integracja europejska

The flashcards below were created by user weronika_5995 on FreezingBlue Flashcards.

 1. plan Schumana
  podstawa EWWiS; Schuman+Monnet

  9 MAJ 1950
 2. traktat paryski
  powstanie EWWiS

  Niemcy, Francja, Włochy, Benelux

  1951 (52)
 3. traktat rzymski
  powstanie EWG i Euratom

  1957 (58)
 4. fuzja EWWiS, EWG i Euratom
  1965
 5. pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego
  1979
 6. układ w Schengen
  1985
 7. traktat w Maastricht
  powołał UE

  7 LUT 1992 (93)
 8. traktat amsterdamski
  reformował UE

  1997
 9. traktat nicejski
  przygotowywał UE na dołaczenie 10 nowych państw

  2001
 10. traktat w Atenach
  traktat akcesyjny 10 nowych panstw (w tym PL)

  • 2003
 11. traktat lizbonski
  utrzymywał postanowienia traktatu konstytucyjnego

  2007
 12. rozszerzenie w 1958
  • RFN 
  • FRANCJA 
  • WŁOCHY 
  • BENELUX
 13. rozszerzenie w 1973
  • IRLANDIA
  • WB
  • DANIA

  norway
 14. rozszerzenie w 1981
  GRECJA
 15. rozszerzenie w 1986
  • HISZPANIA
  • PORTUGALIA
 16. rozszerzenie w 1990
  • NRD
  • (zjednoczenie Niemiec)
 17. rozszerzenie w 1995
  • FINLANDIA
  • AUSTRIA
  • SZWECJA
 18. rozszerzenie w 2004
  • POLSKA
  • ESTONIA
  • ŁOTWA
  • LITWA
  • CZECHY
  • SŁOWACJA
  • WĘGRY
  • SŁOWENIA
  • CYPR
  • MALTA
 19. rozszerzenie w 2007
  • RUMUNIA
  • BUŁGARIA
 20. rozszerzenie w 2013
  CHORWACJA
 21. ojcowie UE
  • Robert Schuman (Niemcy)
  • Konrad Adenauer (Niemcy)
  • Alcide De Gasperi (Włochy)
 22. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
  • ONZ (Zgromadzenie Ogólne)
  • 1948
 23. Karta Narodów Zjednoczonych
  • ONZ
  • 1945

  powołała ONZ (tzw. Konstytucja ONZ)
 24. Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela
  • 1789
  • (dokument rewolucji francuskiej)
 25. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
  • Rada Europy
  • 1950
 26. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
  ONZ, Haga
 27. Europejski Trybunał Praw Człowieka
  Rada Europy, Strasburg
 28. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  UE, Luksemburg
Author:
weronika_5995
ID:
301393
Card Set:
integracja europejska
Updated:
2015-04-27 11:11:07
Tags:
wos integracjaeuropejska
Folders:

Description:
integracja europejska
Show Answers: