422-534 (orgnika start).txt

The flashcards below were created by user bismooth on FreezingBlue Flashcards.

 1. 
 2. heterocyklické sloučeniny jsou

  a) nestálé a v běžných podmínkách se nevyskytují
  b) anorganické sloučeniny uhlíku
  c) cyklické sloučeniny uhlíku spolu s ostatními prvky
  d) alifatické sloučeniny tvořené uhlíkovým řetězcem
  c
 3. o heterocyklických sloučeninách platí

  a) jsou tvořené výlučně izocyklickým řetězcem uhlíku
  b) vždy obsahují ve svém cyklu jenom jeden heteroatom
  c) nejčastějším heteroatomem jsou kyslík, síra, uhlík
  d) nemohou mít aromatický charakter
  b,c
 4. o  heterocyklických sloučeninách platí

  a) jsou tvořené výlučně izocyklickým řetězcem křemíku
  b) vždy obsahují ve svém cyklu aspoň jeden heteroatom
  c) nejčastějším heteroatomem jsou kyslík, síra, dusík
  d) nemohou mít aromatický charakter
  b,c
 5. o heterocyklických sloučeninách platí

  a) mohou obsahovat dvojné vazby
  b) nejběžnější a nestálejší jsou čtyř-a pětičlenné heterocykly
  c) dělíme dle počtu atomů kruhu na troj-, čtyř-, pěti-, šesti-, sedmi-, osmi- a více členné
  d) mohou se skládat z více cyklu, z niž alespoň jeden je heterocyklus
  a,c,d
 6. o heterocyklických sloučeninách platí

  a) nikdy nemají aromatický charakter
  b) nejběžnější jsou tříčlenné
  c) jsou důležitou součástí nuklových kyselin
  d) mohou být součástí bílkovin
  c,d
 7. o heterocyklických sloučeninách platí

  a) mohou obsahovat nasycené i nenasycené vazby
  b) nejběžnější jsou pěti- a šestičlenné
  c) v lidském organismu se s nimi nesetkáme
  d) mají vždy aromatický charakter
  a,b
 8. o heterocyklických sloučeninách platí

  a) jsou vždy látky plynné povahy
  b) jsou pro lidský organismus nebezpečné
  c) jsou součástí glykogenu
  d) mají vždy aromatický charakter
  c
 9. mezi pětičlenné heterocykly patří

  a) pyridin
  b) furan
  c) pyrrol
  d) indol
  b,c
 10. mezi šestičlenné heterocykly patří

  a) furan
  b) pyridin
  c) pyrrol
  d) thiazol
  b
 11. mezi heterocykly obsahující síru patří

  a) pyridin
  b) thiofen
  c) pyrrol
  d) indol
  b
 12. mezi heterocykly obsahující dusík patří

  a) furan
  b) pyridin
  c) pyrrol
  d) thiofen
  b,c
 13. mezi šestičlenné heterocykly s dvěma hteroatomy patří

  a) furan
  b) pyrimidin
  c) thiazol
  d) purin
  b
 14. mezi pětičlenné heterocykly s dvěma heteroatomy patří

  a) furan
  b) pyrimidin
  c) thiazol
  d) purin
  c
 15. mezi heterocyklické sloučeniny obsahující dva heterocykly patří

  a) pyrimidin
  b) purin
  c) pyrrol
  d) thiofen
  b
 16. mezi deriváty heterocyklu pyrimidinu patří

  a) cytosin
  b) uracil
  c) thymin
  d) thiofen
  a,b,c
 17. mezi heterocykly patří

  a) kyselina močová
  b) purin
  c) močovina
  d) kyselina octová
  a,b
 18. mezi heterocykly patří

  a) adenin
  b) guanin
  c) kyselina uhličitá
  d) kyselina palmitová
  a,b
 19. heterocyklus obsahují

  a) močovina
  b) histidin
  c) guanosin
  d) kyselina octová
  b,c
 20. heterocyklus jako integrální součást molekuly se může vyskytovat v

  a) některých aminokyselinách
  b) nukleosidech
  c) nukleotidech
  d) kyselině uhličité
  a,b,c
 21. heterocyklus jako integrální součást molekuly se může vyskytovat v

  a) některých aminokyselinách
  b) nuklových kyselinách
  c) glykogenu
  d) kyselině pyrohroznové
  a,b,c
 22. thiofen

  a) patří mezi heterocyklické sloučeniny
  b) obsahuje ve své molekule dusík
  c) obsahuje ve své molekule síru
  d) obsahuje ve své molekule uhlík
  a,c,d
 23. indol

  a) je součástí aminokyseliny tryptofanu
  b) obsahuje ve své molekule kyslík
  c) obsahuje jeden heterocyklus a jeden izocyklus
  d) je šestičlenný heterocyklus
  a,c
 24. pyran

  a) je součástí nuklotidů
  b) obsahuje ve své molekule dusík
  c) obsahuje ve své molekule kyslík
  d) je šestičlenný heterocyklus
  c,d
 25. imidazol

  a) je pětičlnný heterocyklus s dvěma atomy dusíku
  b) je pětičlenný heterocyklus s dvěma heteroatomy kyslíku
  c) je součástí aminokyseliny histidinu
  d) je šestičlenný heterocyklus
  a,c
 26. kterou/é z uvedených dvojic sloučenin byste zařadili mezi heterocyklické sloučeniny?

  a) pyrazin a hydrazin
  b) piperidin a pyridin
  c) pyrrol a naftol
  d) pyrimidin a anilin
  b
 27. která/é z uvedenáých dvojic sloučenin nepatří mezi heterocyklické sloučeniny?

  a) thiolan a furan
  b) anthracen a thiofen
  c) fenylalanin a pyradazin
  d) pyrrol a pyrazol
  b,c
 28. které sloučeniny mají ve své molekule dva dusíkové heteroatomy?

  a) pyridin
  b) pyrimidin
  c) pyridazin
  d) imidazol
  b,c,d
 29. které z těchto sloučenin patří mezi heterocyklické sloučeniny?

  a) indol
  b) anthracen
  c) purin
  d) naftol
  a,c
 30. furan

  a) obsahuje ve své molekule dusíkový heteroatom
  b) obsahuje ve své molekule kyslíkový heteroatom
  c) obsahuje ve své molekule síru jako heteroatom
  d) jeho deriváty vznikají degradací sacharidů
  b,d
 31. které z uvedených sloučenin patří mezi monocyklické heterocyklické sloučeniny

  a) chinolin
  b) prolin
  c) pyridoxin
  d) kyselina močová
  b,c
 32. které z uvedených heterocyklických sloučenin obsahují pětičlenný kruh?

  a) piperidin
  b) furan
  c) thiofen
  d) pyridin
  b,c
 33. které z uvedených heterocyklických sloučenin obsahují šestičlenný kruh?

  a) thiolan
  b) kyselina nikotinová
  c) pyridazin
  d) oxolan
  b,c
 34. které z těchto látek obsahují heterocyklické složky?

  a) chlorofyl
  b) ATP
  c) NAD
  d) vitramín A
  a,b,c
 35. základ tetrapyrrolových sloučenin tvoří

  a) dvě molekuly pyrrolu a dvě molekuly pyridinu
  b) čtyři molekuly pyrazolu
  c) čtyři molekuly pyrrolu
  d) čtyři molekuly pyrogallolu
  c
 36. u pětičlenných heterocyklů furanu, thiofenu a pyrrolu

  a) podobnost s benzenem vzrůstá s rostoucí elektronegativitou heteroatomů
  b) podobnost s benzenem klesá s rostoucí elektronegativitou heteroatomů
  c) podobnost s benzenem stoupá v pořadí: furan-pyrrol-thiofen
  d) podobnost s benzenem stoupá v pořadí: thiofen-pyrrol-furan
  b,c
 37. vstupem heteroatomů do cyklopentadienu

  a) se mohou volné elektronové páry heteroatomů zapojit do konjugace s π-vazbami přítomnými v cyklu
  b) se nemohou volné elektronové páry heteroatomů zapojit dokonjugace s π-vazbami přítomnými v cyklu
  c) vznikají heterocyklické sloučeniny jejichž fyzikální a chemické vlastnosti se neliší od původní sloučeniny
  d) vznikají heterocyklické sloučeniny jejichž fyzikální a chemické vlastnosti se budou podobat vlastnostem benzenu
  a,d
 38. molekulu purinu tvoří

  a) šestičlenný heterocyklus se dvěma dusíkovými heteroatomy
  b) dva šestičlenné kondenzované heterocykly celkem se čtyřmi dusíkovými heteroatomy
  c) jeden šestičlenný heterocyklus kondenzovaný s pětičlenným heterocyklem celkem se čtyřmi dusíkovými heteroatomy
  d) jeden šestičlenný heterocyklus s jedním dusíkovým heteroatomem kondenzovaný s jedním pětičlenným heterocyklem se dvěma dusíkovými heteroatomy
  c
 39. kyselina močová je derivátem

  a) purinu
  b) chinolinu
  c) indolu
  d) naftylaminu
  a
 40. adenin

  a) obsahuje ve své molekule aminoskupinu
  b) obsahuje ve své molekule purinovou basi
  c) obsahuje ve své molekule hydroxylovou skupinu
  d) patří mezi heterocykly
  a,b,d
 41. tetrapyrroly jsou součástí molekuly

  a) hemoglobinu
  b) vitamínu B12
  c) chlorofylu
  d) DNA
  a,b,c
 42. cytosin je

  a) hlavní součástí cytostatik
  b) heterocyklická sloučenina
  c) součástí nukleových kyselin
  d) derivátem pyrimidinu
  b,c,d
 43. centrálními atomy tetrapyrrolových sloučenin mohou být

  a) atomy železa
  b) atomy kobaltu
  c) atomy hořčíku
  d) atomy vápníku
  a,b,c
 44. guanin je

  a) heterocyklická sloučenina
  b) sloučenina obsahující čtyři dusíkové heteroatomy v molekule
  c) sloučenina obsahující purinovou basi
  d) složkou nuklových sloučenin
  a,b,c,d
 45. kofein je

  a) heterocyklická sloučenina obsažená v kávě a v čaji
  b) derivátem purinu
  c) derivátem fenolu
  d) heterocyklická sloučenina obsahující dva kyslíkové heteroatomy v molekule
  a,b
 46. thiofen

  a) obsahuje ve své molekule jednu thioskupinu a fenol
  b) obsahuje ve své molekule jeden heteroatom síry
  c) obsahuje ve své molekule pětičlenný cyklus se dvěma dvojnými vazbami
  d) obsahuje ve své molekule šestičlenný cyklus se dvěma heteroatomy síry
  b,c
 47. molekula uracilu

  a) může obsahovat dvě hydroxylové skupiny (enol tautomerní forma), nebo dvě oxoskupiny (oxo tautomerní forma)
  b) může obsahovat dvě aminoskupiny
  c) je součástí urey (močoviny)
  d) je součástí nukleových kyselin
  a,d
 48. thymin obsahuje ve své molekule

  a) jednu methylovou skupinu, jednu aminoskupinu a jednu hydroxyskupinu
  b) dva heteroatomy dusíku
  c) jednu methylovou skupinu a dvě hydroxylové skupiny, nebo dvě oxoskupiny (podle enol/oxo tautomerie)
  d) pyrimidinový šestičlenný kruh
  b,c,d
 49. vyberte správné/á tvrzení

  a) piperidin a ehylenoxid patří mezi nasycené heterocyklické sloučeniny
  b) benzidin a naftylamin nepatří mezi heterocyklické sloučeniny
  c) indol a chinolin jsou kondenzované heterocyklické sloučeniny, každá se dvěma dusíkovými heteroatomy ve své molekule
  d)pyrrol a pyridin mají stejný počet dusíkových heteroatomů v molekule
  a,b,d
 50. nikotin můžeme zařadit mezi

  a) anorganické sloučeniny
  b) alifatické uhlovodíky s trojnou vazbou
  c) cyklické sloučeniny s dusíkovým heteroatomem
  d) hetrocyklické sloučeniny s kyslíkovým heteroatomem
  c
 51. galaktosa je

  a) epimer fruktosy
  b) součást maltosy
  c) součást laktosy
  d) ketohexosa
  c
 52. fruktosa je

  a) součást laktosy
  b) aldohexosa
  c) ketohexosa
  d) součást sacharosy
  c,d
 53. laktosa je disacharid obsahující

  a) fruktosu a glukosu
  b) fruktosu a galaktosu
  c) glukosu a galaktosu
  d) glukosu a maltosu
  c
 54. sacahrosa je

  a) redukující cukr
  b) neredukující cukr
  c) disacharid
  d) monosacharid
  b,c
 55. molekula fruktosy obsahuje

  a) 2 chirální uhlíky
  b) 3 chirální uhlíky
  c) 4 chirální uhlíky
  d) neobsahuje chirální uhlíky
  b
 56. epimery jsou

  a) D-ribosa a L-arabinosa
  b) D-ribosa a L-ribosa
  c) D-arabinosa a L-arabinosa
  d) D-ribosa a L-ribulosa
  b,c
 57. enantiomery jsou

  a) D-ribosa a L-arabinosa
  b) D-ribosa a L-ribosa
  c) D-arabinosa a L-arabinosa
  d) D-ribosa a L-ribulosa
  b,c
 58. mezi pentosy nepatří

  a) arabinosa
  b) xylosa
  c) erytrosa
  d) mannosa
  c,d
 59. neredukující cukry

  a) nemají volný hemiacetálový hydroxyl
  b) mají na hemiacetálovém hydroxylu vázanou necukernou složku
  c) jsou ketocukry
  d) jsou polysacharidy
  a
 60. produkty hydrolýzy sacharosy jsou

  a) glukosa a galaktosa
  b) glukosa a voda
  c) 2 glukosy
  d) glukosa a fruktosa
  d
 61. glucitol

  a) vzniká redukcí D-glukosy
  b) vzniká oxidací D-glukosy
  c) je cukerný alkohol
  d) má aldehydovou skupinu
  a,c
 62. uronové kyseliny mají karboxylovou skupinu na

  a) 1.uhlíku
  b) 6.uhlíku
  c) 1. a 6. uhlíku
  d) 2.uhlíku
  b
 63. oxidací glukosy na 1.uhlíku vznikne

  a) kyselina gulonová
  b) kyselina glukuronová
  c) kyselina glukonová
  d) kyselina glutamová
  c
 64. sacahrid obsažený v DNA je

  a) glukosa
  b) ribosa
  c) deoxyribosa
  d) fukosa
  c
 65. mezi polysacharidy nepatří

  a) škrob
  b) agar
  c) maltosa
  d) inulin
  c
 66. škrob obsahuje

  a) amylasu
  b) glaktosu
  c) amylopektin
  d) amonium
  amylopektin
 67. glykogen je

  a) zásobní sacharid rostlin
  b) hormon
  c) peptid
  d) glukan
  d
 68. účinkem α-amylasy na škrob vzniká

  a) fruktosa
  b) laktosa
  c) maltosa
  d) galaktosa
  c
 69. při fotosyntéze vzniká

  a) oxid uhličitý a glukosa
  b) kyslík a glukosa
  c) voda a glukosa
  d) pouze glukosa
  b
 70. glukan je

  a) hormon
  b) polysacharid
  c) glykogen
  d) škrob
  b,c,d
 71. v celulose jsou přítomny vazby

  a) α-1,6-glykosidové
  b) β-1,6-glykosidové
  c) α-1,4-glykosidové
  d) β-1,4-glykosidové
  d
 72. glukagon je

  a) lipid
  b) polysacharid
  c) hormon
  d) peptid
  c,d
 73. D-glukosa se nejčastěji vyskytuje jako

  a) α-D-fruktofuranosa
  b) α-D-glukopyranosa
  c) α-D-glukofuranosa
  d) β-D-glukofuranosa
  b
 74. molekula glukosy obsahuje

  a) 3 chirální uhlíky
  b) 4 chirální uhlíky
  c) 5 chirálních uhlíků
  d) 6 chirálních uhlíků
  b
 75. glykogenese značí

  a) syntézu glukosy
  b) syntézu glykogenu
  c) degradaci glykogenu
  d) degradaci glukosy
  b
 76. pentosový cyklus slouží

  a) k získání energie (ATP)
  b) k syntéze glukosy
  c) k syntéze pentos
  d) k získání redukčních koenzymů
  c,d
 77. glyceraldehyd patří mezi

  a) organické sloučeniny
  b) anorganické sloučeniny
  c) triosy
  d) sloučeniny obsahující karbonylovou skupinu
  a,c,d
 78. monosacharidy můžeme zařadit mezi

  a) anorganické sloučeniny s jednoduchým obecným vzorcem CnH2nOn
  b) markomolekulární látky s molekulovou hmotností větší než 1000 g/mol
  c) heterocyklické sloučeniny s kyslíkovým heteroatomem, obsahují-li více než 4 uhlíkové atomy v molekule
  d) polyhydroxysloučeniny, s karbonylovou skupinou ve své molekule
  c,d
 79. mezi disacharidy patří

  a) rafinosa
  b) glukosa
  c) sacharosa
  d) maltosa
  c,d
 80. galaktosa a glukosa jsou

  a) součástí maltosy
  b) součástí laktosy
  c) izomery
  d) součástí laktosy
  b,c
 81. rostlinný škrob je polysacharid

  a) obsahující glukosové jednotky
  b) obsahující amylosu a amylopektin
  c) dobře rozpustný ve studené vodě
  d) obsažený v játrech člověka jako zásobní látka
  a,b
 82. produkty kyselé hydrolýzy sacharosy jsou

  a) maltosa a glukosa
  b) fruktosa a glukosa
  c) pouze fruktosa
  d) pouze glukosa
  b
 83. alkoholickým kvašením glukosy kvasinkami za anaerobních podmínek vzniká

  a) aceton a ethanol
  b) methanol a ehanol
  c) ethanol a oxid uhličitý
  d) methanol a oxid uhličitý
  c
 84. glukosa může být lidským organismem metabolicky přeměněna

  a) na zásobní glykogen
  b) na ehanol
  c) až na oxid uhličitý a vodu
  d) na lipidy
  a,c,d
 85. objeví-li se v lidském organismu trvale zvýšená hladina glukosy v krvi i v moči, může se jednat pravděpodobně

  a) o úplavici, infekční průmové onemocnění střev
  b) o diabetes melitus
  c) o tzv.úplavici cukrovou neboli cukrovku
  d) o banální záležitost, která se nemusí ze zdravotního hlediska řešit
  b,c
 86. inulin je

  a) hormon produkovaný slinivkou břišní
  b) polysacharid obsahující fruktosové jednotky
  c) zásobním polysacharidemněkterých rostlin, např.topinamburů
  d) složkou bramborového škrobu
  b,c
 87. neredukující disacharidy

  a) mají glykosidovou vazbu mezi atomem C1 jedné molekuly monoacharidu (aldosy) a atomem C1 druhé molekuly monosacharidu (aldosy)
  b) mají glykosidovou vazbu mezi atomem C1 jedné molekuly monosacharidu (aldosy) a atomem C2 druhé molekuly monosacharidu (ketosy)
  c) mají glykosidovou vazbu mezi atomem C1 jedné molekuly monosacharidu (aldosy) a atomem C4 druhé molekuly monosacharidu (aldosy)
  d) mají glykosidovou vazbu mezi atomem C1 jedné molekuly mnosacharidu (aldosy) a atomem C6 druhé molekuly monosacharidu (aldosy)
  a,b
 88. glykoproteiny obsahují ve své molekule

  a) polypeptidovou složku s navázaným glykolem
  b) bílkovinné složky i sacharidové složky
  c) polypeptidový řetězec s navázaným glycerolem
  d) peptidové a glykosidové vazby
  b,d
 89. kyselina glukonová může vzniknout

  a) hydrolýzou glukosy
  b) redukcí glucitolu
  c) oxidací glukosy
  d) redukcí glukosy
  c
 90. označte nesprávné/nesprávná tvrzení

  a) molekula laktosy obsahuje galaktosu a glukosu
  b) molekula sacharosy obsahuje gulosu a fruktosu
  c) maltosa obsahuje dvě molekuly glukosy
  d) molekula sacharosy obsahuje glukosu a fruktosu
  b
 91. zásobními sacharidy v lidském organismu mohou být

  a) maltosa
  b) sacharosa
  c) glykogen
  d) celulosa
  c
 92. označte chybné/chybná tvrzení

  a) inositol je cyklická polyhydroxysloučenina
  b) inositol patří mezi cyklitoly
  c) inositol obsahuje ve své molekule heterocyklicky vázaný kyslík
  d) inositol patří mezi deriváty cyklohexanu
  c
 93. označte dvojici sloučenin, které mají alespoň jednu společnou vlastnost nebo charakter

  a) glyceraldehyd a dihydroxyaceton
  b) sorbitol a borax
  c) silufol a ribitol
  d) mannitol a xylitol
  a,d
 94. maltosa obsahuje

  a) dvě molekuly α-D-glukopyranosy
  b) dvě molekuly β-D-glukopyranosy
  c) jednu molekulu α-D-glukopyranosy a jednu molekulu α-D-galaktopyranosy
  d) dvě molekuly α-D-mannopyranosy
  a
 95. fruktosa

  a) je součástí enzymu sacharasy
  b) patří mezi monosacharidy
  c) její molekula obsahuje ketoskupinu
  d) její molekula obsahuje amino skupinu
  b,c
 96. mezi monosacharidy patří

  a) maltosa a xylosa
  b) fruktosa a laktosa
  c) fruktosa a ribosa
  d) galaktosa a glukosa
  c,d
 97. celulosa je

  a) protein nerozpustný ve vodě
  b) polysacharid složený z β-D-glukopyranosových jednotek, nerozpustný ve vodě
  c) polysacharid složený z α-D-glukopyranosových jednotek, dobře rozpustný ve vodě
  d) polysacharid složený z amylopektinu a amylosy
  b
 98. polysacharidy jsou makromolekulární látky

  a) složené z různých aminokyselin
  b) složené pouze z glukosovýchjednotek
  c) složené z monosacharidových jednotek
  d) s dlouhými řetězci, složené z více než 11 monosacharidových jednotek, spojených navzájem glykosidovou vazbou
  c,d
 99. součástí nuklových kyselin jsou především tyto dvojice sacharidů

  a) ribosa a deoxyribitol
  b) ribosa a deoxyribosa
  c) deoxyribosa a xylosa
  d) ribitol a deoxyxylosa
  b
 100. epimery sacharidů jsou

  a) struktury sacharidů, které se liší pouze orientací poloacetalového hydroxylu
  b) struktury sacharidů, které se liší konfigurací na dvou uhlíkových atomech v řetězci
  c) např. D-glukosa a D-mannosa
  d) stuktury sacharidů, které se liší konfigurací na jednom uhlíkatém atomu v řetězci
  c,d
 101. které sacharidy budou dávat pozitivní reakci s Fehlingovým činidlem?

  a) sacharosa
  b) glukosa
  c) maltosa
  d) celulosa
  b,c
 102. z uvedenýchmastných kyselin má nejnižší bod tání

  a) kyselina butanová
  b) kyselina palmitová
  c) kyselina stearová
  d) kyselina hexanová
  a
 103. z uvedených mastných kyselin má nejvyšší bod tání

  a) kyselina butanová
  b) kyselina palmitová
  c) kyselina stearová
  d) kyselina hexanová
  c
 104. z mastné kyseliny jsou v molekule triacylglycerolu připojeny

  a) esterovou vazbou
  b) iontovou vazbou
  c) peptidovou vazbou
  d) amidovou vazbou
  a
 105. O
                                                                      ll
  pojemnujte sloučeninu ⋀⋀⋀⋀⋀⋀⋀⋀⋀OH

  a) kyselina máselná
  b) kyselina palmitová
  c) kyselina stearová
  d) kyselina rachidonová
  c
 106. stingosin je

  a) hormon
  b) vitamín
  c) součást některých lipidů
  d) alkohol
  c,d
 107. kyselina linolová a linolenová

  a) se liší počtem uhlíků
  b) jsou mastné kyseliny
  c) liší se počtem dvojných vazeb
  d) jsou aminokyseliny
  b,c
 108. hydrolýzou triacyglycerolů vznikají

  a) glycerol a mastné kyseliny
  b) voda a mastné kyseliny
  c) monosacharidy, mastné kyseliny a glycerol
  d) mastné kyseliny, aminokyseliny a voda
  a
 109. vyberte správné/á tvrzení o kyselině linolové

  a) má 16 uhlíků
  b) je to esenciální mastná kyselina
  c) má dvě dvojné vazby
  d) je to karboxylová kyselina
  b,c,d
 110. kyselina olejová a elaidová se liší

  a) počtem uhlíků
  b) polohou dvojné vazby
  c) konfigurací dvojné vazby
  d) počtem dvojných vazeb
  c
 111. většina přirozených nenasycených mastných kyselin

  a) má sudý počet uhlíků
  b) má nerozvětvený uhlovodíkový řetězec
  c) má dvojné vazby v cis konfiguraci
  d) obsahuje pouze jednu dvojnou vazbu
  a,b,c
 112. vyberte správné/á tvrzení o triacylglycerolech

  a) jsou hydrofibní
  b) obsahují tří mastné kyseliny
  c) jsou dobře rozpustné ve vodě
  d) jsou to estery glycerolu a mastných kyselin
  a,b,d
 113. vyberte správné/á tvrzení o bodu tání mastných kyselin

  a) stoupá se zvyšujícím se počtem uhlíků v molekule mastné kyseliny
  b) klesá se zvyšujícím se počtem dvojných vazeb
  c) je ovlivněn délkou a stupněm saturace uhlovodíkového řetězce mastné kyseliny
  d) všechny mastné kyseliny mají stejný bod tání
  a,b,c
 114. O
                                                                                 ll
  název zobrazené sloučeniny je⋀⋀⋀⋀⋀⋀⋀⋀OH

  a) kyselina máselná
  b) kyselina palmitová
  c) kyselina stearová
  d) kyselina arachidonová
  b
Author:
bismooth
ID:
304111
Card Set:
422-534 (orgnika start).txt
Updated:
2015-06-16 17:28:54
Tags:
422 534 orgnika start
Folders:

Description:
422-534 (orgnika start).txt
Show Answers: