PR

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. การสื่อสารกับพนักงาน ต้อง
  • ตรงไปตรงมา 
  • ชัดเจน
  • น่าเชื่อถือ*
 2. นักประชาสัมพันธ์ต้องสร้างสาร
  • มีประสิทธิผล 
  • น่าเชื่อถือ 
  • โน้มน้าวใจ
 3. แต่ละองค์กรที่สนใจจะเข้าถึงพนง. ต้องมอบสิ่งเหล่านี้ให้แก้พนง. 5
  • เคาระและเอาใจใส่ (ทำให้เค้ารุ้สึกมีคุณค่าไม่ใช่เครื่องจักร)
  • ซื่อตรง (ให้ทั้งfeedback ทั้งดีและไม่ดี)
  • ระลึกถึง (ยกย่องพนักงานว่าทำดี)
  • ฟังเสียง (everyone wants their ideas to be heard กิจกรรมเปิดรับฟังพนง.สำคัญ) 
  • ส่งเสริมสนับสนุน (ต้องคอบให้กำลังใจ)
 4. หัวใจสำคัญของการปฏิบัติต่อหนักงานคือ
  ค.น่าเชื่อถือ
 5. พนักงานต้องการ 4
  • 1 ผจก.ที่บอกค.จริงกับพวกเขา
  • 2 เป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ใช่วิมานในอากาศหรือขายค.ฝัน
  • 3 ค.จริง โดยเฉพาะค.จริงใจ และ face to face work สุด
  • 4.รู้ว่าพวกเขาทำงานกันอย่างไร To know how they're doing
 6. Grapevine คือ
  ข่าวลือในองค์กร  นักPR ต้องทำงานเพื่อกำจัดข่าวลืออย่างรวดเร็วและตรงไปตรงมา
 7. ค.คาดหวังต่องานชุมชนสัมพันธ์ เพื่อทำให้เกิดค.ร่วมมือในชุมชน องค์กรต้อง
  • ต้องรู้ว่าชุมชนรุ้จักองค์กรมากน้อยเพียงใด และคิดอย่างไรกับองค์กร
  • แจ้งจุดยืนขององค์กรให้แก่ชุมชนได้ทราบ 
  • เจรจาต่อรอง หรือเป็นตัวกลางระหว่างองค์กรกับชุมชน และปชช.ในก.ตอบสนองค.ต้องการของแต่ละฝ่าย
 8. สิ่งที่ชุมชนคาดหวัง
  มีจับต้องได้ และไม่ได้ 4
  • สิ่งที่จับต้องได้ 
  • ค่าจ้าง ก.จ้างงาน และก.เสียภาษี 
  • สิ่งที่จับต้องไม่ได้ 
  • กายภาพที่ดี 
  • การมีส่วนร่วม
  • เสภียรภาพ 
  • ค.ภาคภูมิใจ
 9. ค.รับผิดชอบหลักขององค์กร
  • รักษาสภาพแวดล้อม
  • จัดหางานให้กับชนกลุ่มน้อย หรือคนชายขอบ 
  • ก.บังคับใช้นโยบายเพื่อเป็นปย.กับพนง. 
  • ยกระดับคุณภาพชีวิตของพนง.โดยรวมให้ดีขึ้น
  • ก.บริจาค หรือ อาสาสมัครช่วยเหลือองค์กรไม่แสวงหากำไร
 10. นักล็อบบี้คือ
  ทำงานเพื่อเร่งหรือชะลอการออกกฎหมายต่างๆ  ทำงานเพื่อหวังมีอิทธิพลต่อภาครัฐ ใช้ทั้งก.แจ้งข้อมูลข่าวสาร และทำข้อตกลงต่างๆ นักล็อบบี้ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องตลอดเวลา
 11. ภารกิจของนักล็อบบี้
  • ก.หาข้อมูล 
  • ตีความท่าทีและก.กระทำของรัฐบาลและบริษัท 
  • เป็นผู้สนับสนุนและแก้ต่างให้ผู้ว่าจ้าง 
  • กระจายข้อมูล 
  • สนับสนุนก.ขายให้กับผู้ว่าจ้าง
 12. เปาหมายของนักPR ต่อ ผู้บริโภค 5
  • รักษาลูกค้าเก่า 
  • ดึงดูดลูกค้าใหม่ 
  • ทำการตลาดสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ
  • เร่งจัดการกับก.ร้องเรียน 
  • ลดค่าใช้จ่าย
Author:
Anonymous
ID:
301841
Card Set:
PR
Updated:
2015-04-30 15:18:45
Tags:
PR
Folders:
PR
Description:
PR
Show Answers: