143-218 - přiklady.txt

The flashcards below were created by user bismooth on FreezingBlue Flashcards.

 1. 
 2. hmotnostní koncentrace roztoku chlornanu sodného je 10 g/l. Jaká je látková koncentrace tohoto roztoku? Ar (Na) = 23, Ar (Cl) = 35,5

  a) 0,134 mol/l
  b) 745 mmol/l
  c) 134 mmol/l
  d) 0,171 mol/l
  a,c
 3. kolik je třeba navážit krystalického bezvodého dihydrogenfosforečnanu draselného na přípravu 250 ml roztoku o koncentraci 0,1 mol/l? Ar (K) = 39, Ar(P) = 31

  a) 13,6 g
  b) 54,4 g
  c) 3,4 g
  d) 4,35 g
  c
 4. v 1 litru roztoku je rozpuštěno 50 g pentahydrátu síranu měďnatého. Jaká je koncentrace iontů Cu2+ v tomto roztoku? Ar (Cu) = 64, Ar(S) = 32

  a) 0,4 mol/l
  b) 0,3125 mol/l
  c) 0,625 mol/l
  d) 0,2 mol/l
  d
 5. kolik ml koncentrované kyseliny chlorovodíkové (12 mol/l) je potřeba na přípravu 500 ml roztoku 0,1 mol/l?

  a) 8,33 ml
  b) 4,167 ml
  c) 12 ml
  d) 13,367 ml
  b
 6. kolik vody je třeba přidat k 20 ml NaCl 1 mol/l, aby vznikl fyziologický roztok o koncentraci NaCl 9 g/l? Ar(Na) = 23, Ar(Cl) = 35,5

  a) 130 ml
  b) 120 ml
  c) 110 ml
  d) 100 ml
  c
 7. kolik gramů KOH obsahuje 0,1 dm3 rotoku o látkové koncentraci c(KOH) = 0,1 mol.dm-3? Ar(K) = 39, Ar(O) = 16, Ar(H) = 1

  a) 0,56 g
  b) 1,12 g
  c) 5,6 g
  d) 56 g
  a
 8. kolik gramů CaBr2 je třeba pro přípravu 10 dm3 rotoku o látkové koncentraci c(CaBr2) = 0,01 mol.dm-3? Ar(Ca) = 40, Ar(Br) = 80

  a) 2 g
  b) 20 g
  c) 1,2 g
  d) 12 g
  b
 9. jaký objem vody je třeba pro přípravu 250 ml rotoku ethanolu, má-li být ve výsledném roztoku objemová procentní koncentrace ethanolu 35%?

  a) 87,5 ml
  b) 162,5 ml
  c) 62,5 ml
  d) 187,5 ml
  b
 10. 13 % roztok (w/w) NaOH obsahuje

  a) 13 gramů NaOH v 87 gramech vody
  b) 13 gramů NaOH v 87 gramech rotoku
  c) 13 gramů NaOH v 100 gramech vody
  d) 13 gramů NaOH ve 87 ml vody
  a
 11. kolik gramů 4% roztoku bromidu vápenatého (CaBr2) je třeba, abychom jeho smísením s 20 gramy 30% roztoku získali roztok 20%? Ar(Ca) = 40, Ar(Br) = 80

  a) 10 gramů
  b) 12,5 gramů
  c) 16 gramů
  d) 20 gramů
  b
 12. při titraci 10 ml kyseliny sírové bylo spotřebováno 18 ml KOH o koncentraci 0,25 mol/l. Jaká je koncentrace kyseliny sírové?

  a) 0,225 mol/l
  b) 0,450 mol/l
  c) 0,250 mol/l
  d) 0,180 mol/l
  a
 13. při titraci 15 ml kyseliny sírové bylo spotřebováno 25 ml hydroxidu barnatého o koncentraci 0,12 mol/l. Jaká je koncentrace kyseliny sírové?

  a) 0,4 mol/l
  b) 0,1 mol/l
  c) 0,2 mol/l
  d) 0,3 mol/l
  c
 14. kolik g KOH je třeba na neutralizaci 250 ml H2SO4 o konc. 0,5 mol/l? Ar(K) = 39

  a) 7 g
  b) 28 g
  c) 56 g
  d) 14 g
  d
 15. kolik g NaOH je třeba na neutralixaci 400 ml HCl o konc. 0,75 mol/l? Ar(Na) = 23

  a) 24 g
  b) 12 g
  c) 6 g
  d) 18 g
  b
 16. jaká je látková koncentrace kyanidu sodného, když hmotnostní koncentrace je 35 g/l? Ar(Na)= 23

  a) 1,457 mol/l
  b) 1,4 mol/l
  c) 0,714 mol/l
  d) 0,686 mol/l
  c
 17. jaká je hmotnostní koncentrace chloridu sodného, když látková koncentrace je 1,25 mol/l? Ar(Na) = 23, Ar(Cl) = 35,5

  a) 46,800 g/l
  b) 73,125 g/l
  c) 64,375 g/l
  d) 84,220 g/l
  b
 18. kolik litrů CO2 je třeba při fotosyntéze k výrobě 90 g glukosy? (Reakce probíhá za normálních podmínek.)

  a) 142,6 litrů
  b) 134,4 litrů
  c) 56,0 litrů
  d) 67,2 litrů
  d
 19. kolik g fluoridu vápenatého musí reagovat s nadbytkem H2SO4, abychom získali 50 litrů HF? Ar(Ca) = 40, Ar(F) = 19; reakce probíhá za normálních podmínek

  a) 65,84 g
  b) 131,69 g
  c) 87, 05 g
  d) 174,1 g
  c
 20. kolik g HCl musí reagovat se sulfidem železnatým, abychom získali 44,8 l sulfanu?  Ar(Cl) = 35,5, reakce probíhá za normálních podmínek

  a) 146 g
  b) 73 g
  c) 126 g
  d) 63 g
  a
 21. jaký je hmotnostní zlomek síry v kyselině thiosírové? Ar(S) = 32

  a) 0,28
  b) 0,39
  c) 0,49
  d) 0,56
  d
 22. jaký je hmotnostní zlomek vápníku ve šťavelanu vápenatém? Ar(Ca) = 40

  a) 0,42
  b) 0,48
  c) 0,31
  d) 0,27
  c
 23. jaká je koncentrace roztoku NaBr, který získáme smísením 12 ml NaBr o koncentraci 1,5 mol/l a 8 ml NaBr o koncentraci 0,5 mol/l? Ar(Na) = 23, Ar(Br) = 80

  a) 1,1 mol/l
  b) 103,0 g/l
  c) 113,3 g/l
  d) 1,0 mol/l
  a,c
 24. kolik vody je třeba přidat, bychom získali 8% NaF v 80 g 24% roztoku NaF?

  a) 120 g
  b) 80 g
  c) 240 g
  d) 160 g
  d
 25. Kolik NaCl je třeba přidat ke 150 g 16% roztoku NaCl, aby vznikl 40% roztok NaCl?

  a) 80 g
  b) 60 g
  c) 24 g
  d) 48 g
  b
 26. hmotnost manganu v manganistanu draselném je 88 g. Jaká je společná hmotnost draslíku a kyslíku v tomtéž? Ar(Mn) = 55, Ar(K) = 39

  a) 139,2 g
  b) 227,2 g
  c) 164,8 g
  d) 191,2 g
  c
 27. jakou hmotnost má 17,5 molu uhlíku?

  a) 210 g
  b) 245 g
  c) 280 g
  d) 176 g
  a
 28. jaká je hustota plynného amonikau za normálních podmínek?

  a) 0,803 g/l
  b) 0,670 g/l
  c) 0,759 g/l
  d) 0,587 g/l
  c
 29. hustota argonu za normálních podmínek je 1,7857 g/l. Jakému objemu odpovídá 250 g argonu?

  a) 70 l
  b) 140 l
  c) 120 l
  d) 134 l
  b
 30. jaká je hustota vzduchu za normálních podmínek, jestliže uvažujeme složení 21% kyslíku a 79% dusíku?

  a) 1,29 g/l
  b) 0,64 g/l
  c) 0,79 g/l
  d) 1,78 g/l
  a
 31. kolik g octanu sodného je třeba navážit, abychom získali 4% roztok o hmotnosti 500 g?

  a) 10 g
  b) 125 g
  c) 20 g
  d) 12,5 g
  c
 32. kolik g síranu sodného je třeba navážit, abychom získali 7% roztok o hmotnosti 125 g?

  a) 12,5 g
  b) 17,5 g
  c) 8,75 g
  d) 6,25 g
  c
 33. kolik g 3 % roztoku KCl získáme, když rozpustíme 13 g jeho soli?

  a) 433,3 g
  b) 23,1 g
  c) 122,4 g
  d) 533,3 g
  a
 34. jaká je látková koncentrace 125 ml roztoku připraveného rozpuštěním 3,656 g NaCl ve vodě? Ar(Na) = 23, Ar(Cl) = 35,5

  a) 2 mol/l
  b) 1 mol/l
  c) 0,5 mol/l
  d) 0,4 mol/l
  c
 35. jaká je látková koncentrace 300 ml roztoku připraveného rozpuštěním 10 g siřičitanu sodného ve vodě? Ar(Na) = 23, Ar(S) = 32

  a) 0,32 mol/l
  b) 0,26 mol/l
  c) 0,23 mol/l
  d) 0,28 mol/l
  b
 36. kolik g NaNO3 obsahuje 600 ml 2 M roztoku NaNO3? Ar(Na) = 23

  a) 72 g
  b) 51 g
  c) 96 g
  d) 102 g
  d
 37. kolik g dusičnanu barnatého obsahuje 150 ml 0,2 M roztoku dusičnanu barnatého? Ar(Ba) = 137

  a) 39,15 g
  b) 5,97 g
  c) 7,83 g
  d) 29,85 g
  c
 38. tuhnutí malty probíhá reakcí hydroxidu vápenatého s oxidem uhličitým. Kolik kg oxidu uhličitého se spotřebuje na 100 kg hydroxidu vápenatého? Ar(Ca) = 40

  a) 48,6 kg
  b) 118,9 kg
  c) 59,5 kg
  d) 168,2 kg
  c
 39. jaký objem za normálních podmínek má 60 kg CO2?

  a) 45,5 m3
  b) 22,6 m3
  c) 3840 l
  d) 30,5 m3
  d
 40. k 5 ml roztoku močoviny o látkové koncentraci 0,01 mol/l přidáme 20 ml vody. Jaká  bude látková koncentrace výsledného roztoku?

  a) 0,002 mol/l
  b) 0,02 mol/l
  c) 2 mmol/l
  d) 20 mmol/l
  a,c
 41. v kolika kg vody je 1 kg vodíku?

  a) 16 kg
  b) 8,5 kg
  c) 2 kg
  d) 9 kg
  d
 42. 24% roztok o objemu 500 ml se má odpařením ovdy zahustit na 60%. Jaký bude výsledný objem?

  a) 200 ml
  b) 300 ml
  c) 285 ml
  d) 166 ml
  a
 43. z 30 g 65% HNO3 je třeba připravit 2% kyselinu. Kolik vody budeme potřebovat?

  a) 1417,5 g
  b) 1890 g
  c) 945 g
  d) 756 g
  c
 44. do roztoku s 15 g KOH přidáme 15 g čisté HNO3. Jaká bude výsledná reakce roztoku? Ar(K) = 39

  a) neutrální
  b) zásaditá
  c) kyselá
  d) slabě kyselá
  b
 45. kolik litrů vodíku vznikne reakcí 25 g zinku s HCl? Ar(Zn) = 65, reakce probíhá za normálních podmínek.

  a) 6,28 l
  b) 17,24 l
  c) 12,56 l
  d) 8,62 l
  d
 46. kolik g vody je potřeba pro ztuhnutí 435 g sádry? Ar(Ca) = 40, Ar(S) = 32

  a) 89 g
  b) 54 g
  c) 81 g
  d) 146 g
  c
 47. kolik g kyseliny octové vznikne teoreticky z 690 g ethanolu?

  a) 900 g
  b) 750 g
  c) 450 g
  d) 840 g
  a
 48. jaká je hmotnostní koncentrace roztoku chromanu draselného, když v 800 ml roztoku je 0,35 molu chromanu draselného? Ar(Cr) = 52, Ar(K) = 39

  a) 67,8 g/l
  b) 242,5 g/l
  c) 124,6 g/l
  d) 84,9 g/l
  d
 49. kolik NaBr je třeba přidat k 40 g 10% roztoku NaBr, aby vznikl 20 % roztok NaBr?

  a) 20 g
  b) 10 g
  c) 5 g
  d) 15 g
  c
 50. kolik molů látky obsahuje 1kg octanu olovnatého? Ar(Pb) = 207

  a) 3,76 molu
  b) 3,1 molu
  c) 2,4 molu
  d) 2,84 molu
  b
 51. hmotnostní zlomek (wA) roztoku připraveného z 1 litru destilované vody a 155 g Hyklátu Doxycyklinu má hodnotu

  a) 0,134
  b) 0,155
  c) 115
  d) 15,5%
  a
 52. rozpuštěním 5 g soli v 750 ml destilované vody vznikne roztok, jehož hmotnostní zlomek odpovídá hodnotě

  a) 0,06 g
  b) 0,06 mg
  c) 0,0066
  d) 0,0066 litrů
  c
 53. celkový objem roztoku připraveného z 9 g NaCl a vody je 1000 ml. Hmotnostní koncentrace NaCl v roztoku má hodnotu

  a) 0,9 g/l
  b) 9000 mg/l
  c) 1 mol/dm3
  d) 900 mg
  b
 54. látková koncentrace chloridových iontů v roztoku připraveném z 500 ml destilované vody a 5 g NaCl je: Mr(NaCl) = 58, Ar(Na) = 23

  a) 0,17 mol/l
  b) 0,5 mol/l
  c) 1,72 mmol/l
  d) 0,045 mol/l
  a
 55. látková koncentrace sodíkových iontů v roztoku připraveném ze 2 l destilované vody a 10 g NaCl je: Mr(NaCl) = 58, Ar(Cl) = 35

  a) 0,172 mmol/l
  b) 0,045 mol/l
  c) 0,172 mol/l
  d) 0,086 mol/l
  d
 56. při reakci 30 g zinku s kyselinou chlorovodíkovou vznikne x gramů chloridu zinečnatého. Jaká je hodnota x? Počítejte se stoprocentní konverzí reakce. Ar(Zn) = 65, Ar(Cl) = 35

  a) x = 50 g
  b) x = 62 g
  c) x = 30 g
  d) x = 72 g
  b
 57. jaké množství NaCl vznikne rozkladem 318 g uhličitanu sodného kyselinou chlorovodíkovou? Počítejte se stoprocentní konverzí reakce. Mr(Na2CO3) = 106, Ar(Cl) = 35, Ar(Na) = 23

  a) 348 g
  b) 174 g
  c) 348 mg
  d) 328 g
  a
 58. jaké množství CO2 vznikne rozkladem 318 g uhličitanu sodnho kyselinou chlorovodíkovou? Počítejte se stoprocentní konverzí reakce. Mr(Na2CO3) = 106, Ar(Na) = 23, Ar(C) = 12

  a) 105 mg
  b) 85 mg
  c) 132 g
  d) 15 g
  c
 59. kolik vody je obsaženo v 15 g pentahydrátu síranu měďnatého? Ar(Cu) = 64, Ar(O) = 16, Ar(S) = 32

  a) 10,8 g
  b) 1080 mg
  c) 2,9 g
  d) 5,4 g
  d
 60. jaké látkové množství zinku musíte přidat do HCl, aby vzniklo 100 g chloridu zinečnatého? Počítejte se 100% konverzí reakce. Ar(Zn)=  65, Ar(Cl) = 35

  a) 0,74 mol
  b) 1,48 mol
  c) 0,37 mol
  d) 74 mmol
  a
 61. jaké množstvísacharosy musíte podat pacientovi, aby mu při hydrolýze celého množství tohoto cukru bylo dodáno 30 g fruktosy? Mr(sacharosa) = 342, Mr(glukosa) = 180

  a) 63 g
  b) 57 g
  c) 60 g
  d) 65 g
  b
 62. při reakci chloridu vápenatého s kyselinou sírovou vzniklo 100 g síranu vápenatého. Výtěžnost reakce byla 100%. Kolik chloridu vápenatého vstoupilo do reakce? Ar(Ca) = 40, Ar(Cl) = 35, Ar(S) = 32, Ar(O) = 16

  a) 40,9 g
  b) 60,3 g
  c) 70,5 g
  d) 80,8 g
  d
 63. jaké látkové množství síranu vápenatého vzniklo při reakci 3 kg chloridu vápenatého s kyselinou sírovou? Počítejte se stoprocentní výtěžností reakce. Ar(Ca) = 40, Ar(Cl) = 35, Ar(S) = 32, Ar(O) = 16

  a) 27,27 mol
  b) 40,12 mol
  c) 15,16 mol
  d) 19,65 mol
  a
 64. Kolik chlorovodíku bylo uvolněno při reakci 10 kg chloridu vápenatého s kyselinou sírovou při úplné konverzi chloridu? Ar(Ca) = 40, Ar(Cl) = 35, Ar(S) = 32, Ar(O) = 16, Ar(H) = 1

  a) 6645 g
  b) 7646 g
  c) 6846 g
  d) 6545 g
  d
 65. Jaký je objem chlorovodíku, který vznikne při reakci 30 mol chloridu vápenatého s kyselinou sírovou? Počítejte se stoprocentní konverzí reakce a podmínkami, při kterých 1 mol ideálního plynu zaujímá 22,4 dm3. Ar(Ca) = 40, Ar(Cl) = 35, Ar(S) = 32, Ar(O) = 16, Ar(H) = 1

  a) 9384 dm3
  b) 789 dm3
  c) 1,344 m3
  d) 1,838 dm3
  c
 66. Jaký je objem chlorovodíku, který vznikne při reakci 3,3 kg chloridu vápenatého s kyselinou sírovou? Počítejte se stoprocentní konverzí reakce a podmínkami, při kterých 1 mol ideálního plynu zaujímá 22,4 dm3. Ar(Ca)= 40, Ar(Cl) = 35, Ar(S) = 32, Ar(O) = 16, Ar(H) = 1

  a) 9384 dm3
  b) 789 dm3
  c) 1,344 dm3
  d) 1,838 dm3
  c
 67. Jaký bude objem vodíku, který vznikne reakcí 8 molů sodíku s vodou? Uvažujte podmínky, při kterých 1 mol ideálního plynu zaujímá 22,4 dm3.

  a) 89,6 dm3
  b) 98,6 dm3
  c) 68,9 dm3
  d) 96,8 dm3
  a
 68. Jaký bude objem vodíku, který znikne reakcí 92 g sodíku s vodou? Uvažujte podmínky, při kterých 1 mol ideálního plynu zaujímá 22,4 dm3. Ar(Na) = 23

  a) 0,448 m3
  b) 448 dm3
  c) 4,48 dm3
  d) 44,8 dm3
  d
 69. Při reakci sodíku s vodou vzniklo 1000 dm3 vodíku. Kolik sodíku bylo použito při této reakci? Uvažujte podmínky, při kterých 1 mol ideálního plynu zaujímá 22,4 dm3.

  a) 79,28 mol
  b) 89,28 mol
  c) 99,82 mol
  d) 44,6 mol
  b
 70. Vyberte správnou možnost. Jaké jsou správné stechiometrické koeficienty v rovnici, která vyjadřuje reakci uhličitanu sodného a hydroxidu vápenatého, vzniká uhličitan vápenatý a hydroxid sodný?

  a) 2 před hydroxidem sodným
  b) 1 před hydroxidem sodným
  c) 2 před hydroxidem vápenatým
  d) 2 před uhličitanem sodným
  a
 71. Vyberte správnou možnost. Jaké jsou správné stechiometrické koeficienty v rovnici, která vyjadřuje reakci sulfidu rtuťnatého a oxidu vápenatého, vzniká rtuť, sulfid vápenatý a síran vápenatý?

  a) 3 před síranem vápenatým
  b) 3 před oxidem vápenatým
  c) 4 před sulfidem rutťnatým
  d) 2 před síranem vápenatým
  c
 72. Vyberte správnou možnost. Jaké jsou správné stechiometrické koeficienty v rovnici, která vyjadřuje reakci chlorečnanu sodného s kyselinou chlorovodíkovou, vzniká chlorid sodný, chlór a voda?

  a) 3 před chlorečnanem sodným
  b) 2 před chlórem
  c) 6 před kyselinou chlorovodíkovou
  d) 2 před vodou
  c
 73. Vyberte správnou možnost. Jaké jsou správné stechiometrické koeficienty v rovnici, která vyjadřuje reakci trihydrátu oxidu železitého se sulfanem, vzniká sulfid železnatý, síra a voda?

  a) 2 před trihydrátem oxidu železitého
  b) 3 před sulfanem
  c) 2 před sírou
  d) 4 před vodou
  b
 74. Procentuální zastoupční prvků v látce s relativní molekulovou hmotností 46 je 52,17% uhlíku, 13,04 % vodíku a 34% kyslíku. Vyberte správný sumární vzorec dané látky. Ar(C) = 12, Ar(O) = 16, Ar(H) = 1

  a) C2H4O
  b) C2H4O2
  c) C2H6O
  d) C6H13O2
  c
 75. Procentuální zastoupení prvků v látce s relativní molekulovou hmotností 32,042 je 37,45% uhlíku, 12,48% vodíku a 49,93% kyslíku. Vyberte správný sumární vzorec dané látky. Ar(C) = 12, Ar(O) = 16, Ar(H) = 1

  a) C2H6O
  b) C2H4O2
  c) CH6O
  d) CH4O
  d
 76. Reakce Ag+(aq) + Cl-(aq) →AgCl může být označena jako

  a) rozkladná
  b) srážecí
  c) iontová
  d) radikálová
  b
Author:
bismooth
ID:
304108
Card Set:
143-218 - přiklady.txt
Updated:
2015-06-16 17:28:02
Tags:
143 218
Folders:

Description:
143-218
Show Answers: