stopniu ogranicza suwerenność, ale to konieczne
  • Umowa miedzynarodowa - zgodne oświadczenie woli podmiotow miedzynarodowych
  • Najważniejsze umowy międzyanr. (dot. przystapienia do org., dot. wolnosci itp. obywatela) wymagaja ratyfikacji prezydenta po uprzedniej zgodzie parlamentu
  • Jeśli duże zmiany w kwestii kompetencji organów w. państwowej by wprowadzała to moze byc referendum ogólnokrajowe
  • Niektóre mniej wazne umowy wymagaja ratyfikacji, bez zgody uprzedniej parlamentu czy narodu
  • Jak sie przyjmie umowe to stosowana jest bezposrednio, ma taki sam charakter jak prawo krajowe, staje sie jego czescia
  • Jeśli sprzecznosci miedzy zapisami to szczegolna waga umów ratyfikowanych za zgoda parlamentu lub narodu
  • Regulacje wydawane przez UE maja nadrzedny charakter nad p. krajowym
  • Zasada pierwszeństwa prawa unijnego - nie odnosi sie tlyko do konstytucji
 13. Procedura zmiany konstytucji
  • Tylko parlament wedlug procedury z 235 artykułu
  • Projekt ustawy o zmianie - 1/5 ustawowej liczby posłów (92 osoby), senat lub prezydent
  • Do uchwalenia jej w sejmie wymagana wiekszosc kwalifikowana 2/3 głosów
  • Aby byla wazna po przyjeciu przez sejm, uchwalic w jednakowym brzmeniu musi senat bezwzgl. wiekszoscia glosow przy kworum 1/2 senatu; nie moze senat poprawiac nic
  • Ew. mozna do tego przeporwadzic referendum zatwierdzajace (jesli zmiany dot. rozdziałów I,II lub XII rozdziału
  • Termin referendum na wniosek 92 posłów, senatu lub prezydenta wyznacza mraszałek sejmu (do 60 dni od złożenia wniosku)
  • Jeśli uchwali parlament, ew zatwierdzi też naród, marszałek sejmu przekazuje prezydentowi, a ten nie moze wetowac i podpis składa w ciagu 21 dni
  • Ogólnie długie minimalne czasy pracy nad konstytucja, zeby nie dzialac pochopnie
 14. Stany nadzwyczajne
  • Odstapienie od okreslnego w konstytucji sys. sprawowania władzy i zastosowanie szczegolnych śr. do likwidacji zagrożenia
  • XI rozdział Konstytucji RP
  • Może obowiazywac na alym kraju lub w czesci
  • Zwiekszaja sie kompetencje wladzy wykonawczej; ograniczaja sie prawa i wolnosci obywateli a zwieksza obowiazki
  • W razie stanu wojennego i wyjatkowego nie mozna ograniczac praw i wolnosci dot. sfery godnosci czlowieka, reguł ponoszenia odp. karnej, prawa dost. do sadu, ochrony prywatnosci itp.
  • W razie stanu wyjatkowego nie mozna wprowadzic zmiany w KOnstytucji, Kodeksie wyborczym
  • Nie mozna robic wtedy ani 90 dni po referendow, wyborow ani skrocic kadencji sejmu
  • Jesli sie kadencja wtedy miala skonczyc to sie przedluza
  • Trzy stane nadzwyczajne: wyjatkowy, wojenny, klęski żywiołowej
 15. Stan wojenny
  • W razie zagrożenia zewn.,napaści zbrojnej lub gdy wynika to z umowy miedzynarodwej
  • Z wnioskiem o wprowadzenie wystepuje Rada Ministrow, a decyzja należy do prezydenta; ma 48h na decyzje
  • Jeśli zgoda to przedstawia sejmowi, a oni moga uchylic ew. bezwzgledna wiekszoscia głosów
  • Jeśli nie ma odp. liczby osób w sejmie akurat, prezydent na wniosek RM wydaje rozporzadzenie o mocy ustawy, ale sejm niebawem musi zatwierdzic
  • Stan wojenny obowiazuje od dnia ogloszenia przez prezydenta w Dzienniku Ustaw RP, a zniesc go moze kolejne rozporzadzenie prezydenta na wniosek RM
 16. Stan wyjatkowy
  • W razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezp. obywateli lub porzadku publ.
  • Np bo zagrożenia wewn (terroryzm, zamieszki)
  • Taka sama procedura jak przy stanie wojennym, ale trwa max 90 dni, raz max mozna przedluzyc za zgoda sejmu o 60
 17. Stan klęski żywiołowej
  • W razie katastrofy naturanej lub powznej awarii technicznej
  • Wprowadza Rada Ministrów na mocy rozporzadzenai na okres do 30 dni; przedłużenie za zgoda sejmu
  • Może zrobić to z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewody
 18. Sejm i senat
  • Sejm - 460; Senat - 100
  • Dwuizbowość nierównorzędna - dominacja sejmu nad senatem; każda z izb autonomiczna - działaja wedlug swoich regulam.
  • Funkcje
  • Ustawodawcza - uchwalanie ustaw 
  • Ustrojodawcza (w obrebie ustawodawczej) - stanowienie norm konstytucyjnych
  • Kontrolna - zwłaszcza wobec rzadu (interpelacja poselska, zapytanie poselskie)
  • Kreacyjna - rozstrzygniecia personalne dot. obsadzenia niektórych naczelnych stanowisk - np. prez. NBP, NIK, sędzió TK
  • Europejska - współuczestnictwo w kształtowaniu pl stanowiska w pracach organów UE
  • Kształtowanie opinii publ. i kultury poliyycznej w państwie
  • Wybór - powszechne na czteroletnia kadencje
  • Siedziba - kompleks budynków przy ul. Wiejskiej w Wa-wie
 19. Wybory do sejmu i senatu
  • Kodeks wyborczy - 5 stycznia 2011 r. - Zasady wyborów do parlametnu i innych organów wyłanianych głosowaniem 
  • P. wyborcze - czynne - all 18 lat w dniu wyborów ; Bierne - do sejmu 21; do senatu 30
  • Zakaz kandydowania - osoby skazane prawomocnymi wyrokami na pozbawienie wolności 
  • Przeprowadzanie - specjalne organy - zwłaszcza Państwowa Komisja Wyborcza (podlegaja jej komisje okręgowe i obwodowe)
  • Głosowanie - gminy (stałe obwody), statki, szpitale, zakł. karne; przez pełnomocnika jesli + 75/niepełnosprawny
  • Sejm:
  • Zasady - Powszechne, równe, bezpośrednie, proporcjonalne, tajne
  • Okręgi wyborcze - wielomandatowe - zwykle obejmuja obszar cz. wojewodztwa - w kazdym co najmniej 7 do parl. 
  • Liczba mandatów zależna od liczby mieszkanców
  • Zgłaszanie list kandydatów - komitety wyborcze partii, koalicyjne komitety wyborcze, komitety wyborcze wyborców
  • Płcie - na każdej liście mężczyzn i kobiet nie może być mniej niż 35% 
  • Próg wyborczy - listy knadydatów tych komitetów, które w skali kraju +5% gosów, a koalicja - 8%
  • Metoda d'Hondta - umacnia komitety z najwieksza liczba głosów
  • Mandaty na danej liscie w kolejnosci zgodnej z liczba głosów na nich
  • Wyniki - ogłasza Państwowa Komisja Wyborcza w Dzienniku Ustaw RP
  • Senat
  • Prezydent zarzadza wybory - jednoznaczne z decyzja o wyborach do senatu
  • Powszechne, bezpośrednie, wiekszosciowe, tajne
  • Okręgi wyborcze - jednomandatowe; obecnie 100 - wybrany kandydat, który w okregu najwiecej głosów ważnych
Author:
riatoz96
ID:
297186
Card Set:
WOS - System polityczny RP (IV)
Updated:
2015-04-08 18:05:11
Tags:
asd
Folders:
WOS
Description:
asd
Show Answers: