PR8and6

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. การจัดการประเด็น Issue Management  3
  • เตรียมตัวป้องกันประเด็นที่จะปรากฎและกระทบต่อองค์กร 
  • ระบุประเด็นได้ตามความต้องการ 
  • สามารถเผชิญหน้ากับโอกาสและค.อ่อนแอ 
  • วางแผนจากนอกสู่ใน 
  • รักษาจุดแข็งที่สำคัญที่สุดขององค์กรไว้ให้ได้ 
  • ดำเนินการได้ตามกำหนดการที่วางไว้ 
  • จัดการประเด็นจากผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร ลงมายังระดับล่างสุดขององค์กรได้
 2. การสื่อสารค.เสี่ยง Risk communication
  • ในระยะยาว ก.กระทำ มิใช่เพียงแค่คำพูด จะเป็นสิงสำคัญในการสื่อสารค.เสี่ยง 
  • ช่วงค.กดดันสูง ปชช.จะสับสนในเนื้่อหาสารร้อยละ 80 และเนื้อหาร้อยละ 20 ที่ได้รับทั้งหมดเป็นด้านลบ
 3. ก.เตรียมตัวที่ดีเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการภาวะวิกฤติ ดำเนินการตาม 5 ขั้นตอน
  • 1.ระบุุค.เสี่ยง โดยพิจารณาสิ่งต่างๆ ที่มีโอกาสส่งผลกระทบต่อผู้รับสาร 
  • 2.ในแต่ละค.เสี่ยงนั้น อธิบายถึงการกระทำใดๆ ที่จะช่วยลดค.เสี่ยงได้ 
  • 3.ระบุสาเหตุของค.เสี่ยง 
  • 4.อธิบายก.กระทำที่แสดงให้เห็นถึงการจัดการที่มีความรับผิดชอบ 
  • 5.สร้างสารที่มีค.คงเส้นคงวา
 4. การสื่อสารในภาวะวิกฤต เป้าหมายคือ 3
  • 1.หยุดยั้งวิกฤตโดยเร็วที่สุด
  • 2.จำกัดค.เสียหายให้น้อยที่สุด
  • 3.ฟื้นฟูค.เชื่อมั่น
 5. งิธีที่รวดเร็วที่สุดที่จะยุติค.ทุกข์ระทมและเรียกคืนค.เชื่อมั่นคือ
  ก.สื่อสารผ่านสื่อมวลชน
 6. ในยุคที่ไม่มีค.แน่นอน นักปชสพ.ต้องการการสื่อสารที่ ... 3
  มีประสิทธิผล น่าเชื่อถือ โน้มน้าวใจ
 7. การรับมือกับกลุ่มพนักงาน
  กลุ่มพนักงานมีหลายลักษณะ ซึ่งมีค.แตกต่างกันในผลประโยชน์และค.กังวล  องค์กรที่ฉลาดจะออกแบบสารและเลือกใช้สื่อเพื่อให้สามารถเข้าถึงแต่ละกลุ่มได้
 8. ก.สื่อสารค.เชื่อมั่นในช่วงที่ไม่แน่นอน แต่ละองค์กรที่สนใจจะเข้าถึงพนักงาน ต้องมอบสิ่งเหล่านี้ให้แก่พนักงาน
  • เคารพและเอาใจใส่ 
  • ซื่อตรง 
  • ระลึกถึง 
  • ฟังเสียง 
  • ส่งเสริมสนับสนุน
 9. หัวใจสำคัญสำหรับการจัดการกับพนักงานคือ4
  • ค.น่าเชื่อถือ 
  • 1.ผจก.ที่บอกค.จริง 
  • 2.ข้อเท็จจริง ที่ไม่ได้ขายฝัน
  • 3.ค.จริง โดยเฉพาะความจริงใจ 
  • 4.รู้ว่าพวกเขาทำงานกันอย่างไร
Author:
Anonymous
ID:
301550
Card Set:
PR8and6
Updated:
2015-04-26 14:29:07
Tags:
PR
Folders:
PR
Description:
การจัดการวิกฤต
Show Answers: