6-Hücre Bölünmesi

Card Set Information

Author:
tigerlilyy
ID:
302836
Filename:
6-Hücre Bölünmesi
Updated:
2015-05-18 07:39:45
Tags:
biyoloji
Folders:
Biyoloji
Description:
hücre bölünmesi
Show Answers:

 1. Hücre neden bölünür?
  1- Hücrenin hacminin yüzey alanına göre daha hızlı büyümesi (), yüzeyin madde ve gaz alışverişi için yetersiz kalması

  2- Sitoplazma/çekirdek oranının büyümesi, çekirdeğin etki alanının yetersiz kalması

  3- Hücrenin onarım ve yenilenme(regenarasyon) ihtiyacı

  4- Organizmanın büyümesi

  5- Türün devamlılığının sağlanması (mayoz bölünme)
 2. Canlılarda büyüme
  Vücut hücrelerinin mitoz bölümesiyle gerçekleşir. Çekirdek ve sitoplazma bir kez bölünerek ana hücreyle eşit kromozomlu (diploid, 2n) iki hücre oluşturur.
 3. Canlılarda üreme
  Üreme hücreleri mayoz bölüme (redüksiyon) sonucu oluşur. Mayoz bölünmede çekirdek ve sitoplazma art arda iki kez bölünerek n kromozomlu, benzer genler taşıyan dört yeni hücre meydana gelir.
 4. Amitoz bölünme
  Mitoz ve mayozdan farklı olarak çok özel hallerde görülen bir bölünme şeklidir. Yaşlı hücrelerde, bakterilerde, hızlı büyüyen hücrelerde, bazen uterus epitel hücrelerinde(hormon etkisiyle) görülür. Eşey hücrelerinde hiçbir zaman amitoz olmaz.

  Amitoz bölünmede önce çekirdekçik, ardından çekirdek uzamaya başlar. Daha sonra az çok aynı büyüklükte olan iki parçaya bölünürler. Sitoplazma da uzayarak iki parçaya bölünür.
 5. Mitoz
  - Tüm hayvan ve bitkilerin diploid somatik hücrelerinde görülür.

  - Özellikle çok hücrelilerin büyüyen bölgelerinde (örnek: gelişen kök ve  embriyo)

  - Yaraların iyileşmesi, hücre yenilenmelerinde (örnek: insanda epidermal deri hücreleri)

  - Genellikle hayvalarda 1 saat, bitkilerde 2-3 saat
 6. Hücre dögüsü
  İnterfaz: Hücrede bölünmenin tamamlanmasından bir sonraki bölünmeye kadar geçen olaylar.Bir sonraki mitoza hazırlık.

  Gevresi: Gap1. Yoğun metabolik aktivite, hücre büyümesi ve başkalaşım

  S evresi: DNA'nın sentezlendiği kısım-

  G2 evresi Sonlarına doğru hücre hacmi yaklaşık iki katına çıkmış, DNA replikasyonu tamamlanmıştır. Mitoz başlatılır.

  <
 7. G1'in önemi
  G1'in ileri safhalarında hücreler iki farklı yol izleyebilir 

  - Döngüden çıkarak G0 evresine girer. Canlı ve metabolik olarak aktiftirler ama çoğalmazlar. G0'da kalabilir ya da G1'e dönmek için tekrar uyarılabilirler. (G0 = dinlenme evresi) 

  - DNA sentezini başlatarak döngüyü tamamlar.
 8. İnterfaz evresinde çekirdek
  Kromozomlar yerine kromatin ağı ile dolu bir çekirdek yapısı vardır. Kromozomlar,  mitoz bölünme tamamlanınca çözülerek kromatin ağını oluşturmuşlardır.
 9. Mitoz bölünmenin iki ana evresi
  - Karyokinez: Çekirdek bölünmesi. Genetik materyal iki kardeş hücreye bölünür. Karmaşık bir olaydır. Kromozomlar kendilerini tam doğrulukla eşlemeli, doğru biçimde ikiye ayrılmalıdırlar. Karyokinez sonucunda kromozom yapısı ana hücre ile aynı olan iki kardeş çekirdek oluşur. 

  - Sitokinez: Karyokinezden sonra gerçekleşen sitoplazma bölünmesi. Daha az karmaşıktır. Sitoplazma hücre zarından içeriye doğru, iğ ipliklerine dik yönde girinti yapmaya başlar. Bu girintiler gittikçe derinleşir, sitoplazma iki ayrı parçaya bölünür. İkisinde de bir nukleus bulunur.
 10. Mitoz bölünmenin aşamaları
  İnterfaz⇒ProfazMetafazAnafazTelofaz⇒Sitokinez

 11. Kromatin iplik - Kromozom - Kromatid
  Kromatin İplik: DNA'nın mitoz bölünme dışında içinde bulunduğu paketlenmiş yapı

  Kromozom: Mitoz sırasında kromatin ipliklerin yoğunlaşarak oluşturduğu yapı

  Kromatid: Mitoz sırasında paralel iki çubuk şeklinde gözlemlenen eşlenmiş kromozomun yapısındaki her bir çubuk yapı. (Sentromerden birbirlerine bağlılar)
 12. Profaz
  İnterfazdan bu aşamaya geçerken:

  - Kromatin iplikleri koyulaşmaya, kromozomlar çekirdek içinde iplik yumağı gibi görünmeye başlar. Profaz ilerledikçe kromozomlar kısalarak kalınlaşır.

  - Mitoz başlamadan önce her kromozom çift duruma gelir. Replikasyon sonucu ikili şekilde bulunan kromozomlardan her birine kromatid denir. Kromatidler metafaz sonuna kadar ayrılmazlar.

  - Profaz başlamadan önce çift duruma gelmiş olan sentrioller hücrenin karşıt kutuplarına doğru göç etmeye başlar.

  - Sentrioller arasında iğ iplikleri ve sentriollerden hücre çeperine doğru aster iplikleri oluşur.(Bitki hücrelerinde de aster iplikleri oluşur, ama sentriol yoktur.)

  Profazın sonunda sentrioller kutuplara yerleşir. İğ ve aster iplikleri geniş bir alana yayılır. Nukleolus kaybolur. Nukleus zarı tamamen erir. Helezonlaşarak kısalıp kalınlaşan kromozomlar hücrenin merkezinde toplanır.
 13. Metafaz
  Kromozomlar iğ ipliklerine dik olan metafaz düzleminde toplanır. 

  Helezonlaşma devam etmektedir ama kromozomların şekilleri belli olmuştur. Sentromerlerinden büküldükleri için  veya L şekli alırlar. 

  Eş kromatidden oluşan her kromozomun sentromeri tamamen birbirinden ayrılır.

  İğ iplikleri, bir kromozomun eş kromatiidlerini ayrı kutuplara çekecek şekilde sentromerlere bağlanır. 

  Metafaz, mitozun en kısa evresidir. Genellikle 5-10 dakika sürer.
 14. Anafaz
  Kromozomlar ayrılır, eş kromatidler zıt kutuplara gider. İğ ipliklerinin kısalması sonucu eş kromatidler bir sıçrama hareketiyle birbirinden uzaklaşır. Bu kasılma, kromatidler kutuplara çekilinceye kadar sürer.

  Kromatidler kutuplara çekilirken sentomerler önde, kolları arkada iğ iplikleri üzerinde çekilirler. 

  Eş kromatidler birbirlerinden ayrıldıktan sonra kardeş kromozom adını alırlar. 

  Kardeş kromozomlar kutuplara ulaştığında anafaz son bulur.
 15. Telofaz
  Kardeş kromozomlar kutuplara ulaştığında telofaz başlar. Bu fazda profazdaki olayların tam tersi gerçekleşir.

  Ayrı kutuplara çekilmiş kardeş kromozomlar sentriollerin etrafında toplanır. 

  Helezonlar çözülerek interfazdaki ince, uzun, dağınık iplikler halie dönerler.

  Kromozomların etrafında nukleus zarı oluşur.

  Nukleus içinde tekrar nukleolus oluşur. 

  Böylece iki yeni nukleus meydana gelmiş olur.
 16. Mayoz bölünme
  Mayoz bölünme sonucu gametler meydana gelir. Gametler vücut hücrelerinin aksine n kromozomludur. Mayoz bölünmeyle kromozom sayısı yarıya indirilmiştir. Döllenmeyle iki gamet birleştiğinde çekirdeklerin kaynaşmasıyla yeniden 2n kromozom sayısı oluşur. Böylece mayoz bölünme sayesinde organizmanın birbiri ardından gelen döllerinde kromozom sayısının değişmezliği sağlanmış olur.

  Mayoz bölünmede mitozdan farklı olarak birbirini izleyen iki ayrı bölünme olayı gerçekleşir.

  MayozI ve MayozII

 17. MayozI
  ProfazI Kromozomlar uzun ince iplikler halinde belirir, daha sonra kısalıp kalınlaşmaya başlar.

  Homolog (eş) kromozomlar yan yana gelerek sinaps yaparlar. Sinaps yaparken homolog kromozomlar paralel uzanır ya da birbirlerini üzerine kıvrılırlar. Her kromozom iki kromatidden yapıldığı için homolog kromozomlar dörtlü demetler halinde görülür. Bu yapıya tetrat deir. Canlıların vücudunda bulunan homolog kromozom kadar tetrata rastlanır (insanda 23 tane). Sinaps sona erince kromozomlar kısalıp kalınlaşmaya devam ederler.

  Profazın daha ileri evrelerinde kromozomlar arasında genetik materyal alışverişi olur(Krossing-over) Bu alışveriş homolog kromatidler arasında meydana gelir (kardeş kromatidler arasında değil).

  İki homolog kromatidin birbirine yapıştığı bölgelere kiazma bölgesi denir. Krossing-overda her iki kromatidde de kiazma bölgelerinden aynı anda kopmalar meydana gelir ve kopan parçalar değiştirilir.

  Bu olay olurken sentrioller karşı kutuplara giderler. İğ ve aster iplikleri oluşur. Nukleolus giderek küçülür ve kaybolur. Nukleolus zarı parçalanır. Helezonlaşmaya devam eden kromozomlar hücrenin merkezinde(ekvatoral bölgede) toplanmaya başlar.

  MetafazI Kromozomlar ekvatoral bölgede dizilir. Her tetratın iki sentromeri vardır. Bu sentromerlerden her biri ayrı kutuplara gidecek şekilde iğ ipliklerie bağlanır.

  AnafazI Bu evrede tetratlar iğ ipliklerinin kasılmasıyla birbirinden ayrılır. Sentromerlerinden birbirine bağlı olan eş kromatidlerden oluşan bir kromozom, sentromer önde kolları arkasında olacak şekilde kutuplara taşınır. Böylece tetratlar iki diyata ayrılır.

  Diyatlar anafazda rastgele ayrılırlar. Bu fazda kromozom sayısı ana hücredekinin yarısına indiği gibi krossing-over sırasındaki parça alışverişinden dolayı yapı bakımından anne ve babadan gelen kromozomlardan farklılaşmışlardır.

  TelofazI AnafazI'den sonra mayoz geçiren hücreler iki yoldan birini izler:1-Hemen mayozII gerçekleştirmek. Bu durumda diyatların kromozomları açılmaz. Nukleus zarı oluşmaz. Derhal sitoplazma bölünerek MayozII başlar. 2-Tekrar bir interfaz gerçekleştirmek. Bu durumda diyatların helezonları açılır. Kromatidler uzar. Nukleus zarı oluşur. Fakat nukleulus oluşmaz. Hücre ikiye bölünür. Kısa bir interfazdan sonra MayozII başlar.
 18. MayozII
  MayozII'nin tüm fazları tamamen mitoza benzer.
 19. Mayoz sonucu
  Mayozda arka arkaya iki bölünme sonucu 2n kromozomlu bir hücreden n kromozomlu dört oğul hücre meydana gelmiş olur. Bu hücreler erkekte spermatit, dişide oosit adını alır. 

  Spermatitlerin hepsi spermaya dönüşür (spermatogenez).

  Dört oositten bir tanesi yumurtaya dönüşür. Diğer üçü dejenere olur (oogenez).
 20. Mitoz ve mayoz arasındaki farklar
  1- Mitozda kromozom ve nukleus bir kez bölünür. Mayozda kromozom bir, nukleus iki kez bölünür.

  2- Mitozda iki, mayozda dört hücre oluşur.

  3- Mİtozda oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücreninkiyle aynıdır (2n). Mayozda kromozom sayısı yarıya inmiştir (n).

  4- Mitoz sonunda kromozom yapılarında bir değişiklik olmamıştır. Mayoz sonunda ise homolog kromatidler arasında genetik materyal alışverişi olduğundan kromozomların yapısı kısmen değişmiştir.

  Mitoz bölünme canlının büyümesini sağlar. Mayoz bölünme ise canlıların döller halinde devam edebilmesi için gereklidir.
 21. Döllenme
  Mayoz bölümeler sonucu oluşan erkek ve dişi gametlerin (sperma ve yumurta) birleşmesine döllenme denir. Döllenmiş yumurtaya zigot adı verilir.

  Genel olarak her yumurta ancak kendi türünden bir sperma tarafından döllenebilir. Yumurta ve spermanın ömrü çok kısadır. Hareketsiz olan yumurta kısa sürede döllenmezse ölür.

  • Döllenme olayında sperma kuyruğunun hareketleri ile hareketsiz olan yumurtaya yaklaşır. Sperma girdikten sonra yumurtanın etrafında döllenme zarı denilen kalın bir zar oluşur. Bu zar yumurtaya başka spermaların girmesine engel olur. Bundan sonra yumurtada hemen bölünme hazırlığı başlar. Önce spermanın sentriolü ve kromozomlar eşlenir. Setrioller kutuplara doğru harekete geçer. İğ ve aster iplikleri oluşur. Bu sırada spermanı nukleusu yumurtanın nukleusuna doğru ilerler. Birleşen sperma ve yumurta nukleusuna pronukleus denir. Pronukleusları birbirlerine değdiği yerden başlayarak nukleus zarı erir. Serbest kalan  homolog kromozomlar ekvatroyal düzlemde toplanırlar. Yumurta zigot normal mitoz evrelerini izleyerek bölünmeye başlar(segmentasyon).
  • (İnsan için diploid 46 haploid 23)

  Döllenmiş bir yumurtadan ergin bir birey oluşuncaya kadar geçe olaylara gelişme, gelişmenin erken evresinde bulunan genç bir canlıya embriyo adı verilir.