Cantonese Level 2 - Housing

The flashcards below were created by user KGibbler on FreezingBlue Flashcards.

 1. live
  jyu6
 2. convenient
  fong1 bin6
 3. neighbours
  gaak3 lei3 leun4 se3
 4. West Pender St
  Pin6 Da2 Sai3 Gaai1
 5. just
  ngaam1 ngaam1
 6. immigrate
  yi4 man4
 7. here
  ni1 dou6
 8. there
  go2 dou6
 9. already
  yi5 ging1
 10. before
  yi5 chin4
 11. Toronto
  Do1 Leun4 Do1
 12. later; after
  hau6 loi4
 13. move
  bun1
 14. house
  uk1
 15. all together
 16. yat1 gung6
 17. living room
  haak3 teng1
 18. dining room
  faan6 teng1
 19. family room
  ga1 ting4 sat1
 20. kitchen
  chyu4 fong2
 21. laundry room
  sai2 yi1 fong4
 22. toilet/washroom
  • chi3 so2
  • (sai2 sau2 gaan1)
  • (chong1 leung4 fong2 - room to take a bath)
 23. and; also
  jung6 yau5
 24. sometimes
  jau5 si4
 25. classroom
  fo3 sat1
 26. garage
  che1 fong4
 27. apartment building
  paak3 man4 daai6 ha6
 28. rent (verb)
  jou1
 29. unit
  daan1 wai2
 30. like
  jung1 yi3
 31. all
  so2 yau5
 32. windows
  cheung1
 33. look
  mong6
 34. look out of
  mong6 cheut1 heui3
 35. rent (noun)
  jou1 gam1
 36. so so
  yat1 bun1 la1
 37. include
  baau1
 38. gas
  mui4 hei3
 39. electricity
  din6
 40. parking spot
  che1 wai2
 41. look for
  wan2
 42. someday
  wan2 yat1 yat6
 43. visit you
  taam3 nei5
 44. I live in ____ (City)
  • Ngo5 jyu6 hai2
  • Wan1 go1 wa4/ Gou1 Gwai3 Lam4
 45. I live in Vancouver, Cambie street
  Ngo5 jyu6 hai2 Wan1 go1 wa4, Cambie gaai1
 46. I live in Vancouver, Cambie Street, ___ (number)
  Ngo5 jyu6 hai2 Wan1 go1 wa4, Cambie gaai1, 2740 hou6
 47. I live in Vancouver, Cambie street, 2740, ____(floor)
  Ngo5 jyu6 hai2 Wan1 go1 wa4, Cambie gaai1, 2740 hou6, 22nd lau
 48. I live in Vancouver, Cambie Street, 2740, 22nd floor, ____(room)
  Ngo5 jyu6 hai2 Wan1 go1 wa4, Cambie gaai1, 2740 hou6, 22nd lau2, 405 hou6 fong2
Author:
KGibbler
ID:
302576
Card Set:
Cantonese Level 2 - Housing
Updated:
2015-05-12 03:39:15
Tags:
Cantonese Level Housing
Folders:

Description:
Cantonese Level 2 - Housing
Show Answers: