NKSE

The flashcards below were created by user tildemason on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad står PSA för och vad kan detta prov påvisa?
  Prostata-specifik-antigen, PSA kan påvisa prostatacancer, men ett högt värde behöver inte betyda cancer
 2. Vad kan ett högt PSA prov bero på om man inte har prostatacancer?
  • Hög ålder - PSA i blod ökar med ålder
  • Godartad prostataförstoring (benign prostata hyperplasi)
  • Inflammation i prostata - prostatit
  • Urinvägsinfektion
 3. Nämn några symtom vid prostatacancer...
  • Vattenkastningsbesvär, svårt att komma igång med urinering eller tex svag stråle
  • Trängningar kan förekomma
  • Nattlig vattenkastning
 4. Hur ställer man diagnosen prostatacancer?
  • PSA prov - ju högre värden, desto högre sannolikhet för förekomst av cancer
  • Prostatabiopsi - biopsi av prostatakörteln där man undersöker vävnadsprovet, då kan man även fastställa vilken typ och differentieringsgrad cancern har
 5. Vilken är behandlingen vid prostatacancer?
  Det finns både kirurgisk och medicinsk behandling.

  Vid kirurgisk behandling kan prostatan tas bort, om diagnosen inte är avancerad, vid metastaserande cancer kan även båda testiklarna tas bort.

  Radioterapi - strålbehandling, alternativ behandling till kirurgisk behandling med lika goda resultat

  Vid medicinsk behandling erbjuds hormonell behandling med antiandrogenamedel som blockerar testosteronreceptorerna på tumörcellens yta, vilket leder till minskad tillväxt
 6. Vilka kontroller görs och varför vid bolusdos i epiduralkateter?
  Blodtryckskontroll var 5:e minut de första 15 minutrarna, sedan var 15:e minut i 1 timme, och sedan var 30:e minut i 1 timma, detta görs på grund av risk för blodtrycksfall. Blodtrycksfallet kan tyda på toxisk reaktion pga anastesin.  (För höga koncentrationer av LA i blodet påverkar främst CNS och kardiovaskulära systemet, men när pat är sederad så syns inte denna påverkan på samma sätt och därför ska man vara uppmärksam på blir)
 7. Nämn några fysiologiska orsaker som kan medverka till utveckling av hypertoni?
  • Ateroskleros i artärer
  • Ålder
  • RAAS
  • Ökad blodvolym (ofta pga salt & vätskeretention)
  • Hög kroppsvikt
  • Stort alkoholintag
  • Hyperinsulinemi
  • Njurartärstenos
  • Läkemedel (NSAID)
 8. Nämn några omvårdnadsåtgärder vid hypertoni?
  • Kontinuerligt följa upp behandlingsresultat
  • Kontrollera läkemedelsintaget för att förbättra följsamheten (compliance)
  • Följa upp andra riskfaktorer
  • Uppmuntra till egenvård
 9. Vilka livsstilsförändringar kan vara aktuella vid hypertoni?
  • Regelbunden motion - motverkar metabola störningar
  • Viktnedgång
  • Saltrestriktion - med salt följer vatten
  • Rökstopp - nikotin höjer blodtryck genom att stimulera CNS
  • Stressreduktion - stress stimulerar det sympatiska nervsystemet
 10. Vilka läkemedel är aktuella vid hypertoni?
  • Tiazider : hämmar återeabsorptionen av natrium och vatten i njurtubuli så att njurarnas vattenutsöndring ökar -> leder tillönskad blodvolym -> lägre tryck (ex. Salures)
  • ACE-hämmare: sänker blodtrycket genom att hämma ACE, när ACE hämmas blockeras omvandlingen från angiotensin-I till angiotensin-II i lungorna, förhindrar en kontraherande effekt (ex. enalapril)
  • Angiotensin-II receptor blockerare: Blockerar blodkärlens angiotensin-II receptorer (ex. amlodipin)
  • Betablockerare: blockerar hjärtats betareceptorer, vilket minskar pulsfrekvens och hjärtminutvolym -> blodtryckssänkning. Har också en svag hämmande effekt på renin produktionen. (ex. metoprolol & seloken)
 11. Vad är RAAS?
  • Renin-angiotensin-aldosteron-systemet är ett blodtrycksreglerande system
  • Njurarna bidrar till reglering av blodtrycket genom att kärlsammandragningen i kärlen samt genom att förändra den cirkulerande blodvolymen.

  Baroreceptorer i njurarnas artärer reagerar på förändrat tryck, och vid en sänkning av trycket frisätts hormonen RENIN som omvandlar angiotensinogen(som bildas i levern) till ANGIOTENSIN-I. ANGIOTENSIN-I omvandlas till ANGIOTENSIN-II i närvaro av angiotensinkonvertas (ACE) i lungorna. ANGIOTENSIN-II är en potent substans som bidrar till kärlsammandragning -> högre blodtryck. Dessutom stimulerar ANGIOTENSIN-II binjurarna till ökad utsöndring av ALDOSTERON. ALDOSTERON bidrar till att natrium absorberas från urinen till blodet, med natrium följer vatten och volymen i kärlet ökar --> ökat blodtryck
 12. Vad är Angina pectoris?
  Angina pectoris innebär akuta bröstsmärtor pga myokardischemi = obalans mellan hjärtmuskulaturens aktuella syrebehov och syretillgång
 13. Vilka är symtomen vid Angina pectoris?
  • Bröstsmärtor (kan upplevas på olika sätt), utlöses oftast vid ansträngning och blir bättre vid vila (beror på vilken sort)
  • Andfåddhet
  • Ångest
  • Lufthunger
 14. Hur ställer man diagnosen Angina pectoris?
  • Vilo-EKG- kan vara normalt vid angina
  • Arbets-EKG är betydelsefullt för att ställa diagnosen
  • Koronarangiografi- kan visa ateroskleros i kranskärlen, ger en bild om utseendet på kranskärlen
 15. Vilken är den vanligaste medicinska behandlingen vid Angina pectoris?
  Nitroglycerin, som dilaterar kapacitankärlen vilket effektivt reducerar det venösa återflödet, kan även ha en dilaterande effekt på kranskärlen
 16. Vilka är omvårdnadsåtgärderna vid Angina pectoris?
  • Viktigt att informera om hur läkemedlet används
  • Använda nitroglycerin före ansträngning som profylax 
  • Bör inta viloläge i samband med intag av nitro pga ortostatisk påverkan
  • Inta mer medicin om smärtan inte gått över inom nån minut
  • Uppsöka akutmottagning om smärtan kvarstår efter 15-20 minuter
  • Uppsök läkare om kärlkrampen ändrar karaktär
 17. Vilka livsstilsförändringar kan vara aktuella vid Angina pectoris?
  • Rökstopp- Flera substanser i tobak orsakar endotelskada -> aterosklerosprocess startar, nikotin stimulerar även pulsökning och blodtrycksstegring. VIKTIGT att ge stöd och information
  • Reducera negativ stress - stresspåverkan ökar krav på hjärtarbetet och höjer blodtryck
  • Fysisk aktivitet - stimulerar kranskärlens genomblödning och förbättrar därmed successivt myokardiets kapacitet
 18. Vad innebär hjärtsvikt?
  Att hjärtatas pumpförmåga inte kan försörja kroppens vävnader med nödvändig mängd blod
 19. Vilka symtom är vanliga vid hjärtsvikt?
  • Dyspne
  • Trötthet
  • Ödem
  • Nedsatt prestationsförmåga
  • Nattlig hosta
  • Ökad urinmängd nattetid (nykturi)
  • Aptitlöshet
  • Illamående
 20. Hur ställer man diagnosen hjärtsvikt?
  • Auskultation av lungorna - löst rassel kan höras
  • Kontrollera hjärtfrekvens- takykardi förekommer ofta
  • Kontrollera andningsfrekvens och saturation
  • EKG - ischemiska förändringar kan nästan alltid ses
  • NYHA - för att bestämma sårighetsgrad
 21. Vilken är den medicinska behandlingen vid hjärtsvikt?
  • ACE-hämmare- hämmar RAAS, ger blodtryckssänkning, kärldilation och ökad diures
  • Angiotensin-II receptorblockerare- liknande effekt som ACE hämmare
  • Betablockerare- reducerar hjärtfrekvens, energiförbrukning går ned
  • Diuretika- ökar njurarnas utsöndring av natrium, men natrium följer vatten = bltr sänkning och minskning av ödem
  • Aldosteronantagonister
 22. Vilka omvårdnadsåtgärder är viktiga vid hjärtsvikt?
  • Lindra sviktsymtom
  • Förhindra att svikten försämras och förbättra pat livskvalitet

  • Omvårdnaden inriktas mot:
  • Andningen : Förändrat andningsmönster kan tala för försämrad svikt

  Trycksår: Hudens blodtillflöde är försämrat vid hjärtsvikt, samt hjärtsängläget ger ett konstant tryck på samma hudområde över längre tid

  Trombosprofylax: Hjärtsviktpatienter är en högriskgrupp för att drabbad av trombos (ex, pradaxa)

  Obstipation: orsakas av sängliggande och diuretikamedicinering

  • -Fysisk träning är positiv
  • -Yrsel och ostadighet kan förekomma pga kärldilation och hypetension
  • -Observera viktökning
  • -Reducera saltintag
  • - Vätskeintag 1,5-2 liter
 23. Vad är lungödem?
  Lungödem är ett akut livshotande tillstånd till följd av svår vänsterkammarsvikt. När pumpförmågan i vänsterkammare är försämrad kommer trycket att stiga bakåt till lungorna. Ett tryck uppstår i mellan blodbana och lungvävnad och resulterar i att vätska från blodbanan ansamlas i vävnaden och tränger ut i alveolerna-> försämrat gasutbyte-> syremättnad sjunker
 24. Vilka är symtomen vid lungödem?
  • Blekhet
  • Ångest med svår andnöd och kippande rosslande andetag
  • Skummiga upphostningar
  • Kallsvettighet
  • Stas i halsvener
  • Takykardi
  • Cyanos
 25. Nämn några omvårdnadsåtgärder vid lungödem?
  • Lugnt bemötande
  • Lämna ej patient ensam
  • Hjärtsängläge
  • Syrgas
 26. Vad är DVT?
  Djup ventrombos
 27. Vilket är normalt Hb för kvinnor resp män?
  • Kvinnor 117g/l - 153g/l
  • Män 134g/l - 170g/l
 28. Vad är EVF?
  Elektrocytvolymfraktion - anger den volym av blodet som utgörs av blodkroppar
 29. Vad är EPK?
  Elektrocytpartikelkoncentration - anger antalet elektrocyter i blodet
 30. Vad innebär AKUT-testet?
  • A- Ansikte: Kan person le och visa tänderna, hänger mungipa
  • K- Kroppsdel: Kan person hålla upp armarna utan att dom sjunker
  • U- Uttal: Är språk sluddrigt och meningar låter fel
  • T- Tiden: Tiden är dyrbar, ring 112 direkt
 31. Vad är astma?
  Kronisk inflammatorisk luftvägssjukdom
 32. Vilka är symtomen vid astma?
  • Tät, tung pipande andning
  • Hosta
  • Ångest och rädsla
 33. Hur ställer man diagnosen astma?
  • PEF-mätning: mäter utandningsluftens hastighet. Mätning ska ske både före och efter medicinering för att jämföra resultatet
  • Spirometri: mäter ventilationsförmågan
 34. Vilka mått kan erhållas vid spirometri? Förklara också dessa mått...
  • VC: Vitalkapacitet, måttet på den volym som en person andas ut efter en maximal inandning
  • Residualvolym: Efter maximal utandning så återstår fortfarande en del luft kvar i lungorna
  • FEV1: Forcerad expiratorisk volym under en sekund, ett mått på hur snabbt en maximal utandning kan ske
 35. Vilken är den medicinska behandlingen vid astma?
  • Snabbverkande beta-2-agonister (Bricanyl tex) inhaleras för att dilatera bronkmulkulaturen
  • Glukokortikoider (inhalationssteroider) inhaleras mot den kroniska inflammationeni bronkialslemhinnan
 36. Vilka omvårdnadsåtgärder kan man vidta vid akut astmaattack?
  • Stanna hos patienten, inge etrygghet och lugn.
  • Håll koll på symtom som uttröttning, kan tala för försämrad ventilation men sjunkande syremättnad och koldioxidretention
  • Auskultation av andningsljud
  • Hjälp patient att sitta rätt, framåtlutad ställning underlättar andning
  • Hjälp patient att inhalera rätt
  • Hjälp pat att andas rätt
 37. Vad är KOL?
  En långsam progressiv (fortskridande) sjukdom som karaktäriseras av kronisk luftvägsobstruktion. (Kroniskt inflammatorisk sjukdom, ofta till följd av rökning)
 38. Vilka är symtomen vid KOL?
  • Hosta
  • Ökad slemsekretion
  • Andfåddhet vid lätt ansträngning
  • Blekhet (grådaskig)
  • Cyanos
  • Avmagring
  • Utspänd bröstkorg
 39. Hur ställer man diagnosen KOL?
  • Spirometri: VC är sänkt vid KOL, FEV1 är sänkt och residualvolymen är förhöjd
  • PEF-mätning: kan utövas av patienten själv som egenvård
  • Syremättnad: Kan vara sänkt vid KOL
  • HB och EPO: Båda är ofta förhöjt hos KOL patienter
 40. Vad ska man tänka på vid syrgasbehandling hos KOL patienter?
  Börja med en låg dos och följa med arteriella blodgaser då det finns risk för koldioxidretention
 41. Vilken egenvård är viktig vid KOL?
  Rökstopp: Viktigt att ge bra stöd för att hjälpa patienten att sluta röka, såsom utbildning och stödsamtal mm
 42. Vilka omvårdnadsåtgärder är viktiga vid KOL?
  • Hjälpa med andning och hostteknik
  • Andningsträning hos sjukgymnast
  • Träna pat att andas med slutna läppar
  • PEEP-ventil, hjälper till att ge mottryck vid utandning
  • Viktigt med nutrition då dessa pat ofta avmagrar pga att sjukdomen kräver mycket energi
  • Fysisk träning är bra för dyspne
 43. Vilka symtom kan man se vid hyponatremi?
  • Desorientering
  • Huvudvärk
  • Trötthet
  • Illamående
 44. Vilka är symtomen vid hypernatremi?
  • Allmänpåverkad
  • Uttorkad
  • Trött
  • Torra slemhinnor
  • Kraftig gul färg på urinen
 45. Vilka är symtomen vid hypokalemi?
  • Allmän svaghet
  • Trötthet
  • Muskelsvaghet
  • Muskelsmärtor
  • Illamående
  • Hjärtarytmier mm
 46. Vilka är symtomen vid hyperkalemi?
  • Svåra störningar i i nervsystemet
  • Muskelsvaghet
  • Förlamningar
  • Arytmier
  • Asystoli
 47. Vilka prover är vanliga vid leversjukdom tex hepatit?
  • ALAT
  • ASAT
  • ALP
  • Bilirubin
  • PK/INR
 48. Hur går en buktappning vid ascites till?
  • Pat ska kissa innan ingreppet för att minimera risken för funktion av urinblåsan
  • Pat intar liggläge (rygg)
  • Hud desinfekteras och lokalbedövas
  • Kanyl förs in och fixeras till bukväggen och ansluts till slang
  • Ascites tappas, samlas upp, mäts och analyseras

  Under punktionen observeras patientens hudfärg, puls och blodtryck.
 49. Vad står ABCDE för, och vilka kan åtgärderna vara vid respektive bokstav?
  • A: Ariway - göra fria luftvägar, haklyft & stabilisera nacke
  • B: Breathing - AF, hur ser andningen ut? Jämn? Djup? Symmetrisk? Syrgas
  • C: Circulation - Puls, bltr, hud, färg. Höja ben, Ringer
  • D: Disability - Medvetande, RLS, GCS, AVPU, är pat vaken? Reagerar på tal? Smärta? Reflexer
  • E: Expose & Enviroment - Gör så patient inte ligger exponerad, kolla igen hela kroppen efter sår och skador
Author:
tildemason
ID:
299671
Card Set:
NKSE
Updated:
2015-04-04 06:57:08
Tags:
nksefrågor
Folders:

Description:
frågor till nkse
Show Answers: