pokus.txt

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Základních jednotek Mezinárodní soustavy SI je
  • a) 4
  • b) 5
  • c)  6
  • d) 7

  D)7
 2. Mezinárodní soustava SI zahrnuje tento počet doplňkových jednotek:

  A)1
  B)3
  C)4
  D)2
  D)2
  (this multiple choice question has been scrambled)
 3. Mezi základní veličiny soustavy SI patří
   
  a) elektrický proud
  b) látková koncentrace
  c) elektrický potenciál
  d) látkové množství
  • A) elektrický proud
  • D) látkové množství
 4. Mezi základní veličiny soustavy SI nepatří
   
  a) svítivost
  b) zářivý tok
  c) elektrický náboj
  d) teplo
  b, c, d
 5. Mezi odvozené veličiny patří
   a) rovinný úhel
   b) síla
   c) látkové množství
   d) elektrický náboj
  b, d
 6. Mezi odvozené veličiny patří

  a) tlak
  b) síla
  c) práce
  d) látkové množství
  a,b,c
 7. Mezi odvozené veličiny nepatří

  a) elektrický proud
  b) elektrický potenciál
  c) elektrický náboj
  d) elektrické nápětí
  a
 8. Která z uvedených jednotek je jednotkou doplňkovou?

  a) sr
  b) N
  c) rad
  d) min
  a, c
 9. Která z uvedených jednotek není jednotkou odvozenou?

  a) N
  b) mm
  c) V
  d) Pa
  b
 10. Jednotka watt (W) je z hlediska Mezinárodní soustavy jednotek SI jednotkou

  a) odvozenou
  b) základní
  c) zakázanou
  d) doplňkovou
  a
 11. Která z uvedených jednotek je jednotkou vedlejší?

  a) sr
  b) mol
  c) eV
  d) mV
  a,b,d
 12. Která z uvedených jednotek je jednotkou vedlejší?

  a) °C
  b) mol
  c) rad
  d) N
  a
 13. Jednotka newton ( N) je jednotkou

  a) základní
  b) doplňkovou
  c) odvozenou
  d) zakázanou
  c
 14. Která z uvedených jednotek je jednotkou odvozenou?

  a) sr
  b) V
  c) mol
  d) cd
  b
 15. Která z uvedených jednotek nepatří mezi základní jednotky soustavy SI?

  a) A
  b) V
  c) mol
  d) cd
  b
 16. Která z uvedených jednotek patří mezi základní jednotky soustavy SI?

  a) A
  b) W
  c) cd
  d) mol
  a,c,d
 17. Která z uvedených jednotek není jednotkou doplňkovou?

  a) °C
  b) eV
  c) sr
  d) cm
  a,b,d
 18. Jednotka joule (J) patří z hlediska soustavy SI mezi jednotky

  a) základní
  b) odvozené
  c) doplňkové
  d) zakázané
  b
 19. Která z uvedených jednotek není jednotkou odvozenou?

  a) rad
  b) J
  c) min
  d) mol
  a,c,d
 20. Která z uvedených jednotek je jednotkou odvozenou?

  a) min
  b) sr
  c) Pa
  d) km
  c
 21. Která z uvedených veličin je vektorem?

  a) tlak
  b) tlaková síla
  c) hydrostatický tlak
  d) tlak v plynu
  b
 22. Která z uvedených veličin je skalárem?

  a) tlaková síla
  b) vztlaková síla
  c) hydrostatický tlak
  d) hustota
  c,d
 23. Které z uvedených tvrzení je pravdivé?

  a) hybnost je skalár
  b) velikost rychlosti je vektor
  c) posunutí je vektor
  d) velikost dráhy je vektor
  c
 24. Která z uvedených veličin je vektorem?

  a) hmotnost
  b) hybnost
  c) kinetická energie
  d) tlak
  b
 25. Která z uvedených veličin je skalárem?

  a) hustota
  b) elektrický potenciál
  c) čas
  d) posunutí
  a,b,c
 26. Která z uvedených veličin je skalárem?

  a) frekvence
  b) dostředivá síla
  c) velikost rychlosti
  d) gravitační zrychlení
  a,c
 27. Předpona atto- (a) před značkou jednotky značí

  a) 10-15
  b) 10-12
  c) 10-9
  d) 10 -18
  d
 28. Předpona femto- (f) před značkou jednotky značí

  a) 10-9
  b) 10-12
  c) 10-15
  d) 10-18
  c
 29. Předpona piko- (p) před značkou jednotky značí

  a) 10-9
  b) 10-12
  c) 10-15
  d) 10-18
  b
 30. Předpona nano- (n) před ynačkou jednotky značí

  a) 10-6
  b) 10-9
  c) 10-12
  d) 10-15
  b
 31. Předpona mikro- (μ) před značkou jednotky značí

  a) 10-9
  b) 10-6
  c) 10-3
  d) 10-18
  b
 32. Předpona mili- (m) před značkou jednotky značí

  a) 10-2
  b) 10-3
  c) 10-6
  d) 10-9
  b
 33. Předpona hekto- (h) před značkou jednotky značí

  a) 103
  b) 106
  c) 109
  d) 102
  d
 34. Předpona kilo- (k) před značkou jednotky značí

  a) 103
  b) 106
  c) 109
  d) 1012
  a
 35. Předpona mega- (M) před značkou jednotky značí

  a) 103
  b) 106
  c) 109
  d) 1012
  b
 36. Předpona giga- (G) před značkou jednotky značí

  a) 103
  b) 106
  c) 109
  d) 1012
  c
 37. Předpona tera- (T) před značkou jednotky značí

  a) 103
  b) 106
  c) 109
  d) 1012
  d
 38. Předpona peta- (P) před značkou jednotky značí

  a) 109
  b) 1012
  c) 1015
  d) 1018
  c
 39. Předpona exa- (E) před značkou jednotky značí

  a) 109
  b) 1012
  c) 1015
  d) 1018
  d
 40. 200 km2 je rovno

  a) 2. 10m2
  b) 2. 109 dm2
  c) 2. 1012 cm2
  d) 2. 1013 mm2
  a,c
 41. 50 m2 je rovno

  a) 5. 103 dm2
  b) 5. 10-6 km2
  c) 5. 105 cm2
  d) 5. 106 mm2
  a, c
 42. 40 m2 je rovno

  a) 4. 104 cm2
  b) 4. 107 mm2
  c) 4. 10-5 km2
  d) 4. 102 dm2
  b, c
 43. 5 tun je rovno

  a) 500 kg
  b) 5000 kg
  c) 5. 105 g
  d) 5. 106 g
  b, d
 44. 0,3 litrů je rovno

  a) 3. 10-13 km3
  b) 3. 10-3 m3
  c) 3. 102 cm3
  d) 3. 105 mm3
  a,c,d
 45. 3. 10-2 km2 je rovno
   
  a) 3. 1011 mm2
  b) 3. 106 dm2
  c) 3. 105 m2
  d) 3. 108 cm2
  b,d
 46. 108 m2 je rovno

  a) 102 km2
  b) 109 dm2
  c) 1012 cm2
  d) 1013 mm2
  a,c
 47. 10 cm3 je rovno
   
  a) 104 mm3
  b) 10-2 dm3
  c) 10-6 m3
  d) 10-15 km3
  a,b
 48. 10-4 m2 je rovno

  a) 1 cm2
  b) 10-2 dm2
  c) 10-8 km2
  d) 102 mm2
  a,b,d
 49. 107 cm2 je rovno

  a) 103 m2
  b) 108 mm2
  c) 105 m2
  d) 10-3 km2
  a,d
 50. 500 m2 je rovno

  a) 5. 108 mm2
  b) 5. 105 cm2
  c) 5. 104 dm2
  d) 5. 10-5 km2
  a,c
 51. 10-4 km2 je rovno

  a) 109 mm2
  b) 106 cm2
  c) 104 dm2
  d) 104 m2
  b,c
 52. 80 m3 je rovno

  a) 8. 10-8 km3
  b) 8. 107 cm3
  c) 8. 105 dm3
  d) 8.109 mm3
  a,b
 53. 50 liktrů je rovno

  a) 5. 108 mm3
  b) 5. 104 cm3
  c) 5. 10-2 m3
  d) 5. 10-12 km3
  b,c
 54. 40 hl je rovno

  a) 4 m3
  b) 4. 102 dm3
  c) 4. 10cm3
  d) 4. 10-9 km3
  a,c,d
 55. 0,1 dm2 je rovno

  a) 10-3 m2
  b) 10-8 km2
  c) 103 mm2
  d) 105 mm2
  a,c
 56. 10 km2 je rovno

  a) 107 m2
  b) 1011 cm2
  c) 108 dm2
  d) 1012 mm2
  a,b
 57. 106 cm2 je rovno

  a) 10-4 km2
  b) 103 m2
  c) 1 dm2
  d) 108 mm2
  a,d
 58. 20 m2 je rovno

  a) 2. 103 dm2
  b) 2. 106 mm2
  c) 2. 10-5 km2
  d) 2. 105 cm2
  a,c,d
 59. 40 m2 je rovno

  a) 4. 104 cm2
  b) 4. 107 mm2
  c) 4. 10-5 km2
  d) 4. 102 dm2
  b,c
 60. V případě dvou na sebe kolmých posunutí o velikosti 10 cm obdržíme výsledné posunutí o velikosti přibližně

  a) 13,1 cm
  b) 14,1 cm
  c) 15,1 cm
  d) 16,1 cm
  b
 61. Dvě posunutí opačného směru mají velikost 8 cm a 12 cm. Velikost výsledného posunutí je:

  a) -4 cm
  b) 12 cm
  c) 4 cm
  d) 6 cm
  c
 62. Značí-li s dráhu, v rychlost a t čas, pak pro rovnoměrný přímočarý pohab platí:

  a) t = s / v
  b) v= st
  c) s= v/t
  d) t= v/s
  a
 63. Značí-li s dráhu, v rychlost, t čas a g gravitační zrychlení, pak velikost rychlosti volného pádu v závislosti na čase vzjádříme jako

  a) v=s/t
  b) v=gt2
  c) v=gt
  d) v= gt2/2
  c
 64. Značí-li s dráhu, v rychlost, t čas a g gravitační zrychlení, pak dráhu volného pádu v závislosti na čase vzjádříme jako

  a) s= vt
  b) s= gt
  c) s= gt2
  d) s= gt2/2
  d
 65. Podle druhu trajektorie můžeme pohzbz dělit na:

  a) přímočaré a křivočaré
  b) přímočaré a kruhové
  c) translační, vibrační a rotační
  d) rovnoměrné a nerovnoměrné
  a
 66. Grafickým znázorněním závislosti velikosti rychlosti na čase v pravoúhlých souřadnicích je v případě pohybu rovnoměrně zrychleného

  a) přímka, jejíž směrnice se nerovná nule
  b) přímka rovnoběžná s vodorovnou osou
  c) parabola
  d) přímka, jejíž směřnice má hodnotu zrychlení
  a,d
 67. Gragickým znázorněním závislosti velikosti zrychlení na čase v pravoúhlých souřadnicích je v případě pohzbu rovnoměrně zrychleného

  a) přímka s nenulovou směrnicí
  b) přímka s nulovou směrnicí
  c) hyperbola
  d) parabola
  b
 68. Grafickým znázorněním závoslosti dráhy na čase v pravoúhlých souřadnicích je v případě pohybu rovnoměrně zrychleného

  a) přímka s nenulovým úsekem na svislé ose
  b) parabola
  c) přímka procházející počátkem
  d) hyperbola
  b
 69. V pravoúhlých souřadnicích je rychlost rovnoměrného přímočarého pohybu v závislosti na čase znázorněna jako

  a) přímka procházející počátkem
  b) přímka neprocházející počátkem s určitou kladnou hodnotou směrnice
  c) přímka neprocházející počátkem s určitou zápornou hodnotou směrnice
  d) přímka rovnoběžná s vodorovnou osou
  d
 70. V pravoúhlých souřadnicích je dráha rovnoměrného přímočarého pohybu v závislosti na čase znázorněna jako

  a) parabola
  b) přímka
  c) hyperbola
  d) jiná křivka než udávají předchozí odpovědi
  b
 71. Při znázornění závislosti dráhy pohybu rovnoměrného přímočarého na čase v pravoúhlých souřadnicíh má velikost rychlosti význam

  a) úseku přímky na svislé ose
  b) úseku přímky n avodorovné ose
  c) směrnice
  d) vzdálenosti mezi vodorovnou osou a přímkou, která je s ní rovnoběžná
  c
 72. V kinematice hmotného bodu v pravoúhlých souřadnicíh v závislosti na čase je parabola znázorněním této veličiny:

  a) velikosti zrychlení rovnoměrně zrychleného pohzbu
  b) velikosti rychlosti rovnoměrně zrychleného pohybu
  c) dráhy rovnoměrně zrychleného pohybu
  d) velikosti rychlosti rovnoměrně zpomaléhoné pohybu
  c
 73. Při pohybu rovnoměrném přímočarém je velikost rychlosti:

  a) rovnoměrně rostoucí s rostoucím časem
  b) rovnoměrně rostoucí s rostoucí dráhou
  c) rovnoměrně klesající s rostoucí dráhou
  d) konstantní
  d
 74. Které z uvedených tvrzení není pravidivé?

  a) velikost okamžité rychlosit v každém bodu dráhy při nerovnoměrném pohybu se rovná průměrné rychlosti
  b) průměrná rychlost přímočarého rovnoměrného pohybu je rovna velikosti okamžité rychlosti v každém bodu dráhy
  c) okamžité rychlosti přímočarého pohubu rovnoměrného mají v růyných bodech stejný směr ale různou velikost
  d) okamžité rychlosti přímočarého pohybu rovnoměrného mají v různých bodech dráhy stejnou velikost ale různý směr
  a,c,d
 75. Uvažujte pohyb rovnoměrný přímočarý, veberte, které tvrzení je nesprávné:

  a) okamžitá rychlost je vektorová veličina
  b) vektor rychlosti má směr kolmý na vektor posunutí
  c) velikost okamžité rychlosti v každém čase je rovna velikosti rychlosti daného pohybu
  d) okamžitá rychlost je určena pouze svou velikostí
  b,d
 76. Při rovnoměrném pohybu přímočarém je možno posunutí vzjádřit jako

  a) součin dvou vektorových veličin
  b) součin jedné skalární a jedné vektorové veličiny
  c) součin dvou skalárních veličin
  d) součin velikostí dvou vektorových veličin
  b
 77. jednotkou zrychlení v soustavě SI je

  a) m.s-1
  b) m.s
  c) m.s-2
  d) m.s2
  c
 78. Zrychlení rovnoměrně zrychleného přímočarého pohybu můžeme vzjádřit jako

  a) součin skalární a vektorové veličiny
  b) součin dvou vektorových veličin
  c) podíl mezi skalární a vektorovou veličinou (skalár lomený vektorem)
  d) podíl mezi vektorovou a skalární veličinou (vektor lomený skalárem)
  d
 79. Jestliže počáteční rychlost byla nulová, lze rychlost rovnoměrně zrychleného přímočarého pohybu vzjádřit jako

  a) součin skalární a vektorové veličiny
  b) součin dvou skalárních veličin
  c) součin dvou vektorových veličin
  d) součin velikostí dvou vektorových veličin
  a
 80. Vyberte nesprávnou kombinaci veličiny z oblasti kinematiky hmotného bodu a jejího grafického znázornění v pravoúhlých souřadnících v závislosti na čase:

  a) velikost zrychlení rovnoměrně zrychleného pohybu- přímka s nenulovou směrnicí
  b) dráha rovnoměrně zrychleného pohybu- parabola
  c) dráha rovnoměrného přímočarého pohybu - přímka s nulovou směrnicí
  d) velikost rychlosti rovnoměrného přímočarého pohybu - přímka s nenulovou směrnicí
  a,c,d
 81. Označte správnou kombinaci veličiny z oblasti kinematiky hmotného bodu a jejích grafického znázornění v pravoúhlých souřadnicích v závislosti načase:

  a) velikost rychlosti rovnoměrně zrychleného pohzbu- přímka s nenulovou směrnicí
  b) velikost zrychlení rovnoměrně zrychleného pohybu - přímka s nulovou směrnicí
  c) dráha rovnoměrného přímočarého pohzbu - přímka s nenulovou směrnicí
  d) dráha rovnoměrně zrychleného pohybu - přímka
  a,b,c
 82. Vyberte správnou kombinaci veličiny z oblasti kinematiky hmotného bodu a jejího grafického znázornění v pravoúhlých souřadnicích v závislosti na čase:

  a) dráha rovnoměrného přímočarého pohybu - přímka s nenulovou směrnicí
  b) dráha rovnoměrně zrychleného pohzbu - přímka
  c) velikost rychlosti rovnoměrně zrychleného pohybu - přímka s nenulovou směrnicí
  d) velikost rychlosti rovnoměrného přímočarého pohybu- přímka s nenulovou směrnicí
  a,c
 83. Označte správnou kombinaci veličiny z oblasti kinematiky hmotného bodu a jejího grafického znázornění v pravoúhlých souřadnicích v závislosti na čase:

  a) velikost rychlosti rovnoměrně zrychleného pohzbu - parabola
  b) dráha rovnoměrně zrychleného pohybu - parabola
  c) velikost rychlosti rovnoměrného přímočarého pohzbu - přímka s nulovou směrnicí
  d) dráha rovnoměrného přímočarého pohybu - přímka s nenulovou směrnicí
  b,c,d
 84. Vyberte nesprávné tvrzení:

  a) volný pád je zvláštním případem pohybu rovnoměrně zrychleného
  b) během volného pádu působí na těleso síla rovnoměrně rostoucí s časem
  c) rychlosti volného pádu tělesa ve vakuu závisí na jeho hmotnosti
  d) grafickým znázorněním dráhy tělesa při volném pádu ve vakuu v závislosti na čase je přímka
  b,c,d
 85. Při volném pádu ve vakuu rychlost tělesa

  a) závisí na jeho hustotě
  b) závisí na jeho hmotnosti
  d) závisí na jeho hustotě a hmotnosti
  d) žádná z nabídnutých odpovědí není správná
  d
 86. Při volném pádu ve vakuu rychlost tělesa závisí na

  a) jeho tíze
  b) jeho hmotnosti
  c) gravitačním zrychlení
  d) době trvání pádu
  c,d
 87. Vyberte nesprávné tvrzení: Při volném pádu ve vakuu rychlost tělesa závisí na

  a) gravitačním zrychlení
  b) jeho hmotnosti
  c) jeho hustotě
  c) čase
  b,c
 88. Jednotkou tíhového zrychlení v soustavě SI je

  a) m.s-1
  b) m.s-2
  c) m.s
  d) m.s2
  b
 89. Tíhové zrychlení naší Zemi je zhruba

  a) 1 m.s-2
  b) 10 m.s-2
  c) 100 m.s-2
  d) 1000 m.s-2
  b
 90. Značí-li m hmotnost a v rychlost, pak velikost hybnosti p hmotného bodu vzjádříme jako

  a) p= mv2
  b) p= mv
  c) p= mv2/2
  d) mv-1
  b
Author:
Anonymous
ID:
303301
Card Set:
pokus.txt
Updated:
2015-05-28 07:00:01
Tags:
fyzika
Folders:

Description:
fyzika na přímačky
Show Answers: