Formler til prøve uden hjælpemidler

Home > Preview

The flashcards below were created by user AnneSkand on FreezingBlue Flashcards.


 1. Hvordan integreres e?
  ex
 2. Hvordan integreres x?
 3. Hvordan integreres  ?
  ln 1
 4. Hvad er sammenhængen mellem et ubestemt integrale og dets stamfunktion?
 5. Er et ubestemt integrale og en konstant kommutative?
  ja, 
 6. Hvordan bestemmer man det bestemte integrale til f(x)?
 7. er et bestemt integrale og en konstant kommutative?
  ja, 
 8. , c er et midtpunkt
 9. d=?
 10. isolér x i ligningen
 11. betragt 2.gradsligningen
  hvad er formlen for løsningen?
 12. Isoler x i formlen 
 13. Isloer x i formlen 
 14. Isoler x i formlen 
 15. En trekant ABC er ensvinklet med trekant DEF hvor forstørrelsesfaktoren er 3 og ABC er den største trekant. Siden i Ef er ensliggende med BC, der er 6 cm. Hvor lang er linjestykket EF?
  2
 16. AB og DE er ensliggende sider i to ensvinklede trekanter. AB=10 og DE=2. Hvad er størrelsesfaktoren?
  5
 17. Pythagoras sætning
 18. Isoler a i Pythagoras sætning
 19. Isoler b i Pythagoras sætning
 20. I en retvinklet trekant er de to kateter 6 og 8 hvad er hypotenusen ?
 21. Hvad er toppunktet til grafen for andengradspolynomiet  
 22. Ligningen for tangente
 23. Hvordan differentieres
 24. afledt funktion af
 25. Afledt funktion af
 26. Den afledede funktion af ln x
 27. Hvordan differentieres: 

 28. Hvordan differentieres:

 29. Hvad svarer  til i tangentligningen?
 30. Hvad svarer  til i tangentligningen?
  Hældningskoefficienten a
 31. Hvad er formlen for tangentligningen?

Card Set Information

Author:
AnneSkand
ID:
300171
Filename:
Formler til prøve uden hjælpemidler
Updated:
2015-04-07 13:00:54
Tags:
2yMa
Folders:

Description:
Øvekort
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview