PRchapter7

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Imc เป็นจุดบรรจบกันของ 4
  • 1.ก.ตลาด  marketing  
  • 2.ก.โฆษณา Advertising 
  • 3.ส่งเสริมการขาย Sales promotion 
  • 4.ก.ประชาสัมพันธ์ Public Relations
 2. การตลาดเชิงฐานข้อมูล Database Marketing เป็นเครื่องในการสื่อสารกับ
  ลูกค้าแบบตัวต่อตัว one-on-one
 3. จุดแข็งของประชามสัมพันธ์
  ค.น่าเชื่อถือ
 4. การตลาดทำหน้าที่
  • ขายสินค้า/บริการผ่านการกำหนดราคาขาย
  • การกระจายช่องทางการขาย
  • ก.ส่งเสริมการตลาด
  • แจกสินค้าตัวอย่าง 
  • การรณรงค์แบบผึ้งแตกรัง
 5. ก.โฆษณา ทำหน้าที่
  จ่ายเงินเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ต้องการ ในสื่อที่นิมยมใช้
 6. ก.ประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่
  ทำการตลาดให้กับองค์กร โดยใช้บุคคลที่สามเป็นผู้ให้รับรองที่มีความเป็นกลาง ในการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือการดำเนินการใดๆ ขององค์กร
 7. การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ ช่วยเพิ่มการรับรู้ตราสินค้า brand awareness  6
  • 1.แนะนำสินค้าใหม่ 
  • 2.แก้ปัญหาช่องทางการจัดจำหน่าย 
  • 3.ลดปัญาการขาดแคลนงบประมาณ 
  • 4.เอาชนะการแข่งขันที่รุนแรง 
  • 5.อธิบายผลิตภัณฑ์ที่ม่ีความซํบซ้อน 
  • 6.ผูกโยงสินค้าเข้ากับตัวแทนที่มีเอกลักษณ์ (พรีเซนเตอร์ ผบ. โฆษก)
 8. การรับรองโดยบุคคลที่สาม Third-party endorsement คือ
  ก.ให้ก.สนับสนุนผลิตภัณฑ์โดยหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือสื่อกระจายภาพและ เสียง โดยก.นำเสนอสินค้าในรูปของก.รายงานข่าว ซึ่งทำให้มีค.น่าเชื่อถือมากกว่าก.โฆษณา
 9. นักวิชาชีพต้องระวังไม่ให้ค่า ผู้ที่รับรองที่เงิน Pais endorsement เท่าเทียมกับ ?
  ผู้รับรองบุคคลที่สาม
 10. ก.สร้างตราสินค้า branding คือ
  ก.สร้างตราสินค้า สร้างเอกลักษณ์ ตำแหน่งในใจผู้บริโภค
 11. ก.ใช้ IMC ในการสร้างตราสินค้า  ต้องคำนึงถึง  5
  • 1.ต้องก่อนใคร และเป็นที่สุด early first Best 
  • 2.ทำให้จดจำได้ Memorable โดดเด่น 
  • 3.ต้องลุย ออกไปทำให้คนเป็นที่ยอมรับ take it to streets
  • 4.ใช้มรดกหรือรากทางวัฒนธรรม สื่อสารอิงกับประเพณีและประวัติศาสตร์ use heritage 
  • 5.สร้างบุคลิก สะท้อนออกมาในทุกเครื่องมือที่ใช้ Create a Personality
 12. การโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์คือ
  ก.ทำการตลาดเพื่อขายภาพลักษณ์ แทนที่จะทำการตลาดเพื่อขายสินค้า
 13. การตลาดแบบบูรณาการแบบดั้งเดิม ใช้เทคนิค 5
  • 1.ก.ตีพิมพ์บทความซ้ำ 
  • 2.ก.ร่วมงานแสดงสินค้า 
  • 3.โฆษก 
  • 4.ก.ตลาดเชื่อมโยงประเด็นทางสังคม 
  • 5.ก.ส่งเสริมการขายแบบให้สินค้าหรือบริการ
 14. การตีพิมพ์บทความซ้ำ Article reprints
  1.
 15. ร่วมงานแสดงสินค้า Trade Show Participant
  ช่วยให้องค์กรแสดงผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ
 16. หลักการที่จะตัดสินใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้าดูจาก
  • 1.วิเคราะห์งานแสดงสินค้าที่จะเข้าร่วม 
  • 2.เลือกแก่นของงานมนการแสดง 
  • 3.มั่นใจว่าเลือกสินค้าเข้าร่วมแสดงภายในงานได้อย่างถูกต้อง 4.พิจารณาหนังสือคู่มือในการแสดงสินค้าให้ดี 
  • 5.เน้นว่าอะไรเป็นสิ่งใหม่ที่จะนำเสนอ 
  • 6.พิจารณาว่าควรจะมีรายการส่งเสริมการขายในพื้นที่หรือไม่ อย่างไร
  • 7.ประเมิณค.คุ่้มค่า
 17. โฆษก spokespersons  ต้องมีคุณสมบัติ
  • มีค.สามารถในการสื่อสาร  articulate 
  • พร้อมอยู่เสมอ Fast on their feet 
  • มีค.รู้จริงกก.ประเด็นที่นำเสนอ  
  • ไม่ปลอมแปลงข้อเท็จจริงในสิ่งที่ตนกำลังเปนตัวแทนในก.สนับสนุนผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ
 18. ก.ตลาดโดยเชื่อมโยงกับประเด็นทางสังคม Cause-related Marketing
  นักประชาสัมพันธ์ให้ก.สนับสนุนโดยเชื่อมโยงกับก.บริจาคกับก.ขายสินค้าหรือบริการ หรือภาพลักษณ์
 19. การส่งเสริมการขายแบบให้สินค้าหรือบริการ In-kind Promotions
  ก.ให้สินค้าหรือบริการ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  / ต้องการเผยแพร่ชื่อและใช้สินค้าหรือบริการเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงผู้ซื้อที่มีศํกยภาพขององค์กร 

  เช่น ก.สนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้กับนิสิตเพื่อทำกิจกรรม มอบสินค้าให้แก่สื่อมวลชนไปเล่นเกมส์ในรายการ โดยให้เผยแพร่โลโก้ตราสินค้า
 20. นวัตกรรมเพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
  • ก.ตลาดออนไลน์ 
  • ก.บูรณาการตราสินค้าทางโทรทัศน์ 
  • ก.โฆษณาเชิงให้ข้อมูล 
  • ก.ตลาดแบบผึ้งแตกรัง 
  • ก.วางผลิตภัณฑ์ในทีวีและภาพยนตร์
Author:
Anonymous
ID:
301540
Card Set:
PRchapter7
Updated:
2015-04-26 13:34:35
Tags:
Pr
Folders:
Pr
Description:
Imc
Show Answers: