535-594.txt

The flashcards below were created by user bismooth on FreezingBlue Flashcards.

 1. 
 2. β-oxidace je metabolický děj, při kterém se

  a) oxiduje β-D-glukopyranosa
  b) oxidují aminokyseliny na β-uhlíku
  c) oxidují mastné kyseliny na β-uhlíku
  d) přeměňují β-anomery cukrů napříslušné α-anomery
  c
 3. cholesterol

  a) je dobře rozpustný ve vodě
  b) obsahuje dvě OH skupiny
  c) je součástí buněčných membrán
  d) základem struktury je steran
  c,d
 4. cholesterol

  a) může být esterifikován mastnou kyselinou
  b) je jednosytný alkohol
  c) vzniká ze žlučových kyselin
  d) je derivátem cholecystokininu
  a,b
 5. žlučové kyseliny

  a) vznikají ve žluči
  b) emulgují tuky
  c) působí v tenkém střevě
  d) jsou deriváty steranu
  b,c,d
 6. žlučové kyseliny

  a) jsou deriváty cholinu
  b) vznikají přeměnou bilirubinu
  c) působí v žaludku
  d) vznikají z cholesterolu
  d
 7. lecithin je označení pro

  a) fosfatidylcholin
  b) vaječný žloutek
  c) fosfatidylserin
  d) vitamín A
  a
 8. fosfolipidy mohou obsahovat

  a) glycerol
  b) cholin
  c) adenin
  d) aminokyselinu
  a,b,d
 9. emulgaci tuků ve střevě umožňují

  a) žlučové kyseliny
  b) inzulín
  c) adrenalin
  d) vitamín C
  a
 10. které z vyjmenovaných sloučenin jsou odvozeny od steranu

  a) vitamín C
  b) vitamín B1
  c) žlučové kyseliny
  d) progesteron
  c,d
 11. vyberte správné/á tvrzení o zobrazené sloučenině
                             O
                             ll
  ∖⋀⋀⋀/=⋀⋀⋀⋀OH

  a) je tokarbozylová kyselina
  b) je to kyselina olejová
  c) je to esenciální mastná kyselina
  d) je to kyselina cis-oktadec-9-enová
  a,b,d
 12. zobrazená sloučenina je - obr.544

  a) steran
  b) strukturním základem cholesterolu
  c) fenanthren
  d) strukturním základem glukokortikoidů
  a,b,d
 13. lipasy jsou

  a) transferasy
  b) peptidasy
  c) součástí pankteatické šťávy
  d) hydrolasy
  c,d
 14. která/é z uvedených látek patří mezi lipidy?

  a) lecithin
  b) triacylglycerol
  c) glutamin
  d) kalcitonin
  a,b
 15. zobrazená sloučenina je - obr 547

  a) žlučová kyselina
  b) cholesterol
  c) vitamín A
  d) sterol
  b,d
 16. typickou vlastností lipidů je

  a) hydrofilie
  b) dobrá rozpustnost v nepolárních rozpouštědlech
  c) výskyt pouze u živočichů
  d) žádná z uvedených
  b
 17. pro mastné kyseliny platí

  a) kyselina palmitová je silnější kyselina než kyselina mravenčí
  b) v lidském organismu nejsou přítomny jako volné mastné kyseliny, ale vždy pouze jako součást triacylglycerolů nebo fosfolipidů
  c) obsahují převážně sudý počet uhlíkových atomů a nerozvětvený řetězec
  d) obsahují obvykle 2 karboxylové skupiny
  c
 18. označte správné tvrzení týkající se esenciálních mastných kyselin

  a) v běžné přijímaných potravinách se nevyskytují
  b) příkladem je kyselina stearová
  c) příkladem je kyselina oktadecenová
  d) obsahují 2 a více dvojných vazeb
  d
 19. kyselina cis-, cis-, cis-9,12,15-oktadekatrienová je

  a) kyselinapalmitová
  b) esenciální mastná kyselina
  c) kyselina alfa linolenová
  d) omega 3 nenasycená mastná kyselina
  b,c,d
 20. o kyselině stearové platí

  a) kompletním zmetabolizováním jednoho molu beta oxidací vznikne 9 molů acetylkoenzymu A
  b) je to esenciální mastná kyselina
  c) obsahuje dvě karboxylové skupiny
  d) obsahuje 1 dvojnou vazbu
  a
 21. molekula triacylglycerolu

  a) obsahuje esterově vázanou kyselinu fosforečnou
  b) obsahuje tři esterové vazby
  c) vždy obsahuje pouze nasycené mastné kyseliny
  d) je základní součástí například roztlinných olejů
  b,d
 22. pro beta oxidaci platí, že

  a) slouží k odbourávání steroidních látek
  b) probíhá v matrix mitochondrií
  c) mastná kyselina musí být přítomná ve formě acylkoenzymu A
  d) konečným produktem je oxid uhličitý a voda
  b,c
 23. kyselou hydrolýzou triacylglycerolů vzniká

  a) acetylkoenzym A
  b) voda a oxid uhličitý
  c) mýdlo a glycerol
  d) žádná z uvedených možností není správně
  d
 24. pro vosky je typické, že obsahují

  a) glycerol
  b) vyšší mastnou kyselinu
  c) jednu esterovou vazbu
  d) vyšší jednosytný alkohol
  b,c,d
 25. při ztužování tuků

  a) se zvyšuje počet dvojných vazeb v molekulách mastných kyselin
  b) dochází k hydrogenaci
  c) dochází k oxidační polymeraci
  d) mohou vznikat trans nenasycené mastné kyseliny
  b,d
 26. pro foafatidylcholin platí, že

  a) patří mezi fosfolipidy
  b) obsahuje ve své molekule dva zbytky mastných kyselin
  c) slouží v organismu především jako zdroj metabolické energie
  d) obsahuje ve své molekule aminoalkohol sfingosin
  a,b
 27. označte správné tvrzení

  a) strukturním základem sfingolipidů je trojsytný alkohol
  b) fosfolipidy patří mezi amfifilní látky
  c) rostlinnné oleje jsou směsi triacylglycerolů
  d) mastná kyselina je v molekule sfingolipidů vázána esterovou vazbou
  b,c
 28. 2-monoacylglycerol

  a) obsahuje dvě esterové vazby
  b) vzniká například při trávení triacylglycerolů v tenkém střevě působením pankreatické lipasy
  c) obsahuje kyselinu fosforečnou vázanou v poloze 3
  d) patří mezi fosfolipidy
  b
 29. kyselina olejová

  a) se v lidském organismu nevyskytuje
  b) je monoenová mastná kyselina
  c) je monokarboxylová kyselina
  d) je kyselina cis-9hexadecenová
  b,c
 30. označte správné/á tvrzení

  a) menthol patří mezi monoterpeny
  b) za vyšší bod tání většiny živočišných tuků v porovnání s rostlinnými oleji je zodpovědný nižší podíl nenasycených mastných kyselin
  c) kyselina arachidonová je nenasycená mastná kyselina
  d) stearylalkohol může výt součástí vosků
  a,b,c,d
 31. hydrofilní vlastnosti fosfolipidů jsou dány

  a) přítomností glycerolu
   b) přítomností zbytku kyseliny fosforečné
  c) přítomností řetězce mastné kyseliny
  d) všemi uvedenými částmi molekuly
  b
 32. o terpenech platí následující výroky

  a) monoterpeny obsahují 20 uhlíkových atomů
  b) mezi tepeny patří například kafr
  c) vitamín A je diterpen
  d) mezi terpeny patří například inhibitor růztu u roslin kyselina abscisová
  b,c,d
 33. pro tetraterpeny platí, že

  a) jsou tvořeny 8 isoprenoidními jednotkami
  b) mají 40 uhlíkovch atomů
  c) jejich zástupcem je skvalen
  d) jsou odvozeny od 2-methylbuta-1,3-dienu
  a,b,d
 34. pro vitamín A platí, že

  a) je to monoterpen
  b) je důležitou součástí zrakového pigmentu
  c) může vznikat rozštěpením β-karotenu
  d) je též označeován jako retinol
  b,c,d
 35. pro triterpeny platí, že

  a) jsou meziproduktem při syntéze cholesterolu
  b) mají 30 uhlíkových atomů
  c) patří mezi ně například gutaperča
  d) v přírodě se běžně nevyskytují, jsou připravovýny pouze synteticky
  a,b
 36. pro steroidy platí, že

  a) výchozí látkou pro jejich syntézu je acetylkoenzym A
  b) jsou odvozeny od steranu
  c) nikdy neobsahují ve své struktuře aromatické jádro
  d) se vyskytují pouze u živočichů
  a,b
 37. cholesterol

  a) je výchozí sloučeninou při syntéze žlučových kyselin
  b) je sekundární alkohol
  c) neobsahuje ve své molekule dvojnou vazbu
  d) je hlavním představitelem fytosterolů
  a,b
 38. hlavní funkcí žlučových kyselin

  a) je udržování kyselého pH žluči
  b) je vyloučení degradačních produktů rozpadu hemu z organismu
  c) je podpora vstřebávání sacharidů v tenkém střevě
  d) není žádná z uvedených možností
  d
 39. mezi steroidy nepatří

  a) vitamín D
  b) skvalen
  c) digitoxin
  d) gestageny
  b
 40. látky se steroidní strukturou mohou vykonávat tyto fyziologické funkce s výjimkou

  a) hormonální regulace
  b) regulace fluidity buněčných membrán
  c) důležitá zásobárna metabolické energie v těle člověka
  d) usnadnění vstřebávání lipidů v tenkém střevě
  c
 41. zvolte správné tvrzení

  a) všechny kódované aminokyseliny josu chirální
  b) všechny kódované aminokyseliny s výjimkou histidinu jsou chirální
  c) všechny kódované aminokyseliny s výjimkou glycinujsou chirální
  d) všechny kódované aminokyseliny s výjimkou prolinu josu chirální
  c
 42. zvolte správné tvrzení

  a) všechny kódované aminokyseliny kromě glycinu patří do skupiny α-aminokyselin
  b) všechny kódované aminokyseliny kromě prolinu patří do skupiny α-aminokyselin
  c) všech ny kódované aminokyseliny kromě histidinu patří do skupiny α-aminokyselin
  d) všechny kódované aminokyseliny kromě alaninu patří do skupiny α-aminokyselin
  b
 43. zvolte správné tvrzení

  a) rostlinné bílkoviny většinou obsahují všechny esenciální aminokyseliny
  b) rostlinné bílkoviny většinou neobsahují všechny esenciální aminokyseliny
  c) živočišné bílkoviny většinou obsahují všechny esenciální aminokyseliny
  d) živočišné bílkoviny většinou neobsahují všechny esenciální aminokyseliny
  b,c
 44. zvolte správné tvrzení

  a) v silně kyselém prostředí mají aminokyseliny kladný náboj
  b) v silně kyselém prostředí mají aminokyseliny záporný náboj
  c) v silně zásaditém prostředí mají aminokyseliny záporný náboj
  d) v silně zásaditém prostředí mají aminokyseliny kladný náboj
  a,c
 45. kyselina 2-aminojantarová je

  a) kyselina asparagová
  b) kyselina glutamová
  c) aminokyselina se dvěma karboxylovými skupinami v molekule
  d) alanin
  a,c
 46. kyselina 2-amino-3-fenylpropanová je

  a) tryptofan
  b) tyrosin
  c) fenylalanin
  d) histidin
  c
 47. kyselina 2-aminopropanová je

  a) glycin
  b) alanin
  c) valin
  d) serin
  b
 48. síra se vyskytuje v molekule

  a) threoninu
  b) cysteinu
  c) alaninu
  d) methioninu
  b,d
 49. mezi kyselé aminokyseliny patří

  a) lysin
  b) kyselina glutarová
  c) kyselina asparagová
  d) kyselina glutamová
  c,d
 50. mezi peptidy patří následující hormony

  a) kortisol
  b) adrenalin
  c) testosteron
  d) angiotensin I
  d
 51. mezi transportní proteiny patří

  a) ferritin
  b) transferin
  c) myosin
  d) albumin
  b,d
 52. vzorec na obrázku CH3-CH2-CH-CH-COOH
                                                       I       I
                                                     CH3  NH2
  představuje aminokyselinu

  a) valin
  b) isoleucin
  c) leucin
  d) alanin
  b
 53. NH      O
                                             II          II
  vzorec na obrázku H2N⋀N⋀⋀⋀OH
                                               H     I
                                                       NH2
  představuje aminokyselinu

  a) arginin
  b) lysin
  c) citrulin
  d) ornitin
  a
 54. vzorec na obrázku - obr.586 představuje aminokyselinu

  a) tryptofan
  b) tyrosin
  c) histidin
  d) fenylalanin
  d
 55. mezi esenciální aminokyseliny ptří

  a) tyrosin
  b) fenylalanin
  c) lysin
  d) threonin
  b,c,d
 56. mezi postradatelné aminokyseliny patří

  a) methionin
  b) fenylalanin
  c) tyrosin
  d) leucin
  c
 57. mezi hemoproteiny patří

  a) hemoglobin
  b) myoglobin
  c) cytochormy
  d) ferritin
  a,b,c
 58. mezi fibrilární bílkoviny patří

  a) kolagen
  b) albumin
  c) histony
  d) transferin
  a
 59. zvolte správné tvrzení

  a) primární struktura bílkoviny je daná počtem aminokyselin v polypeptidovém řetězci
  b) primární struktura bílkoviny je daná pořadím aminokyselin v polypeptidovém řetězci
  c) sekundární strukturou bílkoviny rozumíme posloupnost aminokyselin v polypeptidovém řetězci
  d) terciární strukturou se rozumí uspořádání celého polypeptidového řetězce v prostoru
  b,d
 60. na terciární struktuře bílkoviny se nepodílí

  a)  vodíkové vazby
  b) peptidové vazby
  c) iontové vazby
  d) hydrofibní inerakce
  b
 61. z volte správné tvrzení

  a) hemoproteiny patří mezi glykoproteiny
  b) hemoproteiny patří mezi lipoproteiny
  c) hemoproteiny patří mezi fosfoproteiny
  d) hemoproteiny patří mezi metaloproteiny
  d
Author:
bismooth
ID:
304112
Card Set:
535-594.txt
Updated:
2015-06-16 17:29:21
Tags:
535 594
Folders:

Description:
535-594.txt
Show Answers: