biologie molekularni genetika.txt

The flashcards below were created by user bismooth on FreezingBlue Flashcards.

 1. 
 2. objev molekulární struktury DNA uveřejnili

  a) Watson a Holmes v r.1905
  b) Griffith v r.1924
  c) Avery, McLeod a McCarthy v r.1944
  d) Watson a Crick v r.1953
  d
 3. Který/é kolektiv/y výzkumných pracovníků podal/y průkaz DNA jako nositele genetické informace

  a) Griffith a spolupracovníci
  b) Avery a spolupracovníci
  c) Watson a Crick
  d) Hershey a Chase
  b
 4. Že je DNA nositelkou dědičnosti, objevil/i

  a) Miescher v r.1869
  b) Griffith v r.1924
  c) Avery, McLeod a McCarthy v r.1944
  d) Watson a Crick v r.1953
  c
 5. Genetická informace

  a) je zapsána v molekulách nukleových kyselin
  b) je zapsána v molekulách bílkovin
  c) umožňuje buňce realizaci určitého znaku
  d) je zapsána podle biologicky téměř univerzálního klíče - genetického kódu
  a,c,d
 6. genetické informace

  a) řídí celý život buňky
  b) rozhodují o tom, jakých funkcí je buňka schopna
  c) určují, jaké budou biochemické a morfologické znaky buňky
  d) žádná z ostatních odpovědí není správná
  a,b,c
 7. specifická primární struktura molekul DNA

  a) zůstává nezměněna  po celý život buňky
  b) je v dceřiných buňkách totožná s buňkou mateřskou
  c) se v průběhu buněčného cyklu zdvojuje - replikuje
  d) určuje, jaké budou morfologické a funkční znaky celého mnohobuněčného organismu
  a,b,c,d
 8. ústředním dogmatem molekulární biologie je přenos genetické informace z

  a) nukleové kyseliny do nukleové kyseliny
  b) nukleové kyseliny do bílkoviny
  c) bílkoviny do bílkoviny
  d) bílkoviny do nukleové kyseliny
  a,b
 9. dceřinné tělové buňky organismu obsahují

  a) ve srovnání s mateřskou buňkou haploidní sadu všech genů
  b) polovinu všech genů rodičovských gamet
  c) zdvojenou - replikovanou genetickou informaci buňky mateřské
  d) nezměněné genetické informace buňky mateřské
  d
 10. dceřinné tělové buňky organismu obsahují

  a) ve srovnání s mateřskou buňkou haploidní sadu všech genů
  b) polovinu všech genů rodičovských gamet
  c) zdvojenou - replikovanou genetickou informaci buňky mateřské
  d) žádná z ostatních odpovědí není správná
  d
 11. DNA

  a) je typickým biopolymerem
  b) je téměř univerzálně látkovým nosičem genetických informací
  c) není signálem genetické informace RNA-virů
  d) je dobře rozpustná ve vodě
  a,b,c
 12. DNA je obsažena kromě jádra také v

  a) mitochondriích
  b) plastidech
  c) ribosomech
  d) tukových vakuolách
  a,b
 13. které z následujících tvrzení je správné pro eukaryotickou DNA

  a) veškerá DNA kóduje proteiny
  b) různé oblasti DNA jsou transkribovány v různých buněčných typech
  c) množství DNA je proporcionelní k vývojovému stupni organismu
  d) žádné tvrzení není správné
  b,c
 14. gen je úsek polynukleotidového řetězce, jehož funkcí je

  a) kódovat primární strukturu polypeptidu
  b) kódovat primární strukturu polysacharidů
  c) kódovat primární strukturu RNA, která nepodléhá translaci
  d) kódovat strukturu primárních aminokyselin
  a,c
 15. které tvrzení platí pro dvouřetězcovou DNA

  a) oba řetězce jsou spolu spojeny fosfodiesterickými vazbami
  b) vodíkové můstky spojují purin-purin, pyrimidin-pyrimidin
  c) vždy obsahuje stejné množství adeninových a guaninových bazí
  d) replikuje se semikonzervativním způsobem
  d
 16. které společné vlastnosti mají DNA a RNA molekuly

  a) v eukaryotických buňkách jsou vázány na histony
  b) obsahují fosfodiesterické vazby
  c) obsahují adenin, thymin, guanin a cytosin
  d) nacházejí se pouze v jádře
  b
 17. DNA obsahuje

  a) dvouřetězce nukleotidů párované kovalentními vazbami
  b) dusíkaté baze párované vodíkovými můstky
  c) paralelní řetězce bílkovin nesoucí shodnou genetickou informaci
  d) nukleotidy adenin, cytosin, guaninu a uracil
  b
 18. které z následujících sloučenin jsou pyrimidiny

  a) adenin, guanin, cytosin
  b) cytosin, guanin, uracil
  c) cytosin a thymin, adenin
  d) cytosin, thymin, uracil
  d
 19. v nukleových kyselinách jsou běžné následující komplementární dvojice bází

  a) A-T
  b) T-U
  c) G-C
  d) A-C
  a,c
 20. V nukleových kyselinách jsou běžné následující komplementární dvojice bází

  a) A-T
  b) T-C
  c) C-G
  d) U-A
  a,c,d
 21. Thymin se v DNA páruje

  a) s adeninem
  b) s cytosinem
  c) s guaninem
  d) s uracilem
  a
 22. cytosin se v DNA páruje

  a) s guaninem
  b) s adeninem
  c) s uracilem
  d) s thyminem
  a
 23. k replikaci DNA v živočišné buňce dochází

  a) v jádře a mitochondriích
  b) v jádře a chloroplastech
  c) v cytoplasmě
  d) v lyzosomech
  a
 24. replikací rozumíme přenos genetické informace z

  a) mRNA do tRNA
  b) DNA do mRNA
  c) mRNA do DNA
  d) DNA do DNA
  d
 25. při replikaci DNA

  a) se uplatňuje enzym DNA-polymeráza
  b) se uplatňuje komplementarita bází
  c) dochází ke zdvojení molekuly DNA
  d) se páruje adenin s guaninem
  a,b,c
 26. při replikaci DNA vznikají

  a) molekuly mRNA
  b) molekuly rRNA
  c) dvě dceřinné buňky
  d) semikonzervativním procesem nové molekuly DNA
  d
 27. replikace DNA zajišťuje

  a) identitu přenosu informace pomocí pořadí nukleotidů
  b) zdvojování molekuly DNA
  c) vznik gamet
  d) identitu genetické informace v dceřinných buňkách
  a,b,d
 28. replikace je proces, ve kterém dochází k

  a) zdvojení DNA
  b) syntéze molekul RNA na molekulách DNA
  c) syntéze bílkovin dle genetické informace obsažené v mRNA
  d) přepisu genetické informace rRNA do mRNA
  a
 29. při replikaci dvouvláknové DNA slouží jako matrice

  a) obě oddělená vlákna původní molekuly DNA
  b) pouze jedno vlákno původní molekuly DNA
  c) DNA polymeráza
  d) vlákno RNA
  a
 30. DNA sekvence, na které se váže RNA polymerasa a iniciuje transkripci genu, se nazývají

  a) introny
  b) promotory
  c) operátory
  d) enhancery
  b
 31. funkčním přepisem strukturních genů je

  a) tRNA
  b) mRNA
  c) rRNA
  d) cDNA
  b
 32. RNA se v živočišné buňce syntetizuje

  a) v jádře
  b) v ribosomech
  c) v cytoplazmě
  d) v endoplasmatickém retikulu
  a
 33. průběh transkripce je závislý na působení

  a) DNA-polymeráz
  b) RNA-polymeráz
  c) N-acetyl-d-galaktosamin treansferázy
  d) aminoacil-tRNA-syntetázy
  b
 34. transkripcí se rozumí

  a) přepis strukturních genů do mediátorové RNA
  b) přepis tRNA genů do informační RNA
  c) přepis rRNA genů do cDNA
  d) přepis strukturní RNA do mRNA
  a
 35. transkripcí rozumíme přepis genetické informace z

  a) mRNA do peptidu
  b) DNA do DNA
  c) DNA do mRNA
  d) tRNA do peptidu
  c
 36. transkripce

  a) je založena na komplementaritě dusíkatých bazí
  b) je iniciována ribosomy
  c) probíhá v interfázi
  d) je enzymatický proces
  a,c,d
 37. transkripce

  a) je zprostředkována reverzní transkriptázou
  b) postupuje po kódujícím (sense) řetězci ve směru od 5` k 3`
  c) na stejném genu může probíhat odlišně v různých tkáních
  d) vede k produkci identické molekuly DNA
  b,c
 38. při transkripci je k bázi G v DNA komplementární v mRNA

  a) C
  b) A
  c) U
  d) G
  a
 39. při transkripci je k DNA bázi A komplementární v mRNA

  a) U
  b) T
  c) A
  d) C
  a
 40. mediátorová RNA (mRNA) vzniká

  a) transkripcí
  b) translací
  c) replikací
  d) proteosyntézou
  a
 41. mediátorová RNA (mRNA)

  a) se aktivně uplatňuje v transkripci
  b) vzniká translací
  c) se replikuje v anafázi
  d) se aktivně uplatňuje při proteosyntéze
  d
 42. mRNA slouží

  a) k přenosu aminokyselin na ribosomy
  b) jako matrice pro tvorbu bílkovin
  c) jako matrice pro tvorbu tRNA
  d) k přenosu rRNA z jádra na ribosom
  b
 43. ribosomální RNA (rRNA) vzniká

  a) transkripcí
  b) translací
  c) replikací
  d) proteosyntézou
  a
 44. ribosomální RNA (rRNA)

  a) se aktivně uplatňuje při translaci
  b) žádná z uvedených alternativ není správná
  c) vzniká replikací
  d) se aktivně uplatňuje při proteosyntese
  a,d
 45. rRNA se syntetizuje

  a) v endoplasmatickém retikulu
  b) v ribosomech
  c) v cytoplazmě
  d) v jadérku, které je uloženo v jádře
  d
 46. transferová RNA (tRNA) vzniká

  a) transkripcí
  b) translací
  c) replikací
  d) proteosyntézou
  a
 47. transferová RNA (tRNA)

  a) se aktivně uplatňuje při čtení informace zapsané do mRNA
  b) se přepisuje v ribosomech
  c) vzniká replikací
  d) je iniciačních faktorem reversní transkripce
  a
 48. tRNA

  a) představuje soubor nejméně dvaceti různých typů molekul
  b) má jednořetězcové i dvouřetězcové oblasti
  c) přenáší informaci z jádra na ribosomy
  d) přenáší specificky navázanou aminokyselinu
  a,b,d
 49. minoritní dusíkaté báze se nejčastěji vyskytují v

  a) tRNA
  b) mRNA
  c) rRNA
  d) DNA
  a
 50. transferová RNA (tRNA)

  a) umožňuje správné řazení aminokyselin do polypeptidu
  b) vzniká translací
  c) je překládána při replikaci
  d) obsahuje triplet nukleotidů, který je komplementární kodonu
  a,d
 51. translace je proces

  a) překládání informace uložené v mRNA do pořadí aminokyselin vznikající bílkoviny
  b) přepisu mRNA do pořadí aminokyselin vznikajícího polypeptidového řetězce
  c) překládání informace uložené v mRNA do pořadí dusíkatých bází v rRNA
  d) přepisu strukturních genů do mediátorové RNA
  a
 52. translaci zahajuje tRNA

  a) dvouvláknová a vysokomolekulární
  b) konjugovaná s glutamovou kyselinou
  c) nesoucí methionin
  d) translace je zahajována kteroukoli tRNA
  c
 53. translací rozumíme překlad genetické informace z

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) DNA do mRNA
  c) DNA do rRNA
  d) peptidu do tRNA
  a
 54. jedna určitá tRNA molekula

  a) se může vázat s různými aminokyselinami
  b) obsahuje čtyřnukleotidový antikodon
  c) se podílí na translačním procesu
  d) se přechodně se váže s mRNA
  c,d
 55. transferová RNA (tRNA) se aktivně uplatňuje při

  a) translaci
  b) transkripci
  c) replikaci
  d) proteosyntese
  a,d
 56. pořadí aminokyselin v polypeptidovém řetězci je dáno

  a) pořadím tripletů v mRNA
  b) přepisem informace z DNA do mRNA
  c) pořadím tripletů v rRNA
  d) pořadím aminokyselin v původní molekule bílkoviny
  a,b
 57. úsek určitého genu má tento sled nukleotidů ...ATGCGCCGCTCAAGACTT...

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) pořadí nukleotidů v mRNA, která vznikla jeho transkripcí je ATGCGCCGCTCAAGACTT
  c) jeho transkripce a translace povede ke vzniku polypeptidu o 6 aminokyselinách
  d) pořadí dusíkatých bází v jeho tRNA transkriptu je TACGCGGCGAGTTCTGAA
  c
 58. peptidový řetězec o 333 aminokyselinách je

  a) zakódován v sekvenci o 333 tripletech nukleotidů
  b) kódován strukturním genem o sekvenci 111 nukleotidů
  c) kódován sekvencí, jejích příslušná dvouřetězcová DNA má molekulovou hmotnost asi 6,6x105
  d) žádná z uvedenáých alternativ není správná
  a
 59. peptidový řetězec o 666 aminokyselinách je

  a) zakódován v sekvenci o 222 tripletech nukleotidů
  b) kódován strukturním genem o sekvenci 666 nukleotidů
  c) kódován sekvencí, jejích příslušná dvouřetězcová DNA má molekulovou hmotnost asi 3,3x105
  d) žádná z uvedených alternativ není správná
  d
 60. introny jsou

  a) přepisovány, ale nikoli translatovány
  b) transkribovány a tudíž i překládány
  c) příkladem DNA, která nemá genovou funkci
  d) kódující sekvence genu
  a
 61. vyštěpování intronů

  a) umožňuje větší variabilitu syntézy proteinů
  b) je typické pro cytoplasmatickou DNA
  c) probíhá před transkripcí
  d) probíhá po translaci
  a
 62. které tvrzení je správné pro exony

  a) obsahují sekvence kódující start a stop translace
  b) ve všech protein kódujících genech je jejich počet stejný
  c) kódují sekvence, které jsou během postranskripčních úprav odstraněny
  d) jsou obecně delší než introny
  a
 63. exony jsou

  a) kódující sekvence genu
  b) příkladem DNA, která nemá genovou funkci
  c) z primárního transkriptu (pre-mRNA) strukturních genů velmi přesně vystřiženy
  d) nejen transkribovány, ale i překládány
  a,d
 64. introny

  a) nalézáme uvnitř strukturních genů v eukaryontních buňkách
  b) jsou hojně roztrošené v genomech prokaryontních buněk
  c) resp.jejich přepisy jsou přítomny v sekundární RNA po sestřihu eukaryontní pre-mRNA, kdy exony sjou již vystříhány a introny opět sceleny a připraveny k translaci
  d) resp.transkripty intronů jsou z primární formy RNA po transkripci eukaryontních strukturních genů (pre-mRNA) sekundárně velmi přesně vystřiženy
  a,d
 65. jsou tyto poznatky o fungování genomu pravdivé

  a) jen asi 7% až 28% jaderné DNA v savších buňkách je přepisováno do RNA (všech typů)
  b) 93% až 99% savší genomové DNA funguje jako geny
  c) v jaderném genomu člověka je asi 3 000 000 genů
  d) část jaderné DNA má funkce regulačních genů, užívá se též termínu regulační (signální) sekvence
  a,d
 66. jsou tyto poznatky o fungování genomu pravdivé

  a) většina (72% až 93%) jaderné DNA savců je přepisována do RNA (všech typů)
  b) 93% až 99% savší genomové DNA funguje jako geny
  c) v jaderném genomu člověka je asi 3 000 000 genů
  d) žádný z uvedených výroků není pravdivý
  d
 67. kodon

  a) je trojice nukleotidů v DNA a (po transkripci) v mRNA
  b) specifikuje v primární struktuře DNA peptidové zařazení tří sousedních aminokyselin
  c) tvoří čtveřice dusíkatých bází (T, resp.U, dále A,C a G)
  d) je jednotkou genetického kódu
  a,d
 68. kodon mRNA

  a) AUG ukončuje translaci peptidového řetězce
  b) je komplementární kodonu DNA, jehož je transkriptem
  c) UAG (podobně jako UAA či UGA) kóduje zařazení aminokyseliny methionin; současně slouží k označení začátku translace
  d) nese takové množství informace, jaké je nutné přo zařazení jedné aminokyseliny do syntetizovaného peptidového řetězce
  b,d
 69. počet různých kodonů je

  a) 4
  b) 16
  c) 32
  d) 64
  d
 70. kodon je

  a) trojice nukleotidů určující začlenění aminokyselin do vznikajícího polypeptidu
  b) pořadí nukleotidů v DNA nesoucí informaci o primární struktuře tRNA
  c) strukturní gen
  d) gen pro tvorbu rRNA
  a
 71. genetický kód

  a) určuje syntézu proteinu
  b) je degenerovaný
  c) kóduje 64 aminokyselin
  d) je čten v tripletech
  a,b,d
 72. v genetickém kódu

  a) 61 tripletů kóduje celkem 20 aminokyselin nutných pro výstavbu proteinů
  b) zúčastněné báze vytvářej celkem 20 různých trojic, nutných pro zařazení aminokyselin do vznikajícího peptidového řetězce
  c) tři trojice nukleotidů (UAG, UAA nebo UGA) ukončují translaci peptidového řetězce
  d) žádná z uvedených alternativ není správná
  a,c
 73. kodon UUU kóduje aminokyselinu fenylalanin u člověka, drosofily, kukuřice, E.coli a ředkvičky. To dokládá, že genetický kód je

  a) degenerovaný
  b) nepřesahující
  c) universální
  d) nespecifický
  c
 74. degenerace genetického kódu

  a) vzniká v důsledku znehodnocení genetické informace
  b) znamená, že jeden kodon může určovat zařazení několika různých aminokyselin
  c) je chybný přepis genetické informace z DNA do mRNA
  d) znamená, že zařazení některých aminokyselin je určováno větším počtem různých kodonů
  d
 75. které tvrzení nejlépe charakterizuje genetický kód

  a) je identický pro syntézu proteinů v jádře i mitochondriích
  b) je překládán do aminokyselinových sekvencí pomocí RNA polymerasy
  c) počet kodonů a aminokyselin si odpovídá
  d) je tvořen triplety o třech nukleotidových bazích
  c,d
 76. v genetickém kódu

  a) je řada aminokyselin alternativně kódována více než jedním tripletem (dvěma až šesti)
  b) jednotlivých savčích druhů jsou určité významové odchylky
  c) kvasinek a v tom, který používají obratlovci, jsou zásadní významové odchylky
  d) mitochondirální DNA jsou určité významové odchylky od kódu jaderné DNA
  a,d
 77. iniciační kodon molekuly mRNA je v buňkách eukaryot

  a) AUG
  b) GUG
  c) GGU
  d) ACA
  a
 78. iniciační aminokyselina je u eukaryotických organismů

  a) formylmetionin
  b) methionin
  c) fenylalanin
  d) glutamin
  b
 79. jestliže se do místa A na ribosomu posune kodon UUU mRNA, bude se s ní komplementárně párovat tRNA s antikodonem

  a) UUU
  b) AAA
  c) TTT
  d) GGG
  b
 80. modifikace kvantitativního znaku

  a) trvá vždy jen potud, pokud na organismus působí dané prostředí
  b) nezasahuje do genotypu buněk, orgánů či organismů
  c) je určena polygenně
  d) podstata modifikace je vždy metabolická; vlivem určitého faktoru prostředí proběhnou v síti alternativních metabolických dějů jen některé
  a,b,d
 81. modifikace a adaptace

  a) se řídí pravidly mendelismu
  b) se týkají jen fenotypu buněk, orgánů či organismů; do jejich genotypů nezasahují
  c) josu určeny polygenně
  d) jejich podstatou jsou vždy mutace; vlivem těchto mutací proběhnou v síti alternativních metabolických dějů jen některé
  b
 82. nové alely vznikají z dosavadních

  a) reparacemi
  b) mutacemi
  c) prakticky vždy změnou DNA
  d) nenáhodně, podle specifického genetického programu
  b,c
 83. při mutaci, kdy je zaměněn v DNA jeden nukleotid jiným

  a) může být zařazena do polypeptidu jiná aminokyselina
  b) může být zařazena do polypeptidu stejná aminokyselina
  c) může být syntéza polypeptidu ukončena
  d) mohou být zařazeny do polypeptidu dvě aminokyseliny
  a,b,c
 84. zařazení nadpočetného nukleotidu do DNA má obvykle

  a) obdobný důsledek jako jeho zráta
  b) žádná z ostatních odpovědí není správná
  c) za následek vznik změněného polypeptidického řetězce
  d) za následek genomovou mutaci
  a,c
 85. mutace

  a) v genech se označují jako genové
  b) je prakticky vždy změna v DNA
  c) chromosomové se označují nověji jako strukturní aberace chromosomu
  d) genomové se nověji označují jako numerické aberace chromosomů
  a,b,c,d
 86. mutace

  a) lze charakterizovat jako změny neprogramované (náhodné) , vznikají spontánně s určitou statistickou pravděpodobností
  b) postihují jadernou i mitochondriální DNA
  c) představují zpravidla změny trvalé pro celý další život buňky, resp.organismu
  d) jsou podle příslužných pravidel přenosné na další generace, postihnou-li gametu nebo jsou-li do ní přeneseny buněčným dělením
  a,b,c,d
 87. mutace

  a) lze charakterizovat jako změny nenáhodné (programované)
  b) mohou postihovat geny (obecně sekvence DNA) všech typů; podle toho mají rozmanité důsledky
  c) se v haploidních gametách nevyskytují, nejsou přenosné na další generace
  d) znamenají ve většině případů poškození buňky či organismu, ztrátu či patologickou změnu genové funkce
  b,d
 88. mutace somatická

  a) proběhne v somatické, tj.diploidní tělové buňce
  b) se do další generace přenáší jen tehdy, proběhla-li v buňce, z níž během dalších buněčných dělení vznikly pohlavní prabuňky a z nich gamety
  c) postihne jen část organismu vzniklou jako buněčné potomstvo mutované buňky
  d) žádná z uvedených alternativ není správná
  a,b,c
 89. mutace gametická

  a) proběhne v haploidní gametě
  b) je do další generace nepřenosná; gameta s mutací zaniká
  c) je přenosná do další generace, jen pokud je spontánní
  d) žádná z uvedených alternativ není správná
  a
 90. mutace

  a) ztrátové jsou obvykle recesívní
  b) dominantní, které přinášejí organismu nové schopnosti či funkce, jsou velmi vzácné
  c) zpětné (reverzní) jsou pravidelné, zpravidla letální, a mutační cyklus se vrací zpět až k excisní reparaci
  d) zpětné (reverzní) jsou četné, zpravidla jen přechodné; mutační cyklus pak pokračuje dále k letální mutaci
  a,b
 91. spontánní mutace

  a) vznikají v nejrůznějších genech se stejnou konstantní frekvencí
  b) jejich příčiny nedovedeme zjistit ani ovlivnit
  c) jejich pravděpodobnost v somatických buňkách je obecně přímo úměrná (kromě jiného) rozsahu jejího genomu a trvání jejího buněčného cyklu
  d) u člověka je průměrná četnost vzniku gametické mutace 10-3 na jeden gen za jednu generaci
  b,c
 92. spontánní mutace

  a) vznikají v různých genech s různou, ale pro daný gen konstantní frekvencí
  b) jejich příčiny jsou známy, např. nervový stress
  c) jejich pravděpodobnost v somatických buňkách nelze zvýšit, ale je možno ji snižovat působením např.chemických mutagenních látek
  d) u člověka je průměrná četnost vzniku gametické mutace 1 x 10-5 na jeden gen za jednu generaci
  a,d
 93. četnost spontánních genových mutací na jeden gen a jednu generaci se odhaduje

  a) 0,1%
  b) žádná z ostatních odpovědí není správná
  c) 10-5 až 10-7
  d) 6,3%
  c
 94. mutagenní činitelé (faktory)

  a) vyvolávají (indukují) mutace
  b) jsou fyzikální povahy, např.krátkovlné, ionizující i neionizující záření
  c) jsou to především záření rentgenové a radioaktivní
  d) jsou chemické mutagenní látky (dnes častěji označované jako látky genotoxické)
  a,b,c,d
 95. pro člověka jsou mutagenními faktory

  a) chemické genotoxické látky (asi 60 různých typů)
  b) alkylační činidla, silná oxidační činidla (peroxidy), dusitany, činidla interkalační aj.
  c) kuřáctví ciggaret
  d) látky v průmyslových emisích, emisích z energetiky a výfukových plynech
  a,b,c,d
 96. epigenetické mutageny

  a) jsou látky, které poškozují DNA přímo
  b) většinou narušují funkci enzymů nezbytných pro replikaci či reparaci DNA
  c) jsou např.H, He, NaCl, CO2, některé vitaminy
  d) je jiný název látek promutagenních
  b
 97. karcinogeny

  a) jsou mutageny, která chrání organismus před zvrhnutím buněk ve zhoubné buňky nádorové
  b) podněcují vznik somatických mutací
  c) jejich koncentrace v našem životním prostředí jsou stále vyšší a vyšší
  d) jsou geny s onkogenním potenciálem
  b,c
 98. vyberte správný/é výrok/y

  a) každá, v chemickém průmyslu nově připravená látka podléhá předepsaným testům na mutagenní účinky
  b) je-li mutagenní aktivita látky vyloučena, je její distribuce mezi obyvatelstvo zakázána
  c) většina mutagenů působí současně karcinogenně
  d) zvrhnutí buněk v rakovinné buňky může být doprovázeno změnou buněčné morfologie
  a,c,d
 99. vyberte správný/é výrok/y

  a) opakované diagnostické rentgenování v lékařství může zvyšovat mutagenní a karcinogenní zátěž organismu
  b) závislost vzestupu úmrtí na rakovinu plic a kouřením cigaret v posledním století nebyla nikdy prokázána
  c) příkladem mutagenů jsou průmyslové emise, výfukové plyny a látky k ochraně zemědělských rostlin proti škůdcům
  d) vyhodnocení buněčné morfologie je jednou z metod v diagnostice zvrhnutí buněk v buňky rakovinné
  a,c,d
 100. standardní alela genu může být změněna v jinou

  a) mutací v některém místě celé své délky
  b) ztrátou nebo vložením jednoho nukleotidu
  c) záměnou (substitucí) jediné baze
  d) zvýšením počtu chromosomových sad
  a,b,c
 101. standardní alela genu může být změněna v jinou

  a) mutací pouze v určitých místech celé své délky
  b) ztrátou nebo vložením jednoho chromosomu
  c) ztrátou nebo vložením několika sousedních nukleotidů
  d) při amniocentéze (vyšetření plodové vody)
  c
 102. genové mutace

  a) mohou měnit čtení genetického kódu
  b) způsobují změny v karyotypu
  c) brání v segragaci mitotickým chromosomům
  d) mohou změnit regulaci buněčného dělení
  a,d
 103. genové mutace strukturního genu

  a) mohou zaměnit jednu aminokyselinu v polypeptidovém řetězci
  b) mohou zaměnit více aminokyselin v peptidu
  c) vždy znamenají kratší peptid
  d) se nemusí projevit změnou peptidu
  a,b,d
 104. mutace mohou

  a) úplně změnit protein, který je podle informace v genu syntetizován
  b) způsobit změnu genotypového projevu
  c) být bez změny fenotypu
  d) měnit onkogeny na protoonkogeny
  a,b,c
 105. různé formy jednoho a téhož genu se nazývají

  a) alely
  b) lokusy
  c) karyotyp
  d) fenotyp
  a
 106. strukturní aberace chromosomů

  a) je spojena se změnou pořadí nebo počtu genů v chromosomu
  b) je výsledkem drastického poškození DNA příslušného chromosomu
  c) je často překážkou normálního průběhu meiózy
  d) spočívá ve změně standardního počtu chromosomů (2n) v buňce
  a,b,c
 107. translokace je

  a) ztráta genetického materiálu, ke které dochází během anafáze
  b) typ chromosomální mutace
  c) v některých případech příčinou vzniku gamet, ve kterých je duplikována část genetického materiálu
  d) vždy důsledek chromosomálního zlomu
  b,c,d
 108. chromosomové mutace

  a) vznikají v důsledku zlomů chromatid
  b) jsou podmíněny záměnou jednoho nukleotidu jiným
  c) mohou ohrožovat životaschopnost plodu
  d) mohou zvyšovat počet chromosomálních sad
  a,c
 109. chromosomové mutace

  a) se nověji označují jako strukturální aberace chromosomů
  b) mění genetický kód
  c) mohou měnit strukturu chromosomu
  d) lze nalézt až u 5% lidí
  a,c
 110. chromosomové mutace

  a) jsou u člověka neslučitelné se životem
  b) mění počet sad chromosomů
  c) mohou měnit počet chromosomů
  d) můžeme u člověka odhalit i před narozením
  c,d
 111. polyploidie

  a) se u rostlin nevyskytuje
  b) žádná z uvedených alternativ není správná
  c) je u vyšších savců běžná
  d) je totéž jako plyzomie
  b
 112. polyploidie

  a) vzniká z nefunkčních gamet na začátku meiózy
  b) je u řady rostlinných druhů běžná
  c) je u většiny živočišných druhů neobvyklá
  d) je příkladem aneuploidie
  b,c
 113. polyploidizace

  a) se uplatňuje u příbuzenských sňatků
  b) je značně nebezpečná pro chovy domácích zvířat
  c) se používá v rostlinném šlechtitelství
  d) zvyšuje počet dominantních homozygotů
  c
 114. genomové mutace

  a) mění genetický kód
  b) vyvolávají zlomy chromatid
  c) mění strukturu chromosomů
  d) násobí počet úplných chromosomových sad
  d
 115. alkaptonurie

  a) je způsobena nefunkčností (mutací) genu pro určitý enzym
  b) byla geneticky popsána už před 100 lety
  c) je příkladem nemoci s autosomálně dominantní dědičností
  d) je příkladem nemoci s poruchou metabolismu lipidů
  a,b
 116. cystická fibróza

  a) je vývojová vada prstů a skeletu končetin
  b) patří mezi tzv.molekulární choroby
  c) je nejčastější autosomálně recesivní chorobou
  d) je příkladem nemoci s poruchou metabolismu aminokyselin
  b,c
 117. Downův syndrom

  a) lze prokázat prenatálně z plodové vody
  b) je podmíněn autosomálně recesívně
  c) za jeho příznaky odpovídají geny na delším (q) ramenu 18.chromosomu
  d) se přenáší z matek (zejména starších 21 let) na syny
  a
 118. Downův syndrom

  a) je typicky onemocněním chlapců, dívky jsou postiženy krajně vzácně
  b) je nejčastěji podmíněn trizomií 21.chromosomu
  c) za jeho příznaky odpovídají geny na delším (q) ramenu 21.chromosomu
  d) riziko narození dítěte s D.sy vzrůstá s věkem matky, proto se v ČR těhotným po 35.roku věku navrhuje chromosomální vyšetření plodu
  b,c,d
 119. sonda DNA

  a) je množina stejných kopií řetězce DNA, komplementárního k dané genové sekvenci
  b) v praxi se užívají obvykle kratší sondy - oligonukleotidy
  c) je přímé vyšetření nukleotidové sekvence
  d) může být využita pro konstrukci diagnostických DNA-čipů
  a,b,d
 120. přímé vyšetření nukleotidové sekvence genové DNA

  a) je princip, který se používá ke konstrukci diagnostických DNA-čipů
  b) lze použít k vzšetření všech genů, pro běž je nukleotidová sekvence standardní (normální) alely známa
  c) je založeno na principu hybridizace až několik desítek tisíc nukleotidů dlouhých sond DNA s genovou DNA pacienta
  d) lze odečítat v elektronovém mikroskopu
  b
 121. evoluční význam mohou mít

  a) obecně jen ty mutace, které mají pro své nositele v daném prostředí pozitivní selekční význam
  b) delece částí či celých genů
  c) obecně jen znevýhodňující, škodlivé či dokonce letální mutace genů
  d) tandemové duplikace genů
  a,d
 122. evoluční historii druhů můžeme rekonstruovat

  a) srovnáváním nukleotidových sekvencí DNA
  b) srovnáváním aminokyselinových sekvencí proteinů
  c) přibližným výpočtem, kolik času bylo třeba, aby se dva dnešní druhy evolučně vzdálily od posledního společného předka
  d) pomocí tzv.molekulárních hodin, tj.sekvencí (nukleotidových i aminokyselinových), kde mutace probíhají poměrně stálým rytmem
  a,b,c,d
 123. celková délka DNA v haploidní chromosomové sadě vyjádřená početem nukleotidů v genomu

  a) je u savců a korýšů srovnatelná
  b) je hlístů větší než u měkkýšů
  c) je v taxonomických skupinách některých eukaryontů (např.hmyz, obojživelníci) široce variabilní
  d) je u savců řádově 106 (jednotky milionů)
  a,c
 124. rekombinantní molekuly DNA

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) vznikají procesem crossingover v meióze
  c) brzdí průběh meiózy
  d) jsou produktem spontánních mutací
  a
 125. rekombinantní molekuly DNA

  a) jsou nové, záměrně uměle konstruované sestavy genů v živé buňce
  b) vznikají přirozenými procesy spojenými s rozmnožováním nebo mutacemi
  c) lze vnést do buněčného jádra příjemce, kde je trvale udržována jako součást jeho genomu
  d) jsou produktem heteroze
  a,c
 126. základní postup genového inženýrství zahrnuje použití

  a) vektorové DNA
  b) izolované a vyčištěné donorové (dárcovské) DNA
  c) restrikčních endonukleáz
  d) selekce a pomnožení hostitelské buňky
  a,b,c,d
 127. jako vektory dopravující genový fragment donorové DNA se užívají

  a) do buněk bakterií- nejčastěji vhodné plazmidy
  b) do savších buněk - reverzní transkripty izolovanných a selektovaných mRNA
  c) do buněk prokaryontních - restrkčních endonukleázy
  d) do buněk eukaryontních- vhodné, předem upravené a neškodné viry
  a,d
 128. genové inženýrství umožnilo výrobu např.

  a) čistého lidského inzulínu
  b) vysoce čistých interferonů
  c) mimořádně čistých enzymů
  d) žádná z uvedených alternativ není správná
  a,b,c
 129. transgenní rostliny mohou

  a) obsahovat látky toxické pro člověka
  b) být uvolněny k distribuci bez předchozího testování důsledků pro lidské zdraví
  c) být odolné proti mikrobiálním škůdcům
  d) být odolné vůči hmyzím škůdcům
  c,d
 130. transgenoze u hospodářských živočíchů

  a) je metodicky snazší než u rostlin
  b) má za cíl vyšlechtit druhy s přímou asimilací atmosférického dusíku či schopných fotosyntézy
  c) DNA žádoucího genu se vpravuje přímo do buněčného jádra zygoty
  d) DNA žádoucího genu se vpravuje přímo do buněčného jádra vajíčka izolovaného z vaječníku
  c,d
 131. který/é z následujících produktů lze připravit biotechnologicky

  a) modifikovaný enzym
  b) DNA sondu
  c) proteinový hormon
  d) steroidní hormon
  a,b,c
 132. genová terapie

  a) je přímá náprava genových mutací v genomu člověka
  b) otvírá cestu ke příčinnému léčení molekulárních dědičných chorob u lidí
  c) napravuje nefunkčnost mutovaného genu v buňkách určité tkáně tím, že se do nich vpraví příslušná funkční alela, která zajistí syntézu chybějícího genového produktu
  d) žádná z uvedených alternativ není správná
  a,b,c
 133. genová terapie

  a) využívá transgenoze především kmenových krvetvorných buněk kostní dřeně
  b) otvírá cestu ke příčinnému léčení např. cystické fibrózy a některých nádorových onemocnění
  c) byla poprvé úspěšně použita u těžké (smrtelné) kombinované imunodeficience (SCID), způsobené neschopností T-lymfocytů vytvářet enzym adenosin deaminasu (ADA)
  d) se typicky zaměřuje na cílové buňky, které se v dospělém organismu již dále nemnoží (nedělí)
  a,b,c
 134. které z následujících tvrzení nejlépe popisuje základní rozdíl mezi somatickou genovou terapií a zárodečnou genovou terapií

  a) somatická genová terapie je nahrazení abnormálního genu normálním zárodečná genová terapie je přidání normálního genu
  b) somatická genová terapie neovlivňuje genom dětí léčeného pacienta, zárodečná genová terapie může ovlivňovat budoucí generace
  c) somatická genová terapie je prováděna postnatálně, zárodečná genová terapie je prováděna prenatálně
  d) somatická genová terapie potřebuje celoživotní imunosupresi, zárodečná genová terapie nikoli
  b,d
Author:
bismooth
ID:
304049
Card Set:
biologie molekularni genetika.txt
Updated:
2015-06-15 17:34:18
Tags:
molekularni genetika
Folders:

Description:
Molekularni Genetika
Show Answers: