Od 5.252 - 379

The flashcards below were created by user RedEdison on FreezingBlue Flashcards.

 1. θαμεσι (θαμεες εισα εν)
  close-set
 2. τοις σταμινεσσι
  ribs
 3. ταις ἐπηγκενιδεσσι
  long planks
 4. τον ἱστον
  mast
 5. τον ἐπικριον
  sail-yard (on a mast)
 6. το πηδάλιον
  the rudder
 7. ἰθυνοι (ἰθύνω)
  he might steer (lit. 'keep straight')
 8. ταις ῥιπεσσι
  woven mats [of rushes]
 9. διαμπερες (adv)
  through and through
 10. οἰσυινῃσι (ος  η  ον)
  of wicker
 11. το εἰλαρ
  defence
 12. τας ὑπερας
  ropes
 13. τους ποδας
  NB - in ship terminology, this means 'the sheets'
 14. κατειρυσεν (κατερύω)
  he dragged down
 15. τοις μοχλοισιν
  levers
 16. θυωδεα (ης  ες)
  fragrant
 17. τον ἀσκον
  a skin
 18. τῳ κωρυκῳ
  leathern sack
 19. τα ᾖα
  provisions
 20. τα ὀψα
  foods
 21. μενοεικεα (ης  ες)
  satisfying
 22. ἀπημονα (ων ον)
  gentle, 'not harmful'
 23. λιαρον (ος α ον)
  warm
 24. γηθοσυνος ον
  joyful
 25. ἡμενος (ἡμαι)
  sitting!
 26. την ἀμαξαν
  frame
 27. τον Βοωτην
  'Bootes'
 28. την Ἀρκτον
  the Bear
 29. την ἐπικλησιν
  the additional name
 30. στρεφεται (στρεφω)
  he turns
 31. των λοετρων [275]
  baths
 32. τα ὀρεα
  the mountains
 33. εἰσατο (epic middle of verb you know)
  • εἰμι
  • it was/went
 34. το ῥινον
  hide shield
 35. ἠεροειδει (ης  ες)
  misty, cloudy
 36. ὁ κρειων ἐνοσιχθων
  The Mighty Earth-Shaker
 37. κηροθι (adv)
  heartily
 38. το πειραρ
  the end/limit
 39. οἰζυος oν
  wretched
 40. τον ἁδην
  surfeit, excess
 41. ἐλααν (ἐλαυνω) [290]
  to drive
 42. ἐταραξε (ταράσσω)
  he stirred
 43. την τριαιναν
  trident
 44. ὀροθυνεν (ὀροθύνω)
  he was stirring
 45. τας ἀελλας
  whirlwinds
 46. ὀρωρει (ὄρνυμι)
  it rushed
 47. δυσαης ες
  stormy
 48. ὁ Εὐρος
  the East Wind
 49. ὁ Νοτος
  The South Wind
 50. ὁ Ζεφυρος
  The West Wind
 51. ὀ Βορεης ὁ αἰθρηγενής
  The North Wind born in the clear sky
 52. μηκιστα (ος  η ον)
  tallest
 53. ἐπισπερχουσι (ἐπισπέρχω)
  they urge on
 54. αἰπυς υια υ
  sheer
 55. ὀφελον (you know which verb this comes from! What does the aorist mean?)
  I wish that! I ought to have!
 56. (τον) ποτμον ἐπισπειν (ἐπισπαω)
  to meet one's fate
 57. ἐλαχων (λαγχανω)
  I obtained by lot
 58. λευγαλεῳ (ος  α  ον)
  sad
 59. εἱμαρτο (μείρομαι)
  it had been apportioned
 60. ἁλωναι (you know the verb - which is it?)
  • ἁλισκομαι
  • to have been conquered
 61. κατ᾽ἀκρης
  from on high
 62. ἐλελιξε (ἐλελίζω)
  it swirled round
 63. ὁ θυελλα
  the squall
 64. ὑποβρυχα (adv)
  underwater
 65. αἰψα (Adv)
  all of a sudden
 66. ἀνσχεθεειν
  to rise
 67. της ὁρμης
  the onrush
 68. ἐβαρυνε (βαρύνω)
  he was weighed down
 69. πορε (πόρω)
  she gave
 70. ἐξεπτυσεν (ἐκπτύω)
  he spat out
 71. την ἁλμην
  brine
 72. κελαρυζεν (κελαρύζω)
  babbled, (of water, though - trickled?)
 73. ἐπεληθετο (ἐπιλανθάνομαι)
  he was forgetting
 74. τειρομενος (τείρω)
  being weakened
 75. μεθορμηθεις (μεθορμάομαι)
  having rushed after
 76. ἀλεεινων (ἀλεεινω)
  avoiding
 77. ὀπωρινος ον
  Autumnal
 78. τας ἀκανθας [330]
  thorns
 79. εἰξασκε (εἰκω(
  it gave way
 80. καλλισφυρος ον
  with beautiful ankles
 81. ἡ Λευκοθεη
  the white goddess
 82. αὐδηεσσα (εις  εισα εν)
  speaking with human voice
 83. ἐμμορε (μείρομαι)
  she received as her lot
 84. ἐλεησεν (ἐλεέω)
  she felt pity for
 85. ἀλωμενον (ἀλάομαι)
  wandering
 86. τῃ αἰθυιῃ
  a seagull
 87. εἰκυια (ἔοικα)
  just like
 88. τῃ ποτῃ
  in flight
 89. ἐκπαγλως (adv) [340]
  violently
 90. μενεαινων (μενεαίνω)
  keenly desiring
 91. ἀπινυσσειν (ἀπινύσσω)
  to lack understanding
 92. καλλιπ᾽ (καταλειπω)
  leave behind
 93. νεων (νέω)
  swimming
 94. ἐπιμαιεο (ἐπιμαίομαι)
  strive after
 95. ἀλυξαι (ἀλύσκω)
  to escape (also: to avoid, shun)
 96. τον κρηδεμνον [350]
  woman's headdress
 97. μερμηριξε (μερμηρίζω)
  he worried
 98. ὀχθησας (ὀχθέω)
  sorely distressed
 99. ὑφαινῃσιν (ὑφαίνω)
  they may weave
 100. ἑκας (adv)
  far off
 101. φυξιμον (ος  ον) [360]
  where one may flee
 102. ἀρηρῃ (ἀραρίσκω)
  he/it is fixed
 103. τιναξῃ (τινάσσω)
  it will shake/shatter
 104. ὡρμαινε (ὁρμαινω)
  he turned over
 105. κατηρεφες (ης  ες)
  vaulted, overhanging
 106. τον θημωνα
  a heap
 107. καρφαλεων (ος  ον)
  parched, dry
 108. τον κεληθ᾽
  rider
 109. πρηνης (ης  ες)
  headfirst
 110. νηχεμεναι (νήχω)
  to swim
 111. μεμαως (μέμαα)
  wishing eagerly
 112. ἀλοω (ἀλάομαι)
  wander!
 113. διοτρεφεεσσι (ης  ες)
  god-nurtured
 114. ὀνοσσεσθαι (ὄνομαι)
  going to be scornful
 115. ἐολπα (ἔλπω) [379]
  I hope
Author:
RedEdison
ID:
299235
Card Set:
Od 5.252 - 379
Updated:
2015-03-26 12:35:06
Tags:
Homer Odyssey
Folders:
Odyssey
Description:
Odyssey Vocab
Show Answers: