219-322.txt

The flashcards below were created by user bismooth on FreezingBlue Flashcards.

 1. 
 2. Eliminace

  a) je typem skladné reakce
  b) je opakem adice
  c) je typem substituce
  d) je reakce, při které dochází ke štěpení a vzniku vazeb
  b,d
 3. radikál

  a) obsahuje nepárový elektron
  b) může vzniknout homolytickým štěpením kovalentní vazby
  c) jde vždy o ion
  d) je zpravidla reaktivní částice
  a,b,d
 4. při oxidaci

  a) oxidační číslo se zvětšuje
  b) dochází k přenosu protonů
  c) oxidovaná látka přijímá elektrony
  d) mění se elektronová konfigurace
  a,d
 5. při redukci

  a) oxidační číslo se zvětšuje
  b) dochází k přenosu protonů
  c) redukovaná látka přijímá elektrony
  d) mění se elektronová konfigurace
  c,d
 6. většina anorganických rakcí ve vodných roztocích má charakter reakcí

  a) iontových
  b) radikálových
  c) skladných
  d) přesmyků
  a
 7. reakční rychlost reakce N2 + 3H2 →2NH3 můžeme vyjádřit

  a) v = -d[N2]/dt
  b) v = d[N2]/dt
  c) v = -d[H2]/dt
  d) v = -d[NH3]/dt
  a
 8. sníží-li se teplota o 10°C, rychlost reakce se za jinak konstantních podmínek

  a) zvýší
  b) může zvýšit, snížit či zůstat beze změny
  c) sníží
  d) nezmění
  c
 9. aby podle srážkové teorie mohla proběhnout reakce mezi dvěma částicemi, musí být sprlněny následující podmínky

  a) částice jsou vhodně orientované
  b) srážka má dostatečnou energii
  c) okolí má dostatečnou termodynamickou teplotu
  d) koncentrace produktu je nízká
  a,b
 10. Zvýší-li se teplota o 10°C, rychlost reakce se za jinak konstantních podmínek

  a) zvýší asi 2-4 krát
  b) zvýší asi 5-20 krát
  c) zvýší asi 100- 300 krát
  d) zvýší asi 1000 - 1 000 000 krát
  a
 11. aktivovaný komplex

  a) vzniká při přibližování molekul k sobě a oslabování vazeb uvnitř nich
  b) vzniká pouze v přítomnosti katalyzátoru
  c) vzniká po absorpci záření reaktantem
  d) je komplex reaktantu s radioaktivním izotopem
  a
 12. katalyzátor

  a) způsobí, že reakce probíhá jiným mechanismem
  b) způsobí, že v průběu reakce vznikají jiné meziprodukty
  c) stejnou měrou urychlí dopřednou i vratnou reakci
  d) zvýší rovnovážnou konstantu
  a,b,c
 13. Uvažujme děj, který probíhá v pevné uzavřené nádobě. Přes stěny nádoby se může předávat teplo. Takový děj je nutně

  a) izotermický
  b) izobarický
  c) izochorický
  d) adiabatický
  c
 14. uvažujme děj, který probíhá v nádobě uzavřené volně pohyblivým pístem, v okolí nádoby je konstantní tlak. Přes stěny nádoby se může předávat teplo. Takový děj je nutně

  a) izotermický
  b) izobarický
  c) izochorický
  d) adiabatický
  b
 15. Uvažujme děj, který probíhá v nádobě izolované od okolí, aby nemohlo docházet k výměně tepla. Takový děj je nutně

  a) izotermický
  b) izobarický
  c) izochorický
  d) adiabatický
  d
 16. Uvažujme děj, který probíhá v nádobě umístěné ve vodní lázni. Teplota lázně je udržována na stálé hodnotě. Obsah nádoby je dobře promícháván, takže jeho teplota je stejná jako teplota lázně. Takový děj je nutně

  a) izotermický
  b) izobarický
  c) izochorický
  d) adiabatický
  a
 17. reakční teplo lze vypočítat jako

  a) součet slučovacích tepel reakčních produktů zmenšený o součet slučovacích tepel výchozích látek
  b) součet spalných tepel výchozích látek zmenšený o součet spalných tepel reakčních produktů
  c) součet slučovacích a spalných tepel reakčních produktů
  d) součet spalných tepel reakčních produktů zmenšený o součet jejich slučovacích tepel
  a,b
 18. exotermické rozkladné reakce, tj.reakce, jejichž ΔH<0 a ΔS>0

  a) mohou z termodynamického hlediska vždy probíhat samovolně
  b) nemohou probíhat samovolně
  c) mohou z termodynamického hlediska probíhat samovolně za vhodné teploty
  d) se v přírodě nevyskytují
  a
 19. reakce, které z termodynamického hlediska nemohou probíhat samovolně

  a) se nevyskytují v živých systémech
  b) mohou proběhnout ve spřažení s jiným dějem
  c) jsou vždy endotermní
  d) jsou například endotermické syntézy (ΔH>0, ΔS<0)
  b,d
 20. chemická rovnováha, je stav, kdy

  a) se nemění složení soustavy
  b) neprobíhají žádné reakce
  c) složky soustavy vznikají v reakcích stejně rychle, jako se spotřebovávají
  d) Gibbsova energie soustavy se nemění
  a,c,d
 21. látkovu koncentraci složek soustavy v rovnovážném stavu lze změnit

  a) přidáním reaktantů
  b) odvedením produktů
  c) změnou teploty
  d) přidáním katalyzátoru
  a,b,c
 22. Standardní elektrdový potenciál K+/K je -2,925 V, standardní elektrdový potenciál Ag+/Ag je 0,799 V. Pokud vložíme do nádoby stejné látkové množství kovového draslíku, chloridu draselného, práškového kovového stříbra a dusičnanu, stříbrného a přidáme destilovanou vodu, budou prvky obou kovů po ustálení rovnováhy převážně jako

  a) kovový draslík a kovové stříbro
  b) draselné kationty a stříbrné kationty
  c) kovový draslík a stříbrné kationty
  d) draselné kationty a kovové stříbro
  d
 23. říkáme, že měď je ušlechtilejší kov než zinek. Mimo jiné to znamená, že

  a) při ponoření zinkového drátu do roztoku měďnatých iontů se na drátu vyloučí měď
  b) při ponoření zinkového drátu do roztoku měďnatých iontů se část zinku oxiduje na zinečnaté soli
  c) při ponoření měděného drátu do roztoku zinečnatých iontů se na drátu vyloučí zinek
  d) při ponoření měděného drátu do roztoku zinečnatých iontů se část mědi oxiduje na měďnaté ionty
  a,b
 24. standardní vodíková elektroda

  a) má nulový standardní potenciál
  b) je redoxní elektroda H+/H2
  c) je redoxní elektroda H+/OH-
  d) je redoxní elektroda H+/H2O
  a,b
 25. vyberte pravdivé/á tvrzení

  a) redukční činidlo je akceptor elektronů
  b) oxidační činidlo je akceptor elektronů
  c) redukční činidlo je donor elektronů
  d) oxidační činidlo je donor elektronů
  b,c
 26. při elektrofilní adici na dvojnou vazbu

  a) se elktrofilnější část činidla aduje na uhlík s větším počtem vodíkových atomů
  b) se elektrofilnější část činidla aduje na uhlík s menším počtem vodíkových atomů
  c) se elektofilnější část činidla aduje se stejnou pravděpodobností na oba uhlíkové atomy
  d) dohcází k zániku dvojné vazby
  a,d
 27. při ztužování tuků hydrogenací dochází k

  a) oxidaci mastných kyselin
  b) vzniku násobných vazeb v mastných kyselinách
  c) redukci mastných kyselin
  d) hydrolytickému štěpení mastných kyselin
  c
 28. nitrace benzenu

  a) je typická elektrofilní substituce
  b) se provádí reakcí benzenu se směsí kyseliny dusičné a sírové
  c) zachovává aromatikcý charakter reaktantu
  d) je reakce nukleofilního činidla s elektrofilním aromatickým systémem
  a,b,c
 29. dehydratací izopropanolu vzniká

  a) 1-propanol
  b) 1-propen
  c) 1,2-propandien
  d) 2-propanon
  b
 30. dehydrogenací izopropanolu vzniká

  a) propan
  b) propanal
  c) propanon
  d) kyselina propionová
  c
 31. reakce ketonu sprimárním alkoholem

  a) je typická nukleofilní adice
  b) dává vznik poloacetalu
  c) neprobíhá
  d) je typická elektrofilní substituce
  a,b
 32. terminace radikálové substituce probíhá

  a) vzájemnou reakcí dvou radikálů substitučního činidla
  b) reakcí radikálu substitučního činidla s produktem substituční reakce
  c) reakcí radikálu substitučního činidla s reaktantem substituční reakce
  d) reakcí radikálu substitučního činidla s jakýmkoli jiným přítomným radikálem
  a,d
 33. eliminací molekuly vody z kyseliny ftalové vzniká

  a) kyselina benzoová
  b) ftalanhydrid
  c) xylen
  d) hydrochinon
  b
 34. reakcí alkylhalogenidu s NaOH vznikne

  a) alkoholát sodný
  b) alkohol
  c) ester
  d) alken
  b
 35. při substitučních reakcích na romatické sloučenině rozhoduje o poloze dalšího substituentu

  a) teplota za které reakce probíhá
  b) typ prvního substituentu na struktuře aromatického jádra
  c) poloha substituce je náhodná
  d) typ skupiny, která se na aromatické jádro navazuje
  b
 36. k základním krokům radikálové substituce nepatří

  a) iniciace
  b) propagace
  c) eliminace
  d) substituce
  c,d
 37. při kondenzační reakci za vzniku peptidu jsou jednotlivé aminokyseliny mezi sebou spojeny

  a) kovalentní vazbou
  b) aminovou vazbou
  c) peptidovou vazbou
  d) amidovou vazbou
  a,c,d
 38. oxidace je reakce, při které dochází

  a) vždy pouze k přenosu elektronů
  b) vždy pouze k přenosu vodíkových kationtů
  c) vždy ke změně oxidačního čísla
  d) vždy k řenosu atomu kyslíku
  c
 39. rychlost chemické reakce

  a) lze vyjádřit jako rychlost úbytku reaktantů
  b) lze vyjádřit jako rychlost přirůstku produktů
  c) je nezávislá na teplotě
  d) je dána rozdílem ΔH
  a,b
 40. přeměna kyseliny pyrohroznové na kyselinu mléčnou je

  a) oxidace
  b) redukce
  c) tautomerní přesmyk
  d) dehydratace
  b
 41. disproporcionace je

  a) přeměna dvou molekul jedné sloučeniny ve dvě molekuly dvou různých sloučenin
  b) oxidačně redukční reakce, při které z jedné sloučeiny o středním oxidačním čísle vzniknou dvě různé sloučeniny o vyšším a nižším oxidačním čísle
  c) reakce, při které neplatí zákon zachování hmotnosti
  d) reakce, při které neplatí zákon o zachování elektrického náboje
  a,b
 42. srážecí reakce

  a) jsou takové, při kterých vzniká málo rozpustný produkt
  b) jsou reakce, při nichž vzniká pouze nepolární ve vodě nerozpustná sloučenina
  c) jsou reakce, při nichž je  v rovnováze rychlost zpětné reake rovna nule
  d) je například reakce hydroxidu vápenatého s oxidem uhličitým
  a,d
 43. protolytické reakce jsou reakce

  a) při kterých dochází k výměně protonu
  b) při kterých dochází k rozkladu látky pomocí protonů
  c) typické pro kyselinu a její konjugovanou bazi
  d) při kterých dochází k výměně vodíkového atomu
  a,c
 44. při elektrolýze vody

  a) dochází na katodě k redukci
  b) dochází na anodě k redukci
  c) se molekulární kyslík uvolňuje na anodě
  d) se molekulární kyslík uvolňuje na katodě
  a,c
 45. vodný roztok fosforečnanu sodného

  a) bude mít pH neutrální
  b) bude mít pH kyselé
  c) bude mít pH zásadité
  d) bude mít pH v závislosti na teplotě buď kyselé nebo zásadité
  c
 46. změna Gibbsovy energie je u samovolného děje

  a) záporná
  b) kladná
  c) nemění se
  d) stejná jako změna entalpie
  a
 47. při endotermické reakci

  a) systém teplo uvolňuje
  b) systém teplo spotřebovává
  c) je změna reakčního tepla Δh kladná
  d) systém uvolňuje teplotu
  b,c
 48. chemická reakce zapsaná touto rovnicí: Cu2+(aq) + Fe(s) →Fe2+(aq) + Cu(s)

  a) je rakce molekulová
  b) je reakce iontová
  c) je rakce radikálová
  d) je reakce oxidačně-redukční
  b,d
 49. při chemické katalýze

  a) dochází k rychlejšímu ustavení rovnovážného stavu
  b) je rovnovážný stav posunutý výrazně ve prospěch produktů
  c) se katalyzátor reakce přímo neúčastní
  d) katalyzátor zpravidla snižuje aktivační energii reakce
  a,d
 50. sklo (SiO2) se rozpouští v

  a) HCl
  b) HF
  c) H2SO4
  d) HNO3
  b
 51. elektrolyty jsou

  a) látky, které se ve vodném roztoku rozštěpují napohyblivé ionty
  b) látky, které se ve vodném prostředí neštěpí na ionty
  c) látky, které nevedou elektrický proud
  d) látky, které vedou elektrický proud
  a,d
 52. elektrolytická disociace je

  a) proces, při kterém se látky štěpí ve vodném roztoku na ionty
  b) rozpad látek elektrickým proudem
  c) proces, při kterém vznikají elektrolyty
  d) rozpad látek působením tepla
  a,c
 53. chlorid sodný ve vodě

  a) je elektrolyt
  b) je kuchyňská sůl
  c) vede elektrický proud
  d) nevede elektrický proud
  a,b,c
 54. roztok je

  a) homogenní směs
  b) heterogenní směs
  c) stejnorodá směs
  d) různorodá směs
  a,c
 55. látky, které disociují prakticky úplně, nazýváme

  a) silné elektrolyty
  b) slabé elektrolyty
  c) silné ionty
  d) slabé anionty
  a
 56. pH

  a) je záporný dekadický logaritmus aktivity oxoniových kationtů
  b) určuje barvu roztoků
  c) určuje kyselost roztoků
  d) určuje zásaditost roztoků
  a,c,d
 57. pH vodných roztoků

  a) může nabývat hodnot od 0 do 14
  b) může nabývat jen hodnot od 0 do 7
  c) je vždy rovno 7
  d) lze změřit pH papírkem
  a,b
 58. disociační konstanta

  a) odvodíme ji z rovnovážné konstanty
  b) najdeme ji v tabulkách
  c) čím vyšší je konstanta, tím nižší je síla kyselin či zásad
  d) jednotkou je mol/dm3
  a,b
 59. kyselina

  a) je látka schopná odštěpovat proton H+
  b) je látka schopná odštěpovat anion hydroxylový OH-
  c) je látka barvící lakmusový pH papírek do modra
  d) je látka barvící lakmusový pH papírek do červena
  a,d
 60. zásada

  a) je látka schopná odštěpovat proton H+
  b) je látka schopná odštěpovat anion hydroxylový OH-
  c) je látka barvící lakmusový pH papírek do modra
  d) je látka barvící lakmusový pH papírek do červena
  b,c
 61. teorii kyselin a zásad popisuje

  a) Heyrovského teorie
  b) klasická Arrheniova teorie
  c) protolytická teorie (Brönsted a Lowry)
  d) Borovanského teorie
  b,c
 62. Amfiprotní rozpouštědlo

  a) ja např.voda
  b) molekuly pouze proton přijímají, ale neposkytují
  c) molekuly, jež mohou protony jak přijímat, tak i poskytovat
  d) molekuly pouze proton poskytují, ale nepřijímají
  a,c
 63. v čisté vodě, kde při teplotě 25°C je koncentrace [H3O+] = [OH-] = 10-7 mol.dm-3 je hodnota pH

  a) 12
  b) 7
  c) 5,5
  d) 14
  b
 64. neutrální pH je hodnota pH

  a) 5,5
  b) 7
  c) 14
  c) 0
  b
 65. pufry

  a) slouží k udržení hodnoty pH
  b) msění minimálně hodnotu pH po přidání kyseliny či zásady
  c) jsou veškeré roztoky
  d) nenajdeme v našem těle
  a,b
 66. v žaludku člověka se nachází

  a) 0,3-0,4% kyselina chlorovodíková
  b) 0,3-0,4% kyselina sírová
  c) 3-4 % kyselina chlorovodíková
  d) 3-4 % kyselina sírová
  a
 67. neutralizace je

  a) reakce mezi kyselinou a zásadou
  b) reakce mezi kyselinou a vodou
  c) reakce mezi zásadou a vodou
  d) exotermická reakce, při níž se uvolňuje teplo
  a, d
 68. vede destilovaná voda elektrický proud?

  a) ano, velmi dobře
  b) velmí málo, pokud je zcela čistá
  c) ano, pouze pokud je vystavena slunečnému záření
  d) ano, pokud do ní přisypeme kuchyňskou sůl
  b,d
 69. titrace

  a) je nalytická metoda, sloužící ke kvalitativní analýze
  b) je analytická metoda, sloužící ke kvantitativní analýze
  c) slouží ke zjištění struktury chemických látek
  d) slouží ke zjištění koncentrace chemických látek
  b,d
 70. indikátor

  a) mění barvu podle podmínek
  b) v chemii se nevyužívá
  c) nemění barvu ani vlastnosti
  d) je např.fenolftalein, methyloranž
  a,d
 71. při acidimetrickém stanovení je titračním činidlem

  a) zásada
  b) kyselina
  c) methyloranž
  d) voda
  b
 72. při titracích se využívá laboratorního skla

  a) teploměr
  b) byreta
  c) titrační baňka
  d) chladič
  b,c
 73. optimální pH lidksé krve je

  a) 7,4
  b) 1,4
  c) 5,4
  d) 10,4
  a
 74. která kyselina je silná

  a) kyselina sírová
  b) kyselina octová
  c) kyselina dusičná
  d) kyselina mravenčí
  a,c
 75. při polití pokožky kyselinou postupujeme

  a) postižené místo omyjeme proudem studené vody a poté použijeme mýdlo či slabou zásadu na opláchnutí postiženého místa
  b) postižené místo omyjeme proudem studené vody a poté použijeme ocet či jinou slabou kyselinu na opláchnutí postiženého místa
  c) postižené místo omyjeme proudem teplé vody a poté použijeme kyselinu chlorovodíkovou naoplácnutí postiženého místa
  d) postižené místo omyjeme proudem studené vody a poté použijeme hydroxid sodný či jinou silnouzásadu na opláchnutí postiženého místa
  a
 76. označte dvojici, která tvoří konjugovaný pár podle Brönstedovy teorie

  a) H3PO4 a H2PO4-
  b) HCl a Cl-
  c) H3PO4 a HPO42-
  d) NH3 a NH4+
  a,b,d
 77. označte dvojici, která tvoří konugovaný pár podle Brönstedovy teorie

  a) H2PO4- a HPO42-
  b) H2SO4 a H2SO3
  c) NH2CH2COOH a NH2CH2COO-
  d) NH2CH2COOH a (NH3)+CH2COOH
  a,c,d
 78. označte dvojici, která tvoří konugovaný pár podle Brönstedovy teorie

  a) H2PO4- a HPO42-
  b) HSO4- a SO42-
  c) H2SO4 a SO42-
  d) H3O+ a OH-
  a,b
 79. označte dvojici, která tvoří konugovaný pár podle Brönstedovy teorie

  a) HSO4- a HSO3-
  b) CH3COOH a CH3COO-
  c) HOOC-COOH a -OOC-COO-
  d) H2O a OH-
  b,d
 80. mezi silné kyselina nepatří

  a) HCl
  b) HF
  c) KCN
  d) C(Cl)3COOH
  b,c
 81. mezi silné baze patří

  a) hydroxid sodný
  b) amoniak
  c) glycin
  d) hydroxid barnatý
  a,d
 82. mezi slabé baze patří

  a) hydroxid sodný
  b) amoniak
  c) pyridin
  d) hydroxid barnatý
  b,c
 83. mezi silné kyseliny patří

  a) kyselina octová
  b) ethylendiamin
  c) kyselina trichloroctová
  d) kyselina jablečná
  c
 84. iontový součin vody Kv má hodnotu

  a) 10-7 mol/l
  b) 10-14 mol/l
  c) 10-10 mol/l
  d) 10-5 mol/l
  b
 85. Jaká je látková koncentrace H3O+ ve vodném roztoku NaOH, který obsahuje 0,2 mmol NaOH v 1 litru roztoku?

  a) 5×10-10 mol/l
  b) 5×10-11 mol/l
  c) 5×10-12 mol/l
  d) 5×10-4 mol/l
  b
 86. Jaká je látková koncentrace OH- v roztoku HNO3 o pH = 4?

  a) 10-5 mol/l
  b) 10-4 mol/l
  c) 10-10 mol/l
  d) 10-9 mol/l
  c
 87. Jaká je látková koncentrace roztoku KOH, jestliže pH je 11?

  a) 10-3 mol/l
  b) 10-11 mol/l
  c) 1 mmol/l
  c) 11 mmol/l
  a,c
 88. Jaká je látková koncentrace OH- ve vodném roztoku NaOH, který obsahuje 0,05 mmol NaOH v 1 litru roztoku?

  a) 5×10-10 mol/l
  b) 5×10-11 mol/l
  c) 5×10-12 mol/l
  d) 5×10-5 mol/l
  d
 89. Jaké je pH vodného roztoku HCl o látkové koncentraci 0,4 mmol/l? (log2 = 0,301, log 3 = 0,477, log5 = 0,699, log7 = 0,845)

  a) 1,301
  b) 4,602
  c) 3,398
  d) 2,602
  c
 90. Je-li v roztoku HNO3 látková koncentrace NO3- 0,002 mol/l, je pH roztoku: (log2 = 0,301, log3 = 0,477, log5 = 0,699, log7 = 0,845)

  a) 3,301
  b) 2,301
  c) 4,699
  d) 2,699
  d
 91. Je-li v roztoku HNOlátková koncentrace NO3- 10-4 mol/l, je pH roztoku: (log 2 = 0,301, log 3 = 0,477, log5 = 0,699, log 7 = 0,845)
  d
 92. Jaké je pH roztoku Ba(OH)2, jestliže látková koncentrace OH- v roztoku je 5×10-5 mol/l? (log2 = 0,301, log3 = 0,477, log5 = 0,699, log7 = 0,845)

  a) 5
  b) 9
  c) 4,301
  d) 9,699
  d
 93. Jaké je pH roztoku H2SO4 o látkové koncentraci 5 mmol/l, za předpokladu úplné disociace kyseliny? (log2 = 0,301, log3 = 0,477, log5 = 0,699, log7 = 0,845)

  a) 2,301
  b) 2
  c) 5
  d) 1,699
  b
 94. Jaké je pH roztoku H2SO4, jestliže látková koncentraci H3O+ v roztoku je 5 mmol/l? (log2 = 0,301, log3 = 0,477, log5 = 0,699, log7 = 0,845)

  a) 2,301
  b) 2
  c) 5
  d) 1,699
  a
 95. Jaké je pH roztoku KOH, jestliže látková koncentrace K+ je 3×10-4 mol/l? (log2 = 0,301, log3 = 0,477, log5 = 0,699, log7 = 0,845)

  a) nelze vypočítat
  b) 3,523
  c) 10,477
  d) 4,447
  c
 96. Sílu kyseliny udává

  a) sytnost kyseliny
  b) disociační konstanta
  c) hmotnostní koncentrace
  d) hustota
  b
 97. Podle Brönstedovy teorie má voda v reakci HBr + H2O →
  H3O+ + Br- charakter

  a) kyseliny
  b) zásady
  c) amfoterní
  d) neutrální
  b
 98. Podle Brönstedovy teorie má voda v reakci HCO3- + H2O → H2CO3 + OH- charakter

  a) kyseliny
  b) zásady
  c) amfoterní
  d) neutrální
  a
 99. Látková koncentrace iontů OH- v čisté vodě je

  a) 55,5 mol/l
  b) 10-14 mol/l
  c) 10-7 mol/l
  d) 107 mol/l
  c
 100. Látková koncentrace iontů H3O+ v čisté vodě je

  a) 55,5 mol/l
  b) 10-14 mol/l
  c) 10-7 mol/l
  d) 107 mol/l
  c
 101. Jestliže v roztoku jsou si látkové koncentrace H3O+ a OH- rovny, bude roztok

  a) kyselý
  b) zásaditý
  c) neutrální
  d) záleží na dalších faktorech
  c
 102. Jestliže v roztoku je látková koncentrace H3O+ větší než OH-, bude roztok

  a) kyselý
  b) zásaditý
  c) neutrální
  d) záleží na dalších faktorech
  a
 103. Jestliže v roztoku je látková koncentrace H3O+ menší než OH-, bude roztok

  a) kyselý
  b) zásaditý
  c) neutrální
  d) záleží na dalších faktorech
  b
 104. Kterou z následujících látek můžeme označit jako silnou kyselinu?

  a) kyselina chlorovodíková
  b) kyselina octová
  c) kyselina sírová
  d) kyselina trihydrogenfosforečná
  a,c
 105. Vyberte správné kombinace vzorec-název

  a) H2SO5 kyselina peroxosírová
  b) H2SO2 kyselina siřičitá
  c) H2S2O3 kyselina thiosírová
  d) H2S2O4 kyselina disírová
  a,c
Author:
bismooth
ID:
304109
Card Set:
219-322.txt
Updated:
2015-06-16 17:28:23
Tags:
219 322
Folders:

Description:
219-322
Show Answers: