evoluce.txt

The flashcards below were created by user bismooth on FreezingBlue Flashcards.

 1. 
  mikroevoluce
 2. a) zahrnuje změny probíhající v populacích patřících k témuž druhu
  • b) se projevuje i v relativně krátkém časovém úseku
  • c) je vznik nových, většinou geneticky izolovaných druhů
  • d) je vznik taxonů vyšších než druh

  a,b
 3. mutualismus jako mezidruhový vztah

  a) je zvyšování počtu mutací jednoho durhu jiným druhem
  b) se jinak nazývá amenzalismus
  c) je např.mykorrhiza
  d) se označuje jako symbiosa
  c,d
 4. kompetice jako mezidruhový vztah

  a) je případem kooperace
  b) je příkladem komenzalismu
  c) je např.mykorrhiza
  d) kdy oba druhy si vzájemně škodí
  d
 5. geologický útvar zvaný oligocén je částí

  a) třetihor
  b) čtvrtohor
  c) prvohor
  d) druhohor
  b
 6. mykorhiza je příkladem

  a) kooperace
  b) mutualismu
  c) komensalismu
  d) amensalismu
  b
 7. geologický útvar pleistocén je částí

  a) třetihor
  b) čtvrtohor
  c) prvohor
  d) druhohor
  a
 8. geologický útvar křida je částí

  a) čtvrtohor
  b) prvohor
  c) druhohor
  d) třetihor
  c
 9. v prvotní atmosféře Země chyběl

  a) kyslík
  b) dusík
  c) oxid uhličitý
  d) amoniak
  a
 10. mitochondrie v eukaryotických buňkách vznikly

  a) neogenezí
  b) formováním protoplazmy
  c) symbiosou bakterií s předkem eukaryotní buňky
  d) koacervací
  c
 11. chloroplasty v eukaryotických buňkách vznikly

  a) symbiosou sinic při evoluci buňky
  b) formovaním protoplazmy
  c) neogenezí
  d) koacervací
  a
 12. Ch.Darwin považoval za hlavní faktor ovlivňující evolucí života

  a) mutace
  b) přirozený výběr
  c) vývojové skoky
  d) aktualistický princip
  b
 13. zmlazení ekosystému je vyvoláno

  a) zhroucením staršího ekosystému
  b) vymřením jednoho druhu
  c) cyklickými změnami počasí
  d) adaptivní radiací druhů
  a
 14. evolučně nejmladší jsou

  a) jinany
  b) nahosemenné rostliny
  c) jehličnany
  d) krytosemenné rostliny
  d
 15. kostěná vnitřní kostra se objevuje ve vývoji nejprve u

  a) paryb
  b) ryb
  c) kalcichordát
  d) graptolitů
  b
 16. schopnost dýchat vzdušný kyslík se vyvinula nejprve u

  a) obojživelníků
  b) lalokoploutvých ryb
  c) plazů
  d) paryb
  b
 17. savci se objevili v

  a) druhohorách
  b) třetihorách
  c) prvohorách
  d) prahorách
  a
 18. strategie přežití typu R

  a) v současnosti ji využívají lidé
  b) je charakteristická vysokou úmrtností mladých jedinců
  c) využívají ji hraboši
  d) je charakteristická vysokou úmrtností starých jedinců
  b,c
 19. strategie přežití typu K

  a) v současnosti ji využívají lidé
  b) je charakteristická vysokou úmrtností mladých jedinců
  c) využívají ji hraboši
  d) je charakteristická vysokou úmrtností starých jedinců
  a,d
 20. ve třetihorách

  a) došlo k rošíření savců a krytosemenných rostlin
  b) pronikl život i na souš (první rostliny a bezobratlí)
  c) pronikli první plazi na souš
  d) vzniká Gondwana
  a
 21. hlavními faktory dle Darwina, které ovlivňují evoluci všech druhů jsou

  a) změny v ekosystémech a symbióza druhů
  b) boj o život a přirozený výběr
  c) přiorzený výběr a opakující se kataklyzmata (obrovské katastrofy)
  d) fyzikální (teplo, světlo, radiace) a chemické (pH, živiny, aj.)
  b
 22. jednou z myšlenek Darwinovy evoluční teorie je

  a) dlouhý vývoj eobiontů z koacervátů
  b) opakování vývoje druhu ve vývoji jedince
  c) dlouhý vývoj všech druhů rostlin a živočichů ze společných předků
  d) dlouhý vývoj druhů umělým výběrem jedinců s vhodnými znaky
  c
 23. plíce se poprvé objevují u

  a) lalokoploutvých ryb
  b) obojživelníků
  c) paryb
  d) pláštěnců
  a
 24. evoluční novinkou savců je

  a) přechod k plicnímu dýchání
  b) jejich zárodečný vývoj
  c) vývoj kráčivé končetiny
  d) kostěná vnitřní kostra
  b
 25. do nejstaršího pleiostocénu jsou datovány nálezy skupiny australopitéků pocházející z

  a) Afriky
  b) žádná z uvedených alternativ není správná
  c) Austrálie
  d) Asie
  a
 26. porodní hmotnost novorozenců je příkladem znaku ovlivňovaného

  a) usměrňující selekcí
  b) normalizující selekcí
  c) disruptivní selekcí
  d) balancující selekcí
  b
 27. nové geny vznikají v evoluci života na Zemi především mechanismem

  a) genové duplikace
  b) mutací
  c) selekce
  d) inbreedingu
  a
 28. nové druhy vznikají zejména

  a) kreací
  b) selekcí
  c) reprodukční izolací
  d) příbuzenským křížením
  c
 29. společný předek dnes žijících lidí žil podle genetických indicií

  a) v Číně
  b) v severovýchodní Africe
  c) na více místech Země současně
  d) v Evropě
  b
 30. který z procesů je nezbytný pro průběh evoluce

  a) mutace
  b) přirozený výběr (selekce)
  c) pohlavní rozmnožování
  d) stálé prostředí
  a,b
 31. historicky první biologickou molekulou na Zemi mohla být RNA, protože

  a) je chemicky stabilní
  b) může mít katalytickou (enzymatickou) aktivitu
  c) může uchovávat a reprodukovat dědičnou informaci
  d) její syntéza je úspornější, než syntéza bílkovin
  b,c
 32. mutace v DNA vznikají

  a) chybami v replikaci
  b) působením vnějších faktorů, jako jsou např.chemické látky a záření
  c) v důsledku aktivity transpozonů
  d) chybami při rekombinaci DNA molekul
  a,b,c,d
 33. mutace sekvencí kódujícich bílkoviny, které nevedou k záměně aminokyseliny
  jsou obvykle

  a) selekčně výhodné
  b) z genofondu odstraněny purifikující selekcí
  c) mohou vzácně narušit strukturu nebo hladinu exprese proteinu ( např. pokud jsou blízko rozhraní exon/intron)
  d) selekčně neutrální
  c,d
 34. mitochondriální DNA (mtDNA) se používá při studiu evoluce lidských populací zvláště pro

  a) svojí malou velikost
  b) znalost úplné sekvence nukleotidů
  c) dědičnost mtDNA pouze po mateřské linii
  d) heteroplasmii (tj.přítomnosti mnoha kopií mtDNA a tím potenciálně mnoha různých alel v jedné buňce - na rozdíl od právě 2 kopií jaderných genů
  c
 35. mitochondriální DNA savců

  a) je lineární molekula
  b) je cirkulární molekula
  c) obsahuje geny pro všechny komponenty mitochondrií
  d) obsahuje jen několik genů, většina genů se přesunula v průběhu evoluce do jaderného genomu
  b,d
 36. mitochondrie pravděpodobně vznikly

  a) vchlípením části buněčné membrány, která u předka eukaryot obsahovala enzymy dýchacího řetězce
  b) symbiózou bakterií s předkem eukaryot
  c) jako derivát endoplazmatického retikula
  d) symbiózou předka eukaryot s kvasinkami
  b
 37. chromosom Y člověka

  a) se dědí po mužské linii (holandricky)
  b) žádná odpověď z ostatních není správná
  c) obsahuje větší množství genů než chromosom X
  d) pravděpodobně vznikl v průběhu evoluce z chromosomu X
  a,d
 38. negativní selekce (proti určitému genotypu) může být způsobena

  a) časnou úmrtností jedinců tohoto genotypu (před dosažením pohlavní dospělosti)
  b) zvýšenou úmrtností jedinců s tímto genotypem ve vyšším věku
  c) sníženou plodností jedinců tohoto genotypu
  d) neplodností jedinců tohoto genotypu
  a,c,d
 39. iminoforma cytosinu

  a) se vyskytuje přibližně ve stejné koncentraci jako aminoforma
  b) se v DNA páruje s guaninem
  c) se v DNA páruje s adeninem
  d) se vyskytuje ve výrazně nižší koncentraci než aminoforma
  c,d
 40. frekvence mutací

  a) je udržována na co nejnižší úrovni pomocí reparačních mechanismů
  b) je u většiny organismů nastavena na optimální úrovni
  c) se často zvyšuje, nachází-li se organismus ve stresovém prostředí
  d) je udržována na co nejvyšší úrovni působením speciálních enzymů, např.tzv.terminální transerázy
  b,c
 41. příkladem mikroevoluce je

  a) vznik rezistence viru HIV proti antivirovým látkám
  b) nárůst svalové hmoty u trénovaných sprtovců
  c) žádná odpověď z ostatních není správná
  d) zmnožení červených krvinek při adaptaci na vysokohorské prostředí
  a
 42. nejpravděpodobnějším způsobem vzniku nového genu je

  a) mutace
  b) duplikace existujícího genu
  c) mezidruhové křížení
  d) genový drift
  b
 43. kyslík (O2) v atmosféře

  aú vzniká převážně činností rostlin
  b) je nezbytným předpokladem suchozemského života, protože je zdrojem ozónové vrstvy
  c) je nezbytným předpokladem suchozemského života, protože umožňuje spalování
  d) je převážně sopečného původu
  a,b
 44. selekčně neutrální mutace

  a) svému nositeli neprospívá ani neškodí
  b) vymizení postupně z populace mechanismem negativní selekce
  c) může v populaci převážit, např. mechanismem genetického driftu
  d) pozitivně ovlivňuje biologickou zdatnosti jedince
  a,c
 45. mírně škodlivá mutace

  a) v malých populacích se chová jako selekčně neutrální
  b) může v populaci převážit, např.působením genetického driftu
  c) ve velkých populacích se chová jako selekčně neutrální
  d) vždy vymizí z populace mechanismem negativní selekce
  a,b
 46. přirozený výběr

  a) je založen na nerovnoměrném předávání alel jednotlivých jedinců do genofondu dalších generací
  b) čím vyšší podíl alel předá jedinec do další generace ve srovnání s ostatními jedinci v populaci, tím vyšší je jeho biologická zdatnost
  c) funguje dobře i pro geny s jedinou alelou
  d) vyžaduje, aby vlastnosti získané během života byly dědičné
  a,b
 47. přirozený výběr

  a) zajišťuje vždy přežití nejsilnějšího jedince v populaci
  b) zajišťuje šíření alel s vlastnostmi výhodnými pro jedince
  c) nefunguje u nepohlavně se množících organismů
  d) nefunguje u pohlavně se množících organismů
  b
 48. sobecký gen

  a) je gen, který určuje sobecké chování jednotlivce
  b) je alela, která potlačuje fenotypovou expresi všech ostatních alel daného genu (lokusu), které se v dané populaci aktuálně vyskytují, pokud se jakákoli z těchto alel ocitne v jednom genotypu se sobeckých genem
  c) je alela, která zvyšuje biologickou zdatnost jedince, který ji nese, tím, že škodí ostatním jedincům v populaci
  d) je alela, která zvyšuje pravděpodobnost svého předání do genofondu další generace, aniž by zvyšovala biologickou zdatnost jedince, který ji nese
  d
 49. při koevoluci parazita a hostitele

  a) je parazit v nevýhodě oproti složitému hostiteli, disponujícímu sofistikovaným imunitním systémem
  b) je parazit ve výhodě díky kratší generační době
  c) je parazit ve výhodě díky většímu množství potomků
  d) má hostitel dostatek času, aby se vyvinuly mechanismy účinně likvidující parazita
  b,c
 50. jediným zdrojem evolučních novinek na molekulární úrovni jsou

  a) nezávislá segregace vloh v další generaci
  b) rekombinace chromosomů (crossing-over)
  c) mutace
  d) nezávislá segregace chromosomů v meióze a vznik nových kombinací splýváním gamet
  c
 51. evoluční historii člověka lze rekonstruovat

  a) z kosterních pozůstatků
  b) porovnáním lidského genomu s genomem jeho předků
  c) porovnáním lidského genomu s příbuznými druhy primátů
  d) porovnáním kultur různých etnik
  a,c
 52. paleontologický (kosterní) záznam často neobsahuje tzv.vývojové mezičlánky např.kvůli: (označte jako správné odpovědi všechny možné hypotézy)

  a) mimořádně malému procentu zachovalých pozůstatků (méně než 1 kostra na druh)
  b) saltatorní evoluci (krátká období změn a dlouhá období stagnace vývoje)
  c) snadnějšímu vzniku nových druhů v malých, okrajových populacích
  d) pravidelnému masívnímu vymírání nedokonale přizpůsobených "mezičlánků"
  a,b,c
Author:
bismooth
ID:
304069
Card Set:
evoluce.txt
Updated:
2015-06-15 18:10:31
Tags:
evoluce
Folders:

Description:
evoluce
Show Answers: