smysly.txt

The flashcards below were created by user bismooth on FreezingBlue Flashcards.

 1. 
 2. mezi dálkové (distanční) receptory patří

  a) smyslové buňky sítnice
  b) mechanoreceptory
  c) nociceptory
  d) vláskové buňky Cortiho orgánu
  a,d
 3. nejdůležitější informace pro udržení rovnováhy vycházejí ze

  a) sluchového čidla
  b) zrakového čidla
  c) čidel umístěných v kůži
  d) statokinetické čidla
  d
 4. na sítnici komorového oka se promítá obrázek

  a) převrácený, zmenšený
  b) přímý, zmenšený
  c) převrácený, zvětšený
  d) přímý, zvětšený
  a
 5. sítnice v embryogenezi vzniká z

  a) neuroektodermu
  b) entodermu
  c) mezodermu
  d) čtvrtého zárodečného listu
  a
 6. změna šiře zornice při osvitu oka umožňuje

  a) zaostřit obraz na sítnici
  b) usměrnit dopad paprsků za sítnici
  c) řídit úroveň osvětlení sítnice
  d) usměrnit dopad paprsků před sítnici
  c
 7. jestliže se obrázek předmětu tvoří před sítnicí, jde o

  a) krátkozrakost
  b) dalekozrakost
  c) astigmatismus
  d) hypermetropii
  a
 8. jestliže se obrázek předmětu tvoří až za sítnicí, jde o

  a) dalekozrakost
  b) krátkozrakost
  c) astigmatismus
  d) myopii
  a
 9. barevné vidění umožňují

  a) čípky
  b) tyčinky
  c) slepá skvrna
  d) sklivec
  a
 10. barevné vidění umožňuje existence tří druhů čípků reagujících na barvu

  a) červenou, zelenou a modrou
  b) červenou, zelenou a žlutou
  c) modrou, zelenou a žlutou
  d) červenou, modrou a bílou
  a
 11. pod pojmem mióza rozumíme

  a) rozšíření zornice
  b) akomodaci čočky
  c) zúžení zornice
  d) zúžení čočky
  c
 12. pod pojmem mydriáza rozumíme

  a) rozšíření zornice
  b) akomodaci čočky
  c) zúžení zornice
  d) zúžení čočky
  a
 13. člověk slyší zvuk v rozsahu

  a) 16 až 20 000 Hz
  b) do 100 000 hz
  c) méně než 16 Hz
  d) více než 20 000 Hz
  a
 14. pro zrak má význam především vitamin

  a) A
  b) B
  c) C
  d) D
  a
 15. v membránách tyčinek je zrakové barvivo

  a) rhodopsin
  b) metanol
  c) kalciferol
  d) hemocyanin
  a
 16. krátkozrakost se koriguje

  a) rozptýlkami
  b) spojkami
  c) cylindrickými čočkami
  d) lupou
  a
 17. vidění za šera umožňují

  a) tyčinky
  b) čípky
  c) slepá skvrna
  d) komorová voda
  a
 18. polokruhovité kanálky vnitřního ucha slouží k

  a) vnímání rotačních pohybů hlavy
  b) vnímání polohy hlavy
  c) analýze výšky tónu
  d) vnímání zvukových vln
  a
 19. statické čidla se nachází v

  a) kulovitém a vejčitém váčku
  b) polokruhovitý kanálcích
  c) středním mozku
  d) hlemýždi vnitřního ucha
  a
 20. statické čidlo reaguje na pohyb hlavy

  a) dozadu
  b) dopředu
  c) ke straně
  d) kolem osy otáčení
  a,b,c
 21. kinetické čidlo reaguje na pohyb hlavy

  a) dozadu
  b) dopředu
  c) ke straně
  d) kolem osy otáčení
  d
 22. podnětem pro zrakové čidlo člověka jsou světelné vlny v rozsahu

  a) 500 až 750 nm
  b) 40 až 70 nm
  c) 400 až 600 μm
  d) 40 až 60 μm
  a
 23. refrakční vady oka spočívají v

  a) poruchách optického aparátu
  b) žádná z uvedených alternativ není správná
  c) zvýšené lomivosti kostí
  d) nedostatku vitaminu D
  a
 24. receptorové buňky statického čidla se nacházejí v

  a) kulovitém a vejčitém váčku
  b) polokruhovitých kanálcích
  c) středním mozku
  d) hlemýždi vnitřního ucha
  a
 25. chemické receptory zprostředkovávají

  a) vjemy z polokruhovitých kanálků vnitřního ucha
  b) chuťové vjemy
  c) čichové vjemy
  d) zrakový vjem
  b,c
 26. směr přicházejícího zvuku dokáže člověk odhadnout podle

  a) časového rozdílu vjemu z pravého levého ucha
  b) intensity vjemu z pravého a levého ucha
  c) rozdílné výšky tónů
  d) rozdílného směru pohybu bubínků obou uší
  a,b
 27. zvuk o frekvenci 10 000 Hz

  a) leží nad horní hranicí slyšitelných frekvencí zdravého ucha
  b) slyšíme jako vysoký tón
  c) slyším jako hluboký tón
  d) leží pod hranicí slyšitelných frekvencí zdravého ucha
  b
 28. slepá skvrna sítnice

  a) neobsahuje tyčinky
  b) představuje část sítnice, kam nedopadají světelné paprsky
  c) není u člověka normálně přítomna
  d) neobsahuje čípky
  a,d
 29. receptory jsou

  a) speciální útvary s vysokou dráždivostí
  b) všechny buňky kožní
  c) buňky v centr.nervstvu
  d) součástí zakončení všech nervů
  a
 30. proprioreceptory jsou

  a) svalové
  b) šlachové
  c) kožní
  d) mozkové
  a,b
 31. čichové buňky jsou uloženy

  a) v horní části dutiny nosní
  b) v celé sliznici nosního septa
  c) na spodině čichového mozku
  d) na spodině měkkého patra
  a
 32. největší nakupení receptorů pro dotyk a tlak máme na

  a) dlaňové straně konečků prstů
  b) špičce jazyka
  c) kořeni jazyka
  d) zevním pohlavním ústrojí
  a,b,d
 33. mezi kožní smyslové modality patří

  a) chlad
  b) teplo
  c) bolest
  d) dotyk-tlak
  a,b,c,d
 34. svalová vřeténka

  a) vysílají informace do CNS
  b) řídí svalovou dráždivost
  c) umožňují prostřednictvím CNS stálou kontrolu nad činností svalů
  d) řídí činnost útrobního svalstva
  a,c
 35. statokinetické čidlo je uloženo

  a) ve středním uchu
  b) v labyrintu skalní kosti
  c) v kmenu mozkovém
  d) v kůře spánkového laloku
  b
 36. kinetické čidlo informuje o

  a) poloze lidského těla
  b) vzprímeném postoji a tělesné rovnováze v klidu
  c) o vzpřímeném postoji a tělesné rovnováze v pohybu
  d) o změnách polohy hlavy v prostoru
  d
 37. statické čidlo informuje o

  a) poloze lidského těla
  b) o vzpřímeném postoji a tělesné rovnováze v klidu
  c) o vzpřímeném postoji a tělesné rovnováze v pohybu
  d) o poloze hlavy v prostoru
  d
 38. slyšení zprostředkuje

  a) bubínek
  b) kůstky středního ucha
  c) Cortiho orgán
  d) frontální lalok mozkový
  a,b,c
 39. bubínek je uložen

  a) v zevním zvukovodu
  b) ve vnitřním uchu
  c) na rozhraní zevního a středního ucha
  d) na rozhaní středního a vnitřního ucha
  c
 40. eustachova trubice spojuje

  a) středoušní dutinu s nosohltanem
  b) středoušní dutinu s dutinou nosní
  c) vnitřní ucho s hrtanem
  d) napíná bubínek
  a
 41. polokruhovité kanálky jsou

  a) ve vnitřním uchu
  b) součástí sluchového čidla
  c) součástí statokinetického čidla
  d) součástí mozkového kmene
  a,c
 42. řasnaté těleso oka ovlivňuje

  a) akomodaci čočky
  b) akomodaci rohovky
  c) barvu očí
  d) stavbu očního nervu
  a
 43. Cortiho orgán je uložen v (ve)

  a) hlemýždi
  b) středním uchu
  c) bázi polokruhovitých kanálků
  d) Eustachově trubici
  a
 44. statické čidlo se nachází v

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) polokruhovitých kanálcích
  c) středním mozku
  d) hlemýždi vnitřního ucha
  a
 45. receptor je

  a) senzitivní nervové zakončení
  b) zakončení hybných nervových vláken
  c) druh svalu
  d) orgán uvnitř míchy
  a
 46. exteroreceptory pro dotyk a tlak jsou v

  a) kůži a sliznici
  b) krvi
  c) v nehtech
  d) očním nervu
  a
 47. zrakové barvivo rodopsin je

  a) uloženo v membránách tyčinek
  b) uloženo v axonech tyčinek a čípků
  c) sloučenina cukru opsinu a vitaminu D
  d) sloučenina cukru opsinu a vitaminu A
  a
 48. zrakové barvivo rodopsin je

  a) sloučenina bílkoviny opsinu a vitaminu A
  b) sloučenina vitaminů A a D
  c) uloženo v duhovce oka
  d) přítomno v buňkách slepé skvrny
  a
 49. zrakový nerv (n.opticus)

  a) patří mezi hlavové nervy
  b) je výchlipkou mezimozku (diencephala)
  c) vede zrakové podněty
  d) je obalen tvrdou plenou mozkovou
  a,b,c,d
Author:
bismooth
ID:
304064
Card Set:
smysly.txt
Updated:
2015-06-15 18:09:05
Tags:
smysly
Folders:

Description:
smysly
Show Answers: