Od. 5.380 - 493 [end]

The flashcards below were created by user RedEdison on FreezingBlue Flashcards.

 1. ἱμασεν (ἱμασσω)
  he lashed
 2. καλλιτριχας (ος ον)
  beautiful-haired
 3. κατεδησε (καταδεω)
  she closed
 4. εὐνηθηναι (εὐνάω)
  to be lulled
 5. ἐαξεν (ἄγνυμι)
  she broke
 6. ἀλυξας (ἀλύσκω)
  having avoided
 7. τας κηρας
  the Death goddesses
 8. πλαζετο (πλαζω)
  he was wandering
 9. πηγῳ (ος ηο ον)
  strong
 10. προτιοσσετ᾽ (προτιόσσομαι)
  he was looking at
 11. γαληνης  ες
  still, calm
 12. ἡ νηνεμιη
  calm, stillness
 13. ἀρθεις (αἴρω)
  having raised
 14. ἀσπασιος ον
  gladly welcomed
 15. τηκομενος (τηκω)
  wasting away
 16. στυγερος α ον
  hated
 17. ἐχραε (χράω)
 18. νηχε (νηχω)
  he was swimming
 19. τοσσον ἀπην (ἀπειμι) ὁσσον τε γεγωνε (γέγωνα) βοησας
  • he was away so far as having shouted a man makes his voice heard
  • 'as far away as a shouting man's voice carries'
 20. τον δουπον
  the boom
 21. ταις σπιλαδεσσι
  rocks the sea breaks over
 22. ῥοχθει (ῥοχθέω)
  dashes with a roar
 23. ξερον (ος α ον)
  dry
 24. ἐρευγομενον (ἐρεύγομαι)
  roaring
 25. εἰλυτο (εἰλύω)
  it was enfolded
 26. τῃ ἀχνῃ
  • the spray
  • ['anything that comes off the surface']
 27. ὀχος η ον
  secure
 28. αἱ ἐπιωγαι
  places of shelter
 29. οἱ/αἱ προβλητες
  places jutting out
 30. οἱ παγοι [405]
 31. ἀελπεα (ης  ες)
  unhoped for
 32. διατμηξας (διατμήγω)
  having cleaved, split
 33. πολιοιο (ος ον)
  grey
 34. ἀναδεδρομε (ἀνατρέχω)
  it ran back
 35. ἀγχιβαθης ες
  deep inshore
 36. τῳ/τῃ λιθακι
  stone
 37. μελεῃ (μελεος α ον) [416]
  idle, useless
 38. ἐφευρω (ἐφευρίσκω)
  I might find
 39. τας ἠιονας
  beaches
 40. το κητος
  sea monster
 41. ἐπισσευῃ (ἐπισεύω)
  he/she might put in motion
 42. ὀδωδυσται (pf of a known verb)
  ὀδύσσομαι - he/she hated
 43. ὁ ἐννοσιγαιος
  The Earth-Shaker
 44. τρηχειαν (υς υια υ)
  jagged
 45. τας ῥινους
  skin
 46. δρυφθη (δρυπτω)
  it was torn, stripped
 47. παλιρροθιον (ος  ον)
  backward rushing
 48. του πουλυποδος
  octopus
 49. τοις κοτυληδονοφιν
  to the suckers (of the octopus)
 50. αἱ λαιγγες [435]
  pebbles
 51. ἐξαναδυς (ἐξαναδύομαι)
  having risen from
 52. λειος α ον
  smooth
 53. το σκεπας
  shelter
 54. κλυθι (imp from verb you know!)
  κλύω - hear!
 55. πολυλλιστον (ος  ον)
  sought with many prayers
 56. τας ἐνιπας
  rebukes
 57. αἰδοιος α ον
  reverend
 58. μογησας (μογεω)
  having suffered
 59. ἐλεαιρε (ἐλεαίρω) [450]
  take pity!
 60. ἐσαωσεν (σαόω)
  he rescued
 61. τας προχοας
  the outflowings, the river-mouth
 62. ἐκαμψε (καμπτω)
 63. στιβαρας (ος α ον)
  sturdy
 64. ᾠδεε (οἰδέω)
  he was swelling, swollen
 65. τον χροα
  skin
 66. κηκιε (κηκίω)
  it was bubbling forth
 67. ἀπνευστος ον
  breathless
 68. ἀναυδος ον
  speechless
 69. ὀλιγηπελεων (ὀλιγηπελέω)
  being powerless
 70. ὁ καματος
  trouble
 71. αἰνος η ον
  grim
 72. ἁλιμυρηεντα (εις εισα εν)
  flowing into the sea
 73. λιασθεις (λιάζομαι)
  having bent, inclined
 74. τῳ σχοινῳ
  the rushes
 75. ὑπεκλινθη (ὑποκλίνομαι)
  he had reclined
 76. κυσε (κυνέω)
  he kissed
 77. ζειδωρον (ος ον)
  fruitful
 78. την ἀρουρα
  land
 79. δυσκηδεα (ης ες)
  miserable
 80. ἀμυδις (adv)
  at the same time
 81. ἡ στιβη
  frost
 82. ἡ ἐερση
  dew
 83. της ὀλιγηπελιης
  faintness
 84. κεκαφηοτα (κεκαφηώς)
  having breathed forth
 85. ἡ αὐρη
  breeze
 86. της ἠωθι
  dawn
 87. την κλιτυν
  slope
 88. δασκιον (ος α ον)
  thick-shaded
 89. τοις θαμνοις
  shrubs
 90. καταδραθω (καταδαρθάνω)
  I might fall asleep
 91. το ῥιγος
  cold/frost
 92. το κυρμα
  a spoil
 93. δοασσατο (epic impersonal)
  it seemed
 94. περιφαινομενῳ (ος ον)
  • visible all round
  • (like a clearing?)
 95. τους δοιους
  two
 96. της φυλιης
  ? check Autenrieth
 97. της ἐλαιης
  of olive
 98. διαη (διάημι)
  it was blowing through
 99. ἀεντων (ἄημι)
  blowing
 100. φαεθων (φαέθω)
  shining
 101. ταις ἀκτισιν
  rays, beams
 102. περαασκε (περάω)
  it was driving through
 103. διαμπερες (ης ες)
  piercing
 104. ἐπαμοιβαδις (adv)
  intertwined
 105. ἐπαμησατο (ἐπαμάομαι)
  he scraped together
 106. ἡ χυσις
  a shedding
 107. ἠλιθα (adv)
  very much
 108. χειμεριῃ (χειμέριος α ον) [485]
  wintry
 109. γηθησε (γηθέω)
  he rejoiced
 110. τον δαλον
  firebrand
 111. τῃ σποδιῃ
  ashes
 112. αὑῃ (αὐω) [493]
  he might kindle
Author:
RedEdison
ID:
299249
Card Set:
Od. 5.380 - 493 [end]
Updated:
2015-03-29 09:42:41
Tags:
Homer Odyssey
Folders:
Odyssey
Description:
Odyssey Vocab
Show Answers: