obecna biolo 1.txt

The flashcards below were created by user bismooth on FreezingBlue Flashcards.

 1. 
 2. mykorrhiza je

  a) plísňové onemocnění brambor
  b) symbióza vláken gub s kořeny vyšších rostlin
  c) typická pro vodní rostliny
  d) útvar na drobných koříncích lesních stromů
  b,d
 3. chlorofyl

  a) obsahuje hořčík
  b) se nachází v thylakoidech
  c) je přítomen pouze v buňkách vyšších rostlin
  d) je asimilační barvivo
  a,b,d
 4. mezi primární procesy fotosyntézy patří

  a) fotolýza vody
  b) redukce CO2 na sacharidy
  c) fotorespirace
  d) změna energie světelného záření na energii chemických vazeb
  a,d
 5. mezi sekundární procesy fotosyntézy patří

  a) redukce CO2 na sacharidy
  b) fotofosforylace
  c) první světelná reakce
  d) druhá světelná reakce
  a
 6. v primárních procesech fotosyntézy se

  a) mění energie světelná na energii chemickou
  b) uvolňuje energie vázaná v ATP
  c) využívá energie k tvorbě kyseliny 3-fosfoglycerové
  d) využívá energie k tvorbě oxalacetátu
  a
 7. kyslík uvolňovaný při fotosyntéze do vzduchu pochází

  a) z vody
  b) z CO2
  c) z glukózy
  d) z NADP
  a
 8. fotofosforylace je proces vzniku ATP pomocí

  a) absorpce fotonu chlorofylem
  b) štěpení glukózy
  c) oxidace vodíku organických látek
  d) dehydrogenace organických látek
  a
 9. výsledkem primárních procesů fotosyntézy je

  a) NADPH+, H+, ATP a O2
  b) C6H12O6, H2O a O2
  c) ribulóza-1,5-bifosfát
  d) oxalacetát
  a
 10. pro fotosyntézu se ukázala jako nejvýhodnější kombinace chlorofylu

  a) a + b
  b) a + c
  c) a + d
  d) a + e
  a
 11. pro fotosyntézu je využíváno

  a) viditelné světlo
  b) ultrafialové záření
  c) infračervené záření
  d) záření všech vlnových délek
  a
 12. při malém zvýšení koncentrace CO2 v atmosféře se intenzita fotosyntézy

  a) zvyšuje
  b) snižuje
  c) nemění
  d) kolísá
  a
 13. rozdíl mezi dýcháním a fotosyntézou je v tom, že

  a) při fotosyntéze se energie spotřebovává, při dýchání uvolňuje
  b) při dýchání se O2 uvolňuje
  c) při fotosyntéze se energie uvolňuje, při dýchání spotřebuje
  d) při fotosyntéze vznikají z CO2 anorganické látky
  a
 14. při fotosyntéze

  a) vzniká O2
  b) vzniká CO2
  c) vznikají anorganické látky z O2 a H2O
  d) dochází k přenosu elektronů ze soustavy voda/kyslík na soustavu koenzymů NADP/NADPH2
  a,d
 15. soustava přenašečů při cyklické fotofosforylaci

  a) přenáší elektrony ve směru stoupajícího oxidačně redukčního potenciálu
  b) přenáší elektrony proti směru stoupajícího oxidačně redukčního potenciálu
  c) pomáhá vytvářet 02 z H2O
  d) spotřebovává jednoduché organické látky
  a
 16. fotosyntézu ovlivňuje

  a) spektrální složení a intenzita světla
  b) množství CO2
  c) teplota
  d) dostatek vody
  a,b,c,d
 17. mezi asimilační barviva patří

  a) chlorofyl
  b) fykocyan
  c) fykoerytrin
  d) bakteriochlorofyl
  a,b,c,d
 18. při sekundárním procesu fotosyntézy

  a) dochází k přeměně molekul CO2 a pentózy na molekuly hexózy
  b) dochází ke vzniku karboxylových skupin
  c) dochází k redukci karboxylových skupin na skupiny aldehydové
  d) je zapotřebí energie ADP
  a,b,c
 19. Calvinův cyklus

  a) je metabolická dráha pro syntézu hexózy z CO2
  b) závisí na množství kyseliny listové
  c) v jeho průběhu dochází k vazbě CO2 na pětiuhlíkatý fosforylovaný cukr
  d) v jeho průběhu dochází k oxidaci acetylu - KoA na CO2 a H2O
  a,c
 20. buňky se stěnami obvykle v hranách ztloustlými má

  a) kolenchym
  b) parenchym
  c) prozenchym
  d) sklerenchym
  a
 21. buňky se stěnami v celém rozsahu ztloustlými má

  a) sklerenchym
  b) parenchym
  c) prozenchym
  d) kolenchym
  a
 22. pasivní příjem vody rostlinou se uskutečňuje

  a) apoplastickou cestou
  b) symplastickou cestou
  c) průduchy
  d) hydatodami
  a
 23. aktivní příjem vody rostlinou se uskutečňuje

  a) symplastickou cestou
  b) kohezí vody
  c) apoplastickou cestou
  d) kutikulární transpirací
  a
 24. v  xylému jsou

  a) cévy a cévice
  b) sítkovice
  c) průduchové štěrbiny
  d) chloroplasty
  a
 25. v lýkové části rostliny jsou

  a) sítkovice
  b) cévy a cévice
  c) svěrací buňky
  d) pokožkové buňky
  a
 26. cévice vedou převážně

  a) vodu a minerální látky
  b) asimiláty
  c) organické látky
  d) bílkoviny
  a
 27. sítkovice vedou převážně

  a) asimiláty na místa spotřeby
  b) minerální látky do nadzemních částí rostlin
  c) organické látky přijaté kořenovými vlásky
  d) anorganické látky přijaté kořenovými vlásky
  a
 28. transpirační proud stoupá

  a) dřevní částí cévního svazku
  b) lýkovou částí cévního svazku
  c) soustavou krycích pletiv
  d) houbovitým parenchymem
  a
 29. asimilační proud

  a) proudí lýkovou částí cévního svazku
  b) začíná v kořenových vláscích
  c) končí v průduších
  d) závisí na transpiraci
  a
 30. transpirace je

  a) vypařování vody z povrchu rostlinného těla
  b) výdej vody v kapalném stavu
  c) dýchání rostlin
  d) příjem vody kořenem
  a
 31. hlavním orgánem transpirace

  a) jsou listy
  b) je stonek
  c) je kořen
  d) je xylén
  a
 32. gutace je

  a) výdej vody z rostliny v kapalném stavu
  b) výdej vody z rostliny vypařováním
  c) výdej vody pneumatofory
  d) způsob vedení vody rostlinou
  a
 33. poloparaziti získávají organické látky

  a) fotosyntézou
  b) z mrtvých organismů
  c) i z dřevní části hostitelské rostliny
  d) chemosyntézou
  a,c
 34. při vegetativním rozmnožování vzniká nová rostlina

  a) z buněk vzniklých mitózou
  b) z buněk vzniklých meiózou
  c) ze zygoty
  d) samoopylením
  a
 35. vegetativní rozmnožování

  a) dovoluje množení rostlin dělením hlíz
  b) zachovává shodný genotyp jako byl u mateřské rostliny
  c) vede k redukci počtu chromosomů
  d) se může odehrát přímo na mateřské rostlině
  a,b,d
 36. taxe jsou

  a) pohyby rostlin, při nichž buňky nebo organely mění místo
  b) pohyby rostlin, při nichž se část rostliny zakřiví
  c) orientované ohyby
  d) hygroskopické a kohezní pohyby
  a
 37. tropismus je

  a) orientovaný pohyb rostliny
  b) neorientovaný pohyb rostliny
  c) positivní nebo negativní
  d) pohyb rostlin vyvolaný světlem
  a,c,d
 38. nastie je

  a) neorientovaný pohyb rostliny
  b) spánkový pohyb rostliny
  c) pasivní přenášení částí rostlin na jiné místo
  d) kohezní pohyb rostlin
  a,b
 39. při pohybu vody v rosltinách se uplatňuje

  a) transpirační proud
  b) kořenový vztlak
  c) koheze vody
  d) adheze vody
  a,b,c,d
 40. mezi fytohormony růst povzbuzující (stimulátory) patří

  a) auxiny
  b) gibereliny
  c) cytokininy
  d) kyselina abscisová
  a,b,c
 41. mezi inhibitory růstu patří

  a) kyselina abscisová
  b) etylen
  c) cytokininy
  d) auxiny
  a,b
 42. gibereliny

  a) podporují prodlužovací růst lodyh
  b) tvoří se hlavně v nejmladších listech a kořenech
  c) přerušují dormaci
  d) zastavují transkripci DNA
  a,b,c
 43. cytokininy

  a) jsou deriváty adeninu
  b) podprují vznik pupenů
  c) tvoří se v nejmladších kořenech
  d) podněcují buněčné dělení
  a,b,c,d
 44. gametofyt

  a) je vždy haploidní
  b) je diploidní
  c) může být oboupohlavní
  d) může být tvořen lodyžkou a lístky
  a,c,d
 45. sporofyt

  a) je diploidní stélka nebo kormus
  b) je vždy haploidní
  c) tvoří výtrusnice
  d) může být samostatný jedinec
  a,c,d
 46. izogamety jsou

  a) gamety stejného tvaru a velikosti
  b) gamety nestejného tvaru a velikosti
  c) haploidní nepohlavní výtrusy
  d) diploidní nepohlavní výtrusy
  a
 47. gametofyt vzniká

  a) mitotickým dělením spor
  b) meiotickým dělením spor
  c) mitotickým dělením zygoty
  d) meiotickým dělením zygoty
  a
 48. rodozměna (metageneze)

  a) je střídání pohlavní a nepohlavní generace
  b) je tvorba spor
  c) je střídání gmaetofytu a sporofytu
  d) žádná z uvedených alternativ není správná
  a,c
 49. v životním cyklu semenných rostlin

  a) je naprostá převaha sporofytu
  b) je naprostá převaha gametofytu
  c) gametofyt se vyvíjí jako součást sporofytu
  d) žádná z uvedených alternativ není správná
  a,c
 50. anemofilie je přenášení pylu

  a) vodou
  b) hmyzem
  c) vodou
  d) člověkem
  c
 51. entomofilie je přenášení pylu

  a) větrem
  b) hmyzem
  c) člověkem
  d) větrem
  b
 52. hydrofilie je přenášení pylu

  a) vodou
  b) hmyzem
  c) člověkem
  d) větrem
  a
 53. alogamie znamená

  a) samoopylení
  b) cizosprašnost
  c) sprášení pylem z květu jiné rostliny téhož druhu
  d) vznik somatického embrya
  b,c
 54. autogamie znamená

  a) druh redukčního dělení
  b) sprášení pylem z téhož květu
  c) samoopylení
  d) vznik nového jedince bez splynutí pohlavních buněk
  b,c
 55. vytrvalé rostliny

  a) žijí několik vegetačních sezón (desítky až stovky let)
  b) po dosažení určitého věku pravidelně kvetou
  c) plodí jen jednou za život
  d) netvoří semena
  a,b
 56. víceleté rostliny (plurieny)

  a) plodí jen jednou za život (monokarpie)
  b) po vyklíčení žijí několik vegetačních sezón ve vegetativním klidu
  c) jednou vykvetou, vytvoří semena a uhynou
  d) žádná z alternativ není správná
  a,b,c
 57. dvouleté rostliny (bieny)

  a) první rok na jaře vyklíčí, vytvoří vegetativní orgány a přezimují
  b) druhý rok vytvoří semena a hynou
  c) plodí jednou za život
  d) na podzim vyklíčí, následující rok vytvoří semena a hynou
  a,b,c
 58. schizocoel

  a) je prvotní tělní dutina prvoústých vyplněná parenchymem
  b) je vylučovací systém ploštěnců
  c) obsahuje plaménkové buňky
  d) dutina uvnitř entodermu (archenteron)
  a
 59. anabolismus

  a) vedek syntéze a ukládání bílkovin, glykogenu a triacylglycerolů
  b) jsou procesy, při nichž v buňce převládají syntézy
  c) je stav anaerobního metabolismu
  d) jsou procesy, kdy se složitější molekuly rozkládají na jednodušší
  a,b
 60. katabolismus

  a) jsou procesy, při nichž v buňce převládá rozklad zásobních látek
  b) je proces, kdy organismus získává ATP
  c) jsou procesy, kdy z jednodušších molekul vznikají složitější
  d) je výraz pro katalytickou schopnost enzymů
  a,b
 61. anabolismus

  a) je typ buněčného metabolismu, kdy energii poskytují oxidoredukční děje
  b) je rozklad aminokyselin a basí nukleových kyselin
  c) jsou procesy převdádající v buňkách, ktré hynou
  d) jsou procesy, kdy se složitější molekuly rozkládají na jednodušší
  a
 62. katabolické dráhy

  a) jsou biochemické procesy, kdy energii poskytují oxidoredukční děje
  b) jsou procesy převládající v buňkách, které se reprodukují
  c) jsou procesy, kdy z jednodušších molekul vznikají složitější
  d) zahrnují reakci, kdy NAD je akceptorem vodíku
  a,d
 63. aktivní centrum enzymu

  a) je oblast ve struktuře enzymu pro vazbu látek vstupujících do reakce (substrátů)
  b) je specifickým aktivátorem enzymu
  c) je inhibitorem funkce enzymu
  d) určuje jeho katalytickou funkci a specifitu
  a,d
 64. aktivní centrum enzymu

  a) je část peptidového řetězce s přesnou architekturou
  b) mění proenzym na enzym
  c) vytváří vazby mezi molekulou enzymu a substrátu
  d) umožní přeměnu substrátu na produkt enzymové reakce
  a,c,d
 65. syntéza enzymů je řízena

  a) geneticky
  b) pomocí aktivačního centra enzymu
  c) pomocí represivního centra enzymu
  d) prostřednictvím struktury enzymu
  a
 66. saprofyti

  a) jsou autotrofní organismy
  b) mineralizují organické zbytky odumřelých organismů
  c) mají schopnost chemosyntézy
  d) přijímají uhlík z organických látek
  b,d
 67. paraziti

  a) získávají organické látky z živých organismů
  b) získávají organické látky z mrtvých organismů
  c) většinou zabíjejí hostitele
  d) napadají jedince téhož druhu
  a
 68. nitrobuněčné trávení se vyskytuje

  a) u jednobuněčných živočichů
  b) u kroužkovců
  c) u člonovců
  d) u strunatců
  a
 69. klky a mikroklky střeva se vyvinuly u

  a) obratlovců
  b) člonovců
  c) měkkýšů
  d) ploštěnců
  a
 70. význam klků a mikroklků spočívá v tom, že

  a) umožňují rychlý průchod potravy střevem
  b) v nich probíhá nitrobuněčné trávení
  c) napomáhají vstřebávání živin
  d) zvětšují vstřebávací povrch střeva
  c,d
 71. hepatopankreas se vyskytuje u

  a) u ptáků
  b) měkkýšů
  c) vačnatců
  d) u kroužkovců
  b
 72. respirační kvocient je poměr mezi

  a) množstvím vzduchu při maximálním vdechu a výdechu
  b) množstvím přijatého CO2 a vydaného O2
  c) množstvím vydaného CO2 a přijatého O2
  d) množství vzduchu při vdechu a výdechu v klidu
  c
 73. při svalové práci na "kyslíkový dluh"

  a) se oxiduje glukóza na kyselinu mléčnou
  b) se glukóza oxiduje na CO2 a H2O
  c) se oxidují tuky na CO2 a H2O
  d) se oxiduje glykogen na kyselinu máselnou
  a
 74. bazální metabolismus je

  a) nejmenší množství energie potřebné k udržení života za přesně definovaných podmínek
  b) výdej energie po přijetí potravy
  c) výdej energie při námaze
  d) množství energie potřebné pro přeměnu tuků
  a
 75. mezi ektotermní živočichy patří

  a) bezobratlí živočichové
  b) živočichové s proměnlivou teplotou těla
  c) ptáci
  d) netopýři
  a,b
 76. u endotermních živočichů

  a) je tělesná teplota udržována mechanismy termoregulace
  b) může teplota těla v průběhu dne kolísat
  c) je tělesná teplota udržována na určité výši nezávisle na změnách teploty okolí
  d) může teplota ovlivnit změnu chování
  a,b,c,d
 77. teplotní jádro savců tvoří

  a) vnitřní ogány a část hlubokých svalů
  b) periferní cévy
  c) kůže
  d) srst
  a
 78. rovnováha mezi výdejem tepla z těla a tvorou tepla uvnitř těla se uskutečňuje mimo jiné

  a) změnou prokrvení kůže
  b) svalovým třesem
  c) působením hormonů štítné žlázy
  d) zvýšeným metabolismem v hnědém tuku
  a,b,c,d
 79. termoregulace

  a) udržuje rovnováhu mezi tvorbou tepla uvnitř a výdejem tepla z těla
  b) udržuje stálou tělesnou teplotu v průběhu dne
  c) udržuje stálou tělesnou teplotu v průběhu menstruačního cyklu žen
  d) při snížení teploty okolního prostředí aktivuje produkci tepla ve svalech nebo v hnědém tuku
  a,d
 80. vzdušnice

  a) fungují bez oběhové soustavy
  b) fungují v součinnosti s oběhovou soustavou
  c) zajišťují příjem kyslíku, ale ne jeho přenos k orgánům
  d) jsou pomocným dýchacím orgánem u ptáků
  a
 81. hemolymfa se vyskytuje  u

  a) obratlovců
  b) kroužkovců
  c) měkkýšů
  d) ostnokožců
  c
 82. bezjaderné erytrocyty nacházíme u

  a) ryb
  b) ptáků
  c) savců
  d) plazů
  c
 83. okysličená krev se u savců nachází

  a) ve všech tepnách
  b) v pravé komoře
  c) v plicnici
  d) v levé předsín srdce
  d
 84. odkysličená krev se u savců nachází

  a) v plicnici
  b) v plicních žilách
  c) v levé komoře srdce
  d) ve všech žilách
  a
 85. protonefridie (plaménkové buňky)

  a) se poprvé objevují u žahavců
  b) nalézáme u kroužkovců
  c) se poprvé objevují u ploštěnců
  d) nalézáme u měkkýšů
  c
 86. do střeva vyúsťují

  a) Malpighiho žlázy
  b) protonefridie
  c) nefridie
  d) tykadlové žlázy
  a
 87. v kanálcích vylučovacích orgánů obratlovců je tekutina

  a) z níž se nazpět vstřebávají některé látky
  b) která se dále sytí bílkovinami
  c) která se dále ředí vodou a je vyloučena jako moč
  d) do níž se postupně aktivně filtruje glukóza a pasivně (osmoticky) též voda
  a
 88. hormonálné regulace

  a) se poprvé objevuje u obratlovců
  b) se uplatňuje již u bezobratlých
  c) je u bezobratlých nahrazena nervovou regulací
  d) žádná z uvedených alternativ není správná
  b
 89. štítná žláza se poprvé objevuje

  a) u ptáků a savců
  b) u obojživelníků
  c) u plazů
  d) u ryb
  d
 90. páry ganglií spojené příčně i podélně tvoří nervovou soustavu

  a) žebříčkovou
  b) kruhovou
  c) difúzní
  d) trubicovou
  a
 91. fotoreceptory můžeme v živočišné říši nalézt

  a) soustředěné ve statocystě, např.u korýšů
  b) rostroušené v pokožce
  c) rostroušené na vousech okolo úst, např.u ryb
  d) v postranní čáře u ryb
  b
 92. zrakovým orgánem jsou

  a) u členovců složené oči
  b) u hlavonožců miskovité oči
  c) u kroužkovců komorové oči
  d) v larválním stadiu hmyzu složené oči
  a
 93. zrakovým orgánem jsou

  a) u členovců složené oči
  b) u hlavonožců komorové oči
  c) u kroužkovců miskovité oči
  d) u měkkýšů teleskopické oči
  a,b
 94. morfologickou a funkční jednotkou hladkého svalu je

  a) buněčné syncitium
  b) mnohojaderné svalové vlákno
  c) svalový snopec
  d) svalové vlákno tvořené jednou buňkou
  d
 95. zárodečné obaly a plodová voda se poprvé v evoluci vyvinuly

  a) u obojživelníků
  b) u plazů
  c) u ptáků
  d) u savců
  b
 96. energetická autonomie jednobuněčných orgnismů znamená, že

  a) všechnu energii, kterou spotřebují, uvolňují samy v metabolismu
  b) některé děje, např.pohyb mohou vykonávat bez spotřeby energie
  c) mohou bez spotřeby energie vykonávat např. transport látek
  d) některé děje, např.tvorba bílkovin, jsou energeticky nenáročné
  a
 97. heteotrofní buňky

  a) získávají energii pouze anabolismem
  b) jsou buňky většiny bakterií, hub a živočichů
  c) jsou buňky zelených rostlin
  d) využívají energii organických sloučenin
  b,d
 98. na oxidačně redukčních reakcích je založen metabolismus

  a) jak aerobní tak anaerobní
  b) pouze aerobní
  c) pouze anaerobní
  d) pouze u živočichů
  a
 99. aerobní děje

  a) jsou vlastní pouze živočichům
  b) v podstatě znamenají získávání energie dýcháním
  c) jsou vlastní pouze rostlinám
  d) jsou typické pro všechny bakterie
  b
 100. alkoholové kvašení

  a) probíhá v anaerobních podmínkách
  b) probíhá v aerobních podmínkách
  c) je zpracování alkoholu kvasinkami
  d) je proces, při němž vzniká CO2
  a,d
 101. při alkoholickém kvašení

  a) kyselina pyrohroznová vzniká dekarboxylací acetaldehydu
  b) acetaldehyd vzniká redukcí alkoholu
  c) vzniká z kyseliny pyrohroznové dekarboxylací acetaldehyd
  c) CH3CHO vzniká z CH3CH2OH
  c
 102. rozdíl mezi dýcháním a fotosyntézou je v tom, že

  a) při fotosyntéze se energie spotřebovává, při dýchání uvolňuje
  b) při dýchání se O2 uvolňuje a energie spotřebovává
  c) při fotosyntéze se energie uvolňuje, při dýchání spotřebuje
  d) při fotosyntéze vznikají z CO2 anorganické látky
  a
 103. soustava přenašečů při cyklické fotofosforylaci

  a) přenáší elektrony ve směru stoupajícího oxidačně redukčního potenciálu
  b) přenáší elektrony proti směru stoupajícího oxidačně redukčního potenciálu
  c) pomáhá vytvářet O2 z H2O
  d) spotřebovává jednoduché organické látky
  a
 104. ze srovnání potravy rostlinného a živočišného původu vyplývá, že

  a) živočišná potrava má vyšší obsah glycidů
  b) živočišná potrava má vyšší obsah živin, hlavně bílkovin
  c) živočišná potrava je hůř stravitelná
  d) rostlinná potrava má jako charakteristickou složku celulózu
  b,d
 105. krvomíza (hemolymfa)

  a) obsahuje chemoproteiny (např.hemoglobin a hemocyanin)
  b) přenáší kyslík u létavého hmyzu
  c) obsahuje méně anorganických látek než hydrolymfa
  d) se vyskytuje u ploštěnců a ostnokožců
  a
 106. v oběhové soustavě otevřené

  a) je oběh hemolymfy poměrně pomalý
  b) se u vodních koříšů hemolymfa nejdříve soustřeďuje do žaber, odtud přichází do srdce
  c) se hemolymfa proudící od srdce vylévá do prostorů mezi orgány
  d) jsou žíly často velmi krátké nebo chy bějí
  a,b,c,d
 107. hemocyanin obsahuje v molekule

  a) železo
  b) měď
  c) zinek
  d) kobalt
  b
 108. kašovitou moč s krystalky kyseliny močové a jejích solí vylučují

  a) ryby
  b) hlavonožci
  c) suchozemští vejcorodí živočichové
  d) mořské houby a žahavci
  c
 109. kašovitou moč s krystalky kyseliny močové a jejích solí vylučují

  a) plazi
  b) ptáci
  c) hmyz
  d) ryby
  a,b,c
 110. tělní tekutina sladkovodních živočichů je ve vztahu k osmotickému tlaku a iontovému složení mořské vody roztokem

  a) hypotonickým
  b) hypertonickým
  c) izotonickým
  d) přesyceným
  a
 111. tělní tekutina sladkovodních živočichů je ve vztahu k sladké vodě roztokem

  a) přesyceným
  b) hypotonickým
  c) izotonickým
  d) hepertonickým
  d
 112. u suchozemských živočichů je definitivní moč ve srovnání s tělními tekutinami roztokem

  a) odpovídajícím 0,9% roztoku NaCl
  b) hypotonickým
  c) izotonickým
  d) hypertonickým
  d
 113. vylučovacím orgánem jsou u

  a) ploštěnců protonefridie
  b) hmyzu metanefridie
  c) kroužkovců malpighické žlázy
  d) korýšů nefrony
  a
 114. vylučovacím orgánem ploštěnců jsou

  a) metanefridie
  b) malpighické žlázky
  c) protonefridie
  d) žádná z uvedených alternativ není správná
  c
 115. nefrony

  a) vytvářejí moč filtrací, sekrecí a zpětnou resorpcí
  b) jsou tam, kde není vyvinut coelom, na vnitřním konci otevřeny do zadní části střeva
  c) jsou vylučovacím orgánem ryb
  d) jsou vylučovacím orgánem kopinatcem
  a,c
 116. plaménkové buňky

  a) jsou základem protonefridií
  b) nacházíme u tasemnic
  c) nacházíme u žebernatců
  d) nacházíme u ploštěnců
  a,b,d
 117. specializované smyslové orgány, např. orgány rovnováhy josu u bezobratlých

  a) tvořeny kostěným a blanitým labyrintem
  b) tvořeny kostěným labyrintem
  c) tvořeny statocystou
  d) dosud nevytvořeny
  c
 118. u komorového oka tvoří světlolomný aparát vždy

  a) duhovka
  b) sítnice
  c) rohovka a čočka
  d) tyčinkky a čípky na sítnici
  c
 119. polyembryonie

  a) je rozdělení, rýhujícího se vajíčka živočichů na dvě nebo více buněk, které se vyvinou v samostatné jedince
  b) je příkladem pohlavního rozmnožování u provoků
  c) vede ke vzniku různopohlavních dvojčat člověka
  d) je základem vzniku všech dvojčat člověka
  a
 120. při pohlavním rozmnožování

  a) splývají dvě zygoty
  b) zplývají dvě gamety v zygotu
  c) obvykle vznikají z vajíčka a dvou spermií 2 zygoty
  d) mohou z jedné zygoty vzniknout dvě embrya
  b,d
 121. gamety jednoho jedince při pohlavním rozmnožování

  a) mají haploidní počet chromosomů
  b) vznikají v gonádách několikanásobným redukčním dělením somatických buněk
  c) mají diploidní počet chromosomů
  d) mají všechny stejnou genetickou výbavu
  a
 122. partenogeneze je

  a) způsob rozmnožování vyskytující se často u parazitických organismů
  b) tzv.haploidní u mšic, perloočky a hlístů
  c) tzv.diploidní u trubců a roztočů
  d) vývoj vajíčka bez vniknutí spermie
  a,d
 123. rodozměna (metageneza)

  a) je střídání pohlavní a nepohlavní generace
  b) nastává pouze u rostlin
  c) je skundární jev u bičíkovců a výtrusovců
  d) je primární jev u mnohobuněčných živočichů
  a
 124. při metagenezi žahavců

  a) je pohlavní generací polyp
  b) je střídáno pohlavní rozmnožování s nepohlavním
  c) je nepohlavní generací medúza
  d)  se volně plovoucí larva tvoří z polypa
  b
 125. při metagenezi žahavců

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) z oplozeného vajíčka pohyblivé (plovoucí) generace vzniká larva planula
  c) vzniká pohyblivá generace med)z nepohlavně z přisedlé generace polypů příčným dělením nebo pučením
  d) se z polypa tvoří volně plovoucí larva
  b,c
 126. z hlediska vývoje značíme jako

  a) monofyletické taxony prvoky
  b) polyfyletické taxony ptáky a savce
  c) monofyletické taxony ptáky a savce
  d) polyfyletické taxony plazy a ptáky
  c
 127. homologické znaky (orgány) mají

  a) stejný fylogenetický původ, ale funkce může být odlišná
  b) různý fylogenitický původ, ale funkce je stejná
  c) stejný fylogentický původ i funkci
  d) stejný fylogentický původ, ale funkce musí být odlišná
  a
 128. analogické znaky

  a) mají různý původ, ale plní stejnou funkci u různých taxonů
  b) jsou např.podobné chemické složení cytochromu u různých obratlovců
  c) josu např. modifikace končetin u různých savců
  d) jsou pouze morfologické znaky
  a
 129. embryonální indukce je

  a) produkce jiných hormonů v těle matky v těhotenství
  b) vzájemné působení dvojvaječných dvojčat
  c) zprostředkována signálními molekulami; např.růstovými faktory
  d) jeden z mechanismů vyvolávající diferenciační genovou aktivitu buněk
  c,d
 130. embryonální indukce

  a) je vzájemné působení různých částí vyvíjejícího se zárodku na sebe
  b) vzájemné působení dvojčat na sebe
  c) závisí na aktivaci membránových a jaderných receptorů
  d) vzájemné působení plodu a matky
  a,c
 131. induktivní interakce

  a) je vzájemné ovlivňování buněk svými povrchovými molekulami
  b) určuje časový sled vývojových dějů
  c) závisí na aktivaci membránových a jaderných receptorů
  d) určují podélnou a hřbetní orientaci těla
  a,b,c,d
 132. homoetické geny

  a) jsou geny dávané do souvislosti s nádorovým bujením
  b) u člověka stabilizují počty čtyř hlavních typů buněk v perierní krvi
  c) jsou u člověka soustředěny do čtyř homeoboxů
  d) hrají významnou roli v embryonálním vývoji (ontogenetickém) mnohobuněčných živočichů
  d
 133. prostorové uspořádání těla

  a) je řízeno aktivitou specifických proteinů
  b) určuje rotace vnější cytoplasmy proti vnitřnímu obsahu buněky
  c) určuje místo vniknutí spermie do vajíčka
  d) může být ovlivněno prostředím, v němž se gentický program uskutečňuje
  a,b,c,d
 134. neurální idndukce

  a) závisí na aktivitě hřetního mesodermu
  b) je řízena maternálními mRNA
  c) vyvolá vychlípení ektodermu a vznik podélných lišt
  d) následně ovlivňuje přeměnu ektodermu na rohovku
  a,c,d
 135. Nedostatek nezbytných aminokyselin v potravě u živočichů

  a) vyvolá chorobné změny, cybí-li úplně- smrt
  b) je neohřožuje, protže si je dovedou sami syntetizovat
  c) vyvolá změnu potrevních návyků s přebytkem tuků, ze kterých mohou být aminokyseliny nahrazeny
  d) zvýšenou sexuální aktivitu
  a
 136. s lokomocí živočichů na rozdíl od rostlin souvisí

  a) velká intenzita anabolických dějů
  b) velká intenzita katabolických dějů
  c) snížená schopnost autotrofního způsobu výživy
  d) zvýšená schopnost autotrofního způsobu výživy
  b
 137. menší živočichové mají metabolismus (při přepočtu na jednotku hmotnosti těla) relativně

  a) vyšší než větší živočichové
  b) nižší než větší živočichové
  c) stejný jako větší živočichové
  d) nelze jednoznačně určit
  a
 138. závislost intenzity metabolismu na velikosti těla u živočichů se projevuje tak, že

  a) menší živočichové mají relativně pomalejší růst
  b) větší živočichové mají metabolismus relativně vzšší než živočichové menší
  c) menší živočichové mají relativně nižší spotřebu potrevy
  d) menší živočichové mají metabolismus relativně vyšší než živočichové větší
  d
 139. živočichové získávají energii

  a) s naprostou převahou při anaerobních dějích
  b) s naprostou převahou při aerobních dějích
  c) především s využitím autotrofní fýživy
  d) především  s využitím CO2 jako dodavatele kyslíku
  b
 140. u býložravců je střevo v poměru k délce těla

  a) kratší než u masožravců
  b) delší než u masožravců
  c) přibližně ve stejném poměru jako u masožravců
  d) přibližně ve stejném poměru jako u člověka
  b
 141. mezi obecné vlastnosti živých soustav patří schopnost

  a) přeměny látek a energií (metabolismus)
  b) odpovídat na podněty (dráždivost)
  c) rozmnožování (reprodukce)
  d) vývoje (evoluce)
  a,b,c,d
 142. přímý zdroj energie pro svalový stah představuje

  a) glukóza
  b) mastné kyseliny
  c) ATP
  d) kyselina mléčná
  c
 143. nepostradatelné aminokyseliny

  a) si organismus nedokáže sám vytvořit
  b) jsou přítomny jen v rostlinných bílkovinách
  c) žádná z uvedených alternativ není správná
  d) tvoří většinu z přijímaných aminokyselin
  a
 144. mimo mitochondrie může buňka uvolňovat energii pouze

  a) z fosfátových vazeb ATP
  b) ze sacharidů
  c) z tuků
  d) z cyklického AMP
  a
 145. potravní vakuola

  a) se vytváří u měňavek patřících do kmene kořenonožců
  b) je jednou z běžných membránových struktur buněk mnohobuněčných živočichů
  c) slouží jak k příjmu potravy, tak k odstraňování zplodin metabolismu
  d) u nálevníků putuje a průběžně uvolňuje živiny
  a,d
 146. celulóza je

  a) polysacharid tvořící hlavní součást buněčné stěny rostlinných buněk
  b) polysacharid tvořící hlavní součást buněčné stěny živočišných buněk
  c) fosfolipid tvořící hlavní součást buněčných stěn rostlinných buněk
  d) glykovaný protein, který tovří hlavní součást buněčné stěny rostlinných buněk
  a
 147. kožní dýchání

  a) znamená přijímání kyslíku kůží, tedy i jinou cestou než dýchacími orgány
  b) existuje i u člověka, ale má minimální význam
  c) přivádí více než 50% kyslíku u žab při přezimování
  d) má zásadní význam u anaerobního metabolismu
  a,b,c
 148. dusíkatým produktem metabolismu bílkovin je u

  a) některých vodních živočichů amoniak
  b) hmyzu, plazů a ptáků kyselina močová
  c) savců močovina
  d) člověka urea
  a,b,c,d
 149. ekdyson

  a) je hormon
  b) vzniká v gonádách hmyzu
  c) vyvolává změny v pokožce hmyzu a připravuje tak svlékání
  d) je regulován tzv. ekdysotropním hormonem
  a,c,d
 150. dělení rozpadem u prvoků

  a) se nazývá polytomie
  b) může být příkladem nepohlavního rozmnožování
  c) může dát vznik i gametám
  d) probíhá např. u výtrosovců
  a,b,c,d
 151. strobilace je

  a) způsob nepohlavního rozmnožování medúzovců
  b) jedno ze stádií metageneze
  c) setrvačnost vnímání lidského oka
  d) jev, kdy se přerušovaný pohyb jeví oku jako pohyb plynulý
  a,b
 152. při malém množství rezervních látek ve vajíčku obvykle (vyjma savců)

  a) bývá vajíček mnoho
  b) je vývoj zárodku dlouhý
  c) mezi dospělou formu a zárodek je vloženo larvální stadium
  d) vzniká dospělý jedinec nepřímým vývojem
  a,c,d
 153. při zvýšeném množství zásobních látek ve vajíčku obvykle (vyjma hmyzu)

  a) se snižuje počet produkovaných vajíček
  b) vývoj zárodku je krátký
  c) mezi dospělou formu a zárodek je vloženo larvální období
  d) vzniká dospělý jedinec nepřímým vývojem
  a
 154. mezi orgány a tkáně ektodermálního původu patří

  a) výstelka obou konců trávicí trubice
  b) pokožka
  c) vzdušnice hmyzu
  d) nervový systém
  a,b,c,d
 155. mezi orgány a tkáně mezodermálního původů patří

  a) plíce obratlovců
  b) vzdušnice hmyzu
  c) krev
  d) svaly
  c,d
 156. mezi orgány a tkáně entodermálního původu patří

  a) výstelka trávicí trubice
  b) játra
  c) cévy
  d) vlasy
  a,b
 157. mezi orgány a tkáně ektodermálního původu patří

  a) výstelka trávicí trubice
  b) bronchiální strom
  c) pokožka
  d) nervový systém
  c,d
 158. žábry jsou

  a) trubicovité větvené útvary se stěnami vyztuženými chitinovou spirálou
  b) soustava cév vodních živočichů
  c) kostěné prokrvené labyrinty na rozšířeném žaberním oblouku
  d) prokrvené, obvykle hojně zřasené vychlípeniny kůže, umístěné na různých částech těla
  d
 159. k dýchání slouží útvary

  a) ambulakrální soustava
  b) tracheje
  c) plynový měchýř
  d) hltanožaberní vak
  a,b,c,d
 160. otevřená cévní soustava se nachází u

  a) měkkýšů
  b) kroužkovců
  c) členovců
  d) láčkovců
  a,c
 161. srdce je tvořeno u

  a) měkkýšů 1 komorou a 1 - 4 předsíněmi
  b) ostnokožců 1 komorou a 1 předsíní
  c) paryb 1 komorou a 1 předsíní
  d) ptáků 1 komorou a 2 předsíněmi
  a,c
 162. protonephros (předledviny) jsou vytvořeny u

  a) larev sliznatek
  b) larev hmyzu
  c) larev obojživelníků
  d) embryí vyšších obratlovců
  c
 163. močovody mohou vyúsťovat

  a) do kloaky
  b) do pronephros
  c) do močového měchýře
  d) přímo z těla ven
  a,c
 164. jako primární pohlavní znak označujeme

  a) přítomnost vlastních pohlavních orgánů
  b) pohlavní dimorfismus
  c) u mužů vousy
  d) dělohu
  a,d
 165. coelom je vytvořen u

  a) obratlovců
  b) hlístic
  c) kroužkovců
  d) ploštěnců
  a,c
 166. diaphragma se vyskytuje u

  a) savců
  b) krokodýlů
  c) ryb
  d) obojživelníků
  a,b
 167. nádorový růst

  a) je vždy provázen metastazováním
  b) je nekontrolované množení buněk vlastního těla
  c) může být vyvolán chemickými sloučeninami
  d) vyvolávají mutace v genech, které kódují různé signální molekuly
  b,c,d
 168. onkogenní transformaci hostitelské buňky může vyvolat

  a) lytický cyklus některých DNA a RNA virů
  b) virogenní cyklus některých virů
  c) onkovirus
  d) retrovirus
  b,c,d
 169. buněčná proliferace

  a) závisí na okolních buňkách ve tkáni
  b) je stimulována růstovým hormonem hypofýzy
  c) je řízena nádorovými supresorovými geny
  d) je v časné embryonální fázi provázena zmenšováním
  a,b,c,d
 170. apotóza

  a) vzniká vždy po poškození mitochondriální DNA kyslíkovými radikály
  b) je řízena genetickým programem
  c) se uplatňuje zejména během vývoje zárodku
  d) je typická pro buňky imunitního systému
  b,c,d
 171. kontrola buněčné proliferace může být narušena

  a) lytickým cyklem některých DNA a RNA virů
  b) ionizujícím zářením
  c) stárnutím organismu
  d) retroviry
  b,c,d
 172. nucleolus je buněčná organela, která se nachází

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) v cytoplazmě, je složen z proteinů a DNA
  c) v cytiplazmě, je složen z proteinů, DNA a RNA
  d) v jádře, je složen z proteinů a DNA
  a
 173. biomembrány eukaryotické buňky

  a) jsou tvořeny lipoproteinovou dvojvrstvou
  b) lze považovat za tekuté mozaiky
  c) mají symetrickou strukturu
  d) jsou na povrchu buňky součástí peptidoglykanové buněčné stěny
  a,b
 174. mezi semiautonomní organely řadíme

  a) Golgiho aparát
  b) ribosomy
  c) mitochondrie
  d) plastidy
  c,d
 175. semiautonomní organely

  a) mají vlastní proteosyntetický aparát
  b) kódují všechny svoje bílkoviny
  c) mají vlastní DNA
  d) jsou závislé na jádru
  a,c,d
 176. glykokalyx

  a) se nachází na vnitřní straně plasmatické membrány
  b) je vrstva ochranných glykoproteinů
  c) je tvořena celulózovými mikrofibrilami
  d) se skládá z mikrosomů
  b
 177. živočišná buňka má na svém povrchu

  a) primární buněčnou stěnu
  b) plasmatickou membránu
  c) receptory
  d) plasmodesmy
  b,c
 178. Golgiho aparát je místem

  a) syntézy bílkovin
  b) syntézy materiálu buněčných stěn
  c) postsyntetické úpravy bílkovin
  d) aerobní fosforylace
  b,c
 179. endomembránový systém buňky tvoří

  a) Golgiho aparát
  b) endoplasmatické retikulum
  c) ribosomy
  d) vezikulární útvary
  a,b,d
 180. mezi vezikulární útvary buňky řadíme

  a) váčky vznikající z endoplasmatického retikula a Golgiho útvarů
  b) lyzosomy
  c) mitochondrie
  d) vakuly
  a,b,d
 181. lyzosomy

  a) obsahují oxidázy a aktalázy, které přeměňují tuky na cukry
  b) jsou vezikulární útvary buněk, které obsahují katalázy
  c) obsahují hydrolytické enzymy (hydrolázy)
  d) jsou místem rozkladu látek přijatých do buňky zvnějšku, ale též vlastních hmot (autolýzy)
  c,d
 182. semiautonomní organely

  a) mají obal tvořený jednou membránou
  b) probíhá v nich energetický metabolismus
  c) obsahují Golgiho aparát
  d) obsahují inkluze
  b
 183. mitochondrie

  a) obsahují DNA podobnou prokaryotické
  b) mají stěnu složenou ze dvou membrán
  c) jsou místem anaerobní fosforylace
  d) obsahují enzymy Krebsova cyklu
  a,b,d
 184. řetězce mastných kyselin molekul fosfolipidů buněčné membrány (hydrofobní části molekul) směřují

  a) k sobě, dovnitř dvojvrstvy
  b) od sebe, vně dvojvrstvy
  c) jsou odděleny souvislou vrstvou bílkovin
  d) do okolního vodného prostředí
  a
 185. endoplasmatické retikulum je součástí

  a) prokaryotických buněk
  b) mexibuněčné hmoty pojivové tkáně
  c) eukaryotických buněk
  d) plasmatických faktorů srážení krve
  c
 186. mikrotubuly jsou stavební prvky

  a) centriolů
  b) bičíků
  c) centromer
  d) vlákna dělícího vřeténka
  a,b,d
 187. polární lipidy mohou vytvářet

  a) bimolekulární membrány
  b) micely
  c) pravé roztoky
  d) gely
  a,b
 188. příjem a výdej látek živočišné buňky

  a) reguluje plazmatická membrána
  b) reguluje buněčná stěna a plazmatická membrána
  c) závisí pouze na koncentračním spádu
  d) se uskutečňuje pouze endocytózou
  a
 189. plazmatická membrána je tvořena

  a) dvouvrstvou fosfolipidů a bílkovinami
  b) pouze vrstvou glykokalyx
  c) jednou vrstvou fosfolipidů a jednou vrstvou glycidů
  d) pouze asymetrickými bílkovinami a cukry
  a
 190. rychlost dif)ze přes plazmatickou membránu závisí

  a) na množství energie
  b) na aktivitě transportních proteinů
  c) na koncentračním spádu
  d) na enzymatické aktivitě membrány
  c
 191. transportní proteiny plazmatické membrány

  a) jsou univerzální přenašeče všech látek
  b) jsou nezávislé na energetické výbavě buňky
  c) specificky přenášejí některé látky do buňky
  d) se podílejí na lokomoci eukaryotních buněk
  c
 192. transport látek pomocí přenašečů se na membráně uskutečňuje

  a) v závislosti na koncentračním spádu
  b) prostřednictvím fosfolipidů
  c) prostřednictvím bílkovin
  d) prostřednictvím glykolipidů
  c
 193. vnikání kapének tekutin do buňky se nazývá

  a) fagocytóza
  b) pinocytóza
  c) exocytóza
  d) endocytóza
  d
 194. endocytóza je

  a) aktivní příjem látek buňkou
  b) pacivní příjem látek buňkou
  c) zprostředkována endozomem
  d) zprostředkována membránovými receptory
  a,c,d
 195. proces endocytózy se uskutečňuje pomocí

  a) iontových kanálů
  b) plazmatické membrány a cytoskeletální soustavy
  c) undulující membrány
  d) membránových receptorů
  b,d
 196. schopnost fagocytózy mají

  a) leukocyty
  b) erytrocyty
  c) monocyty
  d) buňky epidermis
  a,c
 197. pinocytóza

  a) umožňuje transport živočišných virů do buňky
  b) je typ endocytózy
  c) se podílí na recyklaci membránových receptorů do plasmatické membrány
  d) je provázena změnou koncentrace iontů vápníku v mezibuněčné tekutině
  a,b,c
 198. pohlcování větších částic buňkou

  a) se nazývá pinocytóza
  b) se nzývá fagocytóza
  c) je jedním z mechanismů obrany organismu proti bakteriální infekci
  d) vede ke vzniku fagozomu
  b,c,d
 199. exocytóza je

  a) působení exogenních vlivů na buňku
  b) vlastnost buněk trávicích žláz
  c) rozpad buněčné membrány
  d) mechanismus vylučování látek buňkou
  b,d
 200. látky s mimobuněčnoufunkcí mohou být z buňky vylučovány

  a) pomocí exocytózových měchýřků
  b) plasmoptýzou
  c) plynule bez tvorby sekrečních váčků
  d) kanálky v plazmatické membráně
  a,c
 201. osmotické jevy jsou podmíněny

  a) transportem molekul vody membránou
  b) polopropustností membrány
  c) elektrickým potenciálem na membráně
  d) volnou propustností buněčné stěny
  a,b
 202. k osmotické lýze živočišné buňky dochází

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) v isotonickém prostředí
  c) v hepertonickém prostředí
  d) v prostředí s větší koncentrací osmoticky aktivních částic
  a
 203. k osmotické lýze živočišné buňky dochází

  a) v hypotonickém prostředí
  b) v destilované vodě
  c) v hypertonickém prostředí
  d) v prostředí s větší koncentrací osmoticky aktivních částic
  a,b
 204. rostlinná buňka v hypotonickém roztoku

  a) se morfologicky nemění
  b) zvyšuje turgor
  c) podléhá plasmolýze
  d) se svrašťuje
  a,b
 205. rostlinná buňka v hypotonickém roztoku

  a) nepraská
  b) snižuje turgor
  c) bobtná
  d) se svrašťuje
  a
 206. k plasmolýze  dochází jsou-li buňky

  a) živočišné v hypotonickém roztoku
  b) rostlinné v hypotonickém roztoku
  c) živočišné v hypertonickém roztoku
  d) rostlinné v hypertonickém roztoku
  d
 207. chování červených krvinek v hypotonickém roztoku označujeme jako

  a) plasmolýzu
  b) plasmoptýzu
  c) plasmorhizu
  d) osmotickou hemolýzu
  b,d
 208. jako Brownův pohyb se označuje

  a) pohyb organismů pomocí bičíků a řasinek
  b) amoeboidní pohyb buněk
  c) pohyb drobných částic způsobený nárazy molekul
  d) pohyb uskutečňovaný interakcí aktinových a myozinových vláken
  c
 209. živočišná buňka v hypertonickém roztoku

  a) se svrašťuje
  b) podléhá plasmolýze
  c) podléhá plasmoptýze
  d) se nemění
  a
 210. vložíme-li živočišnou buňku do hypotonického roztoku dojde především k difúzi

  a) vody do buňky
  b) vody z buňky
  c) osmoticky aktivních částic do buňky
  d) osmotických částic z buňky
  a
 211. vložíme-li živočišnou buňku do hypertonického roztoku dojde především k difúzi

  a) vody z buňky
  b) vody do buňky
  c) osmoticky aktivních částic do buňky
  d) osmoticky aktivních částic z buňky
  a
 212. osmotická hodnota rostlinné buňky je dána

  a) koncentrací osmoticky aktivních látek ve vakuolách
  b) turgorem
  c) množstvím iontů H+
  d) kořenovým vztahem
  a
 213. při exergonických reakcích

  a) se uvolňuje volná energie
  b) se spotřebovává volná energie
  c) se spotřebovává teplo
  d) nedochází k přeměně energie
  a
 214. při endergonických reakcích

  a) se spotřebovává volná energie
  b) se uvolňuje volná energie
  c) se spotřebovává teplo
  d) nedochází k přeměně látek
  a
 215. heterotrofní buňky využívají

  a) energii chemickou
  b) energii světelnou
  c) všechny formy energie
  d) energii vázanou v anorganických látkách
  a
 216. autotrofní způsob získávání energie

  a) je nezávislý na organických produktech jiných organismů
  b) závisí na organických produktech jiných organismů
  c) závisí pouze na množství kyslíku v okolí
  d) závisí na množství glukózy v okolí
  a
 217. je-li zdrojem energie H2S, jedná se o

  a) heterotrofii
  b) fotoautotrofii
  c) chemoautotrofii
  d) mixotrofii
  c
 218. uvolněná energie se v buňce ukládá

  a) v ATP
  b) v AMP
  c) v adenosinu
  d) v GDP
  a
 219. anaerobní glykolýza je proces

  a) štěpení glukózy
  b) štěpení kyseliny pyrohroznové
  c) oxidace anorganických látek
  d) dehydrogenace anorganických látek
  a
 220. enzymy anaerobní glykolýzy jsou

  a) uloženy volně v cytoplazmě
  b) vázány na mitochondrie
  c) vázány na endoplasmatické retikulum
  d) vázány v buněčné membráně
  a
 221. enzymy oxidativní fosforylace

  a) jsou vázány na mitochondrie
  b) jsou uloženy volně v cytosolu
  c) jsou uloženy v Golgiho aparátu
  d) jsou vázány na plazmatickou membránu
  a
 222. chemická oxidace obecně je

  a) odebrání elektronu látce často spolu s protonem
  b) hydrogenace organických sloučenin
  c) přijímání elektronů s protony
  d) přijímání atomů vodíku
  a
 223. buněčné oxidace

  a) jsou postupné dehydrogenace organických látek
  b) jsou postupné hydrogenace organických látek
  c) probíhají jako oxygenace
  d) jsou postupné dehydratace
  a
 224. makroergní vazby jsou vytvořeny

  a) v ATP
  b) v AMP
  c) v GTP
  d) v adenosinu
  a,c
 225. cAMP

  a) je molekula, která se uplatní pouze při hormonální regulaci
  b) je univerzální regulační molekula
  c) vzniká působením adenylylcyklázy na ADP
  d) aktivuje tvorbu hormonů v endokrinních žlázách
  b,d
 226. oxidativní fosforylace je proces

  a) na kterém se podílejí mitochondrie
  b) anaerobní oxidace organických látek a fosforylace ADP
  c) aerobní oxidace organických látek a fosforylace ADP
  d) dekarboxylace kyseliny pyrohroznové
  a,c
 227. regulace buněčné aktivity

  a) může probíhat na základě vazby receptoru se signálními molekulami, které produkují jiné buňky organismu
  b) většinou zahrnuje několik enzymatických reakcí
  c) se účastní malé molekuly zvané druhý posel
  d) se účastní G progeiny
  a,b,c,d
 228. buňka v klidu je uvnitř oproti venku nabita

  a) vždy stejně jako vně, tedy kladně nebo záporně
  b) kladně
  c) obě strany jsou nabity kladně
  d) záporně
  d
 229. membránový potenciál

  a) vždy stejně jako vně, tedy kladně nebo záporně
  b) kladně
  c) obě strany josu nabity kladně
  d) záporně
  d
 230. membránovým potenciálem rozumíme

  a) schopnost buněčné membrány vázat antigen
  b) rozdíl elektrického náboje na zevní a vnitřní straně buněčné membrány
  c) schopnost buněčné membrány vázat protilátky
  d) malou převahu záporně nabitých iontů uvnitř buňky, zevně malou převahu kladných iontů
  b,d
 231. podstatou podráždění buňky na podnět z venku je

  a) změna propustnosti cytoplasmatické membrány pro ionty
  b) zvýšení propustnosti plasmatické membrány neuronu pro ionty sodíku
  c) zvýšení průchodu vody cytoplasmatickou membránou
  d) změna směru hydrofilní a hydrofóbní strany cytoplasmatické membrány
  a,b
 232. K+ je typickým iontem

  a) extracelulárním
  b) intracelulárním
  c) nemá v buňce prakticky vyznam
  d) intra i extracelulárním
  b
 233. Na+ je iontem

  a) extracelulárním
  b) intracelulárním
  c) který uvnitř neuronu vyvolá akční potenciál
  d) intra i extracelulárním
  a, c
 234. mezi makroergické sloučeniny patří především

  a) glukózo-6-fosfát
  b) glykogen
  c) ATP
  d) nukleové kyseliny
  c
 235. při úplné oxidaci 1 molekuly glukózy může vzniknout přibližně

  a) 3 molekuly ATP
  b) 30 molekul ATP
  c) 300 molekul ATP
  d) více než 300 molekul ATP
  b
 236. přenašeče elektronů při aerobní respiraci jsou v buňkách eukaryot vestavěny do

  a) membrány mitochondií
  b) cytoplasmatické membrány
  c) jaderné membrány
  d) membrány endoplasmatické retikula
  a
 237. malé ionty a molekuly mohou být transportovány přes lipoproteinové membrány

  a) prostou difúzí
  b) zprostředkovanou difúzí
  c) pomocí přenašečů
  d) i proti koncentračnímu spádu
  a,b,c,d
 238. buňky se vzájemně rozeznávají na základě

  a) protilátek buněčné membrány
  b) antigenních vlastností buněčné membrány
  c) vlastností lipidové dvojvrstvy
  d) receptorů buněčného jádra
  b
 239. mikrotubuly a mikrofilamenta v eukaryotní buňce

  a) jsou složeny z bílkovinných molekul
  b) jsou souborem vláknitých struktur glykoproteinových a lipoproteinových
  c) se podílejí na průběhu mitózy
  d) se podílejí na průběhu meiózy
  a,c,d
 240. lyzogenní cyklus bakteriofága

  a) je typický pro mírné fágy
  b) je typický pro virulentní fágy
  c) je charakterizován vznikem profága
  d) žádná z uvedených alternativ není správná
  a,c
 241. v genetice bakterií označujeme pojeme

  a) tranformace vniknutí volné samostatné DNA do recipientní buňky
  b) transformace přestup plazmidu nesoucího informaci o resistenci k antibiotikům z buňky donorové do recipientní
  c) transdukce vniknutí volné samostatné molekuly DNA do recipientní buňky
  d) transdukce přestup konjugativního plazmidu z buňky donorové do recipientní
  a
 242. při transdukci u bakterií může být přenesen(a)

  a) jak fragment chromosomální tak plazmidové DNA
  b) pouze plazmidové DNA a nikoliv chromosomální
  c) pouze chromosomální DNA a nikoliv plazmidové
  d) pouze plazmidové RNA
  a
 243. kmeny bakterií produkující lidský inzulin

  a) byly získány genetickou modifikací
  b) byly vyšlechtěny řízenými mutacemi
  c) byly získány z přírodních mutant
  d) vznikly vnesením lidského genu, který byl naklonován v expresním vektoru
  a,d
 244. opakovaným příbuzenským křítením rostlin vznikají

  a) klony
  b) čisté linie
  c) kultivary
  d) pouze dominantní homozygoti
  b
 245. regenerace

  a) je obnova některých typů buněk množením
  b) je změna jednoho buněčného typu v jiný
  c) je schopnost oddělit část těla
  d) se účastní tkáňové kmenové buňky
  a,b,d
 246. u bakterií existuje

  a) parasexuální rekombinace
  b) rekombinace DNA obdobná crossing-overu
  c) přenos molekuly DNA bez kontaktu dvou bakterií
  d) pouze nepohlavní způsoby rozmnožování
  a,b,c
 247. plazmidy

  a) jsou vhodnými vektory při klonování lidské DNA
  b) mohou podmiňovat vznik odolnosti současně k několika různým antibiotikům
  c) mohou obsahovat cizorodou DNA
  d) zajišťují matroklinitu
  a,b,c
 248. plazmidy

  a) mohou být využity pro syntézu produktů cizích genů
  b) jsou využívány jako klonovací vektory
  c) izolovaná DNA plasmidu může být linearizovaná
  d) mají zásadní význam pro existenci bakterie
  a,b,c
 249. chromosomy prokaryot

  a) tvoří jedna molekula kruhové dvouvláknové DNA
  b) tvoří jedna molekula kruhové jednovláknové DNA
  c) jsou uloženy v prokaryotickém jádře (nukleoidu)
  d) jsou tvořeny cDNA
  a,c
 250. kmeny bakterií, produkující lidský růstový hormon

  a) mají rekombinantní plasmidovou DNA
  b) obsahují primární strukturu lidské DNA
  c) vznikly samovolně v bakteriálních koloniích
  d) jsou příkladem transformace bakteriální buňky lidskou DNA
  a,b,d
 251. diferenciace buněk

  a) souvisí s naprogramováním jaderného genomu
  b) závisí na postupné aktivaci nebo blokádě skupin genů
  c) je zahájena v zygotě
  d) je v dané buněčné linii stálá a dědičná
  a,b,d
 252. zárodečný vývoj závisí

  a) pouze na asynchronním dělení buněk
  b) na množství a způsobu uložení žloutkové rezervy
  c) přesunech buněčných komplexů
  d) na kaskádě induktivních dějů, na kerých se podílejí povrchové nebo signální molekuly
  b,c,d
 253. kmenové buňky

  a) jsou přítomné např.v epidermis nebo ve střevní výstelce
  b) jejich dceřiné buňky se mohou diferencovat
  c) embryonální jsou totipotentní
  d) se uplatňují při krvetvorbě
  a,b,c,d
 254. stárnutí je provázeno

  a) snižováním počtu vysoce diferencovaných buněk
  b) poškozováním mitochondriální DNA volnými radikály
  c) zvyšováním počtu mutací v buňkách
  d) zkracováním koncových úseků DNA lineárních chromosomů
  a,b,c,d
 255. prokaryota a eukaryota se liší

  a) ve struktuře DNA
  b) ve stavbě ribosomů
  c) v uspořádání vnitřního prostoru na kompartmenty
  d) tím, že prokaryota nerealizují autonomně překlad genetické informace do primární struktury proteinů
  a,b,c
 256. mezi vitamíny řadíme

  a) kyselinu listovou
  b) tokoferol, který působí jako antioxidant
  c) melanin
  d) kyselinu retinovou
  a,b
 257. Ras protein

  a) patří mezi G proteiny
  b) je prvním článkem proteinkinasové kaskády
  c) je aktivován transkripčním faktorem
  d) je tansportován do jádra
  a,b
 258. endoplasmatické retikulum

  a) rozlišuje hladké a hrubé
  b) se účastní proteosyntézy
  c) je síť membrán, kde může probíhat syntéza sacharidů
  d) obsahuje lysosomy
  a,b
 259. svalové buňky

  a) srdce obsahují vždy více jader
  b) v hladkém svalstvu jsou spojeny interkalárními disky
  c) vznikají v embryogenezi splynutím většího počtu buněk
  d) jsou příkladem soubuní
  c,d
 260. sekrece makromolekulárních látek v eukaryotických buňkách

  a) začíná biosyntézou proteinů a glykoproteinů v hladkém endoplasmatickém retikulu
  b) se uskutečňuje splýváním membrány sekrečních váčků s plasmatickou membránou
  c) vyžaduje vytřídění proteinů v cisterně Golgiho komplexu
  d) zahrnuje několik prostorově oddělených dějů
  b,c,d
 261. při sekreci nízkomolekulárních látek

  a) jsou ionty zpravidla přenášeny specifickými membránovými receptory
  b) sekrece probíhá aktivním transportem v plasmatické membráně
  c) dojde k odštěpení manózových zbytků
  d) se vždy uplatňují jen buňky specializovaných orgánů
  b
Author:
bismooth
ID:
304058
Card Set:
obecna biolo 1.txt
Updated:
2015-06-15 18:07:14
Tags:
obecna biolo
Folders:

Description:
obecna biolo
Show Answers: