systematicka biologie.txt

The flashcards below were created by user bismooth on FreezingBlue Flashcards.

 1. 
 2. na základě sekvence rRNA malých ribozomových podjednotek rozdělujeme buněčné živé soustavy

  a) na prokaryota a eukaryota
  b) do tří domén
  c) na bakterie, archea a eukarya
  d) na jednobuněčné a mnohobuněčné
  b,c
 3. mezi prokaryotické buňky řadíme

  a) viry
  b) archea
  c) bakterie
  d) krásnoočka (euglenozoa)
  b,c
 4. houby (fungi)

  a) jsou heterotrofní
  b) tělo tvoří stélka složená z hyf
  c) jsou vždy mnohobuněčné
  d) rozmnožují se výtrusy
  a,b,d
 5. říše houby (fungi) se liší od rostlin

  a) nepřítomností chloroplastů
  b) nepřítomností mitochondrií
  c) přítomností glykogenu a tuků jako zásobních látek
  d) přítomností chitinu v buněčných stěnách
  a,c,d
 6. viry

  a) jsou prokaryotní
  b) jsou nebuněčné živé soustavy
  c) jsou schopné samostatné translace
  d) v syntéze proteinů jsou závislé na hostitelských buňkách
  b,d
 7. mezi smrtelně jedovaté houby patří

  a) muchomůrka zelená (hlízovitá)
  b) závojenka olovená
  c) holubinka trávozelená
  d) pestřec
  a,b
 8. mezi jedovaté houby patří

  a) hřib kovář
  b) pavučinec plyšový
  c) muchomůrka zelená
  d) muchomůrka růžovka
  b,c
 9. archea na rozdíl od bakterií

  a) mají eukaryotní buňky
  b) mají odlišné složení buněčné stěny
  c) nejsou nikdy fototrofní
  d) některé rysy replikace, transkripce a translace jsou společné s doménou Eukarya
  b,c,d
 10. doména Eukarya

  a) má buňky s jádrem ohraničeným jadernou membránou
  b) má jádro dělící se mitoticky
  c) má v buňkách mitochondrie a u některých zástupců plastidy
  d) podle současných poznatků se dělí na 5 říší (prvoci, chromist, rostliny, houby, živočichové)
  a,b,c,d
 11. mezi výtrusovce (sporozoa) patří

  a) toxiplasma
  b) kokcidie jaterní
  c) zimnička (plasmodium)
  d) měňavka úplavičná
  a,b,c
 12. krásnoočka (euglenozoa)

  a) mají všichni chloroplasty
  b) mají chloroplasty získané sekundární endosymbiozou
  c) mají světločivnou organelu (stigma)
  d) zahrnují významné parazity člověka
  b,c
 13. bičíkovci (mastigophora)

  a) živí se heterotrofně
  b) mohou příjmat potravu osmoticky
  c) někteří jsou schopni fagocytózy
  d) jsou mezi nimi paraziti a symbionti
  a,b,c,d
 14. kořenonožci (rhizopoda)

  a) tvoří panožky sloužící k pohybu a fagocytóze
  b) někteří mají schránky
  c) žijí všichni volně
  d) někteří žijí paraziticky
  a,b,d
 15. nálevníci (ciliophora)

  a) pohybují se pomocí brv
  b) jsou všichni volně pohybliví, nepřisedlí
  c) nejsou mezi nimi paraziti ani symbionti
  d) množí se pohlavně i nepohlavně
  a,d
 16. mezi bičíkovce (mastigophora) patří

  a) měňavka úplavičná
  b) lamblie střevní
  c) trypanosoma spavičná
  d) krásnoočko (euglena)
  b,c
 17. lamblie střevní

  a) patří mezi kořenonožce
  b) patří mezi bičíkovce
  c) vyvolává střevní onemocnění u dětí
  d) je střevním symbiontem
  b,c
 18. vločkovci (placozoa)

  a) mají paprsčitě souměrné tělo
  b) mají nesouměrné tělo
  c) mají dvě vrstvy buněk
  d) jsou nejjednodušším typem skupiny Metazoa
  b,c,d
 19. nadřazenou  kategorií je

  a) rod nad čeledí
  b) řád nad třídou
  c) čeleď nad rodem
  d) třída nad rádem
  c,d
 20. mezi provoústé (protostomia) patří

  a) ploštěnci (plathelminthes)
  b) měkkýši (mollusca)
  c) strunatci (chordota)
  d) členovci (arthropoda)
  a,b,d
 21. mezi prvoústé (protostomia) patří

  a) ploštěnci (plathelminthes)
  b) ostnokožci (echinodermata)
  c) hmyz (insecta)
  d) kroužkovci (annelida)
  a,c,d
 22. mezi hlístice (nematoda) patří

  a) motolice
  b) háďatko řepné
  c) škrkavka
  d) tasemnice
  b,c
 23. mezi hlísty ( nemathelminthes) patří

  a) škrkavka
  b) roup
  c) krevnička močová
  d) vlasovec mízní
  a,b,d
 24. houby (porifera)

  a) se živí mikroskopickou potrevou
  b) zabíjejí kořist žahavými buňkami
  c) pohlcují potravu pomocí límečkových buněk
  d) mají difúzní nervovou soustavu
  a,c
 25. tasemnice (cestoda)

  a) přijímají potravu celým povrchem těla
  b) mají gastrovaskulární soustavu
  c) nemají trávicí soustavu
  d) mají coelom
  a,c
 26. krevnička močová (schistosoma haematobium)

  a) patří mezi motolice
  b) patří mezi tasemnice
  c) vyvolává u člověka bilharziózu
  d) vyskytuje se i na našem území
  a,c
 27. trypanozoma spavičná (trypanosoma gambience)

  a) způsobuje rozpad červených krvinek savců
  b) je parazitující prvok přenášený na člověka hmyzem
  c) vyvolává spavou nemoc často končící smrtí
  d) patří mezi bičíkovce (mastigophora)
  b,c,d
 28. bičenka poševní (trichomonas vaginalis)

  a) má výraznou rodozměnu
  b) je lidským parazitem
  c) má mezihostitele několika živočišných druhů
  d) infekce může u těhotných vyvolat potrat
  b,d
 29. toxoplasma

  a) patří mezi bičíkovce
  b) je parazitem střídajícím hostitele
  c) je nebezpečná pro vývoj lidské plodu
  d) vyvolává spavou nemoc
  b,c
 30. žahavci

  a) mají tělo tvořené ektodermem a entodermem, mezi nimiž je mezoglea
  b) mají trávicí dutinu typu láčky
  c) někteří mají komorové oči
  d) u někteřých skupin se v životním cyklu střídá stádium polypa a medúzy
  a,b,d
 31. nezmar

  a) nemá stádium medúzy
  b) má žahavé buňky
  c) množí se pučením
  d) množí se pouze nepohlavně
  a,b,c
 32. houby (porifera) se mohou rozmnožovat

  a) výhradně nepohlavně
  b) pučením
  c) přes stádium pohyblivé larvy
  d) tvorbou gemulí
  b,c,d
 33. medúzovci (scyphozoa)

  a) žijí dravě
  b) mají gastrovaskulární soustavu
  c) mají statokinetické a světločivné smyslové orgány
  d) některé druhy mají toxiny smrtelně nebezpečné pro člověka
  a,b,c,d
 34. korálnatci (anthozoa)

  a) mají v životním cyklu stádium medúzy
  b) jsou všichni trvale přisedlí
  c) žijí pouze v moři
  d) zahrnují korály a sasanky
  c,d
 35. houby (porifera)

  a) netvoří pravé tkáně
  b) nemají pevnou symetrii
  c) žijí po celý život přisedle
  d) jsou výlučně mořští živočichové
  a,b
 36. tělo hub (porifera) je tvořeno

  a) povrchovou a vnitřní vrstvou buněk, mezi nimiž je vrstva mezogley
  b) ektodermem, entodermem a mezodermem
  c) jednou vrstvou buněk různě diferencovaných
  d) křemičitou schránkou vyplněnou nediferencovanými buňkami
  a
 37. žahavci (cnidaria) mají tělní organizaci na úrovni

  a) moruly
  b) gastruly
  c) blastuly
  d) gemuly
  b
 38. říše rostliny (plantae)

  a) jsou převážně fotoautotrofní
  b) mají chloroplasty s dvojitou membránou uložené volně v cytoplazmě
  c) zásobní látkou je škrob
  d) všichni zástupci mají tělo rozčleněné na kořen, stonek a listy
  a,b,c
 39. sinice (cyanobakteria)

  a) mají prokaryotní buňky
  b) patří mezi gramnegativní bakterie
  c) jsou vždy jednobuněčné
  d) mohou tvořit vícebuněčná vlákna
  a,b,d
 40. sinice (cyanobakteria)

  a) jsou fotoautotrofní
  b) obsahují stejné asymilační pigmenty jako zelené rostliny
  c) obsahují chlorofyl α a fykobiliproteiny
  d) některé druhy tvoří při přemnožení tzv.vodní květ
  a,c,d
 41. houby vřeckovýtrusé (ascomycetes)

  a) se rozmnožují pohlavně askosporami
  b) se rozmnožují nepohlavně konidiemi
  c) jsou po celý život diploidní
  d) zástupcem je štětičkovec (penicillium),  kropidlák (aspergillus) a paličkovice nachová (claviceps purpurea)
  a,b,d
 42. zygomycety (zygomycetes)

  a) jsou většinou saprofytní
  b) zástupcem je např.plíseň hlavičková (mucor mucedo)
  c) množí se jen pohlavně
  d) pohlavní rozmnožování zahrnuje splývání haploidních mycelií dvou různých jedinců
  a,b,d
 43. mezi houby stopkovýtrusé (basidiomycota) patří

  a) holubinka trávozelená
  b) rez travní obilná
  c) hřib smrkový
  d) plíseň hlavičková
  a,b,c
 44. štětičkovec (penicillium notatum)

  a) je houba vřeckovýtrusá (ascomycetes)
  b) je může množit konidiemi
  c) je důležitý pro výrobu antibiotik
  d) je důležitý pro výrobu alkaloidů
  a,b,c
 45. námel

  a) vzniká přeměnou semeníku druhů lipnicovitých působením podhoubí paličkovice nachové
  b) obsahuje jedovaté alkaloidy
  c) vyžaduje mezihostitele
  d) jeho původce patří mezi houby stopkovýtrusé (basidiomycota)
  a,b
 46. lišejníky (lichenes) mohou vznikat symbiózou

  a) houby a řasy
  b) houby a sinice
  c) houby a mechorostu
  d) houby a vyšší rostliny
  a,b
 47. mikrosporidie (microsporidia)

  a) jsou jednobuněčné
  b) jsou nitrobuněčnými parazity hmyzu, ryb i člověka
  c) tvoří spóry s chitinózní stěnou a pólovým vláknem
  d) podle současných vědomostí patří mezi houby (fungi)
  a,b,c,d
 48. houby působí v přírodě jako

  a) destruenti
  b) saprofyti
  c) paraziti
  d) symbionti
  a,b,c,d
 49. jako mykorhiza se označuje

  a) symbióza houby s řasou
  b) symbióza houby se sinicí
  c) symbióza houby s cévnatou rostlinou
  d) napadení kořenů cévnaté rostliny parazitickou houbou
  c
 50. kvasinka pivní

  a) patří mezi vřeckovýtrusé houby (ascomycota)
  b) množí se výhradně nepohlavně, a to pučením
  c) obsahuje vitamíny skupiny B
  d) rozkládá cukry na alkohol a oxid uhličitý
  a,c,d
 51. rez travní

  a) patří mezi basidiomycota
  b) nemůže vytvářet podhoubí mimo těl hostitele
  c) potřebuje k vývoji dva hostitele
  d) vytváří plodnice
  a,b,c
 52. vyšší rostliny (cormophytae)

  a) jsou až na výjimky fotoautotrofní
  b) mají chlorofyl a a b
  c) mají otevřenou mitózu
  d) v životním cyklu převládá diploidní fáze s tělem rozlišeným na kořen, stonek a listy
  a,b,c,d
 53. výtrusovci (sporozoa)

  a) zahrnují volně žijící druhy i parazity
  b) jsou výhradně paraziti
  c) životní cyklus se často vyznačuje metagenezí
  d) u některých druhů dochází ke střídání hostitiele
  b,c,d
 54. měňavka úplavičná (entamoeba histolytica)

  a) způsobuje těžké střevní onemocnění
  b) je přenášena krev sajícím hmyzem
  c) šíří se cystami odcházejícími se stolicí
  d) rozrušuje enzymaticky střevní sliznici
  a,c,d
 55. původce malárie - zimnička (plasmodium)

  a) je prvok, jehož nepohlavní část rozmnožování probíhá v trávicím traktu komára Anopheles a pohlavní část rozmnožování se děje v lidských krvinkách
  b) je prvok, jehož pohlavní rozmnožování je podmíněno přítomnosti lidského hemoglobinu
  c) se rozmnožuje pouze nepohlavně
  d) je cizopasný prvok množící se pohlavně i nepohlavně
  d
 56. u krvinkovek (plasmodium)

  a) část jejich vývoje probíhá mimo hostitele (volně)
  b) nacházíme metagenesu
  c) je pouze jeden hostitel
  d) se vytvářejí panožky
  b
 57. krvinkovka (plasmodium) se rozmnožuje

  a) střídá nepohlavní způsob rozmnožování s pohlavním
  b) pouze pohlavně
  c) pouze nepohlavně
  d) pučením
  a
 58. krvinkovky (plasmodium) prodělávají vývoj

  a) v červených krvinkách člověka a v těle komára rodu Anopheles
  b) v červených krvinkách člověka a v těle mouchy tsetse
  c) pouze v červených krvinkách člověka
  d) pouze v bílých krvinkách člověka
  a
 59. kokcidie (coccidia)

  a) cizopasí uvnitř buněk obratlovců
  b) mají pohybové orgány
  c) přenáší komár rodu Anopheles
  d) žijí v symbiose s obratlovci
  a
 60. tasemnice bezbranná (taeniarhynchus saginatus)

  a) cizopasí jako dospělec ve střevě člověka
  b) množí se nepohlavně
  c) jejím mezihostitelem je hovězí dobytek
  d) mezihostitelem je prase domácí
  a,c
 61. měchožil zhoubný (echinoccoocus granulosos)

  a) patří mezi prvoky
  b) patří mezi ploštěnce
  c) jako dospělec žije ve střevě např.psa nebo kočky
  d) jako boubel se může vyvíjet v různých orgánech člověka a vážně ohrozit jeho život
  b,c,d
 62. členovci (arthropoda)

  a) se liší od kroužkovců (annelida) heteronomním článkováním
  b) zahrnují podkrmeny trojlaločnatci, klepítkatci, korýši a vzdušnicovci
  c) mají cévní soustavu uzavřenou
  d) mají povrch těla krytý kutikulou
  a,b,d
 63. motolice jaterní (fasciola hepatica)

  a) cizopasí u přežvýkavců, vzácně u člověka
  b) má ústní a břišní přísavku
  c) má za mezihostitele bahnatku malou
  d) má za mezihostitele škebli rybničnou
  a,b,c
 64. motolice (trematoda)

  a) patří mezi hlísty
  b) patří mezi ploštěnce
  c) mají trávicí soustavu podobnou ploštěnkám
  d) nemají trávicí soustavu, přijímají živiny povrchem těla
  b,c
 65. hlístice (nematoda)

  a) mají trávicí soustavu končící slepě
  b) se množí pohlavně i nepohlavně
  c) mají vytvořenou cévní soustavu
  d) mají pseudocoel
  d
 66. roup dětský (enterobius vermicularis)

  a) parazituje ve střevě člověka
  b) je velmi běžný v dětské populaci
  c) se k člověku nejčastěji dostává přes domácí zvířata jako mezihostitele
  d) dosahuje velikosti zhruba 20-40 cm
  a,b
 67. škrkavka dětská

  a) parazituje v dospělosti ve střevě člověka
  b) mezihostitelem je prase domácí
  c) má v dospělosti velikost 8-12 mm
  d) má  velikost až  40 cm
  a,d
 68. vlasovec mízní (vouchereria bancrofti)

  a) parazituje v cévních svazcích vyšších rostlin
  b) působí elefantiázu u člověka
  c) vyskytuje se běžně na našem území
  d) má za mezihostitele komára
  b,d
 69. škrkavka dětská (ascaris lumbricoides) jako lidský parazit se na člověka přenáší

  a) vajíčky na zelenině nebo ovoci
  b) ze skodu nedovařeným masem
  c) z vepřového masa
  d) z koček
  a
 70. háďatka (druhy rodu heterodera)

  a) patří mezi hlístice (nematoda)
  b) parazitují ve střevě u dětí
  c) žijí pouze ve vodě
  d) zahrnují důležité škůdce hospodářských plodin
  a,d
 71. nahosemenné (gymnospermické rostliny)

  a) mají vajíčka v semeníku
  b) mají vajíčka na okraji plodolistu (semenných šupin)
  c) vytvářejí květ
  d) patří k nim cykasy, jinany, jehličnany
  b,d
 72. krytosemenné (angiospermické rostliny)

  a) tvoří květ
  b) vajíčka jsou uzavřena v semeníku
  c) zahrnují třídy magnoliopsida, rosopsida, liliopsida
  d) zahrnují dvouděložné i jednoděložné rostliny
  a,b,c,d
 73. ploštěnci (plathelminthes) jsou živočichové

  a) s dvoustrannou tělesnou souměrností
  b) patřící mezi diblastica
  c) e schizocoelním typem tělesné dutiny
  d) patřící mezi prvoústé (protostomia)
  a,c,d
 74. kroužkovci (annelida) mají

  a) homonomní článkování
  b) heteronomní článkování
  c) v každém článku jeden pár metanefridií
  d) povrch těla krytý kutikulou
  a,c,d
 75. svalovec stočený (trichinella spiralis)

  a) patří mezi tasemnice
  b) v dospělosti žije v těnkém stěvě
  c) má larvy, které se zapouzdřují ve svalech
  d) parazituje i u člověka
  b,c,d
 76. u kroužkovců nacházíme

  a) coelom
  b) pseudocoel
  c) mixocoel
  d) schizocoel
  a
 77. nervová soustava u kroužkovců je

  a) difúzní
  b) otevřená
  c) trubicová
  d) žebříčková
  d
 78. mnohoštětinatci (polychaeta)

  a) dýchají žábrami
  b) mají po stranách těla nečlánkované přívěsky (parapodia)
  c) mají článkované přívěsky
  d) vyvíjejí se přes larvu zvanou trochophora
  a,b,d
 79. vylučovacím orgánem kroužkovců jsou

  a) protonefridie
  b) metanefridie
  c) malpighické trubice
  d) žádná z uvedených alternativ není správná
  b
 80. protonefridie nacházíme u

  a) ploštěnců (plathelminthes)
  b) hub (porifera)
  c) hlístic (nematoda)
  d) kroužkovců (annelida)
  a,c
 81. blechy (siphonaptera)

  a) patří mezi hmyz s proměnou dokonalou
  b) jsou druhotně bezkřídlé
  c) sají krev savců a ptáků
  d) zahrnují druhy přenášející původce moru
  a,b,c,d
 82. nervová soustava u ploštěnců (plathelminthes)

  a) ještě neexistuje
  b) je difúzní
  c) je trubicová
  d) je tvořena objícnovým gangliem a podélnými pruhy bez ganglií
  d
 83. u ploštěnců (plathelminthes) nacházíme

  a) trávicí soustavu s jediným otvorem pro příjem i vyvrhování
  b) protonefridie
  c) coelom
  d) většinou oba typy pohlavních orgánů (hermafroditi)
  a,b,d
 84. vylučovací soutava ploštěnců je tvořena

  a) malpighickými trubicemi
  b) soustavou centralizovaných pulzujících vakuol
  c) kanálky ústícími na povrch těla, s plaménkovou buňkou na vnitřním konci
  d) orgány typu protonefridií
  c,d
 85. mezi organely nálevníků (ciliophora) patří

  a) buněčná ústa, potravní vakuola a buněčná řiť
  b) apikální komplex
  c) pulzující vakuola
  d) makronukleus a mikronukleus
  a,c,d
 86. mezoglea živočišných hub (porifera) obsahuje

  a) jehlice tvořené CaCO3, SiO2, nebo sponginovou síť
  b) nervové buňky
  c) archeocyty
  d) svalové buňky
  a,c
 87. nervová soustava žahavců (cnidaria)

  a) má jednu centrální nervovou uzlinu
  b) má difúzní charakter se dvěma centrálními nervovými uzlinami u přijímacího a vyvrchovacího otvoru
  c) je typem difúzní - rozptýlené nervové soustavy
  d) je radiální
  c
 88. cévní soustava u krouškovců (annelida)

  a) není vytvořena
  b) je otevřená
  c) je uzavřená
  d) je propojena s tělní dutinou
  c
 89. máloštětinatci (oligochaeta) dýchají

  a) žábrami
  b) plícemi
  c) celým povrchem těla
  d) parapodiemi
  c
 90. vyšší rostliny (cormophytae) zahrnují

  a) kapraďorasty
  b) žádná z uvedených alternativ není správná
  c) nahosemenné rostliny
  d) krytosemenné rostliny
  a,c,d
 91. žížala (lumbricus)

  a) patří mezi máloštětinatce (oligochaeta)
  b) je odděleného pohlaví (gonochorista)
  c) cévní soustava je tvořena hřbetní a břišní cévou a spojkami
  d) má jako krevní barvivo hemoglobin
  a,c,d
 92. měkkýši (mollusca)

  a) mají coelom
  b) vylučují nefridiemi
  c) mají všichni uzavřenou cévní soustavu
  d) množí se pohlavně i nepohlavně
  a,b
 93. škeble rybničná (anodonta cygnea)

  a) má na začátku trávicího ústrojí radulu sloužící ke strouhání potravy
  b) vyvíjí se přes larvu, která parazituje na rybách
  c) dýchá žábrami
  d) je v dospělosti připevněná k podkladu byssovými vlákny
  b,c
 94. plži (gastropoda)

  a) dýchají žábrami nebo plicním vakem
  b) mají všichni vytvořenou schránku (ulitu)
  c) jejich noha je tvořena hladkou svalovinou
  d) nervová soustava je tvořena několika páry ganglií
  a,c,d
 95. hlemýžď zahradní (helix pomatia)

  a) má vytvořenou radulu
  b) má jeden pár tykadel
  c) má pohárkové oči
  d) je hermafrodit s nepřímým vývojem
  a,c
 96. hlavonožci (cephalopoda)

  a) jsou odděleného pohlaví
  b) mají trubicovou nervovou soustavu
  c) dýchají žábrami
  d) mají komorové oči podobné očím obratlovců
  a,c,d
 97. končetiny členovců (arthropoda) jsou

  a) článkované
  b) celistvé
  c) v podobě párovitých nečlánkovaných výrůstků (parapodií)
  d) panožky (pseudopodie)
  a
 98. členovci (arthropoda) mají

  a) homonomní segmentaci
  b) heteronomní segmentaci
  c) článkované končetiny
  d) nečlánkované končetiny
  b,c
 99. cévní soustava členovců (arthropoda)

  a) je otevřená
  b) je uzavřená
  c) má trubicovité srdce na hřbetní straně těla
  d) má centrum v břišní cévě
  a,c
 100. nervová soustava členovců (arthropoda)

  a) je žebříčková
  b) je difúzní
  c) je rozptýlená
  d) má ganglia, která v jednotlivých článcích mohou splývat
  a,d
 101. kutikula členovců (arthropoda)

  a) obsahuje chitin
  b) se tvoří pouze u dospělců, protože brání růstu
  c) je pouze na povrchu těla
  d) vystýlá například vzdušnice
  a,d
 102. řád roztoči (acari) patří mezi

  a) klepítkatce (chelicerata)
  b) pavoukovce (arachnida)
  c) vzdušnicovce (tracheata)
  d) hmyz (insecta)
  a,b
 103. mezi hmyz s proměnou dokonalou patří

  a) jepice
  b) mravenci
  c) škvoři
  d) kobylky
  b
 104. mezi hmyz s proměnou nedokonalou patří

  a) švábi
  b) včely
  c) lumci
  d) blechy
  a
 105. buchanky (copepoda)

  a) jsou korýši tvořící součást zooplanktonu
  b) mají jednoduché oči
  c) dýchají celým povrchem těla
  d) jsou mezihostiteli motolice jaterní
  a,b,c
 106. mezi pavoukovce (arachnida) patří

  a) sekáči
  b) roztoči
  c) štíři
  d) štírci
  a,b,c,d
 107. štíři (scorpionida)

  a) mají tělo členěné na hlavohruď a zadeček
  b) mají jedovou žlázu ústící na chelicerách
  c) mají jedovou žlázu ústící na zadečku
  d) někteří jsou nebezpeční pro člověka
  a,c,d
 108. vzdušnicovci (tracheata) zahrnují např.

  a) stonožky (chilopoda)
  b) mnohonožky (diplopoda)
  c) pavoukovce (arachnida)
  d) hmyz (insecta)
  a,b,d
 109. pavouci (arachnida)

  a) mají osm kráčivých nohou
  b) mají na hlavohrudi jednoduché oči
  c) se množí partenogeneticky
  d) některé z našich druhů jsou nebezpečné pro člověka
  a,b
 110. pavouci (arachnida)

  a) dýchají vzdušnými vady a vzdušnicemi
  b) mají složené oči
  c) mají chelicery s vyústěním jedových žláz
  d) využívají mimotělního trávení
  a,c,d
 111. zákožka svrabová (sarcoptes scabiei)

  a) patří mezi roztoče
  b) patří mezi pavoukovce
  c) přenáší původce borreliózy
  d) vyvolává u člověka onemocnění kůže (svrab)
  a,b,d
 112. klíště (ixodes ricinus)

  a) přenáší encefalitidu (zánět mozku)
  b) způsobuje svrab
  c) přenáší lymskou borreliózu
  dú přenáší skvrnitý tyfus
  a,c
 113. korýši (crustacea)

  a) dýchají většinou žábrami
  b) mají dva páry tykadel
  c) mají původně dvouvětevné končetiny
  d) mají pouze jednoduché oči
  a,b,c
 114. mezi korýše (crustacea) patří

  a) rak říční
  b) humr
  c) kapřivec
  d) blešivec
  a,b,c,d
 115. vzdušnicovci (tracheata) dýchají

  a) trubicovitými vzdušnicemi
  b) plicním vakem
  c) celým povrchem těla
  d) celým povrchem těla a plicním vakem
  a
 116. hmyz s proměnou dokonalou

  a) má larvy značné odlišné od dospělců
  b) má larvy s viditelnými základy křídel
  c) má klidové stádium (kuklu)
  d) zahrnuje většinu hmyzu
  a,c,d
 117. štěnice domácí (cimex lectuarius)

  a) patří mezi ploštice (heteroptera)
  b) má nedokonaou proměnu
  c) je krevsajícím ektoparazitem člověka
  d) může přenášet původce skvrnitého tyfu
  a,b,c
 118. mezi blanokřídlé (hymenoptera) patří

  a) mravenec
  b) mravkolev
  c) moucha domácí
  d) vážka
  a
 119. druhotná tělní dutina u členovců (arthropoda)

  a) vůbec nevzniká
  b) se zakládá jen embryonálně a později splývá s prvotní tělní dutinou
  c) se vytváří zž těsně před dosažením pohlavní dospělosti
  d) se vytváří pouze v okolí vylučovacích orgánů
  b
 120. členovci (arthropoda) mohou dýchat

  a) žábrami
  b) plicními vaky
  c) vzdušnicemi
  d) celým povrchem těla
  a,b,c,d
 121. roztoči (acari)

  a) mají redukovanou cévní a dýchací soustavu
  b) mají nervovou soustavu splývající do jednoho ganglia
  c) zahrnují významné škodce rostlin a parazity teplokrevných živočichů
  d) patří k nim svilušky, klíšťata, sekáči, zákožkovci
  a,b,c
 122. u členovců (arthropoda) slouží k vylučování

  a) malpighické trubice
  b) protonefridie
  c) antenální žlázy
  d) žádná z uvedených alternativ není správná
  a,c
 123. veš dětská (pediculus capitis)

  a) patří mezi hmyz s proměnou nedokonalou
  b) je druhotně bezkřídlá
  c) je běžným krev sajícím ektoparazitem člověka
  d) může přenášet původce skvrnitého tyfu
  a,b,c
 124. hmyz s nedokonalou proměnou

  a) je hmyz, v jehož individuálním vývoji se vyskytují kukly
  b) je hmyz v jehož vývoji schází stádium vajíčka
  c) je hmyz, z jehož vajíček se líhnou nymfy nebo najády podobné dospělcům
  d) zahrnuje vši a blechy
  c
 125. perloočky (cladocera)

  a) mají složené oči
  b) se pohybují pomocí dvouvětevných tykadel
  c) se mohou množit partenogeneticky
  d) zahrnují parazity ryb
  a,b,c
 126. hmyz (insecta) má

  a) dva páry tykadel
  b) tři páry nohou
  c) s výjimkou bezkřídlých původně dva páry křídel
  d) příčně pruhované svaly
  b,c,d
 127. latimérie (latimeria chalumnae)

  a) patří mezi ryby dvojdyšné (dipnoi)
  b) patří mezi ryby lalokoploutvé (coelacanthiformes)
  c) má párové ploutve schopné podpírat tělo
  d) dýchá plicními vaky
  b,c
 128. pláštěnci (tunicata) patří mezi

  a) strunatce
  b) ostnokožce
  c) bezlebečné
  d) žádná z uvedených alternativ není správná
  a
 129. pláštěnci (tunicata)

  a) mají otevřenou cévní soustavu nebo cévní soustava zcela chybí
  b) mají uzavřenou cévní soustavu
  c) jsou výhradně mořští živočichové
  d) mají chordu a nervovou trubici pouze v ocasní části těla
  a,c,d
 130. mezi pláštěnce (tunicata) patří

  a) sumky
  b) kopinatci
  c) salpy
  d) bezlebeční
  a,c
 131. dvojdyšní (dipnoi)

  a) patří do linie ryb vedoucí ke čtyřnožcům
  b) patří k nim bahník (rod protopterus)
  c) nemají žábry
  d) mají plicní vaky jako přídatný dýchací orgán
  a,b,d
 132. ostnokožci (echinokdermata)

  a) jsou většinou paprsčitě souměrní
  b) mají systém vodních cév (ambulakrální soustavu)
  c) mají vysokou regenerační schopnost
  d) mají trubicovou nervovou soustavu
  a,b,c
 133. strunatci (chordata) mají

  a) nervovou trubici uloženou nad chordou dorsalis
  b) nervovou soustavu gangliovou
  c) nervovou trubici uloženou pod chordou dorsalis
  d) žádná z uvedených alternativ není správná
  a
 134. strunatci (chordata) mají

  a) trubicovou nervovou soustavu vznikající z prvostřeva
  b) trubicovou nervovou soustavu vznikající z ektodermu
  c) chordu dorsalis vznikající z ektodermu
  d) párově žaberní štěrbiny prolomené z hltanu
  b,d
 135. mezi bezlebečné (cephalochordata) patří

  a) salpy
  b) sumky
  c) kopinatci
  d) mihule
  c
 136. bezlebeční (cephalochordata) mají

  a) po celý život chordu dorsalis
  b) po celý život trubicovou nervovou soustavu
  c) chordu dorsalis pouze v embryonálním období
  d) uzavřený krevní oběh bez srdce
  a,b,d
 137. bezčelistnatci (agnatha) patří mezi

  a) druhoústé
  b) bezlebečné
  c) obratlovce
  d) prvoústé
  a,c
 138. mihule potoční

  a) má chordu dorsalis zachovanou po celý život
  b) má párové končetiny
  c) má nepřímý vývoj
  d) patří mezi bezčelistnatce (agnatha)
  a,c,d
 139. žraloci mají vnitřní kostru

  a) kostěnou
  b) chrupavčitou
  c) tvořenou chitinem
  d) tvořenou dentinem
  b
 140. kapr obecný (cyprinus carpio) má

  a) srdce s jednou komorou a dvěma předsíněmi
  b) srdce s jednou komorou a jednou předsíní
  c) plakoidní šupiny
  d) cykloidní šupiny
  b,d
 141. mezi bezčelistnatce (agnatha) patří

  a) rejnok
  b) mihule
  c) kopinatec
  d) vršenka
  b
 142. mezi paryby (chondrichthyes) patří

  a) žralok
  b) rejnok
  c) jeseter
  d) úhoř
  a,b
 143. v srdci ryby

  a) je krev okysličená
  b) je krev odkysličená
  c) se mísí krev odkysličená a okysličená
  d) je krev teplejší než je tělesná teplota
  b
 144. dýchání obojživelníků (amphibia)

  a) se děje u larev žábrami
  b) se děje u larev plícemi
  c) se děje u dospělých většinou plícemi
  d) má ve všech vývojových stádiích významný podíl kožního dýchání
  a,c,d
 145. ocasatí obojživelníci (caudata) jsou

  a) mloci
  b) ještěrky
  c) krokodýli
  d) želvy
  a
 146. plazi (reptilia)

  a) neudržují stáloutělesnou teplotu
  b) mají srdce složené ze dvou částí
  c) udržují stálou tělesnou teplotu
  d) patří mezi prvoústé
  a
 147. žáby (anura) mají

  a) lebku připojenou k páteři dvěma kloubními hrboly
  b) lebku připojenou k páteři jedním kloubním hrbolem
  c) hrudní kost
  d) střední ucho s jednou sluchovou kůstkou
  a,c,d
 148. krevní oběh obojživelníků (amphibia) je

  a) dvojí - tělní a plicní
  b) pouze velký
  c) pouze malý
  d) jednoduchý
  a
 149. plazi (reptilia)

  a) mají lebku připojenou k páteři jednímu kloubem
  b) všichni dýchají plícemi
  c) mají jednu srdeční komoru obsahující pouze odkysličenou krev
  d) někteří kladou vejce do vody
  a,b
 150. do třídy plazi (reptilia) patří řád

  a) mloci (salamandridae)
  b) haterie (rhynchocephalia)
  c) šupinatí (squamata)
  d) želvy (testudines)
  b,c,d
 151. hadi (serpentes)

  a) mají žebra na většině obratlů
  b) mají redukované oba páry končetin
  c) mají významné kožní dýchání
  d) jsou u nás zastoupeni např. zmijí obecnou, užovkou obojkatou a slepýšem křehkým
  a,b
 152. krokodýli (crocodilia)

  a) nemají bránici
  b) mají zuby vklíněny v jamkách (alveolách)
  c) mají temenní oko
  d) mají srdce rozděleno na jednu předsíň a dvě komory
  b
 153. ptáci (aves) mají

  a) vždy 7 krčních obratlů
  b) dlouhé kosti duté
  c) hrudní kost vybíhající v hřeben
  d) čtyřprsté přední končetiny
  b,c
 154. amnion je

  a) vnitřní zárodečný obal
  b) vnější zárodečný obal
  c) vnitřní zárodečný list
  d) vnější zárodečný list
  a
 155. z entodermu (vnitřního zárodečného listu) u obratlovců vzniká

  a) trávicí soustava
  b) nervová soustava
  c) vylučovací soustava
  d) svalová soustava
  a
 156. kost krkavčí u ptáků (aves)

  a) je malá
  b) je mohutně vyvinuta
  c) vůbec se nevyvíjí
  d) srůstá s žebry
  b
 157. ptáci (aves) mají žaludek

  a) jednoduchý
  b) dvoudílný
  c) třídílný
  d) čtyřdílný
  b
 158. kloaka

  a) je společný vývod trávicí, vylučovací a pohlavní soustavy
  b) je samčí pohlavní žláza
  c) se nachází u ptáků
  d) má význam pro výživu ptačích zárodků
  a,c
 159. kloaka se nachází u

  a) ptáků
  b) žraloků
  c) ptakořitních
  d) plazů
  a,b,c,d
 160. vzdušné vaky nacházíme u

  a) letounů
  b) ryb
  c) vzdušnicovců
  d) ptáků
  d
 161. mezi prvoústé (protostomia) řadíme

  a) měkkýše
  b) členovce
  c) ostnokožce
  d) pláštěnce
  a,b
 162. vačnatí (metatheria)

  a) mají nedokonalou placentu
  b) rodí dokonale vyvinutá mláďata
  c) žijí v Austrálii a v Americe
  d) patří mezi ně klokani, koaly, ježury
  a,c
 163. červené krvinky savců (mammalia)

  a) mají jádra kulatá
  b) mají jádra laločnatá
  c) mají jádra piškotovitá
  d) jsou bezjaderné
  d
 164. kytovci (cetacea)

  a) dýchají plícemi
  b) dýchají plicními vaky
  c) živí se výhradně dravě
  d) mají extrémně redukované zadní končetiny
  a,d
 165. tři sluchové kůstky ve středním uchu mají

  a) obojživelníci
  b) plazi
  c) ptáci
  d) savci
  d
 166. mezi zárodečné obaly savců patří

  a) entoderm
  b) amnion
  c) ektoderm
  d) mezoderm
  b
 167. mezi nidikolní (krmivé) ptáky patří

  a) kur domácí
  b) poštolka
  c) sýkory
  d) holub
  b,c,d
 168. mezi stěhovavé ptáky patří

  a) rorýs
  b) sýkora
  c) dlask
  d) čáp
  a,d
 169. mezi nidifugní (nekrmivé) ptáky patří

  a) husa
  b) holub
  c) vrabec
  d) kukačka
  a
 170. do ptačího nadřádu létaví (neognathae) patří

  a) tučňák
  b) ledňáček
  c) kasuár
  d) kachna
  a,b,d
 171. plíce ptáků (aves)

  a) tvoří plicní sklípky
  b) vybíhají do vzdušných vaků
  c) při dýchání podstatně mění svůj objem
  d) jsou přiorstlé ke stěně hrudní dutiny
  b,d
 172. vejcorodí (prototheria) jsou rozšíření

  a) jen v Austrálii a na okolních ostrovech
  b) jen v Asii
  c) na celém světě
  d) hlavně v Jižní Americe
  a
 173. ptakopysk (ornithorhynchus anatinus)

  a) patří mezi vačnatce
  b) má zobákovité čelisti bez zubů
  c) klade vejce
  d) živí mláďata mateřským mlékem
  b,c,d
 174. mezi hmyzožravce (insectivora) patří

  a) ježek
  b) mravenečník
  c) netopýř
  d) krtek
  a,d
 175. hlodavci (rodentia)

  a) mají řezáky přeměněné na hlodávky
  b) živí se většinou rostlinnou potravou
  c) náš největší hlodavec je bobr
  d) další zástupci jsou např.plšík lískový, hraboš polní, myš domácí
  a,b,c,d
 176. mezi kytovce (cetacea) patří

  a) lachtan
  b) tuleň
  c) kosatka
  d) delfín
  c,d
 177. prežvýkaví sudokopytníci (artiodactyla) mají žaludek složen ze

  a) dvou dílů
  b) tří dílů
  c) čtyř dílů
  d) pěti dílů
  c
 178. mezi naše přežvýkavé sudokopytníky (artiodactyla) patří

  a) kráva
  b) jelen
  c) prase divoké
  d) srnec
  a, b,d
 179. reduchy (rhodophyta)

  a) patří mezi zelené rostliny (viridiplantae)
  b) patří do podříše rostlin Biliphyta
  c) obsahují fykobiliny
  d) jsou zdrojem agaru
  b,c,d
 180. mihule potoční (lampetra planeri) má

  a) ústa tvořící kruhovitou přísavku
  b) chordu dorsalis pocelý život
  c) chordu dorsalis pouze u larev
  d) kostěnou kostru
  a,b
 181. srdce se dvěma předsíněmi a jednou komorou nacházíme u

  a) vrabce
  b) rejnoka
  c) kapra
  d) ropuchy
  d
 182. mezi druhoústé (deuterostomia) patří

  a) ostnokožci (echinodermata)
  b) hlísti (nemathelminthes)
  c) kroužkovci (annelida)
  d) měkkýši (mollusca)
  a
 183. mezi ostnokožce (echinodermata) patří

  a) sumýši
  b) vršenky
  c) sumky
  d) ježovky
  a,d
 184. mezi opice ploskonosé (ceboidea) patří

  a) kosman
  b) kočkodan
  c) pavián
  d) všechny jihoamerické opice
  a,d
 185. mezi chudozubé (edentata) patří

  a) ptakopysk
  b) rejsek
  c) pásovec
  d) klokan
  c
 186. primáti (primates)

  a) mají končetiny s protistojným palcem
  b) orientují se převátně čichem
  c) mají výrazně vyvinutý koncový mozek
  d) patří mezi ně lemuři, malpy, kočkodani, gorily, člověk
  a,c,d
 187. mezi amniota patří

  a) želva
  b) žralok
  c) pstruh
  d) skokan
  a
 188. zelené rostliny (viridiplantae)

  a) mají chlorofyl a i b
  b) mají fykobiliny
  c) zahrnují ruduchy
  d) zahrnují zelené řasy, parožnatky, mechorosty, vyšší rostliny
  a,d
 189. mezi běžce (palaeognathae) patří

  a) chocholouš
  b) kivi
  c) kasuár
  d) kormorán
  b,c
 190. ptáci (aves) postrádají tyto orgány

  a) játra
  b) kloaku
  c) močový měchýř
  d) zuby
  c,d
 191. peří ptáků (aves)

  a) se vyvinulo z plazích šupin
  b) je tvořeno chitinem
  c) je tvořeno z rohoviny
  d) je derivátem pokožky
  a,c,d
 192. obojživelníci (amphibia)

  a) mají přímý vývoj
  b) dospělí jsou masožraví
  c) mají výrazný podíl kožního dýchání
  d) mají stáloutělesnou teplotu
  b,c
 193. ptáci (aves) mají

  a) srdce rozděleno na levou plovinu s okysličenou krví a pravou plovinu s odkysličenou krví
  b) červené krvinky obsahující jádro
  c) tělesnou teplotu 41-44°C
  d) tělesnou teplotu 36-37°C
  a,b,c
 194. u ptáků (aves)

  a) se vylučování děje ledvinami
  b) se vylučování děje kostrční žlázou
  c) je produktem vylučování močovina
  d) je produktem vylučování kyselina močová
  a,d
 195. zvrásnění (gyrifikace) kůry koncového mozku se objevuje

  a) u všech savců
  b) pouze u vývojově pokročilejších savců
  c) pouze u primátů
  d) u některých ptáků
  b
 196. mžurka je orgánem vyvinutým

  a) u plazů
  b) u ptáků
  c) u všech savců
  d) u vejcorodých savců
  a,b,d
 197. čelistnatci (gnathostomata)

  a) mají párové končetiny
  b) mají párový čichový orgán
  c) tradičně se dělí na 6 tříd (paryby, ryby, obojživelníci, plazi ptáci, savci)
  d) patří mezi obratlovce
  a,b,c,d
 198. hnízdní parazitizmus je typický pro

  a) straku
  b) kukačku
  c) slepici
  d) havrana
  b
 199. paryby (chondrichthyes) mají

  a) plakoidní šupiny
  b) žábry kryté skřelemi
  c) plynový měchýř
  d) kloaku
  a,d
 200. vejcorodí savci (orototheria)

  a) mají nedokonalou placentu
  b) nemají plodové obaly
  c) mají mléčné končící na bradavkách
  d) mají plně vyvinutou kloaku
  d
 201. kmen strunatců (chordata) se dělí do podkmenů

  a) pláštěnci (tunicata), bezlebeční (cephalochordata) a obratlovci (vertebrata)
  b) bezčelistnatci (agnatha), čelistnatci (gnathostomia)
  c) blanatí (amniota) a bezblanní (anamnia)
  d) prvoústí (rotostomia) a druhoústí (deuterostomia)
  a
 202. savci (mammalia) mají

  a) téměř vždy 7 krčních obratlů
  b) jeden kloubní hrbol, kterým nasedá lebka na páteř
  c) krkavčí kost dobře vyvinutou
  d) vždy dobře vyvinutou klíční kost
  a
 203. do říše chromista patří

  a) rozsivky (diatomae)
  b) hnědé řasy (phaeophyceae)
  c) oomycety (oomycota)
  d) krásnoočka (euglenophyta)
  a,b,c
 204. u zástupců říše chromista nacházíme

  a) chloroplasty s dvojitou membránouvolně v cytoplazmě
  b) chloroplasty získané sekundární endosymbiózou
  c) asimilační pigment fukoxanthin
  d) buněčnou stěnu tvořenou chitinem
  b,c
 205. oomycety (oomycota)

  a) patří mezi chromista
  b) druhotně ztratily plastidy
  c) zahrnují parazity vyšších rostlin
  d) patří mezi ně plíseň bramborová a vřetenatka révová
  a,b,c,d
 206. mezi homoiotermní živočichy patří

  a) hmyz
  b) obojživelníci
  c) kruhoústí
  d) ptáci a savci
  d
 207. u obojživelníků (amphibia) a plazů (reptilia)

  a) existuje velký a malý oběh krevní
  b) srdce má 1 předsíň a 2 komory
  c) srdce má 1 předsíň a jednu komoru
  d) se v srdci krev z plic mísí s krví přicházející z těla
  a,d
 208. ptáci (aves) a savci (mammalia)

  a) mají malý a velký krevní oběh zcela oddělený
  b) mají krevní oběh otevřený
  c) mají neuzavřenou mezikomorovou srdeční přepážku
  d) mají dvě srdeční komory a dvě předsíně
  a,d
 209. hemocyanin se vyskytuje

  a) u některých kroužkovců (žítala)
  b) u hlvonožců
  c) u raka
  d) u všech obratlovců
  b,c
 210. kyselinu močovou jako zplodinu metabolismu vylučují

  a) ptáci
  b) kořýši
  c) hmyz
  d) savci
  a,b,c
 211. močovinu jako zplodinu metabolismu aminokyselin vylučují

  a) ptáci
  b) žahavci
  c) ostnokožci
  d) savci
  d
 212. gangliovou nervovou soustavu mají např.

  a) paryby
  b) kopinatci
  c) členovci
  d) ptáci
  c
 213. trubicová nervová soustava je typická pro

  a) obratlovce
  b) členovce
  c) měkkýše
  d) výtrusovce
  a
 214. zelené řasy (chlorophyta)

  a) v životním cyklu převládá haploidní fáze
  b) mají zpravidla uzavřenou mitózu
  c) jsou jednobuněčné nebo mnohobuněčné, stélkaté
  d) jsou autotrofní nebo heterotrofní
  a,b,c
 215. kožní dýchání

  a) má značný význam u ryb
  b) má značný význam u ptáků
  c) má značný význam u obojživelníků
  d) je jediným způsobem dýchání u máloštětinatců
  a,c,d
 216. bezjaderné erytrocyty nacházíme

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) u ptáků
  c) u ryb
  d) u plazů
  a
 217. u obojživelníků a plazů

  a) existuje pouze velký oběh krevní
  b) srdce má 2 předsíně a jednu komoru
  c) srdce má 1 předsíň a jednu komoru
  d) žádná z uvedených alternativ není správná
  b
 218. difúzní nervovou soustavu mají např.

  a) žahavci
  b) houby
  c) paryby
  d) ptáci
  a
 219. jednoděložné rostliny

  a) patří mezi nahosemenné
  b) patří mezi krytosemenné
  c) mají svazčité kořeny
  d) patří mezi ně trávy, palmy, magnólie
  b,c
 220. semiplacenta

  a) se nachází u vačnatců
  b) je situace, kdy je chorion volně přiložen ke stěně dělohy bez vytvořených klků
  c) je placenta přibližně poloviční velikosti než odpovídá danému druhu
  d) je nedokonalá placenta u živorodých plazů
  a,b
 221. trubicová nervová soustava se v průběhu ontogeneze nachází u

  a) žahavců
  b) pláštěnců
  c) bezlebečných
  d) strunatců
  b,c,d
 222. dvouděložné rostliny

  a) patří mezi vyšší rostliny
  b) patří mezi krytosemenné
  c) mají cévní svazky uspořádané do kruhu
  d) patří mezi ně smrk, bříza, dub
  a,b,c
Author:
bismooth
ID:
304059
Card Set:
systematicka biologie.txt
Updated:
2015-06-15 18:07:30
Tags:
systematicka biologie
Folders:

Description:
systematicka biologie
Show Answers: