lidske choroby a znaky.txt

The flashcards below were created by user bismooth on FreezingBlue Flashcards.

 1. 
  čtyři virové choroby člověka jsou
 2. a) infekční žloutenka, chřipka, zarděnky, příušnice
  • b) dětská obrna, opar, chřipka, spalničky
  • c) rýma, pásový opar, spála, chřipka
  • d) klíšťová encefalitida, dětská obrna, tuberkulosa, rýma

  a,b
 3. viry způsobují u člověka všechny uvedené chroby

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) zánět mozkových blan, neštovice, beri-beri, příušnice, chřipku
  c) neštovice, syphilis, infekční žloutenku, dětskou obrnu
  d) zá nět mozkových blan, mor, spalničky, infekční žloutenku
  a
 4. mezi virová onemocnění člověka patří

  a) spalničky
  b) vzteklina
  c) mor
  d) Downova choroba
  a,b
 5. Bakteriálního původu jsou všechny čtyři choroby

  a) spála, spalničky, tuberkulosa, infekční žloutenka
  b) malárie, vzteklina, hemofilie, úplavice
  c) záškrt, angina, spála, kapavka
  d) břišní tyfus, tetanus, tuberkulosa, dýmějový mor
  c,d
 6. spálu vyvolává

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) vibrio
  c) spirocheta
  d) tyčinkovitá bakterie
  a
 7. choleru vyvolává

  a) streptokok
  b) vibrio
  c) spirocheta
  d) tyčinkovitá bakterie
  b
 8. choleru vyvolává

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) virus
  c) prvok
  d) stafylokok
  a
 9. spálu vyvolává

  a) streptokok
  b) vibrio
  c) virus
  d) tyčinkovitá bakterie
  a
 10. tuberkulosu vyvolává

  a) streptokok
  b) vibrio
  c) žádná z uvedených alternativ není správná
  d) tyčinkovitá bakterie
  d
 11. příjici (syfilis) vyvolává

  a) prvok
  b) streptokok
  c) spirocheta
  d) tyčinkovitá bakterie
  c
 12. mezi nákazy přenášené vzduchem patří

  a) spála
  b) tuberkulóza
  c) záškrt
  d) botulismus
  a,b,c
 13. mezi nákazy přenášené alimentární cestoupatří

  a) cholera
  b) úplavice
  c) růže
  d) záškrt
  a,b
 14. blechy přenášejí původce

  a) skvrnitého tyfu
  b) černých neštovic
  c) zarděnek
  d) moru
  d
 15. původce spavé nemoci přenáší

  a) komár rodu Anofeles
  b) blecha
  c) veš
  d) moucha tse-tse
  d
 16. komáři rodu Anofeles přenášejí původce

  a) spavé nemoci
  b) malárie
  c) moru
  d) žloutenky
  b
 17. veš šatní je

  a) přenašečem původce moru
  b) původcem moru
  c) původcem skvrnitého tyfu
  d) přenašečem původce skvrnitého tyfu
  d
 18. blecha je

  a) přenašečem původce moru
  b) přenašečem původce skvrnitého tyfu
  c) přenašečem původce malárie
  d) přenašečem původce spavé nemoci
  a
 19. krevní skupina Rh je znak

  a) se dvěma fenotypovými projevy
  b) gonosomálně recesivně dědičný
  c) s neúplnou dominancí
  d) s vysokou dědivostí
  a
 20. při dědičnosti tělesné výšky člověka

  a) dochází k aditivnímu působení genů malého účinku
  b) děti musí být větší než rodiče
  c) se uplatňuje pouze  vliv zevního prostředí
  d) se uplatňuje pouze dědičná proměnlivost
  a
 21. příkladem dědičné (molekulární) choroby je

  a) neuróza
  b) glaktosémie
  c) esenciální hypertenze
  d) skupinový systém AB0
  b
 22. příkladem heterochromosomálně recesivní choroby je

  a) Downův syndrom
  b) galaktosémie
  c) senná (alergická) rýma
  d) barvoslepost (daltonismus)
  d
 23. Turnerův sydrom je

  a) autosomálně dominantní onemocnění
  b) dědičné onemocnění
  c) podmíněn odchylkou v počtu gonosomů
  d) polygenně podmíněn
  c
 24. pro dědičnost znaků u lidí platí

  a) že nejsou ovlivnitelné prostředím
  b) žádná z uvedených aleternativ není správná
  c) že žádný není děděn podle Mendelových pravidel
  d) pro všechny polygenní typ  dědičnosti
  b
 25. dědičnost znaků u člověka lze zkoumat

  a) za použití genealogické metody, tj.v několika generacích
  b) v obou členů manželského páru, tzv, gemelogický význam
  c) žádná z uvedených alternativ není správná
  d) cestou pokusného křížení
  a
 26. dědičnost krevních skupin systému AB0 je příkladem

  a) polygenní dědičnosti
  b) mendelovské (monogenní) dědičnosti
  c) heterochromosomální dědičnosti
  d) žádná z uvedených alternativ není správná
  b
 27. tělesná výška je příkladem znaku

  a) kodominantního
  b) monogenního
  c) polygenně dědičného
  d) úplně dominantního
  c
 28. na X chromosomu jsou uloženy vlohy pro

  a) fenylketonurii
  b) galaktosemii
  c) Downův syndrom
  d) barvoslepost
  d
 29. mezi lidské choroby s polygenně determinovanou dědičnou dispozicí patří

  a) vysoký krevní tlak
  b) dědičná krvácivost
  c) galaktosemie
  d) mongolismus
  a
 30. dědičná dispozice pro vysoký krevní tlak se dědí

  a) jako dominantní alela na Y chromosomu
  b) jako dominantní alela na X chromosomu
  c) jako soubor genů malého účinku
  d) polygenně
  c,d
 31. kvantitativním znakem je u člověka např.

  a) Downův syndrom
  b) inteligence
  c) pigmentace
  d) trpaslictví (achondroplasie)
  b,c
 32. krevní skupina Rh je znak

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) gonosomálně recesivně dědičný
  c) s neúplnou dominancí
  d) s vysokou dědivostí
  a
 33. příkladem dědičné (molekulární) choroby je

  a) neuróza
  b) žádná z uvedených alternativ není správná
  c) esenciální hypertenze
  d) krevněskupinový systém AB0
  b
 34. mezi lidské choroby s polygenně determinovanou dědičnou dispozicí patří

  a) alergie
  b) dědičná krvácivost
  c) galaktosemie
  d) mongolismus
  a
 35. v lidské populaci můžeme za panmiktické považovat tyto znaky

  a) inteligenční kvocient
  b) výšku
  c) váhu
  d) krevně skupinový systém AB0
  d
 36. Downův syndrom je podmíněn

  a) autosomálně recesivně
  b) chromosomální aberací
  c) autochromosomálně dominantně
  d) heterochromosomálně
  b
 37. v karyotypu chlapce postiženého Downovým syndromem jsou

  a) 3 autosomy 21.páru a heterochormosomy XY
  b) 3 heterochromosomy 21.páru
  c) žádná z uvedených alternativ není správná
  d) 45 autosomů a heterochromosomy XX
  a
 38. v karyotypu chlapce postiženého Downovým syndromem jsou

  a) 3 chromosomy 21. a jeden X heterochromosom
  b) 3 heterochromosomy 21.páru
  c) 3 heterochromosomy XXX
  d) 45 autosomů a heterochromosomy XX
  a
 39. hemofilie (dědičná krvácivost) je porucha tvorby

  a) čevených krvinek
  b) hemocyaninu
  c) faktorů srážení krve
  d) hemoglobinu
  c
 40. hemofilie (dědičná krvácivost) se vyskytuje

  a) u mužů, jejichž otec byl takto postižen
  b) stejně často u obou pohlaví
  c) častěji u žen
  d) častěji u mužů
  d
 41. hemofilie (dědičná krvácivost) se vyskytuje

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) stejně často u obou pohlaví
  c) častěji u žen
  d) u mužů, jejichž otec byl takto postižen
  a
 42. barvoslepost se vyskytuje

  a) častěji u mužů
  b) stejně často u obou pohlaví
  c) častěji užen
  d) u mužů, jejichž otec byl takto postižen
  a
 43. barvoslepost se vyskytuje

  a) u žen homozygotních pro tento recesivní gen
  b) stejně často u obou pohlaví
  c) častěji u žen
  d) u mužů, jejichž otec byl takto postižen
  a
 44. při sňatku zdravé ženy (přenašečky krvácivosti) a zdravého muže

  a) všichni synové budou mít hemofilii
  b) se může narodit syn s hemofilií (krvácivostí)
  c) někteé dcery budou nemocné
  d) všechny děti budou zdravé
  b
 45. barvoslepý muž a žena s normálním barvocitem

  a) mohou mít barvoslepé syny
  b) nemohou mít barvoslepé syny
  c) mohou mít barvoslepé dcery
  d) mohou mít barvoslepé dcery i syny
  a,c,d
 46. u X chromosomové dědičnosti je fenotypový projev alel závislý

  a) na matroklinní dědičnosti
  b) jen na jediné alele u muže
  c) na symbióze pohlavních chromosomů
  d) na pohlaví jejich nositele
  b,d
 47. u X chromosomové dědičnosti u mužů

  a) není ani jedno z uvedených tvrzení správné
  b) nacházíme dominantní homozygoty
  c) nacházíme heterozygoty
  d) nacházíme recesivní homozygoty
  a
 48. příkladem choroby kódované recesivním genem na X chromosomu je

  a) barvoslepost
  b) šeroslepost
  c) albinismus
  d) kretenismus
  a
 49. přítomnost pohlavních chromosomů XXY určuje u člověka

  a) Klinefelterův syndrom
  b) mužské pohlaví
  c) ženské pohlaví
  d) Turnerův syndrom
  a,b
 50. pohlavní chromosomy XY v tělových buňkách určují za nromálních podmínek u člověka

  a) Klinefelterův syndrom
  b) ženské pohlaví
  c) Turnerův syndrom
  d) mužské pohlaví
  d
 51. chromosomální konstelace X0 u člověka znamená

  a) Turnerův syndrom
  b) Klinefelterův syndrom
  c) Downův syndrom
  d) Edwardsův syndrom
  a
 52. U člověka obsahuje chromosom X gen pro

  a) schopnost barevného vidění
  b) VIII antihemofilický faktor
  c) Rh faktor
  d) Downův syndrom
  a,b
 53. barvoslepý muž je pro daný gen

  a) hemizygot
  b) diploidní
  c) heterozygot
  d) recesivní homozygot
  a
 54. geny lokalizované na Y chromosojmu otce zdědí

  a) všichni synové
  b) 50% dcer
  c) 50% synů
  d) všichni synové a 25% dcer
  a
 55. žena, přenašečka hemofilie A, může mít se zdravým mužem

  a) 50% synů nemocných
  b) všechny dcery zdravé
  c) 50% dcer přenašeček
  d) 50% synů nemocných a 50% dcer přenašeček
  a,b,c,d
Author:
bismooth
ID:
304067
Card Set:
lidske choroby a znaky.txt
Updated:
2015-06-15 18:09:51
Tags:
lidske choroby znaky
Folders:

Description:
lidske choroby a znaky.txt
Show Answers: