Chinese School Vocab pg. 92

The flashcards below were created by user yuppitzgio on FreezingBlue Flashcards.

 1. 英雄
  • Yīng xióng
  • hero
 2. 曾经
  • Céng jīng
  • once
 3. 连续
  • Lián xù
  • continuous
 4. 总统
  • Zǒng tǒng
  • president
 5. 纽约州
  • Niǔ yuē zhōu
  • NY state
 6. 划船
  • Huá chuán
  • boating/rowing
 7. 钓鱼
  • Diào yú
  • fishing
 8. 骑马
  • Qí mǎ
  • riding a horse
 9. 知识
  • Zhī shì
  • ecology, knowledge of nature
 10. 邮票
  • Yóu piào
  • stamp
 11. 风光
  • Fēng guāng
  • scenery
 12. 标本
  • Biāo běn
  • sample
 13. 成绩
  • Chéng jī
  • transcript
 14. 法律
  • Fǎ lǜ
  • law
 15. 律师
  • Lǜ shī
  • lawyer
Author:
yuppitzgio
ID:
299430
Card Set:
Chinese School Vocab pg. 92
Updated:
2015-03-29 17:24:31
Tags:

Folders:
chinese school
Description:
c
Show Answers: