krevní obeh.txt

The flashcards below were created by user bismooth on FreezingBlue Flashcards.

 1. 
 2. v období diastoly komor

  a) jsou uzavřené cípaté chlopně
  b) žádná z uvedených alternativ není správná
  c) se komory plní krví
  d) jsou otevřené poloměsíčité chlopně
  c
 3. pupečník obsahuje

  a) dvě tepny a jednu žílu, tepny vedou krev chudou na kyslík, žíla vede krev na kyslík bohatou
  b) dvě tepny a jednu žílu, tepny vedou krev bohatou na kyslík, žíla vede krev na kyslík chudou
  c) jednu tepnu a dvě žíly, tepna vede krev bohatou na kyslík, žíly vedou krev na kyslík chudou
  d) jednu tepnu a dvě žíly, tepna vede krev chudou na kyslík, žíly vedou krev na kyslík bohatou
  a
 4. skrze bránici prochází

  a) aorta, jícen, v.portae (vrátnicová žíla)
  b) horní dutá žíla, aorta, jícen
  c) dolní dutá žíla a aorta
  d) bloudivý nerv (n.vagus) spolu s jícnem
  c,d
 5. o cévním systému člověka platí, že

  a) z pravé srdeční komory vytéká krev plicní (trncus pulmonalis) do plic
  b) z levé srdeční komory vytéká krev plicnicí (truncus pulmonalis) do plic
  c) do levé srdeční síně přitéká krev dutými žilami z tělního oběhu
  d) do levé srdeční síně přitéká krev plicními žílami z plic
  a,d
 6. na začátku stahu komor jsou chlopně

  a) cípaté otevřeny
  b) poloměsíčité otevřeny
  c) cípaté i poloměsíčité uzavřeny
  d) poloměsíčité zavřeny
  c
 7. první ozva srdeční je nejlépe slyšitelná na

  a) hrotu srdečním
  b) průmětu srdeční osy
  c) hrdelní jamce
  d) pravé straně u hrudní kosti
  a
 8. v období systoly komor

  a) se uzavírají poloměsíčité chlopně
  b) komory se plní krví
  c) otevírají se cípaté chlopně
  d) je krev vypuzována do velkých tepen
  d
 9. krev je do srdečnice vypuzena, když je tlak krve v srdečnici nižší než tlak krve v

  a) levé síni
  b) pravé komoře
  c) pravé síni
  d) levé komoře
  d
 10. krev je do plicnice vypuzena, když je tlak krve v plicnici nižší než tlak krve v

  a) levé síni
  b) pravé komoře
  c) pravé síni
  d) levé komoře
  b
 11. okysličená krev z plic přitéká do

  a) levé síně
  b) pravé síně
  c) levé komory
  d) pravé komory
  a
 12. poloměsíčité cchlopně jsou v srdci

  a) mezi síněmi a komorami
  b) v místě odstupu velkých tepen
  c) v ústí velkých žil
  d) mezi pravým a levým srdcem
  b
 13. u obratlovců je krev v tepnách poháněna

  a) jen stahy srdce
  b) stahy srdce aktivní pulzací velkých tepen
  c) stahy srdce a aktivní pulzací všech tepen
  d) stahy srdce a aorty
  a
 14. do plic přitéká u člověka krev z

  a) levé komory
  b) pravé síně
  c) pravé komory
  d) levé síně
  c
 15. plicní tepna vede krev

  a) z plic do srdce
  b) z pravé srdeční komory do plic
  c) chudou na kyslík
  d) bohatou na kyslík
  b,c
 16. za minutu proteče plicním oběhem v porovnání s velkým oběhem

  a) stejné množství krve
  b) menší množství krve
  c) větší množství krve
  d) různé množství krve, v závislosti na zatížení
  a
 17. v klidu u dospělého člověka přečerpá srdce do plicního oběhu za minut asi

  a) 1,5 litru krve
  b) 0,5 litru krve
  c) žádná z uvedených alternativ není správná
  d) 5 litrů krve
  d
 18. podněty pro srdeční stahy vznikají

  a) v míše
  b) ve specializované části srdeční svaloviny
  c) žádná z uvedených alternativ není správná
  d) v gangliích útrobního nervstva
  b
 19. srdeční chlopně

  a) zabraňují míšení okysličené a odkysličené krve
  b) podílejí se na vypuzení krve ze srdce
  c) žádná z uvedených alternativ není správná
  d) zabraňují zpětnému toku krve
  d
 20. absolutně nejnižší hodnoty tlaku dosahuje krev

  a) v pravé síni
  b) ve vlásečnicích
  c) v žilách dolních končetin
  d) v dutých žilách
  a
 21. srdeční cyklus je

  a) celý proces od naplnění síní a komor krví (diastola) až po vypuzení krve z komor do oběhu (systola)
  b) proces postupného šíření podnětů vodivou tkání srdeční během diastoly
  c) je počet stahů srdce za jednu minutu
  d) je celkové množství krve, které srdce přečerpá za jednu minutu
  a
 22. elektrokardiogram je záznam

  a) mechanické činnosti srdce
  b) činnosti kosterního svalu
  c) bioelektrické aktivity srdce
  d) bioelektrické činnosti mozku
  c
 23. cípaté chlopně jsou

  a) mezi velkými žilami a síněmi
  b) při ústí velkých tepen
  c) při ústí plicních žil
  d) mezi síněmi a komorami
  d
 24. věnčité tepny zásobují

  a) mozek
  b) ledviny
  c) játra
  d) srdeční sval
  d
 25. věnčité (koronární) tepny

  a) zásobují krví kosterní svalovinu
  b) zásobují krví svalovinu srdce (myokard)
  c) jsou 3
  d) jsou 2
  b,d
 26. z uvedených oblastí může krevní tlak u stojícího člověka dosáhnout nejnižší hodnoty

  a) v pravé síni
  b) ve vlásečnicích kosterních svalů
  c) v žilách dolních končetin
  d) v dutých žilách
  a
 27. v období diastoly komor

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) je vypuzována krev do plícnice
  c) uzavírají se cípaté chlopně
  d) otevírají se poloměsíčité chlopně
  a
 28. v období systoly komor

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) je vypuzována krev do aorty
  c) je vypuzována krev do plícnice
  d) jsou otevřené poloměsíčité chlopně
  b,c,d
 29. v klidu u dospělého člověka přečerpá srdce do plicního oběhu za minutu asi

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) 5 litrů krve
  c) 15 litrů krve
  d) stejné množství krve jako do velkého běhu
  b,d
 30. podněty pro jednotlivé srdeční stahy vznikají

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) v míše
  c) v mozkovém kmeni
  d) v gangliích útrobního nervstva
  a
 31. chlopně usměrňují tok krve v

  a) srdci
  b) žilách
  c) cévicích
  d) tepnách komor srdečních
  a,b
 32. při diastole srdce je uzavřena chlopeň

  a) dvojcípá
  b) trojcípá
  c) poloměsíčitá
  d) čtyřcípá
  c
 33. převodní systém srdeční začíná

  a) uzlíkem síňovým
  b) uzlíkem sinusovým
  c) uzlíkem komorovým
  d) purkyňovými vlákny
  b
 34. k vzniku aterosklerozy přispívá

  a) obesita
  b) dědičná disposice
  c) nadměrný pohyb
  d) konsumace i malých dávek alkoholu
  a,b
 35. v mízních uzlinách

  a) se zachycují mikroorganismy
  b) se odbourávají erytrocyty
  c) se tvoří T lymfocyty
  d) se tvoří míza
  a
 36. do pravé srdeční síně přitéká krev

  a) mající více oxidu uhličitého než je v krvi v levé síni
  b) mající méně kyslíku než je v krvi v levé síni
  c) mající více kyslíku než je v krvi v levé síni
  d) mající méně oxidu uhličitého než je v krvi v levé síni
  a,b
 37. poloměsíčitá chlopeň brání zpětnému toku krve

  a) do pravé sině
  b) do pravé horní duté žíly
  c) z aorty do levé komory
  d) z plicnice do pravé komory
  c,d
 38. trojcípá chlopeň je mezi

  a) levou síní a levou komorou
  b) pravou síní a pravou komorou
  c) pravou komorou a plicnicí
  d) levou komorou a aortou
  b
 39. dvojcípá chlopeň je mezi
   
  a) levou síní a levou komorou
  b) pravou síní a pravoukomorou
  c) levou komorou a aortou
  d) pravou komoru a plicnicí
  a
 40. součástí převodního systému srdce je (jsou)

  a) sinoatriální uzel
  b) atrioventrikulární uzel
  c) síňokomorový svazek (Hisův)
  d) Purkyňova vlákna
  a,b,c,d
 41. činnost převodního systému lze charakterizovat

  a) tvorbou vzruchů
  b) převodem vzruchů
  c) vyšším stupněm kontrakce než ostatní buňky srdce
  d) převodem vzruchů z motorického nervového systému
  a,b
 42. srdeční revoluce je

  a) systola levé a pravé síně
  b) systola pravé síně a pravé komory
  c) diastola levé síně a levé komory
  d) cyklus systoly a diastoly síní a komor
  d
 43. tepový objem u dospělého člověka v klidu je

  a) 60 -80 ml
  b) 5 l
  c) 500 ml
  d) 40 l
  a
 44. na systolické ozvě se podílí

  a) uzávěr poloměsíčitých chlopní
  b) otevření cípatých chlopní
  c) uzavření cípatých chlopní
  d) uzavření chlopní mezi pravou síní a horní dutou žilou
  c
 45. na diastolické ozvě se podílí

  a) uzavření poloměsíčitých chlopní
  b) uzavření cípatých chlopní
  c) otevření cípatých chlopní
  d) uzavření chlopní mezi pravou síní a horní dutou žilou
  a
 46. kolaterální oběh dostatečně zásobí krví

  a) mozkovou tkáň
  b) srdeční sval
  c) kosterní svaly
  d) oční sítnici
  c
 47. u člověka je nejvyšší tlak krve v

  a) pravé síni
  b) kapilárách
  c) dolní duté žíle
  d) aortě
  d
 48. na návratu krve z dolních končetin do srdce se podílí

  a) činnost srdce
  b) záporný nitrohrudní tlak
  c) kontrakce kosterního svalstva
  d) přítomnost žilních chlopní
  a,b,c,d
 49. snadnost přestupu látek přes kapilární stěnu je dána hlavně

  a) vysokým tlakem krve
  b) rychlým proudem krve
  c) velkým průsvitem kapilár
  d) stavbou stěny kapilár
  d
 50. v srdci jsou poloměsíčité chlopně

  a) v místě odstupu srdečnice (aorty) a plicního kmene
  b) mezi síněmi a komorami
  c) v ústí horní a dolní duté žily
  d) v ústí plicních žil
  a
 51. okysličená krev přitéká z plic do

  a) levé síně
  b) levé komory
  c) pravé komory
  d) pravé síně
  a
 52. v srdci jsou cípaté chlopně

  a) v komorové přepážce
  b) mezi síněmi a komorami
  c) v místě odstupu věnčitých tepen
  d) v ústí dolní duté žíly
  b
 53. srdeční chlopně

  a) zabraňují zpětnému toku krve
  b) privádějí elektrické vzruchy do svaloviny komor
  c) zabraňují zpětnému toku pouze odkysličené krve
  d) zabraňují zpětnému toku pouze okysličené krve
  a
 54. věnčité (koronární) tepny jsou větvemi

  a) plicního kmene
  b) aorty
  c) hrudní aorty
  d) společné krkavice
  b
 55. vrátnice (v.portae) sbírá krev

  a) z párových i nepárových orgánů dutiny břišní
  b) z nepárových orgánů dutiny břišní
  c) z párových orgánů dutiny břišní a z jater
  d) žádná z uvedených alternativ není správná
  b
 56. plicní žíly

  a) vedou krev ze srdce do plic
  b) vedoukrev z plic do levé předsíně
  c) jsou zpravidla 4
  d) vedou krev z plic do levé komory
  b,c
 57. krev z nepárových břišních orgánů odvádí

  a) horní dutá žíla
  b) dolní dutá žíla
  c) vrátnicová žíla
  d) bederní žíla
  b,c
 58. srdečnice (aorta) je céva začínající v

  a) levé síni
  b) pravé komoře
  c) levé komoře
  d) pravé síni
  c
 59. aorta vede

  a) okysličenou krev z pravé komory
  b) neokysličenou krev z pravé komory
  c) okysličenou krev z levé komory
  d) neokysličenou krev z levé komory
  c
 60. během fetálního vývoje jsou v krevním oběhu tyto zkraty

  a) ductus venosus (spojka mezi pupečníkovou žilou a dolní dutou žilou)
  b) ductus arteriosus (spojka mezi plicnicí a aortou)
  c) foramen ovale, kterým proudí krev z levé do pravé síně
  d) foramen ovale, kterým proudí krev z pravé do levé síně
  a,b,d
 61. vrátnicová žíla je

  a) céva vyživující část tlustého střeva
  b) céva odvádějící krev do jater výhradně ze střeva
  c) jaterní žíla drénující břišní úsek trávicí trubice
  d) součást vrátníku
  c
Author:
bismooth
ID:
304061
Card Set:
krevní obeh.txt
Updated:
2015-06-15 18:08:12
Tags:
krevní obeh
Folders:

Description:
krevní obeh
Show Answers: