Anatómiai képletek a csigolyák szintjeihez viszonyítva

The flashcards below were created by user der_murrkater on FreezingBlue Flashcards.

 1. C1
  Nyitott száj; dens axis
 2. C2
  • Tonsilla palatina
  • Isthmus faucium
 3. C3
  Os hyoideum, corpus
 4. C4
  • Pajzsporc (cartilago thyroidea) felső határa
  • A. carotis communis oszlása
 5. C5
  Hangrés (glottis)
 6. C6
  • Gyűrűporc (cartilago cricoidea), arcus
  • Gége – trachea határ
  • Garat – oesophagus határ
  • A. vertebralis belép a C6-os csigolya foramen transversariumába
 7. C6-7
  Cavum subglotticum
 8. C7
  • Vertebra prominens (A C7-es csigolya proc. spinosusa könnyen tapintható)
  • Ganglion stellatum (cervicothoracicum)
  • Apex pulmonis
 9. Th1
  Margo sup. scapulae
 10. Th2-3
  Incisura jugularis
 11. Th3
  Spina scapulae medialis széle
 12. Th4
  • Bifurcatio tracheae
  • Arcus aortae kezdete
  • Arcus aortae vége (=aorta descendens kezdete)
  • V. azygos beömlése a v. cava superior-ba (2. sternocostalis ízület magasságában)
 13. Th4-5
  Angulus sterni (costa II)
 14. Th5
  Ductus thoracicus keresztezi a középvonalat
 15. Th5-6
  Hilum pulmonis
 16. Th6
  Máj felső széle
 17. Th7
  Angulus inf. scapulae
 18. Th8
  • Foramen venae cavae (VCI + n. phrenicoabdominalis dext. átlépnek a diaphragmán)
  • V. hemiazygos jobb fele halad, majd beömlik a v. azygos-ba
  • (Ebben a síkban a szív mind a négy ürege megjelenik a metszetben)
 19. Th9
  Processus xyphoideus
 20. Th10
  Hiatus oesophageus (Oesophagus + Nn. vagi + N. phrenicoabdominalis sin. átlépnek a diapharagmán)
 21. Th11
  Cardia
 22. Th12
  • Hiatus aorticus (aorta + ductus thoracicus átlépnek a diaphragmán)
  • Truncus coeliacus eredése
  • Nn. splanchnici és a v. azygos/hemiazygos átfúrják a diaphragmát
  • Truncus sympathicus áthalad a lig. arcuatum mediale alatt
 23. L1
  • Transpyloricus sík (Az incisura jugularist és a symphysis pubicát összekötő egyenes felezőpontjánál)
  • Pylorus
  • Pars sup. duodeni
  • Pancreas nyaki része
  • A mesenterica sup. eredése
  • V. portae kezdete
  • Mesocolon transversum tapadása
  • Fundus vesicae felleae
  • Hilum lienis (a lép a 9-11 bordákra vetül)
  • Hilum renis
  • Cisterna chyli
 24. L1-2
  • Gerincvelő vége felnőttekben
  • Aa. renales eredései
 25. L2
  Flexura duodenojejunalis
 26. L3
  • Subcostalis sík
  • Pars inf. (horizontalis) duodeni
  • A. mesenterica inf.
 27. L3-4
  • Umbilicus
  • - Lumbalpunctio -
 28. L4
  • Bifurcatio aortae
  • Supracristalis sík (cristae iliacae)
 29. L4-5
  - Lumbalpunctio -
 30. L5
  V. cava inf. kialakulása (ex vv. Iliacae communes)
 31. S2
  • Durazsák vége - A spinalis subarachnoidalis tér (cisterna lumbalis) vége
  • Articulatio sacroiliaca középpontja
 32. S3
  Rectum kezdete (junctio rectosigmoidalis
 33. S4
  Hiatus sacralis – canalis vertebralis vége
Author:
der_murrkater
ID:
298819
Card Set:
Anatómiai képletek a csigolyák szintjeihez viszonyítva
Updated:
2015-03-21 08:08:45
Tags:
Anatómiai képletek csigolyák szintjeihez viszonyítva
Folders:

Description:
Anatómiai képletek a csigolyák szintjeihez viszonyítva
Show Answers: