Ekoloji

Card Set Information

Author:
tigerlilyy
ID:
302949
Filename:
Ekoloji
Updated:
2015-05-19 10:51:53
Tags:
biyoloji
Folders:
Biyoloji
Description:
Biyoloji
Show Answers:

 1. Biyasönoz
  - Yaşama birliği

  - Farklı türden canlıların bir arada yaşadıkları ve coğrafik olarak sınırlanabilen alan
 2. Biyotop
  Yaşama birliğinde yaşamın olası olduğu sınırlı bölüm
 3. Populasyon
  Belli bir yaşama alanında yaşayan aynı türün bireyleri
 4. Ekoloji
  Organizmaların kendi aralarında ve ortamları ile olan karşılıklı ilişkilerini araştıran bilim dalı
 5. Ekolojinin neleri inceler?
  • Ortam faktörlerini ve bunların canlılara olan etkilerini
  • Canlıların bölgesel ve coğrafik dağılışlarını
  • Canlıların varlığında, miktarında, dinamizminde görülen geçici değişiklikleri
  • Organizmaların ortamalrında olan morfolojik ve fizyolojik adaptasyonlarını
  • Doğa koşullarında organizmaların davranışını
  • Biyosönoz ve ekosistemleri
  • Populasyon dinamiğini
  • Doğadaki madde ve enerji çevrimini


  8 madde
 6. Canlı varlıkların hayatlarına önemli derecede etkili olan ekolojik faktörler
  • Biyotik Faktörler: Besin, parazitlik, rekabet, yırtıcılık
  • Abiyotik Faktörler: İklim, toprak yapısı, suyun kimyasal yapısı
 7. Ekosistem başlıca iki elemandan oluşur
  • Biyosönoz (organik)
  • Biyotop (inorganik)

  • Biyotop, biyosönozun yerleştiği sahadır.
  • (biyotop=habitat)
 8. Biyosfer
  Ekosistemlerin tamamı, yaşamın mümkün olduğu yeryüzü parçası
 9. Ekosisteme giren ve ekosistemden çıkan maddeler
  • Giren: Güneş enerjisi, mineraller, atmosferik elementler, su
  • Çıkan: Isı, oksijen, karbondioksit, diğer gazlar, su ile taşınan biyojen maddeler
 10. Besin Zinciri
  - Besin ve enerji geçişi

  - Besin zinciri arasındaki bağlantılar besin ağını oluşturur. Bu basamaklar bir piramiti andırır.

  - Besin zincirinde her tür belli bir besinsel düzeye aittir.

  - Tüm besin zincirlerinde tabanda fotosentetik canlılar vardır. (ototrof)

  - En üst besinsel düzeyde tüketiciler yer alır. (heteretrof) Bular direkt ya da indirekt olarak primer üreticilere bağlıdır. 

  - Heteretrof canlıların ilk basamağını primer tüketiciler oluşturur.(Herbivorlar) tavşan,geyik,zürafa

  - İkincil tüketiciler (karnivorlar) için besin kaynağını herbivorlar oluşturur. aslan,kurt

  -Omnivor calılar hem bitkiler hem hayvanlarla beslenirler.

  -Her besin zincirinde ayrıştırıcılar (dekomposer) olarak bilinen bir grup organizma vardır. Bunlara tipik olarak bakteriler ve mantarlar dahildir. Dışkı, metabolizma artığı, ölü organizma ile beslenirler. Parçalanan materyaller CO2 ve viral vitaminler olarak havaya, suya, toprağa dönerek üreticiler tarafından kullanılır.
 11. KARBON ÇEVRİMİ
  Tüm organik bileşikler karbon içerir.

  Canlılarda hidrojenden sonra en çok karbon bulunur.

  Karbon çevrimi iki alt gruba ayrılarak icelenir:

  • Kısa dönemli karbon çevrimi
  • Uzun dönemli karbon çevrimi
 12. Kısa dönemli karbon çevrimi
  • Karbon biyolojik bileşiklerin yapısına girer.
  • En önemli karbon kaynağı hava ve sudaki karbondioksittir.
  • Bu CO2 fotosentezle ototrof canlılara bağlanır. Solunum ve diğer yıkım süreçleri ile tekrar serbest kalır.
  • Bu şekilde oluşan biyolojik karbon çevrimi dengelenir.
 13. Uzun dönemli karbon çevrimi
  Çeşitli karbon rezervleri rol oynar

  • Milyonlarca yılda oluşan kalsiyum karbonat birikimleri
  • Fosil yakıtlar
 14. AZOT ÇEVRİMİ
  - Moleküler azot N2 atmosferin %78ini oluşturur. Dünyada en fazla bulunan gaz.

  -Bitki yetişmesini en çok sınırlayan element.

  -Moleküler azot amonyak halinde olmadıkça kullanılamaz.

  -Azot tesbiti(fiksasyonu) kimyasal bir süreçtir. Enerjiye gerek duyar. N2 reaktif olmayan bir moleküldür.

  -Rhizobium bakterileri, baklagillerin köklerinde simbiyotik yaşar, gözle görülebilen kök nodüllerini oluştururlar.

  -Bitkinin karbonhidratlarının yıkımı ile açığa çıkan enerjiyi kullanarak azotu amonyak(NH3) şeklinde tesbit ederler. Bitkinin buradaki yararı amonyak ile bakteriyel aminoasit şeklinde kullanılabilir azotu elde etmesidir. Bitki buradan kendi proteinlerini sentezler.

  -Simbiyotik bakterileri olmayan bitkiler, azotu toprak minerali, genellikle nitrat(NO3) şeklinde alırlar. Toprakta nitrat, bazı bakterilerin amonyağı nitrata oktitlemesi işlemi olan nitrifikasyon soucu oluşur.

  -Bu oksidasyon süreci sırasında kullanılabilir enerji üretilir. Bakteriler bu enerjiyi kullanarak CO2den karbonhidratları oluşturur. Böylece güneş ışığının bitkilerde yaptığı işi, bu bakterilerde nitrifikasyon yapar.

  -Nitrifikasyon ürünü olan nitrat toprağa diffüz eder.
 15. Nitrifikasyon
  1. basamak:

  NH3(amonyak) → NO2(nitrit) (nitrosomonas grubu bakteriler, oksitleme)

  2. basamak:

  NO2(nitrit) → NO3(nitrat) (nitrobacterler, oksitleme)
 16. Nitratın tekrar amonyaka dönüşmesi
  Toprakta nitrat bitkilerin kökleri ile abrobe edilir. Tekrar amonyağa indirgenir. Bu indirgenme sırasında köklerdeki hücresel solunumda üretilen enerji kullanılır.Ya da nitrat tekrar yapraklara taşınır. Fotosentez sırasında kimyasal olarak indirgenir. Amonyak toksik olduğundan bitki NH3ü oluşturur oluşturmaz amino asit şeklinde asimile etmek zorundadır. Bu amioasitlerden üretilen protein gibi azotlu organik bileşikler, organik azot kaynağı olarak heterotrof canlılara ve diğer hayvanlara aktarılır.
 17. Ammonitrifikasyon
  Ölen organizmaların vücutları mikroorganizmalar tarafından dekompose edilir.(ayrıştırma)

  Bunların kapsadığı organik bileşikler inorganik maddelere dönüştürülür.

  Organik azot genellikle amonyağa dönüştürülür. 

  Organik madde proteinleri → Serbest aminoasitler (mikroorganizmalar)

  Serbest aminoasitler → NH(deaminasyon)


  Hayvanlar azotu üre, ürik asit ve diğer azotlu maddeler şekinde dışarı atar. Bu maddeler toprak miktoorganizmaları tarafından NH3e parçalanır.

  Üre → Nh3 + CO2 (üre ayrıştıran mikroorganizmalar)
 18. Denitrifikasyon
  NO3 → N2

  (azot inert gaz olarak topraktan atmosfere döner)
 19. Azot çevriminin şeması