Chemie 1-142

The flashcards below were created by user bismooth on FreezingBlue Flashcards.

 1. 
  atom uhlíku obsahuje
 2. a) pouze protony a elektrony
  • b) pouze protony a neutrony
  • c) protony, neutrony a elektrony
  • d) nukleony a elektrony

  c,d
 3. elektrony v atomu jsou lokalizovány

  a) v jádře i elektornovém obalu
  b) pouze v jádře
  c) pouze v elektornovém obalu
  d) žádná odpověď není správná
  c
 4. atomy se stejným počtem protonů a rozdílným počtem neutronů se nazývají

  a) izotopy
  b) izotypy
  c) nuklidy
  d) nukleotidy
  a
 5. izotopy jednoho prvku mají

  a) stejné chemické vlastnosti
  b) stejné fyzikální vlastnosti
  c) rozdílné chemické vlastnosti
  d) rozdílné fyzikální vlastnosti
  a,d
 6. hlavní kvantové číslo n

  a) určuje tvar a energii  orbitalu
  b) charakterizuje rotační pohyb elektronů
  c) určuje příslušnosti elektronu k jedné energetické vrstvě
  d) určuje orientaci orbitalu v prostoru
  c
 7. vedlejší kvantové číslo l

  a) je značeno čísly 1,2,3,4... a písmeny K,L,M,N
  b) nabývá hodnot 0 až (n-1)
  c) nabývá hodnot přirozených čísel
  d) určuje tvar a energii orbitalu
  b,c,d
 8. vedlejší kvantové číslo l = 1 charakterizuje stav nebo také elektrony

  a) f
  b) d
  c) p
  d) s
  c
 9. Vyberte atomy se správně zapsanou elektronovou konfigurací v základním stavu

  a) uhlík 6C: 1s1, 2s1, 2p4
  b) kation lithný Li+ : 1s2
  c) síra 16S: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4
  d) hořčík 12Mg: [Ne] 3s2
  b,c,d
 10. Vyberte správné tvrzení

  a) He má ve valenční vrstvě 2 elektrony
  b) p-prvky mají valenční elektrony pouze v orbitalech p
  c) s-prvky mají valenční elektrony pouze v orbitalech s
  d)d-prvky mají valenční elektrony v orbitalech ns a (n-1)d
  a,c,d
 11. prvek je

  a) chemicky čistá látka
  b) tvořen atomy
  c) tvořen atomy se stejným nuklenovým číslem
  d) tvořen atomy se stejným atomovým číslem
  a,b,d
 12. prvek je

  a) volný atom (například He)
  b) atom vázaný v molekule (například Cl2)
  c) atom přítomný v krystalové struktuře (diamant)
  d) žádná odpověď není správná
  a,b,c
 13. sloučenina obsahuje

  a) různé molekuly tvořené ze dvou nebo více různých atomů
  b) různé molekuly tvořené atomy jednoho prvku
  c) stejné molekuly tvořené ze dvou nebé více různých atomů
  d) stejné molekuly tvořené atomy jednoho prvku
  c
 14. sloučenina je

  a) CO2
  b) Cl2
  c) NaCl
  d) H2
  a,c
 15. pořadí a způsob jakým jsou atomy v molekule vázány je vyjádřen vzorcem

  a) sumárním
  b) empirickým
  c) stechiometrickým
  d) konstitučním
  d
 16. prostorové uspořádání atomů nebo iontů v molekule je vyjádřeno vzorcem

  a) sumárním
  b) geometrickým
  c) stechiometrickým
  d) konstitučním
  b
 17. vaznost atomu

  a) určuje počet kovalentních vazeb vycházejících z atomu prvku ve sloučenině
  b) odpovídá počtu vazebných elektronových párů, které atom sdílí s jinými atomy
  c) lze odvodit z elektronové konfigurace atomu v základním stavu
  d) se vždy řídí podle oktetového pravidla
  a,b
 18. která z uvedených aloučenin nemůže existovat?

  a) PCl3
  b) PCl5
  c) NCl3
  d) NCl5
  d
 19. jednotkou látkové koncentrace je

  a) mol.dm3
  b) g.mol-1
  c) mol.dm-3
  d) g.mol
  c
 20. jednotkou hmotnostní koncentrace je

  a) mol.dm-3
  b) mol
  c) g.dm-3
  d) kg.m-3
  c,d
 21. jednotkou látkového mnžství je

  a) kg.m-3
  b) mol
  c) mol.dm-3
  d) kg.dm-3
  b
 22. Avogardova konstanta udává

  a) hmotnost 1 molu jakékoliv látky v gramech
  b) počet částic v 1 molu jakékoliv látky
  c) počet částic ve 12 g uhlíku 12C
  d) náboj jednoho mol elektronů
  b,c
 23. rozpuštěním 1 molu chloridu sodného v destilované vodě do výsledného objemu 1 litr získáme roztok který obsahuje

  a) 0,5 molu sodných iontů a %,5 molu chloridových iontů
  b) 1 mol sodných iontů a 1 mol chloridových iontů
  c) 1 mol molekul NaCl
  d) 1 mol sodných iontů a 2 moly chloridových iontů
  b
 24. které z uvedených látek mohou existovat za běžných podmínek jako samostatné molekuly?

  a) H2
  b) Na2SO4
  c) CO2
  d) KCl
  a,c
 25. stechiometrický (empirický) vzorec glukózy je

  a) CH2O
  b) C6H12O6
  c) CH3CH2CH2OH
  d) CH2OH(CHOH)4CHO
  a
 26. granule zinku se rozpouští v kyselině chlorovodíkové za současného vývinu plynu. Tento plyn je

  a) dusík
  b) kyslík
  c) vodík
  d) oxid uhličitý
  c
 27. kapka octa nanesená na povrch mramoru šumí neboť se vyvíjí plyn. Tento plyn je

  a) dusík
  b) kyslík
  c) vodík
  d) oxid uhličitý
  d
 28. oxid uhličitý

  a) je polární v důsledku velkého rozdílu elektronegativit mezi uhlíkem a kyslíkem
  b) je nepolární neboť elektronegativita uhlíku a kyslíku je prakticky stejná
  c) je nepolární neboť polarity vazeb mezi uhlíkem a kyslíkem se vektorově ruší
  d) je molekulou zároveň polární i nepolární a funguje jako detergent
  c
 29. diamant je chemicky

  a) iontový krystal oxidu křemičitého
  b) molekulový krystal uhlíku s příměsí berylia
  c) kovový krystal karbidu křemičitého
  d) atomový krystal čistého uhlíku
  d
 30. tato struktura    O-
                             II
                     O- −S = O
                             II
                             O

  a) je chemicky nestabilní
  b) znázorňuje síran
  c) představuje koordinační komplex kyslíku se sírou
  d) je příkladem molekulového iontu
  b,d
 31. tato struktura               NH3
                                          I
                        NH3    −    Cu2+  −       NH3
                                            I
                                         NH3

  a) je komplexním kationtem
  b) se skládá z jednoho iontu Cu2+ a čtyř iontů NH4+
  c) obsahuje koordinačně kovalentní vazby mezi atomem mědi a atomy dusíku
  d) bude pravděpodobně barevná
  a,c,d
 32. pro iontové krystaly platí že

  a) elektrostatické síly mezi ionty jsou velké a teploty tání iontových sloučenin jsou vysoké
  b) i v pevném skupenství dobře vedou elektrický proud
  c) v nich mezi jednotlivými molekulami vznikají kovalentní vazby
  d) se skládají z iontů pravidelně uspořádaných v prostoru
  a,d
 33. vazba koordinačně kovalentní

  a) je zvláštním typem vazby iontové
  b) je vždy slabší než vazba kovalentní
  c) se též nazývá vazba donor-akceptorová
  d) se v přírodních látkách nevyskytuje
  c
 34. koordinačně kovalentní vazbu obsahuje např.

  a) H2SO4
  b) NH4+
  c) H3O+
  d) H2S
  b,c
 35. co s uvedených tvrzení platí pro koordinační (komplexní) sloučeniny přechodných prvků

  a) centrální atom kovu poskytuje elektronové páry, zatímco ligandy přispívají volnými orbitaly
  b) počet ligandů (koordinační číslo) je nejčastěji 7
  c) komplexní částice může  být kationtem, aniontem, nebo bez náboje
  d) jsou často výazně barevné
  c,d
 36. oxidační číslo

  a) nabývá pouze kladných celých čísel od nuly do +VIII
  b) se vždy shoduje s vazností atomu
  c) s oxidací roste
  d) jednojaderných iontů se shoduje s nábojem iontu
  c,d
 37. oxidační číslo -I má například

  a) atom chloru v kyselině chlorné, HClO
  b) vodík v kovových hydridech
  c) kyslík v peroxidech
  d) fluor prakticky ve všech svých sloučeninách
  b,c,d
 38. v rovnici AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3 náleží atomům stříbra oxidační číslo

  a) stále +I
  b) v AgNO3 +II, v AgCl +I
  c) z rovnice nelze oxidační číslo zjistit
  d) v AgNO3 + II, a AgCl 0
  a
 39. Oxidační číslo atomů uhlíku v kyselině šťavelové HOOC-COOH je

  a) +I
  b) +II
  c) +III
  d) +IV
  c
 40. v reakci O2 + 2H2 →2H2O

  a) se kyslík oxiduje na vodu
  b) je kyslík oxidační činidlo
  c) se vodík redukuje na vodu
  d) je voda produkt redukce kyslíku
  b,d
 41. disperzní soustava, která se skládá z kapiček kapaliny rozplýtelné v jiné, s ní nemísitelné kapalině, se nazývá

  a) mlha
  b) suspenze
  c) emulze
  d) inkluze
  c
 42. v reakci Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

  a) se ozidační čísla atomů nemění - jde pouze o rozpuštění zinku v kyselině
  b) zinek ztrácí elektrony a oziduje se na Zn2+
  c) molekula HCl se oziduje na anion chloridový
  d) vystupuje zinek jako redukční činidlo
  b,d
 43. pro pravé roztoky (analytické disperze) platí

  a) poměr rozpuštěné látky a rozpouštědla je možné v určitých mezích plynule měnit
  b) rozpuštěné částice jsou menší než 10-9m
  c) pravé roztoky mohou existovat pouze v tekutém stavu
  d) rozpuštěné částice s časem sedimentují a lze je proto oddělit centrifugací
  a,b
 44. vyberte co z následujících tvrzení o rozpouštění látek ve vodě platí

  a) voda rozpuští především nepolární látky
  b) rozpustnost plynů s teplotou klesá
  c) rozpouštěné ionty jsou obklopovány molekulami vody
  d) je-li roztok nasycený, dalšího rozpouštění dané látky dosáhneme jen intenzivním mícháním
  b,c
 45. které/á z následujících obecných tvrzení o rozpustnosti solí ve vodě platí?

  a) všechny dusičnany jsou dobře rozpustné
  b) všechny chloridy jsou rozpustné s výjimkou chloridu vápenatého a hořečnatého
  c) všechny sodné a draselné soli jsou rozpustné
  d) všechny barnaté soli jsou rozpustné s výjimkou síranu barnatého
  a,c,d
 46. jestliže roztok obsahuje 0,9% (w/v) NaCl, jeho hmotnostní koncentrace v g/l je

  a) 0,9 g/l
  b) 9 g/l
  c) 15 g/l
  d) údaj v procentech nelze snadno přepočítat na g/l
  b
 47. iontový součin vody Kv = [ H3O+]. [OH]

  a) se mění po přidání kyseliny do roztoku
  b) se mění s teplotou
  c) je přibližně 14mol2/l2
  d) se mění při zředění roztoku
  b
 48. objem jednoho molu plynu

  a) závisí na teplotě
  b) je pro plyny s dvouatomární molekulou dvakrát větší než pro vzácné plyny
  c) při teplotě 0 C je nulový
  d) závisí na tlaku
  a,d
 49. silná kyselina

  a) prakticky zcela disociuje
  b) vždy ve své molekule obsahuje atom kyslíku
  c) je např. kyselina chlorná
  d) je např.kyselina dusičná
  a,d
 50. kyslíkaté kyseliny

  a) mohou být slabé i silné
  b) mohou být jednosytné i vícesytné
  c) vytvářejí např. kovy alkalických zemin
  d) mohou vznikat reakcí odpovídajících oxidů s vodou
  a,b,d
 51. hydrogenuhličitan sodný

  a) dává rozpuštěním ve vodě zásaditý roztok
  b) má vlastnosti kyseliny i zásady
  c) reaguje se silnými zásadami za uvolnění plynu
  d) je zásaditější než uhličitan sodný
  a,b,c
 52. chlorid amonný

  a) má ve své molekule čtyři atomy vodíku
  b) rozpuštěním ve vodě dává zásaditý roztok
  c) uvolňuje po přidání hydroxidu sodného amoniak
  d) je silné oxidační činidlo
  a,c
 53. při rozpuštění látek ve vodě

  a) dochází k elektrolytické disociaci iontových sloučenin
  b) snáze se rozpouští nepolární molekuly
  c) kolem iontů se vytvářejí hydratační obaly
  d) molekuly vody nepůsobí na rozpuštěné částice žádnými silami
  a,c
 54. periodický zákon říká, že

  a) vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich protonového čísla
  b) prvky všech period mají stejné vlastnosti
  c) prvky stejné periody mají stejný počet valenčních elektronů
  d) vlastnosti prvků stejné periody jsou totožné
  a
 55. protonové číslo určuje

  a) počet protonů
  b) udává pořadové číslo prvku v periodické tabulce
  c) i počet elektronů, a tím pádem i strukturu elektronového obalu atomu
  d) počet pozitronů
  a,b,c
 56. označte správné tvrzení o chalkogenech

  a) jsou to prvky, které patří do skupiny VI.B
  b) atomy chalkogenů mají ve valeční vrstvě čtyři p-elektrony
  d) mezi chalkogeny patří prvky, které mají ve valenční sféře 6 elektronů
  d) aby dosáhly stabilní konfigurace vzácného plynu, tak potřebují přimout dva elektrony
  b,c,d
 57. mezi kovy alkalických zemin patří

  a) sodík
  b) Mg
  c) draslík a vápník
  d) hořčík a vápník
  b,d
 58. prvky vedlejších skupin I-VIII.B

  a) jsou inertní
  b) jsou kovy
  c) jsou všechny radioaktivní
  d) se také označují jako prvky přechodné
  b,d
 59. chemické vlastnosti prvků jsou určené

  a) pouze hmotnostním číslem
  b) uspořádáním vnější elektronové slupky
  c) pouze počtem a uspořádáním neutronů v jádře
  d) počtem valenčních elektronů
  b,d
 60. elektronegativita

  a) je míra schopnosti atomu přitahovat elektrony
  b) je schopnost jádra atomu odpuzovat elektrony
  c) je vlastnost, kterou pozorujeme pouze u prvků hlavních skupin
  d) v periodické tabulce sledujeme trend nárůstu zleva doprava a poklesu shora dolů
  a,d
 61. pro velikost poloměru atomů prvků hlavních podskupin platí trend

  a) roste zleva doprava
  b) klesá zleva doprava
  c) klesá shora dolů
  d) roste shora dolů
  b,d
 62. kolik valenčních elektronů mají atomy všech prvků skupiny kovů alkalických zemin?

  a) 0
  b) 1
  c) 2
  d) 4
  c
 63. pro nepřechodné prvky periodické soustavy platí

  a) počet valenčních elektronů odpovídá číslu periody
  b) v periodě roste kladný náboj jádra zleva doprava
  c) počet valenčních elektronů atomu odpovídá číslu odpovídající skupiny
  d) ve druhé periodě směrem od I.A k VII.A skupině rostou zásadotvorné vlastnosti prvků
  b,c
 64. o reaktivitě prvků platí

  a) prvek je tím reaktivnější, čím více se jeho elektronová konfigurace blíží konfiguraci vzácného plynu
  b) mezi nejreaktivnější prvky patří neon a argon
  c) nejstabilnější jsou prvky s plně obsazenými elektronovými vrstvami
  d) prvky skupiny alkalických kovů jsou velice reaktivní
  a,c,d
 65. pro prvky třetí periody platí

  a) elektropozitivní prvky snadno ztrácejí valenční elektrony a tvoří kladně nabité ionty
  b) s rostoucím číslem skupiny klesá zásadotvornost a roste kyselinotvornost
  c) s rostoucím číslem skupiny roste zásadotvornost a klesá kyselinotvornost
  d) elektronegativní prvky přijímají elektrony a tvoří záporně nabité ionty
  a,b,d
 66. o prvcích VIII.B skupiny periodické soustavy prvků platí

  a) pro jejich atomy je charakteristické oxidační číslo VIII
  b) jsou uspořádány do tří triád (tj.tvoří 3 sloupce)
  c) prvky Os, Ir a Pt patří mezi ušlechtilé kovy a nacházejí se ve čtvrté periodě
  d) železo, kobalt a nikl tvoří "triádu železa" a nacházejí se ve čtvrté peirodě
  b,d
 67. pro stříbro platí

  a) patří do III.B skupiny
  b) halogenidy stříbrné, hlavně AgBr, jsou citlivé na světlo, toho se využívá v černobílé fotografii
  c) atomy stříbra mají ve sloučeninách vždy oxidační číslo III
  d) stříbro nevede lelektrický proud
  b
 68. mezi d-prvky nepatří

  a) Ti
  b) Se
  c) S
  d) Fe
  b,c
 69. mezi f-prvky řadíme

  a) triádu železa
  b) lanthanoidy
  c) chalkogeny
  d) aktinoidy
  b,d
 70. který z následujících prvků má nejvyšší elektronegativitu?

  a) Cl
  b) F
  c) Cs
  d) Ne
  b
 71. zaškrtněte pravdivá tvrzení o atomu sodíku

  a) je elektronegativnější než kyslík a vodík
  b) je elektropozitivní, proto silně váže valenční elektrony
  c) má v nejvyšší elektronové vrstvě jediný valenční elektron
  d) je elektropozitivní, proto snadno odštěpuje svůj jediný valenční elektron
  c,d
 72. zaškrtněte pravdivá tvrzení o draslíku

  a) atom draslíku je elektronegativnější než chlor
  b) je to inertní prvek
  c) patří do skupiny alkalických kovů
  d) atom draslíku je elektropozitivní, proto se snadno zbavuje elektronu a snadno tvoří kationty K2+
  c
 73. o halogenech platí

  a) nacházejí se ve skupině VII.A a nejvyšší možné kladné oxidační číslo je VII
  b) patří mezi typické nekovy (kromě astatu)
  c) patří mezi nepřechodné p-prvky
  d) jsou silně elektronegativní
  a,b,c,d
 74. prvky I.A skupiny

  a) zahrnují Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra
  b) tvoří soli (kromě vodíku) rozpustné ve vodě
  c) při kontaktu s vodou hoří (kromě Li)
  d) patří mezi s1 prvky
  b,c,d
 75. elektronová konfigurace 1s2 2s2 2p6 odpovídá prvku/prvkům

  a) 10Ne
  b) 12Mg2+
  c) 8O2-
  d) 7N
  a,b,c
 76. prvky Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra

  a) patří do skupiny alkalických kovů
  b) jejich atomy mají o dva valenční elektrony více než předcházející atom ze skupiny vzácných plynů
  c) patří mezi s2-prvky
  d) jsou méně reaktivní než s1-prvky
  b,c,d
 77. mezi d-prvky řadíme

  a) například chalkogeny
  b) například Ti, V, Cr, Mn a Cu
  c) všechnyu prvky, jejichž oxidací vznikají barevné sloučeniny
  d) prvky, jejichž atomy mohou poskytnout pro vznik vazby elektorny ze slupek ns a (n-1)d
  b,d
 78. o periodické soustavě prvků platí

  a) prvky jsou v periodické tabulce seřazeny tak, že prvky ve skupině mají podobné vlastnosti
  b) je rozdělena na 18 skupin a 7 period
  c) kovový charakter prvků roste zleva doprava
  d) podobné vlastnosti prvků vycházejí z podobné konfigurace valenčních elektronů
  a,b,d
 79. jakou hmotnost má 1 mol Na oproti 1 mol K?

  a) vyšší
  b) nižší
  c) stejnou
  d) závisí na tlaku a teplotě
  b
 80. elektronegativita (označte pravdivé/á tvrzení)

  a) roste v peirodě zprava doleva
  b) klesá v periodě zprava doleva
  c) nabývá nejnižší hodnoty ve skupině alkalických kovů
  d) je nejvyšší u kyslíku
  b,c
 81. halogeny

  a) všechny, až na jod, jsou za normálních podmínek plyny
  b) s rostoucím atomovým číslem roste jejich elektronegativita a teplota tání
  c) všechny ochotně příjímají elektron a tvotří halogenidové anionty
  d) všechny jsou ve vodě výborně rozpustné
  c
 82. kyslík

  a) nabývá vždy oxidačního stavu 0 nebo -II
  b) tvoří dvou a tříátomové molekuly
  c) reaguje exotermicky
  d) v atomové formě je jedovatý
  b,c,d
 83. alkalické kovy

  a) jejich elektronegativita roste s atomovou hmotností
  b) jejich teplota tání ve skupině klesá
  c) charakteristicky barví plamen
  d) tvoří rozpustné soli
  b,c,d
 84. kovy alkalických zemin

  a) v rámci skupiny jejich reaktivnost s atomovým číslem stoupá
  b) v přírodě se vyskytují i ryzí
  c) s vodíkem tvoří hydridy
  d) tvoří barevné sloučeniny
  a,c
 85. degenerované orbitaly

  a) liší se magnetickým kvantovým číslem
  b) mají totéž magnetické kvantové číslo
  c) vždy se liší spinovým kvantovým číslem
  d) mají totéž hlavní a vedlejší kvantové číslo
  a,d
 86. vyberte pravdivé/á tvrzení o přechodných prvcích

  a) v poslední sféře mají až 6 valenčních elektronů
  b) všechny jsou kovy
  c) většinou tvoří amfoterní oxidy
  d) spontánně reagují s vodíkem
  b,c
 87. halogeny

  a) všechny, vyjma astatu, nabývají oxidačního stavu -I až +VII
  b) všechny soli halogenvodíků jsou dobře rozpustné ve vodě
  c) jsou silně jedovaté, leptají sliznice
  d) všechny velice ochotně reagují s vodou
  c
 88. vodík

  a) jako jediný prvek nikdy nemá v atomovém jádře neutron
  b) je významné redukční činidlo
  c) při vyšších teplotách oxiduje alkalické kovy
  d) je to nejrozšířenější prvek na Zemi
  b,c
 89. Beketovova řada kovů

  a) je seřazená dle hodnot jejich standardního elektrdového potenciálu
  b) obsahuje pouze kovy, které mají za pokojové teploty pevné skupenství
  c) neobsahuje vodík
  d) poskytuje informace především o oxidačně redukčních vlastnostech kovů
  a,d
 90. redoxní potenciál

  a) nabývá pouze kladných hodnot
  b) nabývá pouze záporných hodnot
  c) nabývá kladných i záporných hodnot
  d) za žádných okolností není roven nule
  c
 91. jednotkou elektrodového poteniciálu je

  a) volt
  b) joule
  c) kalorie
  d) watt
  a
 92. termodynamická teplota

   a) nabývá kladných hodnot
  b) nabývá kladných i záporných hodnot
  c) nabývá pouze kladných hodnot a nuly
  d) je exponeneciální funkcí tzv.absolutní teploty
  a,c
 93. v soustavě SI se termodynamická teplota se vyjadřuje v

  a) Kelvinech
  b) stupních Kelvina
  c) stupních Celsia
  d) stupních Fahrenheita
  a
 94. skleněná elektroda

  a) je typ iontově selektivní elektrody
  b) je elektroda určená především pro měření pH
  c) je nejběžnější typ referentní elektrody
  d) slouží výhradně pro měření koncentrace chloridových iontů
  a,b
 95. elektromotorické napětí skleněné elektrody

  a) je ovlivněno aktivitou iontů měřeného roztoku
  b) je ovlivněno koncentrací iontů měřeného roztoku
  c) je ovlivněno teplotou měřeného roztoku
  d) nění závislé na aktivitních koeficientech iontů měřeného roztoku
  a,b,c
 96. tvrzení "energie může existovat nezávisle na hmotě"

  a) je zcela správné
  b) je správné, ale jen za určitých okolností
  c) je nesprávné
  d) nelze posoudit
  c
 97. mezi energií vlnění a jeho frekvencí existuje

  a) nepřímá úměra
  b) přímá úměra
  c) složitější závislost
  d) žádný explicitní vztah mezi nimi není
  b
 98. energie ultrafialového záření je oproti energii infračerveného záření

  a) větší
  b) menší
  c) záleží na dalších proměnných systému
  d) stejná
  a
 99. pro posouzení samovolnosti reakce je zcela postačující inforamce o

  a) exotermnosti reakce
  b) endotermnosti reakce
  c) změně entalpie v průběhu reakce za konstantní teploty a tlaku
  d) změně Gibbsovy energie v průběhu reakce za konstantní teploty a tlaku
  d
 100. množství vznikajících finálních produktů v ideální chemické reakci lze zvýšit

  a) přidáváním výchozích látek
  b) odebíráním produktů z reakce
  c) v plynném skupenství zvýšením tlaku, pokud je počet molů vzniakjící látky menší než počet molů výchozích látek
  d) v kapalném a pevném skupenství snížením tlaku, pokud je počet molů vznikající látky větší než počet molů výchozích látek
  a,b,c
 101. solení chodníků v zimě se provádí především proto, aby

  a) hygroskopická sůl na sebe navázala vodu
  b) sůl pokryla plochu souvislou vrztvou a neumožnila přilnutí vrstvy ledu k asfaltovému povrchu
  c) rozpuštěná sůl snížila bod tuhnutí vody
  d) se v zemích vzdálených od moře při následném tání ze seoli odpařil jód, který je potřebný pro zdraví populace
  c
 102. pokud poměr výchozích látek a produktů dosáhl termodynamické rovnováhy, probíhá reakce

  a) zleva doprava
  b) zprava doleva
  c) neprobíhá žádná reakce
  d) probíhá oběma směry stejnou rychlostí
  a,b,d
 103. poranění vzniklá působením vodní páry o teplotě 100°C za normálního tlaku v porovnání s poraněními vzniklými působením stejného množství kapalné vody o stejné teplotě jsou

  a) stejná
  b) mnohem menší
  c) mnohem větší
  d) nelze posoudit, protože kapalná voda za této teploty již neexistuje
  c
 104. pro vyjádření množství plynu se uvádí tzv. "normální podmínky". Rozumí se tím

  a) objem plynu za laboratorní teploty a tlaku v laboratoři
  b) objem plynu za teploty 0°C a tlaku 101 325 Pa
  c) objem plynu za teploty 293,15 K a tlaku 1 MPa
  d) objem plynu za teploty 273,15 K a tlaku 1013,25 hPa
  b,d
 105. elektroda, na níž probíhá redukce je

  a) vždy katoda
  b) vždy anoda
  c) v případě galvanického článku anoda,v  případě elektrolytického katoda
  d) nelze rozhodnout pro nedostatek dalších údajů
  a
 106. mezi ušlechtilé (volné) formy energie patří

  a) elektrický proud
  b) chemická energie
  c) teplo
  d) ani jedna z uvedených možností
  a,b
 107. kostka ledu (vytvořená z vody), uístěná za normálního tlaku a při teplotě -5°C na vzduchu svůj objem v čase

  a) nemění
  b) zvěšuje
  c) zmenšuje v důsledku částečné přeměny na kapalnou vodu
  d) zmenšuje v důsledku sublimace
  d
 108. kapalná voda za normálního tlaku (při zandebání ztrát v důsledku odpařování)

  a) zachovává konstantní objem v celém teplotním rozsahu (0-100 °C)
  b) má nejvýšší hustotu při teplotě 99,9 °C
  c) má nejvyšší hustotu při teplotě 3,99 °C
  d) má nejvyšší hustotu při teplotě 2,99 °C
  c
 109. v temodynamické soustavě v rovnováze platí, že

  a) počet skupenství je vždy totožný s počtem fází
  b) počet skupenství je vždy vyšší než počet fází
  c) počet skupenství je vždy nižší než počet fází
  d) počet skupenství je vždy nižší nebo stejný než počet fází
  d
 110. seřaďte prvky podle jejich vzrůstající hustoty (za normálních podmínek)

  a) Fe, Ag, Pb, Hg, Au
  b) Ag, Au, Fe, Hg, Pb
  c) Ag, Fe, Au, Hg, Pb
  d) Fe, Ag, Pb, Au, Hg
  a
 111. metoda, jež užívá k přechodu látek mezi dvěma fázemi vzájemně různé rozpustnosti v nich, se nazývá

  a) extrakce
  b) vyluhování
  c) difuze
  d) destilace
  a,b
 112. separační metoada, jež rozděluje kapalné látky na základě rozdílů v bodu varu, se nazývá

  a) destilace
  b) difuze
  c) osmóza
  d) extrakce
  a
 113. molekula, jež obsahuje hydrofilní a hydrofibní část

  a) neexistuje
  b) existuje, avšak je za normálních podmínek velmi nestabilní a ihned se rozpadá
  c) existuje pouze v plynném skupenství
  d) existuje, jedná se o běžnou molekulu
  d
 114. vyberte pravdivé tvrzení pro rozpustnost fosfolipidů ve vodě za laboratorní teploty

  a) jsou dokonale rozpustné, tvoří pravé roztoky
  b) jsou téměř nerozpustné, protože jejich molekula je kompletně hydrofibní
  c) rozpouští se omezeně za tvor by micelárních roztoků
  d) jsou dokonale rozpustné, protože jejich molekula je kompletně hydrofilní
  c
 115. pokud při výpočtu pH zanedbáváme aktivitní koeficient, považujeme jej za

  a) rovný 1
  b) blížící se plus nekonečnu
  c) blížící se mínus nekonečnu
  d) rovný 0
  a
 116. aktivitní koeficient při výpočtu pH lze s přijatelnou mírou nepřesnosti zanedbat (považovat za přibližně rovný 1) v případě roztoků

  a) velmi zředěných
  b) velmi koncentrovaných
  c) nasycených
  d) přesycených
  a
 117. voda byla kontaminována chloridem olovnatým. Snížil koncentraci olovnatých iontů ve vzniklém roztoku lze

  a) přidáním chloridových iontů
  b) přidáním kuchyňské soli
  c) přidáním síranových iontů
  d) vložením olověné desky, na níž se olovnaté ionty vysráží
  a,b,c
 118. iontová síla roztoku

  a) je funkcí koncentrace rozpuštěných látek
  b) je funkcí náboje rozpuštěných látek
  c) se užívá při výpočtu aktivitního koeficientu
  d) je zanedbatelná v případě všešch koncentrovaných roztoků
  a,b,c
 119. reakční kinetika studuje

  a) rychlost chemických reakcí
  b) možnost průběhu chemických reakcí z energetického hlediska
  c) faktory, které ovlivňují rychlost chemické reakce
  d) energetický stav výchozích látek a produktů
  a,c
 120. pro reakce vratné platí

  a) výchozí látky reagují za vzniku různých produktů
  b) produkt reakce je výchozí látkou pro reakci následující
  c) z reaktantů vznikají produkty a současně z produktů zpět reaktanty
  d) ani jedna možnost není správná
  c
 121. rychlost chemické reakce

  a) u plynů závisí na tlaku
  b) závisí na teplotě
  c) závisí na koncentraci výchozích látek
  d) nezávisí na velikosti aktivační energie
  a,b,c
 122. Arrheniova rovnice

  a) popisuje rychlost chemické reakce
  b) popisuje závislost rychlostní konstanty na teplotě
  c) vypadá takto: v = k.[A].[B]
  d) vypadá takto: k = A.e-EA/RT
  b,d
 123. aktivovaný komplet

  a) je stabilní meziprodukt chemické reakce
  b) je nestabilní celek
  c) vzniká při aktivaci komplexních sloučenin
  d) obsahuje vazby silnější než ve výchozích látkách
  b
 124. katalyzátor

  a) po skončení reakce se změní jeho struktura
  b) může zvýšit rychlost chemické reakce
  c) zpravidla zvyšuje aktivační energii katalyzované reakce
  d) vede reakci jiným reakčním mechanismem
  b,d
 125. chemická termodynamika studuje

  a) rychlost chemických reakcí
  b) energetickou stránku soustav a jejich změn
  c) uskutečnitelnost chemických reakcí
  d) rovnováhy v reakčních soustavách
  b,c,d
 126. první termodynamický zákon

  a) je zákon zachování tepla
  b) je zákon zachování energie
  c) je popsán rovnicí :ΔU = Q - W
  d) je popsán rovnicí : ΔU = Q + W
  b,d
 127. mezi stavové funce patří

  a) vnitřní energie U
  b) teplota T
  c) objem V
  d) práce W
  a,b,c
 128. entalpie

  a) není stavová funkce
  b) zavádí se pro děje izotermické
  c) zavádí se pro děje izobarické
  d) je difinována vztahem : H = U + p × V
  c,d
 129. ktoré z uvedených tvrzení je správné

  a) pro exotermické reakce platí ΔH > 0
  b) pro exergonické reakce platí ΔH > 0
  c) pro endergonické reakce platí ΔG < 0
  d) žádná z uvedených možností není správná
  d
 130. pro termochemické zákony platí

  a) první zákon tvrdí: reakční teplo určité reakce a reakční teplo téže reakce probíhající za stejných pomínek opačným směrem je až na znaménko stejné
  b) první zákon tvrdí: reakční teplo určité reakce a reakční teplo téže reakce probíhající za stejných podmínek opačným směrem je úplně stejné
  c) druhý zákon tvrdí: reakční teplo určité reakce je stejné jako součet reakčních tepel postupně prováděných rakcí, vycházejících z jakýchkoliv výchozích látek, ale končících stejnými produkty
  d) druhý zákon tvrdí: reakční teplo rčité reakce je stejné jakou součet reakčních tepel postupně prováděných reakcí, vycházejících ze stejných výchozích látek a končících stejnými produkty
  a,d
 131. druhý termodynamický zákon

  a) zavádí do termodynamiky vnitřní energii U
  b) zavádí do termodynamiky entropii S
  c) zkoumá, kolik tepla přijatého od okolí může soustava přeměnit na práci
  d) určuje přirozený směr, kterým přírodní procesy probíhají
  b,c,d
 132. Guldberg-Waagův zákon

  a) vystihuje vztah pro rovnovážnou konstantu chemické reakce Kc
  b) je formulován: Součin rovnovážných koncentrací produktů dělený součinem rovnovážných koncentrací výchozích látek je konstantní a rovná se rovnovážné konstantě dané reakce
  c) říká, že rovnováha chemické reakce je závislá na velikosti aktivační energie
  d)říká, že rovnováha chemické reakce se rovná součtu koncentrací výchozích látek a produktů
  a,b
 133. posun chemické rovnováhy

  a) charakterizuje Le Chatelierův princip akce a reakce
  b) je způsoben změnou vnějších podmínek reakce
  c) je vyvolaný přítomností katalyzátorů
  d) nelze ovlivnit přítomností katalyzátorů
  a,b,d
 134. rovnováha chemické reakce

  a) znamená konstantní složení reakční směsi při daných podmínkách
  b) má dynamický charakter
  c) je kvantitativně vyjádřená rovnovážnou konstantou
  d) závisí na velikosti aktivační energie
  a,b,c
 135. rovnovážný stav reakce

  a) je stav, při kterém reakce probíhá stejnou rychlostí v obou směrech
  b) je stav, kdy se reaktanty úplně přeměnily na produkty
  c) lze ovlivnit změnou teploty reakční směsi
  d) lze ovlivnit změnou koncentrace produktů
  a,c,d
 136. aktivační energie reakce

  a) má vztah k rychlosti chemické reakce
  b) je ovlivněná přítomností katalyzátoru
  c) závisí na reakčním teple
  d) závisí na rovnovážné konstantě
  a,b
 137. aktivační energie reakce

  a) má vztah k rychlosti chemické reakce
  b) je ovlivněná přítomností katalyzátoru
  c) závisí na reakčním teple
  d) závisí na rovnovážné konstantě
  a,b
 138. chemická rovnováha reakce 2 HBr↔H2 + Br2 s hodnotou reakčního tepla Qm = +70 kJ.mol-1 se posune na stranu reaktantu

  a) zvýšením teploty
  b) snížením teploty
  c) odstraněním H2 z reakční směsi
  d) přidáním HBr do reakční směsi
  b
 139. o osmóze platí

  a) je důležitá při podání injekcí do žíly
  b) při osmóze se zmenšuje koncentrace látek v koncentrovanějším roztoku
  c) pomocí osmózy je možné z vodného roztoku oddělit hemoglobin od NaCl
  d) pokud dáme červené krvinky do roztoku NaCl o koncentraci c = 0,3 mol/l, zůstanou nezměněné
  a,b
 140. difúze

  a) je formálně opakem osmózy
  b) je samovlný přechod částic látky z míst s větší koncentrací do míst s menší koncentrací
  c) je přechod rozpouštědla přes polopropustnou membránu
  d) je formálně opakem dialýzy
  b
 141. rozpouštění

  a) závisí na chemické struktuře rozpouštěné látky, na typu rozpuštědla a na teplotě
  b) kapalných látek ve vodě se vyjadřuje konstantami rozpustnosti
  c) nezávisí na teplotě
  d) u plynů závisí i na tlaku plynu nad roztokem
  a,d
 142. mírou rozpustnosti látky je

  a) koncenttrace jejího nasyceného roztoku při daných podmínkách
  b) hodnota jejího solvatačního tepla
  c) množství tepla, které se uvolní při rozpouštění
  d) množství látky, které zůstane nerozpuštěné v nasyceném roztoku
  a
 143. směšovací rovnici

  a) můžeme vyjádřit vztahem: c(A) = m(A) / V × M(A)
  b) můžeme pouští pro výpočet pH půfrů po jejich přípravě ze dvou základních roztoků
  c) používáme na výpočet hodnot ionizačních konstant aminokyselin
  d) používáme na výpočet složení výsledného roztoku po smísení dvou roztoků s různou koncentrací
  d
Author:
bismooth
ID:
304107
Card Set:
Chemie 1-142
Updated:
2015-06-16 17:14:46
Tags:
Chemie 142
Folders:

Description:
Chemie 1-142
Show Answers: