323-421 Anorganika(konec).txt

The flashcards below were created by user bismooth on FreezingBlue Flashcards.

 1. 
 2. Sloučenina se vzorcem BaO2

  a) neexistuje
  b) je oxid baryčitý
  c) je oxid barnatý
  d) je peroxid barnatý
  d
 3. 0,9% roztok NaCl

  a) je pro člověka hypertonický
  b) jedná se o tzv.fyziologický roztok
  c) je pro člověka hypotonický
  d) můžeme jej připravit rozpuštěním 9 g NaCl v 1 litru destilované vody
  b,d
 4. Jód

  a) je velmi dobře rozpustný ve vodě
  b) je rozpustný v ethanolu
  c) je rozpustný v roztocích jodidů (například KI)
  d) není pro lidský organismus potřebný
  b,c
 5. Z následujícíh látek vykazují dezinfekční účinky

  a) ethanolový roztok jódu
  b) peroxid vodíku
  c) chlorid-chlornan vápenatý
  d) destilovaná voda
  a,b,c
 6. HCN

  a) je slabá kyselina
  b) je silná kyselina
  c) není na rozdíl od KCN toxická
  d) kyanidový ion je inhibitorem řady životně důležitých enzymů
  a,d
 7. Chalkogeny jsou prvky

  a) p4
  b) p3
  c) p5
  d) p6
  a
 8. O halogenech platí

  a) se vzrůstajícím protonovým číslem klesá jejich elektronegativita
  b) jód vytěsňuje brom z KBr podle reakce 2KBr + I2 →2KI + Br2
  c) jód rozpuštěný v jodidu draselném je znám pod názvem Fehlingovo činidlo
  d) fluor není biogenní prvek
  a
 9. Vyberte nesprávné tvrzení

  a) žádná ze sloučenin obsahující Ba2+ nemůže být pro svou toxicitu využita v medicíně
  b) Ba2+ ionty jsou toxické
  c) síran barnatý má natolik nízký součin rozpustnosti, že je prakticky nerozpustný
  d) síran barnatý je dolomit
  a,d
 10. Sodík

  a) se v organismu vyskytuje převážně extracelulárně ve formě sodného kationtu
  b) nereaguje s vodou
  c) je kov
  d) vyskytuje se výhradně v oxidačním stavu +2
  a,c
 11. O oxidech dusíku platí

  a) vyskytují se ve všech známých oxidačních stavech
  b) popsaný je pouze oxid dusný, dusitý a dusičný
  c) oxid dusný lze použít jako anestetikum
  d) oxid dusnatý je tzv.rajský plyn
  c
 12. Kyselina sírová

  a) je silná jednosytná kyselina
  b) nasycená oxidem sírovým se nazývá oleum
  c) koncentrovaná má oxidační účinky
  d) je součástí směsi, které se říká lučavka královská
  b,c
 13. Oxid uhelnatý

  a) má vzorec CO2
  b) vzniká spalováním uhlíku v nadbytku kyslíku
  c) je prudce toxický
  d) jeho navázáním na hemoglobin vzniká karbonylhemoglobin
  c,d
 14. Rtuť

  a) je nekov
  b) využívá se při polarografii
  c) všechny její sloučeniny jsou netoxické
  d) chlorid rtuřnatý známe pod triviálním názvem sublimát
  b,d
 15. vyberte správné kombinace vzorec - název

  a) KCl- chlorid draselný
  b) CaSO4.½H2O - hemihydrogen síranu vápenatého
  c) KH2PO4 - dihydrogenfosforečnan draselný
  d) H2S2O7 - kyselina dichromová
  a,c
 16. Vyberte nesprávné kombinace vzorec - název

  a) K3[Fe(CN)6] - hexakyanoželezitan draselný
  b) K4[Fe(CN)6] - hexakyanoželezičitan draselný
  c) Na2S2O3 - disíran sodný
  d) LiH- hydrid lithný
  b,c
 17. vyberte pravdivá tvrzení

  a) vápenaté ionty se nacházejí rozpuštěné v plasmě
  b) kyslík je typické redukční činidlo
  c) voda je nepolární rozpouštědlo
  d) hořečnatý kation je centrální atom tetrapyrrolu v molekule kobalaminu (vitamín B12)
  a
 18. vyberte nepravdivá tvrzení

  a) měď není biogenní prvek
  b) alkalické kovy charakteristickým způsobem  barví plamen
  c) ledky se využívají jako hnojiva
  d) skalice modrá obsahuje zinečnatý kation
  a,d
 19. peroxidy

  a) obsahují pouze jeden atom kyslíku
  b) formální oxidační číslo kyslíku je -I
  c) peroxo-skupina je skupina (O2)2-
  d) jsou popsány pouze pro prvky I.A skupiny
  b,c
 20. kovy alkalických zemin

  a) vyskytují se výhradně s oxidačním číslem +I
  b) patří mezi ně například stroncium
  c) jejich oxidy ně například stroncium
  d) izotopy žádné z nich nejsou radioaktivní
  b
 21. manganistan draselný

  a) je oxidační činidlo
  b) je znám pod triviálním oxnačením hypermangan
  c) má antiseptické účinky
  d) velmi dobře se rozpouští ve vodě
  a,b,c,d
 22. stříbro

  a) má baktericidní účinky, pro které se využívá ve zdravotnictví
  b) využívá se ve fotografickém průmyslu
  c) působením H2S černá
  d) nevyskytuje se ve sloučeninách, pouze jako čistý prvek
  a,b,c
 23. olovo

  a) je toxický kov
  b) typické jsou pro něj sloučeniny v oxidačních stavech + I a +III
  c) používá se k ochraně před RTG zářením
  d) je součástí některých elektrických akumulátorů
  a,c,d
 24. radium

  a) je přechodný kov
  b) jeho objevitelé byli manželé Marie a Pierre  Curie
  c) se v přírodě vyskytuje jako příměs smolice
  d) využívá se při radioterapii zhoubných nádorů
  b,c,d
 25. kyselina fosforečná tvoří biologicky významné

  a) halogenderiváty
  b) estery
  c) soli
  d) anhydridy
  b,c,d
 26. zinek v malých dávkách

  a) potlačuje aktivitu řady enzymů
  b) působí toxicky na organismus
  c) aktivuje některé enzymy
  d) je nezbytný pro život
  c,d
 27. kadmium v malých dávkách

  a) poškozuje řadu enzymů
  b) aktivuje některé enzymy
  c) je nezbytné pro život
  d) působí toxicky na organismus
  a,d
 28. pro rtuť platí, že

  a) páry jsou velmi jedovaté
  b) je součástí enzymů
  c) tvoří amalgámy
  d) ve vodě rozpustné sloučeniny jsou jedovaté
  a,c,d
 29. měď

  a) patří mezi biogenní prvky
  b) nereaguje s vodíkem
  c) nereaguje se vzdušným kyslíkem
  d) reaguje s dusíkem
  a,b
 30. rtuť snadno tvoří amalgamy s

  a) železem
  b) niklem
  c) stříbrem
  d) zlatem
  c,d
 31. rtuť obtížně tvoří amalgamy s

  a) kobaltem
  b) niklem
  c) zinkem
  d) stříbrem
  a,b
 32. mezi biogenní prvky patří

  a) berylium
  b) baryum
  c) magnesium
  d) kalcium
  c,d
 33. mezi biogenní prvky nepatří

  a) berylium
  b) baryum
  c) kalcium
  d) magnesium
  a,b
 34. které z uvedených sloučenin jsou jedovaté?

  a) oxid uhličitý
  b) freony
  c) chlorid uhličitý
  d) oxid uhelnatý
  c,d
 35. z uvedených kovů nejsou v malých dávkách jedovaté rozpustné sloučeniny

  a) zinku
  b) vápníku
  c) barya
  d) olova
  a,b
 36. hořčík (Mg) je součástí

  a) hemoglobinu
  b) kontrastních látek používaných v rentgenologii
  c) lehkých slitin
  d) chlorofylu
  c,d
 37. vápník barví plamen

  a) zeleně
  b) žlutě
  c) karmínově červeně
  d) cihlově červeně
  d
 38. sodík barví plamen

  a) fialově
  b) zeleně
  c) cihlově červeně
  d) žlutě
  d
 39. křemenné sklo

  a) pohlcuje ultrafialové záření
  b) má vysoký koeficient tepelné roztažnosti
  c) má nízký koeficient tepelné roztažnosti
  d) propouští ultrafialové záření
  c,d
 40. indium

  a) se používá do infračervených detektorů
  b) zvyšuje bod tání slitin
  c) se používá jako náplň teploměrů na měření vysokých teplot
  d) snižuje bod tání slitin
  d
 41. dusitan sodný NaNO2

  a) zabraňuje korozi
  b) používá se ke konzervaci masa
  c) je dobře rozpustný ve vodě
  d) je špatně rozpustný ve vodě
  a,b,c
 42. mezi modifikace uhlíku patří

  a) fullereny
  b) grafit
  c) diamant
  d) korund
  a,b,c
 43. dihydrát síranu vápenatého CaSO4.2H2O je

  a) sádra
  b) kontrastní látka používaná v rentgenologii
  c) sloučenina zodpovědná za přechodnou tvrdost vody
  d) sádrovec
  d
 44. fosforečnan vápenatý ve formě apatitů se nachází

  a) ve svalech
  b) v kůži
  c) v kostech
  d) v zubech
  c,d
 45. fluoroapatit je důležitou součástí

  a) kostí
  b) zubů
  c) svalů
  d) kůže
  a,b
 46. fosforečnan vápenatý ve formě apatitu je

  a) dobře rozpustný ve vodě
  b) součástí průmyslových hnojiv
  c) surovinou pro výrobu průmyslových hnojiv
  d) nerozpustný ve vodě
  c,d
 47. mezi biogenní prvky nepatří

  a) fluor
  b) chlor
  c) jód
  d) brom
  d
 48. sodík se v těle nachází hlavně

  a) v buňkách
  b) v buňkách i mimobuněčné tekutině ve stejné koncentraci
  c) není přítomen
  d) v mimobuněčné tekutině
  d
 49. chlor se v těle nachází hlavně

  a) v buňkách
  b) v buňkách i mimobuněčné tekutině ve stejné koncentraci
  c) v mimobuněčné tekutině
  d) v žaludeční šťávě
  c,d
 50. pro kterou skupinu uhlovodíků platí obecný vzorec CnH2n-2?

  a) alkiny
  b) alkany
  c) cykloalkany
  d) alkeny
  a
 51. oxidací aldehydu vzniká

  a) alken
  b) karboxylová kyselina
  c) indol
  d) alkin
  b
 52. kyselina olejová

  a) je kyselina obsahující dvojnou vazbu
  b) je dikarboxylová nasycená kyselina
  c) obsahuje 18 atomů uhlíku
  d) je nenasycená karboxylová kyselina
  a,c,d
 53. substituce je

  a) reakce, při které vzniká dvojná vazba
  b) reakce, při které je nahrazen atom (či funkční skupina)  za jiný/jinou
  c) typickou reakcí alkanů
  d) typickou reakcí zásad
  b,c
 54. chirální uhlík musí mít

  a) čtyři různé substituenty
  b) navázány alespoň tři různé atomy
  c) alespoň tři různé substituenty
  d) vazbu s nejméně jedním atomem uhlíku
  a
 55. uhlovodíky, ve kterých jsou atomy uhlíku vázány pouze sigma vazbou, jsou

  a) nasycené uhlovodíky
  b) velmi reaktivní
  c) alkany
  d) areny
  a,c
 56. v molekule methanu

  a) jsou vazebné úhly 109°28`
  b) jsou vazebné úhly 120°
  c) jsouvazebné úhly 180°
  d) je atom uhlíku umístěn ve středu pravidelného čtyřstěnu
  a,d
 57. dvě dvojné kovalentní vazby v molekule obsahuje

  a) penten
  b) cyklopentadien
  c) cholesterol
  d) kyselina linolová
  b,d
 58. která sloučenina vykazuje cis-trans izomerii

  a) but-1-en
  b) but-2-en
  c) hex-2-en
  d) hex-3-en
  b,c,d
 59. π-vazba v molekule ethylenu

  a) zaniká při adičních reakcích
  b) podmiňuje reaktivitu molekuly
  c) je pevnější, než vazba sigma
  d) brání samovolné rotaci atomů okolo vazby sigma
  a,b,d
 60. označte dvojice sloučenin, které jsou vzájemnými cis-trans izomery

  a) kyselina maleinová a fumarová
  b) kyselina olejová a stearová
  c) kyselina olejová a linolová
  d) kyselina maleinová a jantarová
  a
 61. geometrické izomery tvoří

  a) but-2-en
  b) but-1-en
  c) 1,2-dichlorethen
  d) 3-chlorpropen
  a,c
 62. cis-trans izomery tvoří

  a) pent-2-en
  b) 1-chlorprop-1-en
  c) pent-1-en
  d) propen
  a,b
 63. chirální atom uhlíku v molekule má

  a) kyselina vinná
  b) alanin
  c) kyselina 2-aminopropanová
  d) kyselina jablečná
  a,b,c,d
 64. chirální atom uhlíku v molekule má

  a) kyselina mléčná
  b) serin
  c) kyselina 2-hydroxypropanová
  d) glyceraldehyd
  a,b,c,d
 65. které z uvedených sloučenin jsouopticky aktivní

  a) kyselina mléčná
  b) kyselina citrónová
  c) 2-methylbutan-1-ol
  d) 2-methylpropan
  a,c
 66. adice halogenovodíků na alkeny

  a) se řídí Markivnikovým pravidlem
  b) začíná adicí nukleofilu
  c) začíná adicí elektrofilního činidla
  d) vznikají při ní halogenderiváty alkanů
  a,c,d
 67. adice vody na ethen

  a) poskytuje vinylalkohol
  b) vede k zániku dvojné vazby
  c) je dehydratace
  d) je elektrofilní adice
  b,d
 68. reakce methanu s chlórem

  a) je radikálová řetězová reakce
  b) je tvořena iniciací, propagací a terminací
  c) je substituční heterolytická reakce
  d) je substituční homolytická reakce
  a,b,d
 69. které heterocyklické sloučeniny mají aromatický charakter

  a) purin
  b) adenin
  c) pyrolidin
  d) porfyrin
  a,b,d
 70. hydrogenace acetonu je

  a) spojena s izomerizací acetonu na acetaldehyd
  b) oxidace acetonu
  c) redukce acetonu vodíkem
  d) spojena se vznikem sekundárního alkoholu
  c,d
 71. k hydroxyderivátům uhlovodíků patří

  a) sorbitol
  b) alkoholy
  c) fenoly
  d) ketony
  a,b,c
 72. k terciárním alkoholům patří

  a) hydrochinon
  b) glycerol
  c) cyklohexanol
  d) 2-methylpropan-1-ol
  d
 73. C6H5-COOH je kyselina

  a) nasycená
  b) aromatická
  c) acyklická, se 2 dvojnými vazbami v molekule
  d) alicyklická
  b
 74. kyselina citrónová

  a) je hydroxykyselina
  b) je trikarboxylová kyselina
  c) sráží krev
  d) se nachází v citrusových plodech
  a,b,d
 75. CH3-SO-CH3 je

  a) dimethylsulfid
  b) dimethylsulfoxid
  c) dimethylsulfon
  d) ani jedna odpověď není správná
  c
 76. CH3-S-CH3 je

  a) dimethylsulfid
  b) dimethylsulfoxid
  c) dimethylsulfon
  d) ani jedna odpověď není správná
  a
 77. CH3-SO2-CH3 je

  a) dimethylsulfid
  b) dimethylsulfoxid
  c) dimethylsulfon
  d) ani jedna odpověď není správná
  c
 78. CH3-CH2-SO3H je

  a) ethansulfid
  b) ethansulfoxid
  c) ethansulfon
  d) ethansulfonová kyselina
  d
 79. rtuť a její sloučeniny mohou být v živých organismech přeměněny na

  a) páry rtuti
  b)kalomel
  c) sublimát
  d) dimethylrtuť
  d
 80. sulfonové kyseliny s dlouhým alifatickým řetězcem mohou sloužit jako

  a) rozpouštědla
  b) tenzidy
  c) barviva
  d) žádná odpověď není správná
  b
 81. jako bojové chemickélátky byly zneužity organické sloučeniny

  a) těžkých kovů
  b) kyseliny fosforečné
  c) arsenu
  d) hořčíku
  b,c
 82. organické deriváty kyseliny thiofosforečné se používají jako

  a) bojové chemické látky
  b) barviva
  c) insekticidy
  d) potravinové doplňky
  c
 83. nitrosaminy

  a) jsou nezbytné pro život
  b) vyvolávají rakovinné bujení
  c) vznikají ze sekundárních aminů
  d) dostávají se do těla při kouření tabáku
  b,c,d
 84. kyselina acetylsalicylová

  a) tlumí bolest
  b) snižuje teplotu při horečce
  c) zpomaluje srážení krve
  d) zrychluje srážení krve
  a,b,c
 85. mezi silně jedovaté alkoholy patří

  a) methanol
  b) ehanol
  c) ethylenglykol (1,2-ethandiol)
  d) glycerol (1,2,3- propantriol)
  a,c
 86. estery glycerolu mohou být

  a) výbušnina
  b) léčivo
  c) součást biomembrán
  d) barvivo
  a,b,c
 87. halogenderiváty uhlovodíků

  a) jsou dobře rozpustné ve vodě
  b) mají ysokou afinitu k tukové tkáni
  c) jsou chemicky stálé
  d) neohrožují životní prostředí
  b,c
 88. oxidací thiolové skupiny mohou vznikat

  a) disulfidy
  b) sulfonové kyseliny
  c) vazby stabilizující strukturu bílkovin
  d) silany
  a,b,c
 89. syntetický kaučuk vzniká polymerací

  a) isoprenu
  b) buta-1,3-dienu
  c) vinylchloridu
  d) ethenu
  b
 90. monomerem přírodního kaučuku je

  a) 1,3-butadien
  b) isopren
  c) ethen
  d) vinylchlorid
  b
 91. s vodou se dobře mísí

  a) cyklohexan
  b) ethanol
  c) aceton
  d) methanol
  b,c,d
 92. s vodou se nemísí

  a) benzen
  b) aceton
  c) cyklohexan
  d) diethylether
  a,c,d
 93. kyselina šťavelová (HOOC-COOH)

  a) vzniká oxidací 1,2-ethandiolu
  b) váže vápenaté ionty
  c) není jedovatá
  d) její vápenaté soli jsou dobře rozpustné ve vodě
  a,b
 94. kyselina šťavelová (HOOC-COOH)

  a) nemůže vzniknout oxidací ehenu
  b) není jedovatá
  c) vytváří se vápenatými ionty ve vodě špatně rozpustné soli
  d) nevzniká oxidací 1,2-ethandiolu
  c
 95. silikonové oleje vznikají polymerací

  a) kyseliny křemičité
  b) oxidu křemičitého
  c) dimethylsilandiolu
  d) žádná odpověď není správná
  c
 96. silikagel je polymerem

  a) oxidu křemičitého
  b) kyseliny křemičité
  c) dimethylsilandiolu
  d) silantriolu
  b
 97. mezi deriváty kyseliny uhličité patří

  a) fosgen
  b) kyselina močová
  c) močovina
  d) urethany
  a,c,d
 98. z uvedených polymerů se v lékařství nejvíce využívá

  a) polyvinylchlorid
  b) polyethylen
  c) polymethylmethakrylát
  d) polyurethan
  c
 99. kyselina šťavelová je

  a) dobře rozpustná ve vodě
  b) špatně rozpustná ve vodě
  c) jedovatá
  d) netoxická
  a,c
 100. heterocyklické sloučeniny jsou

  a) anorganické sloučeniny uhlíku
  b) organické sloučeniny uhlíku
  c) cyklické sloučeniny uhlíku obsahující navíc jeden nebo více heteroatomů
  d) alifatické sloučeniny tvořené křemíkovým řetězcem
  b,c
Author:
bismooth
ID:
304110
Card Set:
323-421 Anorganika(konec).txt
Updated:
2015-06-16 17:28:38
Tags:
323 421 Anorganika konec
Folders:

Description:
323-421 Anorganika(konec).txt
Show Answers: