vyulcovaci a centralni nervovy system.txt

The flashcards below were created by user bismooth on FreezingBlue Flashcards.

 1. 
 2. tvorbu moči v ledvinách zahajuje proces

  a) ultrafiltrace krevní plazmy
  b) ultrafiltrace tkáňového moku
  c) resorpce krevní plazmy
  d) resorpce tkáňového moku
  a
 3. hnací silou filtrace v ledvinách obratlovců je

  a) tlak krve
  b) osmotický tlak
  c) pulzace přívodných tepen
  d) aktivita stěny glomerulů
  a
 4. součástí moči u zdravého člověka není

  a) voda
  b) močovina
  c) sodík
  d) glukóza
  d
 5. glomerulární filtrát je tekutina vzniklá filtrováním

  a) mízy
  b) krve
  c) primární moče
  d) definitivní moče
  b
 6. definitivní moč je vytvořena až po průchodu

  a) proximálním tubulem
  b) vzestupným raménkem Henleovy kličky
  c) Henleovou kličkou
  d) sběracím kanálkem
  d
 7. při normální hladině glukózy v krvi

  a) se glukóza v glomerulech nefiltruje
  b) je glukóza součástí definitivní moče
  c) se glukóza filtruje, ale zpětně se vstřebá buňkami proximálního tubulu
  d) není glukóza součástí definitivní moče
  c,d
 8. na řízení činnosti ledvin se podílí

  a) aldosteron
  b) antidiuretický hormon
  c) renin - angiotensin
  d) erytropoetin
  a,b,c
 9. antidiuretický hormon

  a) zvyšuje množství vyloučené vody v moči
  b) snižuje množství vyloučené vody v moči
  c) neovlivňuje množství vyloučené vody v moči
  d) zvyšuje objem vyloučené moči
  b
 10. močový měchýř je uložen

  a) za sponou stydkou
  b) před sponou stydkou
  c) za křížovou kostí
  d) před a nad sponou stydkou
  a
 11. ledviny jsou uloženy

  a) ve velké pánvi
  b) po obou stranách bederní páteře za pobřišnicí
  c) po obou stranách bederní páteře před pobřišnicí
  d) za žaludkem
  b
 12. hlavní úkol ledvin je

  a) filtrovat z krve odpadní látky
  b) zachycovat a ukládat zásobní látky
  c) akumulovat energii organismu
  d) vylučovat cukry
  a
 13. nejdůležitější orgán pro vylučování je

  a) močový měchýř
  b) močovod
  c) močová trubice
  d) ledvina
  d
 14. mezi močové cesty patří

  a) pouze močový měchýř, ureter a močová trubice
  b) pouze nefron, ledvinná pánvička a ureter
  c) pánvička ledvinná, močovod, močová trubice
  d) močový měchýř, pánvička ledvinná, močovod
  c,d
 15. močovod ústí do

  a) prostaty
  b) močového měchýře
  c) močové trubice
  d) šourku
  b
 16. mezi části nefronu patří

  a) pouze tubuly a kapilární klubíčko
  b) Henleova klička a tubuly
  c) kanálky a parenchym
  d) kapiláry a parenchym
  b
 17. základní stavební a funkční jednotkou ledvin je

  a) glomerulus
  b) tubulus
  c) cévní systém
  d) nefron
  d
 18. ledviny mají velký význam pro

  a) syntézu bílkovin a tvorbu enzymů
  b) pro detoxikaci cizorodých látek a jejich rychloumetabolizaci
  c) pro udržení stálého složení a objemu tělesných tekutin
  d) pro zajištění metabolismu kyselin, tuků a zejména cukrů
  c
 19. průtok ledvinami je

  a) nepříliš významný
  b) kolísavý a výrazně závislý zejména na aktuálním příjmu tekutin
  c) nejpodstatnější částí minutového srdečního výdeje, zejména při svalové námaze
  d) významný a představuje asi jednu čtvrtinu srdečního výdeje
  d
 20. volní kontrola močení dozrává mezi

  a) 6. a 7.měsícem intrauterinně
  b) 1. a 2. měsícem života
  c) 1. a 2. rokem života
  d) 3. a 4. rokem života
  d
 21. v ledvinách je produkován

  a) renin
  b) erytropoetin
  c) je zde dokončena syntéza vitamínu D3
  d) adiuretin
  a,b,c
 22. šedá hmota nervového systému je tvořena

  a) výběžky neuronů
  b) těly neuronů
  c) tukovou hmotou
  d) buňkami mozkových plen
  b
 23. v předních míšních rozích u člověka se nacházejí

  a) alfa-motoneurony
  b) beta-motoneurony
  c) gama-motoneurony
  d) delta-motoneurony
  a,c
 24. přední míšnní kořeny

  a) obsahují motorická i nsensitivní vlákna
  b) obsahují motorická vlákna
  c) obsahují senzitivní vlákna
  d) obsahují vegetativní vlákna
  b,d
 25. propojení periferního nervu a svalu je ralizováno v

  a) nervosvalové ploténce
  b) svalovém vřeténku
  c) Malpighiho tělísku
  d) Merkelově buňce
  a,b
 26. objem mozkomíšního moku je

  a) 150 ml
  b) 500 ml
  c) 750 ml
  d) 1500 ml
  a
 27. synapse může být vytvořena mezi axonem a

  a) dendritem jiného neuronu
  b) tělem jiného neuronu
  c) azonem jiného neuronu
  d) svalovou buňkou
  a,b,c,d
 28. novorozenec spí denně cca

  a) 8 hodin
  b) 10 hodin
  c) 15 hodin
  d) 20 hodin
  d
 29. mozkomíšní mok se nachází v

  a) mozkových komorách
  b) prostoru mezi kostí a tvrdou plenou mozkovou
  c) prostoru mezi tvrdou plenou a pavučnicí
  d) prostoru mezi omozečnicí a pavučnicí
  a,d
 30. bílá hmota míšní je tvořena

  a) výběžky nervových buněk
  b) těly nervových buněk
  c) tukovu tkání
  d) krvetvornou tkání
  a
 31. na povrchu možku člověka je

  a) šedá hmota mozková
  b) bílá hmota mozková
  c) vrstva tvořená nervovými vlákny
  d) Schwannova pochva
  a
 32. na povrchu míchy člověka je

  a) šedá hmota
  b) bílá hmota
  c) vrstva tvořená těly neuronů
  d) vrstva holých jader neuronů
  b
 33. mediátorem na nervosvalové ploténce obratlovců je

  a) dopamin
  b) adrenalin
  c) acetylcholin
  d) noradrenalin
  c
 34. chemická synapse (zápoj)

  a) umožňuje jednosměrný přenos vzruchu mezi neurony
  b) je místem vzniku nervového vzruchu
  c) slouží k zesílení převáděného vzruchu
  d) umožňuje oboustranný přenos elektrických signálů mezi neurony
  a
 35. podstatou vzruchu nervových buněk je

  a) změna propustnosti a náboje membrány
  b) chemické změny membrány
  c) změna aktivity iontů v cytoplazmě
  d) žádná z uvedených alternativ není správná
  a
 36. mozek dospělého člověka má průměrnou hmotnost

  a) 300 g
  b) 500 g
  c) 1300 g
  d) 2500 g
  c
 37. ústředí životně důležitých autonomních funkcí se nachází v

  a) páteřní míše
  b) prodloužené míše
  c) talamu
  d) mozečku
  b
 38. pro udržování rovnováhy těla a koordinaci pohybů je důležitý

  a) mozeček
  b) prodloužená mícha
  c) talamus
  d) mozková kůra
  a
 39. mozeček se uplatňuje při

  a) vyšší nervové činnosti
  b) řízení vegetativních funkcí
  c) řízení rovnováhy a koordinaci pohybů
  d) analýze podnětů zrakových, sluchových, čichových a chuťových
  c
 40. činnost vnitřních orgánů a žláz s vnitřní sekrecí je řízená z

  a) hypotalamu
  b) talamu
  c) prodloužené míchy
  d) mozeček
  a
 41. nepodmíněné reflexy jsou

  a) naučené reakce na určité smyslové podněty
  b) vrozené reakce, druhově specifické
  c) všechny vrozené reakce organismu
  d) běžné změny chování
  b
 42. centrum řeči je uloženo v

  a) talamu
  b) mozečku
  c) prodloužené míše
  d) mozkové kůže
  d
 43. prvkem vyšší nervové činnosti jsou

  a) podmíněné reflexy
  b) bdění a spánek
  c) instinktivní chování
  d) emoce
  a
 44. hlavní ústředí pro řízení tělesné teploty je v

  a) hrbolu
  b) hypotalamu
  c) středním mozku
  d) prodloužené míše
  b
 45. mícha leží

  a) v celém páteřním kanálu
  b) jen v krční a hrudní části páteřního kanálu
  c) v páteřním kanálu až po druhý bederní obratel
  d) v dutině lebeční
  c
 46. mícha obsahuje

  a) nervové buňky
  b) nervová vlákna odstředivá
  c) nervová vlákna dostředivá
  d) specializovaná buňky receptorů
  a,b,c
 47. mozeček je uložen

  a) v zadní jámě lební
  b) ve střední jámě lební
  c) v zadní jámě lební pod prodlouženou míchou
  d) v zadní jámě lební nad prodlouženou míchou
  a,d
 48. mezimozek (diencephalon) je tvořen

  a) prodlouženou míchou a mozeček
  b) především talamem a hypotalamem a hipokampem
  c) talamem, hypotalamem, hypofýzou a epifýzou
  d) mostem a hypotalamem
  c
 49. bazální ganglia jsou

  a) v míše
  b) v mozečku
  c) v nitru mozkových hemisfér
  d) ve středním mozku
  c
 50. střední mozek leží mezi

  a) mozkovými hemisférami
  b) mostem a mozečkem
  c) mostem a mezimozkem
  d) míchou a prodlouženou míchou
  c
 51. motorické centrum řeči je uloženo v

  a) mozkové kůře
  b) mozečku
  c) prodloužené míše
  d) talamu
  a
 52. ganglia autonomních nervů jsou uložena

  a) v kmeni mozkovém
  b) v míše
  c) prodloužené míše
  d) talamu
  a
 53. vegetativní (autonomní) nervy se dělí na

  a) spinální a sympatické
  b) parasympatické a sympatické
  c) motorické a sensitivní
  d) sympatické a sensitivní
  b
 54. parasympatikus má své nervové buňky

  a) v hrudní míše
  b) u všech jader hlavových nervů
  c) u některých hlavových nervů
  d) u některých hlavových nervů a v sakrální části míchy
  c,d
 55. sympatikus má své nervové buňky

  a) v hrudní míše
  b) u všech jader hlavových nervů
  c) u některých hlavových nervů
  d) u některých hlavových nervů a v sakrální části míchy
  b,c
 56. zrakové informace jsou zpracovávány

  a) temenním lalokem mozku
  b) týlním lalokem mozku
  c) hypotalamem
  d) prodlouženou míchou
  b
 57. spojení nervových buněk a jejich výběžků nazýváme

  a) synapse
  b) syndesmosis
  c) symbi óza
  d) systola
  a
 58. k obvodové (periferní) nervové soustavě patří

  a) autonomní a motirické nervy
  b) mozek a mícha
  c) prodloužená mícha
  d) bederní mícha
  a
 59. z páteřní míchy člověka vystupuje následující počet párů míšních nervů

  a) 31
  b) 21
  c) 12
  d) 13
  a
 60. hladká svalovina je ovládána

  a) jen sympatikem
  b) buňkami předních rohů míchy
  c) autonomním nervstvem
  d) jen parasympatikem
  c
 61. prodloužená mícha je centrem řízení

  a) dýchání
  b) činnosti srdeční
  c) svalové napětí
  d) pohybů hlavy
  a,b
 62. nervosvalová ploténka

  a) patří mezi čidla svalové tkáně
  b) je zvláštním typem synapse
  c) uplatňuje se při přenosu vzruchu z nervu na sval
  d) je zakončením dostředivých nervových vláken
  b,c
 63. nervosvalové ploténky jsou

  a) v okohybných svalech
  b) v bránici
  c) ve svalovině jazyka
  d) ve svalovině dělohy
  a,b,c
 64. nervový vzruch se u člověka může po nrvovém vláknu šířit maximálně rychlostí

  a) 120 km/s
  b) 120 m/s
  c) 120 mm/s
  d) 120 μm/s
  b
 65. u člověka mohou mít výběžky nervových buněk maximální délku

  a) kolem jednoho metru
  b) několik centimetrů
  c) několik milimetrů
  d) několik mikrometrů
  a
 66. motorická nervová vlákna

  a) vedou vzruchy k příčně pruhovaným svalům
  b) vedou vzruchy dostředivě
  c) vedou vzruchy odstředivě
  d) řídí činnost hladkého svalstva
  a,c
 67. senzitivní nervová vlákna

  a) řídí činnost hladkého svalstva
  b) vedou vzruchy dostředivě
  c) přenášejí informace z čidel
  d) jsou součástí reflexního oblouku
  b,c,d
 68. autonomní nervový systém

  a) řídí činnost žláz
  b) řídí činnost hladkého svalstva
  c) řídí pohyby očních bulbů
  d) zahajuje polykací reflex
  a,b
 69. páteřní mích a dospělého muže je přibližně dlouhá

  a) 45 mm
  b) 12 cm
  c) 45 cm
  d) 450 mm
  c,d
 70. reflexní oblouk se skládá z

  a) dostředivé dráhy
  b) výkonného orgánu
  c) čidla
  d) odstředivé dráhy
  a,b,c,d
 71. nejjednodušší reflexní oblouk tvoří

  a) jeden neuron
  b) dva neurony
  c) ři neurony
  d) čtyři neurony
  b
 72. bloudivý nerv

  a) vede vzruchy ke svalům bránice
  b) obsahuje vlákna autonomního nervstva
  c) vstupuje do míchy v oblasti krční páteře
  d) je desátým hlavovým nervem
  b,d
 73. hematoencefalická bariéra zajišťuje

  a) stálost vnitřního prostředí mozku
  b) ochranu mozku před úrazem
  c) ochranu mozku před průnikem oxidu uhličitého
  d) oddělení mozku od míchy
  a
 74. signály pro cílené pohyby rukou vycházejí z

  a) hypotalamu
  b) mozečku
  c) mozkové kůry
  d) hrudní míchy
  c
 75. podněty ve 2.signální soustavě člověka jsou

  a) abstraktní
  b) konkrétní
  c) jakékoliv
  d) jen nepodmíněné
  a
 76. vnitřní stav usměrňující reakci organismu nazýváme

  a) signální soustava
  b) motivace
  c) habituace
  d) adaptace
  b
 77. chemická synapse (zápoj)

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) je místem vzniku nervového vzruchu
  c) slouží k zesílení převáděného vzruchu
  d) umožňuje oboustranný přenos elektrických signálů mezi neurony
  a
 78. tkáňový mok vzniká

  a) selekcí
  b) konvekcí
  c) filtrací
  d) difúzí
  c
 79. hlavní řídící ústrojí pro autonomní (vegetativní) funkce je v

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) prodloužené míše
  c) středním mozku
  d) talamu
  a
 80. z páteřní míchy člověka vystupuje párů míšních nervů

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) 21
  c) 12
  d) 13
  a
 81. hladká svalovina je ovládána

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) buňkami předních rohů míchy
  c) jen sympatikem
  d) jen parasympatikem
  a
 82. nervová tkáň člověka je složena pouze z

  a) nervů a jejich výběžků
  b) neuroglie
  c) nervových a podpůrných buněk
  d) nervů a vazivových buněk
  c
 83. čichový mozek je uložen v

  a) mezimozku
  b) předním mozku
  c) hypothalamu
  d) prodloužené míše
  b
 84. zraková kůra je lokalizována

  a) ve frontálním laloku
  b) ve spánkovém laloku
  c) na temeni hlavy
  d) v okcipitálním laloku
  d
 85. sluchová kůra je lokalizovaná

  a) v okcipitálním laloku
  b) ve spánkovém laloku
  c) na temeni
  d) ve frontálním laloku
  b
Author:
bismooth
ID:
304063
Card Set:
vyulcovaci a centralni nervovy system.txt
Updated:
2015-06-15 18:08:42
Tags:
vyulcovaci centralni nervovy system
Folders:

Description:
vyulcovaci a centralni nervovy system
Show Answers: