Filozofia umysłu (kolokwium)

The flashcards below were created by user Manwe on FreezingBlue Flashcards.

 1. Jakie są podstawowe przesłanki materializmu presokratycznego?
  • Pierwszym zagadnieniem filozofii było dążenie do źródła, do Arche. Myślenie filozoficzne zaczęło się gdy ktoś po raz pierwszy ośmielił się podważyć mity religijne i opinie powszechnie przyjmowane. Cechą charakterystyczną f.p. jest dominacja koncepcji przyrodniczych nad teorią człowieka i teorią ducha.
  • Odpowiedzią na to co jest istotą sprowadzało się do twierdzeń typu "woda", "powietrze" itp.
 2. Jakie są główne założenia materializmu greków?
  • Materializm zawsze jest w opozycji do idealizmu. Zasadnicza różnica bierze się z odmiennego stosunku myśli do materii. Mat. sądzą że materia jest pierwotna w stosunku do myśli, przechwyć fizycznych.
  • Założenia materializmu greckiego można wywodzić z ich chęci poszukiwania Arche (woda, ogień, bezkres, powietrze, ziemia)
 3. Dualizm Platona, a problem psychofizyczny
  Dualizm - pogląd oparty na przekonaniu, że rzeczywistość składa się dwóch niesprowadzalnych do siebie czynników; dualizm metafizyczny - istnienie materii i ducha.
 4. Problem duszy w świetle hylemorfizmu Arystotelesa.
  • Pogląd według którego istnieją tylko byty jednostkowe zbudowane z formy substancjalnej jako określającego aktu oraz z materii pierwszej jako czystej możności.
  • Dusza to esencja danego bytu, to forma ciała naturalnego posiadająca w możności życie.
 5. Paralelizm psychofizyczny w świetle monadologii Leibniza.
  • Monadologia to forma pluralizmu metafizycznego.
  • Monady to substancje niefizyczne i upsychicznione (w różnym stopniu)
  • Jako niematerialne nie oddziaływają przyczynowo na siebie, lecz zmiany zachodzące w jednej monadzie są postrzegane przez inne monady.
  • Losy monad rozwijają się niezależnie, ale równolegle czasowo i zgodnie. Dzieje się to dzięki wprzód ustalonej harmonii, którą ustanowił Bóg.
 6. Koncepcja odruchów Kartezjusza
 7. Jakie są powody współczesnej popularności dualizmu psychofizycznego wśród laików, nie zajmujących się problematyką umysłu?
  • Dualizm jest kluczowym elementem większości religii
  • Niemożność redukcji zdarzeń umysłowych do fizycznych (np. ból)
  • Kwestie nieśmiertelności duszy.
 8. Dylematy interakcjonizmu psychofizycznego i możliwości ich rozwiązania.
  • To pogląd że umysł i ciało są odrębnymi całościami, rządzącymi się odmiennymi prawami, ale pozostającymi w interakcji.
  • Problem psychofizyczny pojawia się wtedy gdy przyjmujemy że zjawiska psychiczne są czymś zasadniczo różnym od zjawisk fizycznych zachodzących w ciele ludzkim.
  • 1. Interakcjonizm
  • 2. Paralelizm psychofizyczny
  • 3. Okazjonalizm
  • 4. Epifenomenalizm
 9. Co oznacza określenie "człowiek-maszyna" wg La Mattrie?
  La Mettrie był lekarzem i w oparciu o swoją wiedzę fachową, zauważył że wszelkie właściwości, jakie przypuszczają ludzie, duszy zależą od funkcjonowania ich ciała. Z tej przesłanki wyciągnął wniosek że człowiek jest istotą wyłącznie materialną i działającą podobnie jak maszyna.
 10. Czym jest umysł z punktu widzenia natywizmu teoriopoznawczego (Platon, Augustyn)?
  • Nativus - wrodzony, przyrodzony.
  • Pogląd filozoficzny dotyczący genezy poznania, zakładający istnienie w umyśle ludzkim idei wrodzonych lub też wrodzonych możliwości do rozpoznawania idei i bytów znajdujących się poza przyrodą i poza
  • doświadczeniem.
  • Platon - przypominanie sobie idei
  • Augustyn - poznawanie idei w wyniku Iluminacji
 11. Czym jest umysł z punktu widzenia empiryzmu teoriopoznawczego (Locke)?
  • Zakładał że wiedza pochodzi z doznań zmysłowych, a nie w wyniku kontaktu z jakąś inną rzeczywistością, anie nie jest wrodzona.
  • Idee zawarte w ludzkich umysłach są efektem analizy danych zmysłowych dokonywanych przez umysł.
  • Bodźce zmysłowe tworzą w umyśle wrażenia, które są grupowane w obiekty - idee proste.
 12. Czym jest umysł w świetle idealizmu transcendentalnego (Kant)?
  • To forma idealizmu teoriopoznawczego mówiąca, że rzeczy same w sobie nie mogą być poznane przez co nasze poznanie przedmiotów zdeterminowane jest przez nasze własne władze poznawcze.
  • Przez aprioryczne formy poznania - czas i przestrzeń
 13. Tzw. wiązkowa teoria Ja w ujęciu Hume'a.
  • To co określamy potocznie mianem osoby jest jest jedynie wiązką nieustannie zmieniających się percepcji, przeżyć i przedstawień.
  • Istnieją poszczególne stany mentalne, ale nie są one osadzone w niesprowadzalnym do nich podmiocie.
 14. Wyjaśnij do czego odnosi się metafora "młyn Leibniza"
  • Młyn Leibniza - argument filozoficzny sformułowany na rzecz niesprowadzalności zdarzeń mentalnych do zjawisk fizyki mechanistycznej.
  • Skoro nasz mózg jest mechanizmem Leibniz proponuje wyobrazić sobie, że możemy się zmniejszyć i wejść do środka aby ujrzeć te wszystkie mechaniczne skomplikowane struktury. Jednak zrozumienie ich funkcjonowania nie przybliży nas do zrozumienia, jak za sprawą działania tych mechanizmów materialnych powstają stany umysłowe.
 15. Wyjaśnij do czego odnosi się metafora "chińskiego pokoju" Searle'a.
  • To eksperyment myślowy mający na celu pokazać, że nawet skuteczne symulowanie rozumu przez komputer nie jest tożsame z posiadaniem prawdziwego rozumu przez komputer, ponieważ wykonanie określonych zadań nie musi opierać się na na rozumieniu ich przez wykonawcę.
  • Służy on jako argument przeciwnikom teorii tzw. mocnej sztucznej inteligencji. U podstaw eksperymentu stoi niezgodność między syntaksą i semantykom.
 16. Przedstaw główne założenia i tezy monizmu anomalnego Davidsona.
  Monizm anomalny jest fizykalizmem w tym sensie, że głosi tezę o identyczności zdarzeń mentalnych i fizycznych. Różnica między tymi rodzajami zdarzeń upatruje w sposobach opisu: terminy mentalne i fizykalne odnoszą się - w różny sposób - do tego samego.
 17. Wyjaśnij na czym polega teoria identyczności obiektowej.
  Zasadnicza teza szczegółowa: wszystkie zjawiska mentalne danego typu są stanami mózgu tego samego typu.
 18. Przedstaw tzw. "argument systemowy" podważający stanowisko Searle'a odnośnie funkcjonalizmu.
  • "Jasny pokój"
  • Znajdując się w ciemnym pokoju wymachując magnesem do góry i na dół, to powinno to wywołać koliste rozchodzenie się fal elektromagnetycznych, a zatem powinno zrobić się jasno (nie da się uzyskać światła poprzez potrząsanie magnesem)
  • Można by stwierdzić że światło nie ma żadnego związku z falami elektromagnetycznymi, gdyż potrząsanie magnesem nie daje światła. Odwołując się do "chińskiego pokoju" można wykazać że mieszanie chińskich nie da rozumienia języka chińskiego.
 19. Przedstaw stanowisko behawioryzmu psychologicznego. Podaj nazwiska głównych przedstawicieli.
  • Kierunek ten nie neguje występowania zjawisk psychicznych, twierdzi że są one swoistymi, ubocznymi efektami działania mózgu, których nie da się badać metodami naukowymi, gdyż nie są one dostępne obserwacji. 
  • Aby psych mogła być rzetelną nauką należy ograniczyć się do mierzalnych jasno zdefiniowanych eksperymentów, w których ludzi poddaje się działaniu określonych bodźców i obserwuje określone reakcje.
  • Iwan Pawłow
  • Edward Thorndike
  • Barrhus Skinner
  • John Watson
  • Clark Hull
 20. Na czym polega stanowisko behawioryzmu logicznego/filozoficznego. Kto pierwszy wysunął taki pogląd?
  • Stanowisko filozoficzne z zakresu filozofii umysłu zgodnie z którym zjawiska umysłowe mogą zostać opisane w kategoriach behawioralnych.
  • Stanowisko to zostało wyrażone m.in. w pracy Gilberta Ryle'a.
  • Behawioralna i biologistyczna redukcja różnych zagadnień i problemów na drodze analitycznej argumentacji.
 21. W jakim stopniu neuropsychologia jest przydatna jest we współczesnej refleksji nad umysłem? Jakie były jej początki?
  • Neuropsychologia to dziedzina badająca związki zachodzące między układem nerwowym a procesami poznawczymi, głównie z perspektywy klinicznej.
  • Wzięła się z początku badań neurobiologi nad uszkodzonym umysłem, które prowadziły konsekwencje do zmian w zachowaniu
 22. Czym jest propriocepcja
  • To zmysł orientacji ułożenia własnego ciała wobec siebie za pośrednictwem proprioreceptorów umieszczonych w mięśniach i ścięgnach dostarczających mózgowi informacji o tonusie mięśniowym. 
  • Dzięki niej wiemy bez patrzenia w jakim względem siebie położeniu jest nasze ciało.
 23. Wyjaśnij na czym polega jedna z najnowszych metod diagnozowania stanów mózgowych (EEG, PET, MRI)
  • Elektroencefalografia (EEG)- metoda służąca do badania bioelektrycznej czynności mózgu za pomocą elektroencefalografu.
  • Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) - teoria obrazowania, w której 
  • Funkcjonalny magnetyczny rezonans jądrowy (MRI) - wyspecjalizowana odmiana obrazowania rezonansu magnetyczno
 24. Przedstaw główne tezy metafizyki deskryptywnej P. Strawsona.
  • Przede wszystkim to że nasze podstawowe sądy o świecie składają się z dwóch elementów: Odnosimy się w nich do czegoś, do jakiegoś obiektu, i orzekamy coś o tym obiekcie, przypisujemy mu jakąś własność lub cechę. 
  • Złożenie rzeczywistości z dwóch tak różnych od siebie elementów jak partykularia i uniwersalia umożliwia podstawową kombinację orzekania oraz jest powodem jej fundamentalnej roli w naszym poznaniu i języku.
 25. Przedstaw główne tezy biologicznego naturalizmu Searle'a.
  • 1. Stany świadomości z ich subiektywną pierwszoosobową ontologią, są realnymi zjawiskami w realnym świecie.
  • 2. Stany świadomości powodowane są całkowicie przez niższego rzędu neurobiologiczne procesy w mózgu
  • 3. Stany świadomościowe są realizowane w mózgu jako własności systemu mózgowego, a zatem istnieją na poziomie wyższym niż neurony czy synapsy.
  • 4. Ponieważ stany świadome są realnymi cechami realnego świata, działają przyczynowo
 26. Czym zajmuje się frenologia? Jakie miała zastosowanie w teoriach społecznych?
  • Teoria, pseudonauka opracowana przez F.J. Galla i J. Spurzheima, wedle której kora mózgowa była podzielona na odrębne środki, z których każdy zapewniał fizykalne podstawy zjawisk psychicznych.
  • Niegdyś popularna, błędna teoria wg której na podstawie ukształtowania czaszki sądzić można o cechach umysłowych i duchowych człowieka.
  • Teoria projektująca społeczeństwo i teoria zakładająca wyższość rasową, jednej nad drugą.
 27. Wyjaśnij na podstawie wybranego stanowiska filozoficznego epifenomenalizm.
  Naturalizm biologiczny - stanowisko w filozofii umysłu podkreślające biologiczny charakter stanów umysłowych.
 28. Wyjaśnij na czym polega i do czego służy test Turinga.
  • To sposób określania zdolności maszyny do posługiwania się językiem naturalnym i pośrednio mający dowieść opanowania przez nią umiejętności myślenia w sposób podobny do ludzkiego
  • Test polega na tym, że sędzie - człowiek prowadzi rozmowę w języku naturalnym z pozostałymi stronami i jeżeli nie jest w stanie dowieść logicznie która ze stron jest maszyną, to owa maszyna przeszła test.
 29. Wyjaśnij sformułowanie: "uprzywilejowany dostęp pierwszoosobowy".
  • Problematyka subiektywności.
  • W procesie introspekcji uzyskujemy uprzywilejowany dostęp do własnych stanów, przez co nie możemy się co do nich mylić. O nieomylności naszych stanów umysłowych ma świadczyć fakt że doświadczane przez pomiot bezpośrednio jako własne i zawsze w pierwszoosobowej perspektywie.
 30. Przedstaw znaczenie tzw. relacji "o" w kontekście rozważań nad ewolucją świadomości.
  Relacja "o" wykształca się u dzieci, wraz z przyswajaniem języka mniej więcej ok 18 miesiąca życia. Relacja "o" jest niezbędna zarówno dla pojęcia "ja", jak i "języka"
 31. Jaka jest zdaniem Macphaila rola pojęcia "ja" w kształtowaniu języka.
  • Język jest warunkiem koniecznym w kształtowaniu się pojęcia "ja" co z kolei stanowi podstawę świadomego przypominania. U dzieci system uczenia  jawnego uaktywnia się w miarę nabywania zdolności wypowiadania się - wtedy też pojawia się świadomość.
  • Świadomość jest konsekwencją ewolucji języka
 32. Wyjaśnij co znaczy na gruncie współczesnej filozofii umysłu fizykalizm
  • Teoria filozoficzna, wg której wszystkie terminy sprowadzają się do terminów fizyki. 
  • W świecie wiele zjawisk wygląda niefizycznie, lecz po bliższej analizie wszystkie one wykazują czysto fizyczny charakter.
 33. Wyjaśnij co oznacza na gruncie współczesnej filozofii umysłu materializm eliminacyjny
  Materializm eliminacyjny opiera się zasadniczo niekwestionowanej samo oczywistości istnienia stanów mentalnych takich jak: przekonania, pragnienia, czy doznania bólu i niemożności ich traktowania jako przyczyny zachowań.
 34. Wyjaśnij co znaczy na gruncie współczesnej filozofii umysłu redukcjonizm
  pogląd w filozofii nauki; stanowisko metodologiczne przyjmujące ze możliwe i właściwe jest wyjaśnienie i opis własności i złożonego układu poprzez opis i wyjaśnienie zachowania jego części. 
 35. Wyjaśnij co oznacza na gruncie współczesnej filozofii umysłu naturalizacja umysłu
 36. Wyjaśnij co oznacza na gruncie współczesnej filozofii umysłu funkcjonalizm
  Stany umysłowe mogą być realizowane w różny sposób w różnych systemach fizycznych. Filozofię funkcjonalizmu można oprzeć
 37. Wyjaśnij co oznacza na gruncie współczesnej filozofii umysłu subiektywizm
  Założenie przyjmujące doznanie podmiotowe (subiektywne) a nie obiektywną rzeczywistość. Stronniczość, kierowanie się osobistymi względami, upodobaniami, obawami, uprzedzeniami i pragnieniami w ocenie faktów.
 38. Wyjaśnij co oznacza na gruncie współczesnej filozofii umysłu obiektywizm
  stanowisko filozoficzne głoszące że przedmiot poznania istnieje poza podmiotem poznającym i niezależnie od niego. Bezstronność, postawa badawcza wolna od przesądów i uprzedzeń
 39. Wyjaśnij co oznacza na gruncie współczesnej filozofii umysłu emergentyzm
  To sposób wyjaśniania zjawisk przeciwstawiony zarówno holizmowi jak i redukcjonizmowi; stanowisko głoszące, że właściwości zjawisk nie mogą być wywiedzione na podstawie znajomości ich cech składowych.
 40. Wyjaśnij co ma gruncie współczesnej filozofii umysłu znaczy misterianizm
  • Próba wytyczenia trzeciego sposobu rozwiązywania problemu dusza-ciało, a nie związanego ze stanowiskami redukcjonistycznymi i antyredukcjonistycznymi
  • M. ontologiczny - świadomość jest naturalnym zjawiskiem jak każde inne, tylko ludzie nie są w stanie jej zrozumieć (Chomsky)
  • M. Ontologiczny - świadomość jest zagadką samą w sobie, niemożliwe jest ją zrozumieć.
Author:
Manwe
ID:
302479
Card Set:
Filozofia umysłu (kolokwium)
Updated:
2015-05-12 11:28:36
Tags:
Filo
Folders:

Description:
Na OPA
Show Answers: