krev.txt

The flashcards below were created by user bismooth on FreezingBlue Flashcards.

 1. 
  v dospělosti se krvinky u člověka tvoř prakticky jen v
 2. a) játrech
  • b) kostech stehenních a holeních
  • c) hrudní kosti, žebrech a tělech obratlů
  • d) slezině

  c
 3. hematokrit je termín pro

  a) poměr mezi objemem červených krvinek a krevní plazmy
  b) množství hemoglobinu v jednotce objemu krve
  c) kritické množství kyslíku, které ještě zaručí dýchání tkání
  d) kritické minimální množství krve v oběhu
  a
 4. srážení krve vyjadřuje termín

  a) homeostáza
  b) trombóza
  c) hemokoagulace
  d) hemostáza
  c
 5. odborný termín pro zástavu krvácení zní

  a) homeostáza
  b) hemokoagulace
  c) hemophysis
  d) hemostáza
  d
 6. červené krvinky přítomné v krvi jsou

  a) schopny fagocytózy
  b) bezjaderné
  c) schopny aktivně přestupovat stěnu kapilár
  d) přenašečem kyslíku a oxidu uhličitého
  b,d
 7. fagocytóza vyjadřuje schopnost

  a) přestupovat stěnu kapilár
  b) přilnout k povrchu cévy
  c) pohltiti označené či inergní částice
  d) shlukovat červené krvinky
  c
 8. vytvořené látky se z buněk uvolňují

  a) fagocytózou
  b) endocytózou
  c) diapedezou
  d) exocytózou
  d
 9. vstup látek do buněk je umožněn

  a) fagocytózou
  b) endocytózou
  c) migrací
  d) Golgiho aparátem
  a
 10. na hmotnosti těla se nejvíce podílejí

  a) tuky
  b) bílkoviny
  c) voda
  d) sacharidy
  c
 11. podíl vody na celkové hmotnosti lidského těla je asi

  a) 20%
  b) 60%
  c) 10%
  d) 30%
  b
 12. celkové množství krve v organismu tvoří

  a) až 20% tělesné hmotnosti
  b) 1/121/13 tělesné hmotnosti
  c) méně než 3 litry u žen a méně než 3,5 litru u mužů
  d) žádná z uvedených alternativ není správná
  b
 13. pokles množství krevního barviva pod normu je

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) hemosideróza
  c) hemolýza
  d) anémie
  d
 14. krevní destičky se uplatňují při

  a) zastavování krvácení
  b) obraně organismu před infekcí
  c) regulaci krevní tlaku
  d) určování hematokritu
  a
 15. krevní sérum získáme

  a) jako tekutou složku nesrážlivé krve
  b) jako tekutou složku krve po jejím sražení
  c) centrifugací po přidání citronanu sodného
  d) po sedimentaci buněk v nesrážlivé krvi
  b
 16. krevní plazmu získáme

  a) jako tekutou složku nesrážlivé krve
  b) jako tekutou složku krve po jejím sražení
  c) centrifugací krve po přidání Ca2+
  d) plasmolýzou
  a
 17. protilátky produkují

  a) T lymfocyty
  b) B lymfocyty
  c) monocyty
  d) P lymfocyty
  b
 18. za buněčnou imunitní reakci (např.proti transplantátům) odpovídají

  a) T lymfocyty
  b) B lymfocyty
  c) žádná z uvedených alternativ není správná
  d) trombocyty
  a
 19. mezi buněčné elementy nepatří

  a) makrofágy
  b) B lymfocyty
  c) trombocyty
  d) plazmatické buňky
  c
 20. v naší populaci se vyskytuje přibližně Rh+ osob

  a) 15%
  b) 85%
  c) 60%
  d) 40%
  b
 21. většina kyslíku v krvi je

  a) rozpuštěna
  b) vázána na bílkovinu feritin
  c) vázána na atomu Fe krevního barviva
  d) vázána na atomy železa plazmatických bílkovin
  c
 22. pH krevní plazmy je

  a) 7,4
  b) 7,2
  c) 4,7
  d) 4,2
  a
 23. pojem homeostáza vyjadřuje

  a) zástavu krvácení
  b) srážení krve
  c) stálost vnitřního prostředí
  d) schopnost člověka udržovat vzpřímený stoj
  c
 24. životnost lidských erytrocytů je přibližně

  a) 120 dní
  b) 1 rok
  c) žádná z uvedených alternativ není správná
  d) 3-5 dní
  a
 25. funkcí červených krvinek je

  a) přenos kyslíku
  b) účast na obraně proti infekci
  c) účast na srážení krve a zástavy krvácení
  d) transport železa
  a
 26. krevní skupiny jsou podmíněny

  a) schopností tvořit protilátky
  b) druhem hemoglobinu v červených krvinekách
  c) typem přítomných plazmatických bílkovin
  d) typem antigenu na červených krvinách
  d
 27. podstatou srážení krve je

  a) shlukování a rozpad bílých krvinek
  b) shlukování červených krvinek při smíšení krve růsných krevních skupin
  c) shlukování červených krvinek v místě poranění cévy
  d) změna rozpustného fibrinogenu na nerozpustný fibrin
  d
 28. k projevům nespecifické buněčné imunity patří

  a) tvorba protilátek
  b) fagocytóza
  c) alergie
  d) imunizace
  b
 29. míza (lymfa)

  a) se vyskytuje jen u nižších živočichů
  b) obíhá v uzavřeném mízním řečišti
  c) vzniká filtrací v mízních uzlinách
  d) odvádí část tkáňového moku zpět do krve
  d
 30. aglutininy

  a) jsou antigeny červených krvinek
  b) jsou protilátky v krevní plazmě, které shlukují červené krvinky skupiny
  c) vznikají při srážení krve přeměnou rozpustných aglutinogenů krevní plazmy
  d) se uvolňují z granul
  b
 31. lymfocyty T zprostředkovávají

  a) buněčnou specifickou imunitní reakci
  b) silnější imunitní reakci
  c) specifickou protilátkovou imunitní reakci
  d) žádná z uvedených alternativ není správná
  a
 32. výměna látek mezi krví a tkáňovým mokem probíhá v

  a) mízních cévách
  b) tepénkách
  c) vlásečnicích
  d) žádná z uvedených alternativ není správná
  c
 33. na plazmatické buňky se mění lymfocyty

  a) B
  b) K
  c) T
  d) žádná z uvedených alternativ není správná
  a
 34. aglutinogeny jsou

  a) v membráně červených krvinek
  b) v krevní plazmě
  c) protilátky v séru
  d) srážlivé látky v červených krvinkách
  a
 35. bílých krvinek u člověka je průměrně v 1 litru krve

  a) 106
  b) 5.109
  c) 1012
  d) žádná z uvedených alternativ není správná
  b
 36. v ČR je nejvíce rozšířena krevní skupina

  a) AB
  b) B
  c) A
  d) 0
  c
 37. podstatou srážení krve je

  a) přeměna fibrinu ve fibrinogen
  b) přeměna fibrinogenu ve fibrin
  c) žádná z uvedených alternativ není správná
  d) vzájemná reakce látek uvolněných z červených krvinek
  b
 38. imunoglobuliny jsou

  a) bílkovinné protilátky
  b) vytvářeny v granulocytech
  c) bílkovinné složeky hemoglobinu
  d) vytvářeny v žírných buňkách
  a
 39. bílkoviny v krevní plazmě jsou důležité pro

  a) udržení vody v krevním řečišti
  b) výstup tekutiny do tkání
  c) udržení nesmáčivosti cévní výstelky
  d) žádná z uvedených alternativ není správná
  a
 40. v jednom litru krve u muže je červených krvinek v průměru

  a)5.1012
  b) 109
  c) žádná z uvedených alternativ není správná
  d) 106
  a
 41. v počtu bílých krvinek u dospělého člověka

  a) se výrazně liší ženy od mužů
  b) jsou pohlavní rozdíly
  c) nejsou pohlavní rozdíly
  d) je nejvíce lymfocytů
  c
 42. diapedéza je

  a) pohlcování částic buňkou
  b) prostup bílých krvinek stěnou vlásečnic
  c) přilnutí bílé krvinky k antigenu
  d) činnost lymfocytů
  b
 43. počet červených krvinek se zvětšuje při

  a) nedostatku kyslíku
  b) zvýšeném tlaku kyslíku
  c) poklesu tlaku oxidu uhličitého
  d) zvětšení obsahu vody v krvi
  a
 44. celkové množství krve u průměrného dospělého člověka činí okolo

  a) 5 litrů
  b) žádná z uvedených alternativ není správná
  c) 7 litrů
  d) 3,5 litrů
  a
 45. vazbou hemoglobinu s kyslíkem vzniká

  a) methemoglobin
  b) karboxyhemoglobin
  c) karbonylhemoglobin
  d) oxyhemoglobin
  d
 46. fagocytóza spočívá v

  a) pohlcování částic buňkou
  b) tvorbě protilátek
  c) činnosti lymfocytů
  d) produkci imunoglobulinů
  a
 47. životnost lidských erytrocytů je přibližně

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) 1 rok
  c) 24 hodin
  d) 3 -5 dní
  a
 48. krevní skupiny jsou podmíněny

  a) žádná z dále uvedených alternativ není správná
  b) druhem hemoglobinu v červených krvinkách
  c) typem přítomných plazmatických bílkovin
  d) schopností tvořit protilátky
  a
 49. vnitřní prostředí organismu zahrnuje

  a) tkáňový mok a krevní plasmu
  b) nitrobuněčnou tekutinu
  c) mozkomíšní mok
  d) mízu
  a,c,d
 50. červené krvinky mají důležitou úlohu

  a) v přenosu kyslíku
  b) při obraně prioti infekci
  c) v transportu železa
  d) v přenosu CO2
  a,d
 51. krvinky krevní skupiny A mají

  a) protilátku A
  b) protilátku anti B
  c) antigen A
  d) antigen anti A
  c
 52. krev člověka s krevní skupinou A obsahuje

  a) antigen A
  b) protilátku anti B
  c) protilátku anti A
  d) antigen anti A
  a,b
 53. pro určení krevních skupin jsou nejvýznamnější aglutinogeny

  a) v cytoplazmě erytrocytů
  b) na membráně erytrocytů
  c) v krevní plazmě
  d) ve slinách
  b
 54. krevní skupina AB je charakterizována

  a) aglutinogenem antiB
  b) aglutinogenem A i B
  c) aglutininem B
  d) aglutininem antiAB
  b
 55. červené krvinky krevní skupiny A  se shlukují působením

  a) aglutininů antiB
  b) aglutinogenů B
  c) aglutinogenů antiB
  d) aglutininů antiA
  d
 56. červené krvinky krevní skupiny B se shlukují

  a) aglutininy antiA
  b) aglutininy antiB
  c) aglutinogeny antiA
  b) aglutinogeny antiB
  b
 57. krevní skupina B je charakterizována

  a) aglutinogenem B
  b) aglutinogenem antiB
  c) aglutininem B
  d) aglutininem antiB
  a
 58. imunokompetentní buňky jsou

  a) T lymfocyty
  b) B lymfocyty
  c) granulocyty
  d) erytrocyty
  a,b
 59. primární imunitní reakci zajišťují zejména protilátky

  a) IgA
  b) IgG
  c) IgM
  d) IgE
  c
 60. při alergických stavech jsou zmnoženy protilátky

  a) IgE
  b) IgM
  c) IgA
  d) IgG
  a
 61. při sekundární imunitní reakci je odpověď organismu

  a) účinnější
  b) rychlejší
  c) zpomalená
  d) nespecifická
  a,b
 62. schopnost fagocytosy mají

  a) neutrofilní granulocyty
  b) makrofágy
  c) lymfocyty
  d) bazofilní granuloccyty
  a,b
 63. pH krve je urdžováno

  a) kyselým uhličitanem sodným
  b) plasmatickými bílkovinami
  c) hemoglobinovým systémem
  d) kyselým fosforečnanem vápenatým
  a,b,c
 64. vyšetření krevních skupin má význam

  a) při posuzování otcovství
  b) v průběhu těhotenství
  c) při krevní transfusi
  d) při posuzování sportovní zdatnosti
  a,b,c
 65. z organických látek je v krevní plazmě nejvíce

  a) cukrů
  b) tuků
  c) bílkovin
  d) močiviny
  c
 66. albumíny se podílejí na

  a) udržování pH krve
  b) onkotickém tlaku krve
  c) transportu nejrůznější látek krví (např.hormonů)
  d) tvorbě imunoglobulinů
  a,b,c
 67. hlavním regulátorem tvorby červených krvinek

  a) nedostatek kyslíku
  b) nadbytek oxidu uhličitého
  c) erytropoetin
  d) proces stárnutí červených krvinek
  c
 68. kyslík se krví transportuje ve vazbě na

  a) na globinovou složku hemoglobinu
  b) na albuminy
  c) na hemovou složku hemoglobinu
  d) na erytropoetin
  c
 69. homeostáza znamená

  a) udržování určitého složení přijímaných tekutin
  b) zástavu krvácení
  c) udržování stálého vnitřního prostředí
  d) schopnost udržet vzpřímenou polohu těla
  c
 70. v krvi je nejvýkonnějším nárazníkovým systémem systém

  a) bikarbonátový
  b) hemoglobinový
  c) proteinový
  d) fosfátovy
  a
 71. sedimentace je

  a) usazování červených krvinek v nesrážlivé krvi
  b) závislá na množství fibrinogenu a globulinů v plazmě
  c) závislá na množství erytrocytů
  d) vyšší u žen než u mužů
  a,b,c,d
 72. hemostáza je

  a) stálost vnitřního prostředí
  b) zástava krvácení
  c) schopnost člověka udržet vzpřímený postoj
  d) zástava toku krve srdcem
  b
 73. na zástavě krvácení z malých cév na podílí

  a) konstrikce cév
  b) činnnost krevních destiček
  c) srážení krve
  d) vliv antitrimbinu
  a,b,c
 74. pasivní imunizace dosáhneme podáním

  a) usmrcených bakterií
  b) T-lymfocytů
  c) výražku ze sleziny
  d) protilátek
  d
 75. aktivní imunizace dosáhneme

  a) podáním oslabených bakterií a virů
  b) podáním usmrcených bakterií a virů
  c) podáním protilátek
  d) vitaminem B12
  a,b
 76. bílé krvinky vznikají u dospělého člověka

  a) ve slezině
  b) v játrach
  c) v mízních uzlinách
  d) v červené kostní dřeni
  d
 77. zralé červené krvinky člověka jsou buňky

  a) s více jádry
  b) bezjaderné
  c) s laločnatým jádrem
  d) s jádrem, které obsahuje 46 chromosomů
  b
 78. erytrocyty u dospělého člověka vznikají

  a) ve slezině
  b) v mízních uzlinách
  c) v červené kostní dřeni
  d) ve stěně velkých cév
  c
 79. v červené kostní dřeni vznikají

  a) pouze krevní destičky
  b) všechny typy krvinek
  c) pouze červené krvinky
  d) pouze bílé krvinky
  b
 80. v dospělosti (za fyziologických podmínek) se tvoří červené krvinky

  a) v kostní dřeni všech kostí
  b) v kostní dřeni proximálních konců dlouhých kostí
  c) v játrech a ve slezině
  d) jen ve slezině
  b
 81. tvorba červených krvinek

  a) probíhá autoregulací jaderných buněk kostní dřeně
  b) je řízena erytropoetinem, který vzniká v mízních uzlinách
  c) je řízena erytropoetinem, který vzniká v ledvinách
  d) je ovlivnitelná tlakem atmosférického kyslíku
  c,d
 82. hemoglobin váže nejsnáze a nejpevněji

  a) kyslík
  b) oxid uhličitý
  c) oxid uhelnatý
  d) dusík
  c
 83. látky nepostradatelné pro srážení krve jsou obsaženy v

  a) erytrocytech
  b) leukocytech
  c) lymfocytech
  d) trombocytech
  d
 84. leukopenie je

  a) snížený počet leukocytů
  b) nález leukocytů v moči
  c) zvýšený počet leukocytů
  d) bělavé ložisko na sliznici dutiny ústní
  a
 85. retikulocyty jsou

  a) buňky retikulární tkáně
  b) vývojové stadium trombocytů
  c) nejmladší erytrocyty
  d) pouze v periferním oběhu
  c
 86. jaká je úloha sleziny ve vztahu k červeným krvinkám

  a) je rezervoárem erytrocytů
  b) je místem zániku přestárlých a poškozených erytrocytů
  c) je rezervoárem erytrocytů a destiček
  d) je nejvýznamenější zásobárnou železa
  b
 87. lymfa je tekutina

  a) obsažená ve všech kloubech
  b) vyplňující páteřní kanál v okolí míchy
  c) vyplňující mozkové komory
  d) proudící v lymfatických cévách a tzv.mízovodu
  d
 88. transportní funkce krve jsou

  a) přenos kyslíku ke tkáním
  b) odvod oxidu uhličitého z tkání do plic
  c) přenos živin
  d) tvorba protilátek
  a,b,c
 89. hematokrit je

  a) absolutní množství červených krvinek v krvi
  b) množství hemoglobinu v krvi
  c) procentuální zastoupení červených krvinek na celkovém objemu krve
  d) procentuální zastoupení leukocytů na celkovém objemu krve
  c
 90. na plazmatické buňky se mění lymfocyty

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) P
  c) T
  d) M
  a
 91. aglutininy jsou

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) antigeny erytrocytů
  c) produkty aglutinogenů
  d) antigeny shlukující erytrocyty
  a
 92. pokles množství krevního barviva pod normu je

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) hemosideróza
  c) hemolýza
  d) sedimentace
  a
 93. krevní sérum získáme

  a) žádná z dále uvedených alternativ není správná
  b) jako tekutou složku nesrážlivé krve
  c) centrifugací po přidání citronanu sodného
  d) po sedimeentaci buněk v nesrážlivé krvi
  a
 94. Rh inkompatibilita (nesnášenlivost) může nastat když je

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) matka Rh-, otec Rh-
  c) matka Rh+, dítě Rh (druhé a další těhotenství)
  d) matka Rh+, otec Rh+ (druhé a další těhotenství)
  a
 95. protilátky produkují

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) T lymfocyty
  c) monocyty
  d) P lymfocyty
  a
 96. za buněčnou imunitní reakci např.proti transplantátům odpovídají

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) B lymfocyty
  c) erytrocyty
  d) trombocyty
  a
 97. granulocyty jsou bílé krvinky

  a) zodpovědné za humorální imunitu
  b) imunologicky kompetentní buňky, které vytvářejí protilátky
  c) mají schopnost fagocytózy
  d) schopné vytvářet proteolytické enzymy
  c,d
 98. albuminy jsou krevní bílkoviny

  a) vážící vodu a látky ve vodě nerozpustné
  b) tvořící se v játrech
  c) tvořící se v ledvinách
  d) jejichž zvýšené množství v krvi vede ke hromadění vody ve tkáních a tak ke vzniku otoků
  a,b
 99. imunoglobuliny jsou

  a) jednou ze tří frakcí globulinů v krevní plazmě
  b) gama globuliny
  c) krevní bílkoviny vznikající v mízní tkáni
  d) součástí krevního barviva
  a,b,c
 100. fibrinogen

  a) se nachází v trombocytech
  b) je součástí krevního séra
  c) se tvoří v kostní dřeni
  d) je součástí krevní plazmy
  d
 101. serotonin a Ca2+

  a) jsou důležité pro zástavu krvácení
  b) jsou obsaženy v trombocytech, na srážení krve se však nepodílejí
  c) se chovají jako antigeny, proto dochází ke shlukování krvinek
  d) jsou důležité pro přenos CO2
  a
 102. při obraně organismu proti infekci se uplatňují zejména

  a) leukocyty
  b) trombocyty
  c) erytrocyty
  d) erytroblasty
  a
 103. aglutinogeny jsou

  a) protilátky erytrocytů
  b) antigeny erytrocytů
  c) protilátky krevní plazmy
  d) geny kódující antigeny
  b
 104. aglutininy jsou

  a) antigeny erytrocytů
  b) protilátky v krevní plazmě
  c) produkty aglutinogenů
  d) antigeny shlukující erytrocyty
  b
 105. podstatou procesu srážení krve u obratlovců je

  a) přeměna rozpustného fibrinogenu na nerozpustný fibrin
  b) přeměna rozpustného fibrinu na nerozpustný fibrinogen
  c) stah svaloviny kolem poranění
  d) řada dějů vyžadujících přítomnost Ca2+
  a,d
 106. červená kostní dřeň

  a) v dospělosti se nachází ve všech kostech
  b) v dospělosti se nachází  v plochých kostech a obratlových tělech
  c) v dospělosti se nachází pouze v diafýzách dlouhých kostí
  d) obsahuje kmenové buňky
  b,d
 107. slezina

  a) není za normálních okolností hmatná
  b) jsou zde vychytávány nefunkční červené krvinky
  c) leží v levé klenbě brániční
  d) pokud se odstaní, lze bez ní žít
  a,b,c,d
 108. thymus

  a) se nachází v dutině hrudní
  b) se nachází v dutině břišní
  c) s postupujícím věkem je nahrazován tukovou tkání
  d) dozrávají zde T-lymfocyty
  a,c,d
 109. žlutá kostní dřeň

  a) obsahuje již minimum krvetvorných buněk, převažují buňky tukové
  b) se v dospělosti nachází v tělech dlouhých kostí
  c) se v dospělosti nachází v plochých kostech
  d) neexistuje
  a,b
 110. vápník je důležitý pro

  a) srážení krve
  b) stavbu kostí zubů
  c) kontrakci svalů
  d) pružnosti kůže
  a,b,c
Author:
bismooth
ID:
304060
Card Set:
krev.txt
Updated:
2015-06-15 18:07:43
Tags:
krev
Folders:

Description:
krev
Show Answers: