Socpsy

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. การป้องกัน Group think 5
  • 1.เตือนว่าค.เอกฉันท์ในกลุ่มอาจนำไปสู่ค.เสียหาย 
  • 2.ผู้นำหลีกเลี่ยงก.ชี้นำกลุ่ม เปิดโอกาสให้สมาชิกโต้แย้งกันเองก่อน 
  • 3.มอบหมายบทบาทให้สมาชิกบางคนเป็นตัวขัดคอคห.ของกลุ่ม คอยตั้งข้อสงสัย 
  • 4.แบ่งการคิดของกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ แล้วเอาแนวคิดมาเถียงกัน 
  • 5. เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกกลุ่มเข้าร่วมรับฟัง ให้เข้ามาท้าทายค.คิดของกลุ่ม
 2. สาเหตุของ Group think
  • 1.Cohesiveness ค.กลมเกลียวดึงดูดใขของกลุ่ม ยิ่งสมัครสมานสามัคคีมาก เห็นสอดคล้องกันไปหมด groupthink เกิดสูงขึ้น
  • 2.Isolation กลุ่มแยกตัวออกมาจากแหล่งข้อมูลข่าวสารที่จะนำไปสู่ทางเลือกอื่น กลัวว่าคนจะล่วงรุ้แผน ไม่ให้คนนอกเข้าฟัง 
  • 3.Leadership มีหัวหน้าควบคุมที่ถามคำถามชี้นำไปทางเดิมๆ จากสมาชิกคนเดิมๆ ขาดการอภิปรายอย่างเสรี  ส่งแรงกดดันไปยังสมาชิกให้คล้อยตาม 
  • 4.Desicion stress เกิดค.เครียดในก.ตัดสินใจ เร่งรีบ ประเด็นใหญ่ต่อมนุษยชาติ  ก.ที่สมาชิกพยายามลดค.เครียดของกลุ่มนำไปสู่ group think
 3. อาการของ Group think 6
  • 1. กลุ่มคิดว่ากลุ่มเราโค่ดดีโค่ดเจ๋ง
  • 2. สมาชิกเก็บงำประเด็นที่โต้แย้งกลุ่ม เพราะสมาชิกในกลุ่มปิดโอกาส ไม่ยอมคิดถึงหนทางอื่น ปิดหูปิดตา
  • 3.กลุ่มมี stereotype ต่อคนภายนอกว่าโง่กว่า 
  • 4. กลุ่มส่งแรงกดดันในกลุ่มให้คล้อยตาม 
  • 5. เกิดค.เอกฉันท์ปลอม  เช่น ไม่มีใครแย้งแปลว่าเข้าใจกันตรงวหมดล้ะ 
  • 6.สมาชิกเกิดก.ขัดขวางตนเองไม่ให้คิดแบ้งกับกลุ่ม self-censorship พอคิดติติงเรื่องพวกนั้น บุคคลรุ้สึกไม่สบายใจ ไม่อยากคิดแบบนั้น
 4. ความเป็นผู้นำ คือ
  กบก.ก.ที่ก.ต่างตอบแทน ก.ติดต่อแลกเปลี่ยนทางสังคม และ ก.เปลี่ยนแปลง อันเกิดจากบุคคลคนหนึ่งได้รับก.ยอมรับให้จูงใจและมีอิทธิพลต่อสมาชิกอื่นในกลุ่ม เพื่อนำกลุ่มไปให้ถึงเป้าหมาย
 5. ลักษณะของผู้นำกลุ่ม
  • Autocratic leader ผู้นำเผด็จการ 
  • Democratic leader ผู้นำแบบประชาธิปไตย  
  • Laissez-faire leader ผู้นำแบบเสรีนิยม หลีกเลี่ยงการใช้อำนาจและไม่ยอมรับผิดชอบ ไม่ชี้นำกลุ่ม เปนเพียงที่ปรึกษา
 6. ประสิทธิภาพของผู้นำ
  • 1.ลักษณะส่วนบุคคลของผู้นำ Low/High LPC leader 
  • ถ้าlow ประเมินทางลบ เป็นผู้นำแบบมุ่งงาน ถ้า high คือ ประเมินในแง่ดี คือผู้นำมุ่งสัมพันธ์ 
  • 2.ลักษณะของสถานการณ์กลุ่ม 
  • -ค.สัมพันธ์ระหว่างผู้นำและลูกน้อง ดีหรือไม่ดี 
  • -โครงสร้างของงานที่ทำ ชุดเจน หรือคลุมเครือ 
  • -อำนาจของผู้นำ  แข็งแกร่ง หรือ อ่อนแอ
 7. .Social facilitation
  • เราทำงานที่ง่ายสำหรับเราได้ดีขึ้น เมื่อมีคนมาปรากฎในสถานการณ์เดียวกับเรา  
  • แต่แย่ลงก็มี ยิ่งคนดูเยอะยิ่งทไผิดพลาดเรียกว่า การระงับทางสังคม social inhibition คือ ก.ที่เราทำงานที่ยังทำได้ไม่คล่องแย่ลงเมื่อมีคนปรากฎ
 8. .Social facilitation เกิดขึ้นได้อย่างไร 3
  • 1.เราเกิดการตื่นตัวจากการที่ผู้อื่นอยู่ด้วย doninant response mere presence แค่ปรากฎกาย จะกระตุ้น arousal 
  • 2.หวั่นการประเมิน 
  • 3.เกิดความขัดแย้งจากการต้องแบ่งค.สนใจ
 9. social loafing การอู้งาน 
  สาเหตุ 2
  • ก.กระจายค.รับผิดชอบ รุ้สึกว่าตนเองต้องรับผิดชอบงานน้อยลง เพราะทึุกคนต้องช่วยกันทำคนละไม้คนละมือ 
  • 2.ก.ฑยายามของเราและผลผลิตของกลุ่มที่ออกมา มีค.สัมพันธ์กันน้อย ทำมากก็ไม่ได้รางวัล ไม่มีใครเห็น
 10. วิธีแก้การอู้งาน 4
  • 1.แบ่งงานให้ตรวจสอบได้ กลัวถูกประเมิณ
  • 2. มีรางวัลล่อว่าค.สำเร็จของกลุ่มจะได้อะไร
  • 3. ทำให้รุ้ว่าตรวจเช็คงานได้ง่าย
  • 4. สร้างค.สนิทสนมกลมเกลียว
 11. Group performance ผลงานของกลุ่ม  สรุปว่าการทำงานเปนกลุ่มดีกว่าจริงหรือไม้ steiner ได้แบ่งประเภทงานต่างๆ เป็น 4 แบบคือ
  • 1.Additive task งานที่ต้องบวกผลงานของคนแต่ละคนในกลุ่ม รวมเข้าเป็นหนึ่งผลงานของกลุ่ม เป็นงานชนิดต้องรวมเรี่ยวแรงของสมาชิกมาอยู่ในงานเดียวกัน เช่น งานกรรมกร แบบนี้กลุ่มดีก่วา เสร็จเร็วและรอบคอบกว่า 
  • 2.Disjunctive task ผลงานของกลุ่มจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับคนที่เก่งที่สุดในกลุ่ม งานที่ใช้ค.คิดซับซ้อน พวกตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ออกจากถ้ำ 
  • 3.Conjunctive task สมาชิกทำงานลักษณธเดียวกัน แต่ แต่ละคนไม่ได้ทำงานร่วมกัน ผลงานของกลุ่มขึ้นอยู่กับสมาชิกที่อ่อนแอที่สุดในกลุ่ม ถ่วงแค่ไหน เช่น ปีนเขา 
  • 4.Divisible task สมาชิกแบ่งหน้าที่ย่อยๆ ในการทำงานชิ้นหนึ่งเป็นค.รับผิดชอบส่วนใครส่วนมัน เช่น ฟุตบอลมีกองหน้ากองหลัง  การแบ่งงานในแผนกรองเท้า
 12. วิธี brain stroming ที่ดี
  • ขนาดของกลุ่มไม่เกิน 6-7 น้อยก็ไม่หลากหลาย มากก็ไม่มีโอกาสแสดงคห.อย่างทั่วถึง 
  • แสดงคห.ที่นึกออกได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะแปลกขนาดไหน
  • ห้ามตำหนิคห.คนอื่น 
  • 4.ปริมาณมากยิ่งดี 
  • 5.สนับสนุนก.เชื่อมโยงค.คิด ปะติดปะต่อระหว่างสมาชิก
  • 6.มีผู้จดบันทึก
 13. สาเหตุของการเพิ่มค.เข้มข้นของจุดยืนหลังอภิปรายกลุ่ม
  • 1.ก.ฌปรียบเทียบทางสังคม  รับค่านิยมว่าท้าทายและฮวยโอกาสคือสิ่งที่ดี
  • 2.ก.ได้รับ้ขู้มูลิ่เพิิ่มเติมที่ไม่เคยรุ้มาก่อน 
  • 3.ก.คล้อยตามแรงจูงใจ ถูกเกลี้ยกล่อม 
  • 4.ก.กระจายค.รับผิดชอบ
 14. อาการของ Deindividual
  • อ่อนไหวต่อสิ่งชี้แนะด้านอารมณ์ ประสาทไวต่อสถานการณ์ภายนอก 
  • ไม่สามารถมองเห็น รุ้สึก ควบคุมอารมณ์ พฤติกรรมตนเองได้ ไม่รุ้ว่าตะโกนใส่ใคร 
  • ลดก.ห่วงหรือใส่ใจก.ประเมิณจากผู้อื่น  ไม่สนว่าผมยุ่ง
  • ลดค.สามรุที่จะคิดวางแผนอย่างมีเหตุผล  ไม่คิดว่าเผาตึกจะติดคุก
 15. สาเหตุของการปราศจากค.เป็นปัจเจกบุคคล deindividual
  • 1.ขนาดของกลุ่ม ยิ่งใหญ่ยิ่งฮึกเหิม เกิดการกระจายค.รับผิดชอบ 
  • 2.ก.ปกปิดตนเองด้วยเครื่องแบบหรือเครื่องพรางตัว ex ชุดทหาร ก็กล้ายิงคน 
  • 3.ให้ทำกิจกรรมที่กระตุ้นเร้าให้ตื่นตัว หรือเบี่ยงเบนค.สนใจ เช่น คอนเสิร์ต มอบ
  • 4.ลดค.ตระหนักถึงตนเอง self-awareness โดยเพ็งเล็งไปที่สถานการณ์ภายนอกแทน เช่น รถทหารล้อมเรา
 16. สิ่งที่น่าสนใจกก.ก.อู้งาน
  • 1 กงานที่ท้าทาย น่าทำ เช่น ไม่เสร็จพรุ่งนี้ได้ f คนจะอู้น้อยลง
  • 2.ผู้นำต้องให้กำลังใจ ทำให้เชื่อว่างานของเราส่งผลต่อบริษัทขนาดไหน
  • 3. ทำกับคนแปลกหน้าอู้งานมากกว่า
  • 4. ชาวเอเชียอู้น้อยกว่าตะวันตก
  • 5.
 17. สาเหตุของก.เชื่อฟังผู้มีอำนาจ
  • 1.ค.ห่างไกลเหยื่อ 
  • 2.อำนาจและค.ใกล้ชิดกับผู้วิจัย 
  • 3.ผู้กรพทำรุ้สึกว่าไม่ใช่ค.รับผิดชอบของตน
  • 4.foot-in-door 
  • 5.รุ้สึกว่าเพื่อประโยชน์และค.ก้าวหน้า
 18. สาเหตุของการคล้อยตาม
  1nrmative influence อยากเป็นที่ยอมรับของผู้อื่น ให้คนอื่นชอบ  คล้อยตามแม้จริงๆไม่เห็นด้วย = public conformity 

  2 Informational influence  พอไม่มีคำตอบที่แน่นอน เราเอาคนอื่นเปนเกณฑ์ social comparison เปลี่ยนแปลงจากข้างในจริง private acceptance
 19. ปัจจัยการคล้อยตามกลุ่ม
  • 1.Group size แต่สมาชิกมากว่า 4 ไม่เพิ่มก.คล้อยตาม 
  • 2.Unanimity ค.เป็นเอกฉันท์ของสมาชิกในกลุ่ม 
  • 3.Cohesiveness ค.กลมเกลียวในกลุ่ม  อยู่ที่ว่าเราแคร์คนนั้นมั้ย ใช่แม่ชั้นหรอ 
  • 4.Status สถานภาพบุคคล  คนมีเกียรติสูงทำให้คนอื่นคล้อยได้ง่ายกว่า และก็ไม่ค่อยยอมใครด้วย 
  • 5.Public response ก.แสดงจุดยืนต่อหน้าสาธารณชน ยิ่งเป็นที่จับตายิ่งคล้อยตาม 
  • 6.Prior commitment ก.ผูกมัดตนเองกับจุดยืนต่อหน้าสาธารณชน  มักจะไม่คล้อยตามสังคม 
  • 7.เพศ
 20. เทคนิคที่มีประสิทธิภาพที่สุกในการขอร้องผู้อื่น  SCARFS
  • Social validation ค.ถูกต้องในสายตาของสังคม  ซื้อเหอะ เค้าใช้กันหมดล้ะไอโหน 
  • Consistency เมื่อผูกมัดกับพฤติกรรมใดๆ ไปแล้ว เรามักจะเต็มใจทำตามคำร้องขอให้ทำพฤติกรรมที่สอดคล้องกับจุดยืนเดิมที่เราเคยผูกมัดไว้ เช่น ก.ทดลองสบู่แล้วขอเข้าบ้าน 

  • Authority ค.มีอำนาจ ฟังอำนาจของผู้พูดที่มำอำนาจโดยชอบธรรม 
  • Reciprocity ก.ต่างตอบแทน ใครดีด้วยเราดีด้วย
  • Friendsip ค.ชอบ ค.เป็นเพื่อน 
  • Scarcity ปลอดภัยแน่นอนทันเวลา ลดถึงแค่พรุ่งนี้
 21. เทคนิคทำให้ผู้อื่นทำตามคำร้องขอโดยตรง
  • 1.เทคนิคจาก consistency 
  • foot in door  low ball technique 
  • 2.หลักการต่างตอบแทน  
  • Door in the face technique 
  • Foot in the mouth เป็นผู้หญิงด้วยกันช่วยกันหน่อยสิ 
  • That's not all technique ระหว่างตัดสินใจ เพิ่มข้อเสนอให้ 
  • 3.จาก liking 
  • ingratiation ประจบ ชมเค้า หรือส้รางความประทับใจในตัวเรา ให้ดูดี 
  • 4.scarcity 
  • play hard to get ก.ทำให้ผู้ถูกขอร้อง รุ้สึกว่าสิ่งที่ได้มาช่างยากเย็น มีค่ามาก  เล่นตัว 

  Deadline Technique กำหนดวันหมดเขต
Author:
Anonymous
ID:
301701
Card Set:
Socpsy
Updated:
2015-04-28 15:52:59
Tags:
socpsy
Folders:
science
Description:
group revised 2015
Show Answers: