הספר: הנסיך הקטן

Card Set Information

Author:
arg525
ID:
302720
Filename:
הספר: הנסיך הקטן
Updated:
2015-05-14 09:04:00
Tags:
הנסיך הקטן
Folders:

Description:
Vocabulary building
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user arg525 on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. לבלוע
  בולע
  To Swallow
 2. העתק
  Copy
 3. טרף
  Pray
 4. בשלמותו
  Wholenness/Completeness
 5. ללעס
  To Chew
 6. לגמור
  To Finish
 7. לעכל
  To Digest

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview