595-753.txt

The flashcards below were created by user bismooth on FreezingBlue Flashcards.

 1. 
 2. zvolte správné tvrzení

  a) sekundární struktura bílkoviny je dána periodicky uspořádanými konformačními motivy
  b) terciární strukturou se rozumí prostorové vztahy nesousedních částí peptidového řetězce
  c) kvarterní strukturou se rozumí prostorové vztahy nesousedních částí peptidového řetězce
  d) u všech bílkovin rovněž rozlišujeme kvarterní strukturu
  a,b
 3. závity α-helixu v proteinu jsou stabilizovány zejména

  a) hydrofobními interakcemi
  b) iontovými vazbami
  c) vodíkovými vazbami
  d) van der Waalsovými silami
  c
 4. zvolte správné tvrzení

  a) na stabilizaci terciární struktury se podílí vodíkové vazby
  b) na stabilizaci terciární struktury se podílí disulfidové můstky
  c) na stabilizaci terciární struktury se nepodílí disulfidové můstky
  d) na stabilizaci terciární struktury se podílí iontové vazby
  a,b,d
 5. zvolte správné tvrzení

  a) při denaturaci proteinu dochází ke změně primární struktury
  b) při denaturaci proteinu nedochází ke změně primární struktury
  c) při denaturaci proteinu se nemění jeho konformace
  d) při denaturaci proteinu se mění jeho konformace
  b,d
 6. které z jmenovaných aminokyselin jsou klasifikovány jako hydrofibní?

  a) glutamin
  b) lysin
  c) leucin
  d) serin
  c
 7. které z jmenovaných aminokyselin obsahují aromatické jádro?

  a) tyrosin
  b) threonin
  c) tryptofan
  d) prolin
  a,c
 8. vyberte dvojice aminokyselin, jejichž postranní řetězce po začlenění do polypeptidového řetězce mohou vzájemně interagovt iontovou vazbou

  a) glutamin a asparagin
  b) serin a glycin
  c) arginin a kyselina asparagová
  d) leucin a isoleucin
  c
 9. izoelektrický bod aminokyseliny je hodnota pH při níž

  a) aminokyselina neváže žádné protony
  b) celkový náboj aminokyseliny je nulový
  c) je aminokyselina nejméně rozpustná
  d) je aminokyselina plně ionizována
  b,c
 10. obojetný ion (amfoion)

  a) je např. NH3+-CH2-COO-
  b) nemůže existovat
  c) je každá struktura, která je zároveň kationtem i aniontem
  d) je např.-OOC-COO-
  a,c
 11. jako N-konec polypeptidového řetězce označujeme

  a) začátek řetězce s volnou aminoskupinou
  b) začátek řetězce pokud první aminokyselina zůstává neznámá
  c) začátek řetězce s volným karboxylem
  a
 12. tzv.biuretovou reakci dávají proteiny a jejich štěpné produkty pokud obsahují alespoň dvě peptidové vazby. Dle této informace je možno předpokládat, že biuretová reakce bude pozitivní i pro

  a) dipeptid
  b) tripeptid
  c) pentapeptid
  d) dekapeptid
  b,c,d
 13. máme syntetický peptid o struktuře: Ala-Gly-Leu-Ile-Ala-Val-Ile. Na základě této primární struktury lze předpovědět že peptid bude

  a) výborně rozpustný ve vodě
  b) výrazně kyselý
  c) výrazně zásaditý
  d) ve vodě prakticky nerozpustný
  d
 14. máme syntetický peptid o struktuře: Ala-Arg-Lys-Arg-Arg-Gln-Lys-His. Na základě této primární struktury lze předpovědět že peptid bude

  a) výborně rospustný ve vodě
  b) výrazně kyselý
  c) výrazně zásaditý
  d) ve vodě prakticky nerozpustný
  a,c
 15. která z následujících vazebných interakcí, které pomáhají stabilizovat konformaci proteinu, má charakter vazby kovalentní

  a) vodíkové můstky
  b) van der Waalsovy síly
  c) disulfidové můstky
  d) žádná z uvedených možností
  c
 16. disulfidové můstky ve struktuře proteinu tvoří aminokyselina

  a) prolin
  b) methionin
  c) cystein
  d) cytosin
  c
 17. v rámci sekundární struktury proteinu může polypeptidový řetězec nabývat tvaru

  a) antiparalelní dvojšroubovice
  b) šroubovice označené jako α-helix
  c) skládaného listu
  d) vlákna nataženého do přímky
  b,c
 18. počet možných konformací polypeptidového řetězce je velký, ale prakticky je omezen

  a) rigiditou peptidové vazby, která má částečně charakter vazby dvojné
  b) odolností peptidové vazby k hydrolýze
  c) energetickými stavy- řetězec zaujímá konformaci s nejnižší energií
  d) pro konformaci polypeptidového řetězce žádné z uvedených omezení neplatí
  a,c
 19. kvartérní struktura

  a) existuje pouze u proteinů složených z více podjednotek
  b) popisuje nejvyšší úroveň struktury každého proteinu, pokud s enachází v nativní konformaci
  c)udává počet a vzájemné vztahy podjednotek v multimerníchproteinech
  d) příkladem proteinu s kvartérní strukturou je myoglobin
  a,c
 20. denaturace proteinu obvykle znamená

  a) ztrátu jeho biologické aktivity
  b) ztrátu nativní konformace molekuly proteinu
  c) štěpení peptidových vazeb v polypeptidovém řetězci
  d) disociaci podjednotek
  a,b,d
 21. denaturace proteinu lze dosáhnout

  a) zvýšením teploty (varem)
  b) snížením teploty (zmražením)
  c) extrémy pH
  d) u hydrofobních polypeptidů působením vody
  a,c
 22. proteiny v živých organismech zajišťují

  a) katalýzu metabolických přeměn
  b) fyzický pohyb
  c) transport přes membrány
  d) strukturu tkání a orgánů
  a,b,c,d
 23. pro vodné roztoky proteinů platí

  a) všechny proteiny jsou ve vodě rozpustné
  b) vodné roztoky proteinů jsou analytické disperse
  c) molekuly proteinů jsou tak velké že ve vodném roztoku viditelně rozptylují světlo
  d) molekuly proteinů jsou tak velké že ve vodném roztoku spontánně sedimentují
  b,c
 24. želatina, která se přidává do řady potravinářských výrobků, je chemicky

  a) syntetický škrob
  b) polyvinylchlorid
  c) agar z mořských řas
  d) denaturovaný kolagen
  d
 25. vyberte pravdivá tvrzení o trávení proteinů

  a) proteiny z potravy jsou hydrolyzovány působením žaludeční HCl
  b) žaludeční šťáva je tak kyselá že proteiny přijaté v potravě denaturuje
  c) žaludeční proteasa pepsin nejlépe účinkuje při mírně zásaditém pH
  d) v tenkém střevě se resorbují jen esenciální aminokyseliny
  b
 26. uvedený vzorec je obr. 618

  a) guanin
  b) 6-aminopurin
  c) hypoxanthin
  d) adenin
  b,d
 27. uvedený vzorec je obr. 619

  a) 4-amino-5-oxypurin
  b) guano
  c) kyselina močová
  d) guanin
  d
 28. uvedený vzorec je obr.620

  a) guanin
  b) 2-amino-6-oxypurin
  c) xanthin
  d) inosin
  a,b
 29. uvedený vzorec je - obr.621.

  a) 3-aminopurin
  b) adenin
  c) guanin
  d) adenosin
  b
 30. uvedený vzorec je - obr.622

  a) xanthosintrifosfát
  b) adenosin-5`-trifosfát
  c) guanosintrifosfát
  d) ATP
  b,d
 31. uvedený vzorec je - obr. 623.

  a) deoxythymidin-5`-trifosfát
  b) thymidintrifosfát
  c) uridintrifosfát
  d) cytidintrifosfát
  a
 32. označte správnou alternativu pořadí uvedených vzorců basí nuklových kyselin (zleva doprava) - obr. 624

  a) cytosin, adenin, uracil, thymin, guanin
  b) cytosin, adenin, thymin, uracil, guanin
  c) uracil, adenin, cytosin, thymin, guanin
  d) uracil, guanin, thymin, cytosin, adenin
  c
 33. která z následujících látek obsahuje purinové jádro?

  a) cytosin
  b) guanin
  c) thymin
  d) uracil
  b
 34. která z následujících látek obsahuje pyrimidinové jádro?

  a) xanthin
  b) guanin
  c) adenin
  d) cytosin
  d
 35. deaminací cytosinu vznikne

  a) dihydrouracil
  b) thymin
  c) uracil
  d) thymin
  c
 36. nukleotidy jsou

  a) fosforečné estery nuklosidů
  b) adenosin, guanosin, cytidin
  c) kyselina guanylová, kyselina cytidylová
  d) adenin, guanin, cytidin
  a,c
 37. nukleotidy jsou

  a) uridin
  b) thymidylát
  c) složené bílkoviny, kde nebílkovinnou složkou je kyselina polyuronová
  d) xanidylát
  b,d
 38. základními stavebními jednotkami nuklových kyselin jsou

  a) nuklosidy
  b) nukleotidy
  c) purinové a pyrimidinové base
  d) makroergické sloučeniny
  a,b,c
 39. ATP je

  a) minokyselina
  b) nuklová kyselina
  c) nuklosid
  d) nuklotid
  b,d
 40. ATP obsahuje

  a) jednu makroergickou vazbu kyseliny fosforečné
  b) dvě markoergické vazby kyseliny fosforečné
  c) žádnou makroergickou vazbu kyseliny fosforečné
  d) tři makroergické vazby kyseliny fosforečné
  b
 41. který z párů basí nenacházíme v DNA?

  a) G-C
  b) A-U
  c) A-T
  d) G-I
  b,d
 42. který z párů basí nenacházíme v RNA?

  a) A-U
  b) G-C
  c) T-A
  d) U-A
  c
 43. v DNA se nevyskytuje

  a) uracil
  b) thymin
  c) adenin
  d) guanin
  a
 44. v RNA se nevyskytuje

  a) adenin
  b) thymin
  c) guanin
  d) uracil
  b
 45. mRNA se v cytoplasmě váže na

  a) chromosomy
  b) lysosomy
  c) ribosomy
  d) mitochondrie
  c
 46. informační RNA se značí

  a) tRNA
  b) mRNA
  c) rRNA
  d) nRNA
  b
 47. která z nukleových kyselin přenáší genetickou informaci z DNA do proteinu

  a) rRNA
  b) noRNA
  c) tRNA
  d) mRNA
  d
 48. genetický kód je

  a) degenerovaný
  b) nedegerovaný
  c) třípísmenový
  d) čtyřpísmenkový
  a,c
 49. konformačním motivem DNA je dvoušroubovice, která má tyto znaky

  a) je tvořena dvěma samostatnými vlákny
  b) obě vlákna jsou orientována stejným směrem od 5` k 3`
  c) base jsou párovány vodíkovými můstky
  d) šroubovice je převážně pravotočivá
  a,c,d
 50. přenos genetické informace z DNA do RNA se nazývá

  a) translace
  b) transkripce
  c) transpozice
  d) transaminace
  b
 51. funkcí nuklových kyselin v živých organismech je

  a) uchování a přenos genetické informace z generace na generaci
  b) výstavba buněk a tkání
  c) regulace látkové přeměny buněk a tkání
  d) uchování a přenos informace pro tvorbu bílkovin (proteosyntézu)
  a,d
 52. nukleové kyseliny

  a) patří mezi biopolymery
  b) jedná se o polynukleotidy
  c) jsou svoupovahou homopolymery (složeny ze stejných typů základních jednotek)
  d) řádíme mezi heteropolymery (složeny z různých typů základních jednotek)
  a,b,d
 53. v buňkách lidského organismu se nachází

  a) transferová RNA (tRNA)
  b) ribosomální RNA (rRNA)
  c) jaderná (nukleová) RNA (snRNA)
  d) messengerová RNA (mRNA)
  a,b,c,d
 54. haploidní lidský genom obsahuje řádově

  a) 103 párů nukleotidů
  b) 106 párů nukleotidů
  c) 108 párů nukleotidů
  d) 1012 párů nukleotidů
  c
 55. mononuklotid nuklové kyseliny obsahuje

  a) sacharid
  b) sulfát
  c) fosfát
  d) lipid
  a,c
 56. mononukleotid nukleové kyseliny obsahuje

  a) fosforečnou basi
  b) dusíkatou basi
  c) ribonukleovou basi
  d) deoxyribonukleovou basi
  b
 57. sacharidem v mononukleotidu nukleové kyseliny může být

  a) deoxyglukosa
  b) deoxysacharosa
  c) deoxyribosa
  d) deoxyribulosa
  c
 58. base nukleotidů DNA a RNA obsahují

  a) uhlík
  b) dusík
  c) fosfor
  d) selen
  a,b
 59. které z následujících dusíkatých basí nepatří mezi deriváty purinu

  a) adenin
  b) guanin
  c) cytosin
  d) uracil
  c,d
 60. které z následujících dusíkatých basí patří mezi deriváty purinu

  a) adenin
  b) guanin
  c) cytosin
  d) thymin
  a,b
 61. které z následujících dusíkatých basí nepatří mezi deriváty pyrimidinu

  a) cytosin
  b) uracil
  c) adenin
  d) thymin
  c
 62. které z následujících dusíkatých basí patří mezi deriváty pyrimidinu

  a) cytosin
  b) uracil
  c) adenin
  d) thymin
  a,b,d
 63. která z následujících dusíkatých basí se vyskytuje pouze v nukleotidech DNA

  a) uracil
  b) cytosin
  c) thymin
  d) adenin
  c
 64. která z následujících dusíkatých basí se vyskytuje pouze v nukleotidech RNA

  a) uracil
  b) cytosin
  c) thymin
  d) adenin
  a
 65. dusíkaté base nukleotidů jsou odvozeny od

  a) purinu
  b) pyranu
  c) pyrimidinu
  d) ribosy
  a,c
 66. v nukleotidech je dusíkatá base vázána k cukru

  a) esterovou vazbou
  b) N-glykosidovou vazbou
  c) O-glykosidovou vazbou
  d) vodíkovými můstky
  b
 67. v nukleotidech je fosfát vázán k cukru

  a) esterovou vazbou
  b) N-glykosidovou vazbou
  c) O-glykosidovou vazbou
  d) vodíkovými můstky
  a
 68. v molekule DNA jsou komplementární dusíkaté base navzájem spojeny

  a) esterovými vazbami
  b) vodíkovými můstky
  c) disulfidovými můstky
  d) glykosidovými vazbami
  b
 69. nukleosid je tvořen

  a) cukrem, dusíkatou basí a fosfátem
  b) cukrem a fosfátem
  c) dusíkatou basí a fosfátem
  d) cukrem a dusíkatou basí
  d
 70. základní řetězec nuklové kyseliny je tvořen

  a) střídavě pentosou a dusíkatou basí
  b) střídavě pentosou a fosfátem
  c) pouze pentosou
  d) pouze dusíkatou basí
  b
 71. vyberte správné tvrzení o nuklových kyselinách

  a) sacharidovou složkou v DNA je ribulosa
  b) sacharidovou složkou v RNA je ribosa
  c) sacharidovou složkou v DNA je 2-deoxyribosa
  d) sacharidovou složkou v DNA je ribosa
  b,c
 72. vyberte správné tvrzení o nuklových kyselinách

  a) jejich primární struktura je dána počtem nukleotidů v polynukleotidovém řetězci
  b) vlákna DNA jsou uspořádána do dvojité spirály (helixu)
  c) jejich primární struktura je určena pořadím nukleotidů v polynukleotidovém řetězci
  d) primární struktura může obsahovat genetickouinformaci
  b,c,d
 73. vyberte správné tvrzení o nukleotidech

  a) v DNA se párují dvě purinové base
  b) v DNA se  páruje adenin a guanin
  c) v DNA se může párovat adenin a thymin
  d) v DNA se může párovat guanin a uracil
  c
 74. vyberte správné tvrzení o nukleotidech

  a) v DNA se vzájemně párují purinové a pyrimidinové base
  b) v DNA se vzájemně párují dvě purinové base
  c) v DNA se vzájemně párují dvě pyrimidinové base
  d) v DNA se vzájemně párují guanin a cytosin
  a,d
 75. vyberte správné tvrzení o sacharidové složce nuklotidů

  a) nukleotidy mohou obsahovat hexosu ribosu
  b) nuklotidy mohou obsahovat pentosu deoxyribosu
  c) sacharid v nuklotidu vytváří glykosidovou vazbu
  d) sacharid v nukleotidu vytváří vodíkovou vazbu
  b,c
 76. nutnou složkou všech enzymů je

  a) bílkovinná část
  b) kovový ion
  c) koenzym
  d) prostetická skupina
  a
 77. jako prostetická skupina se označuje

  a) bílkovinná složka enzymu
  b) koenzym kovalentně vázaný k apoenzymu
  c) koenzym, který lze snadno oddělit od enzymu
  d) zdroj energie pro většinu enzymových reakcí
  b
 78. koenzymy

  a) jsou často odvozené od vitamínů
  b) jsou nutné pro funkci některých enzymů
  c) jsou organické molekuly
  d) jsou ionty přechodných kovů
  a,b,c
 79. v přítomnosti enzymu

  a) se zmenšuje energetická bariéra pro vznik produktu reakce
  b) reakce probíhá jiným mechanismem než bez něj
  c) rovnováha reakce se posouvá ve prospěch produktů
  d) se snižuje rychlost vratné reakce
  a,b
 80. aktivní centrum enzymu

  a) je zpravidla na povrchu enzymové molekuly
  b) tvarem odpovídá substrátu
  c) vzniká prostorovým uspořádáním bílkoviny enzymu
  d) je místem, kam se váže substrát
  a,b,c,d
 81. při zvyšování teploty nad teplotní optimum enzymu

  a) se zvyšuje reakční rychlost
  b) postupně může dojít k denaturaci enzymu
  c) velmi rychle dochází k rozpadu peptidových vazeb v molekule bílkoviny enzymu
  d) dochází ke změně konformace enzymu
  b,d
 82. alosterické enzymy

  a) kromě aktivního centra mají často další specifické vazebné místo
  b) aktivita může být regulována koncentrací produktu
  c) aktivita se mění podle konformace enzymu
  d) aktivní a neaktivní forma se liší pořadím aminokyselin
  a,b,c
 83. kompetitivní inhibitory

  a) bývají strukturně podobné substrátu
  b) váží se v aktivním centru enzymu
  c) váží se na enzym kovalentními vazbami
  d) soutěží o vazbu na alosterické místo enzymu
  a,b
 84. aktivita enzymů v buňce

  a) se za fyziologických okolností zásadně nemění
  b) reaguje na metabolické nároky
  c) může být ovlivněna některými léky či jedy
  d) se může měnit účinkem hormonů
  b,c,d
 85. většina lidských enzymů

  a) jepřijímána potravou
  b) nejlépe pracuje při teplotách mezi 30 a 42 °C
  c) je odolná silně kyselému prostředí
  d) nemá obdobu jinde v přírodě
  b
 86. hydrolasy

  a) katalyzují hydrolytické štěpení vazeb
  b) katalyzují hydrogenaci
  c) katalyzují přenos hydroxidového aniontu
  d) katalyzují odštěpení vody za současného vzniku dvojné vazby
  a
 87. transferasy

  a) jsou enzymy
  b) podílejí se na začlenění úseku nuklové kyseliny do jiné části genomu
  c) přenášejí bílkoviny mezi buněčnými oddíly
  d) jsou sacharidy
  a
 88. ligasy

  a) jsou enzymy
  b) jsou sacharidy
  c) podílejí se na vzniku makromolekul
  d) k účinku potřebují zdroj energie, např.ATP
  a,c,d
 89. měď

  a) je pro člověka cizorodým prvkem nebezpečným i ve velmi malých množstvích
  b) je mikrobiogenní prvek
  c) jako ušlechtilý kov v přírodě prakticky netvoří ionty
  d) je kofaktorem některých enzymů
  b,d
 90. zinek

  a) je pro člověka cizorodým prvkem nebezpečným i ve velmi malých množstvích
  b) je mikrobiogenní prvek
  c) v přírodě prakticky netvoří ionty
  d) je kofaktorem některých enzymů
  b,d
 91. kobalt

  a) se v lidském organismu objevuje jen při otravách
  b) je mikrobiogenní prvek
  c) je přechodný kov
  d) je důležitý pro některé enzymově katalyzované reakce
  b,c,d
 92. aktivita enzymu vyjádřená v katalech

  a) je měřítkem množství enzymu a jeho funkčního stavu
  b) udává, o kolik je v dané soustavě reakce katalyzovaná enzymem rychlejší, než ve srovnatelné soustavě bez enzymu
  c) udává, kolikrát je v dané soustavě reakce katalyzovaná enzymem rychlejší, než ve srovnatelné soustavě bez enzymu
  d) udává intenzitu ionizujícího záření vyzařovanou 1 molem enzymu
  a,b
 93. jednotka enzymové aktivity katal

  a) má rozměr mol/s
  b) má rozměr kg/mol
  c) patří mezi jednotky SI
  d) má rozměr Bq/mol
  a,c
 94. enzymy

  a) snižují aktivační energii chemických reakcí
  b) dodávají aktivační energii chemických reakcí
  c) zvyšují aktivační energii chemických reakcí
  d) neovlivňují aktivační energii chemických reakcí
  a
 95. charakteristickým znakem enzymů NENÍ

  a) substrátová specifita
  b) účinková specifita
  c) neregulovaná účinnost
  d) přítomnost chirálních atomů v jejich molekulách
  c
 96. mezi kofaktory patří

  a) koenzym A
  b) ionty kovů
  c) prostetické skupiny
  d) apoenzymy
  a,b,c
 97. amylasy katalyzují

  a) hydrolýzu škrobu
  b) hydrolýzu celulózy
  c) hydrolýzu amylózy
  d) hydrolýzu amylopektinu
  a,c,d
 98. amylasa je

  a) enzym
  b) polysacharid
  c) protein
  d) onemocnění
  a,c
 99. struktura enzymů VŽDY zahrnuje strukturu

  a) primární
  b) sekundární
  c) terciární
  d) kvartérní
  a,b,c
 100. vnitromolekulové přesuny atomů a jejich skupin katalyzují

  a) ligasy
  b) isomery
  c) hydrolasy
  d) lyasy
  b
 101. základem struktury řady koenzymů jsou molekuly

  a) DNA
  b) vody
  c) vitamínů
  d) hormonů
  c
 102. sacharasa

  a) štěpí všechny cukry
  b) umožňuje vznik volných molekul glukosy a fruktosy
  c) je protein
  d) neštěpí disacharidy
  b,c
 103. regulace enzymové aktivity je možná

  a) teplotou
  b) kovalentní modifikací molekuly enzymu
  c) aktivátory
  d) inhibitory
  a,b,c,d
 104. rychlost chemické reakce při konstantním množstvím enzymu a lineárně se zvyšující koncentraci substrátu

  a) stoupá lineárně
  b) stoupá hyperbolicky
  c) stoupá exponenciálně
  d) je stále stejná
  b
 105. jako biokatalyzátory mohou působit molekuly

  a) DNA
  b) RNA
  c) polysacharidů
  d) bílkovin
  b,d
 106. allosterický efekt je ovlivnění aktivity enzymu účinkem

  a) změny konformace molekuly enzymu
  b) aktivátorů
  c) inhibitorů
  d) teploty
  a,b,c
 107. přeměnu ATP na ADP mohou katalyzovat

  a) ligasy
  b) lyasy
  c) transferasy
  d) hydrolasy
  a,c,d
 108. při substrátové fosforylaci vzniká ATP z ADP

  a) v dýchacím řetězci
  b) přenosem fosfátu z makroergické organické molekuly
  c) fotosyntézou
  d) spontánně
  b
 109. proteiny jsou v trávicím traktu člověka štěpeny

  a) účinkem lyas
  b) účinkem hydrolas
  c) účinkem proteas
  d) účinkem HCl
  b,c
 110. vitamínem rozpustným ve vodě je

  a) pyridoxin
  b) kortisol
  c) riboflavin
  d) kalcitonin
  a,c
 111. vitamíny mohou mít strukturu

  a) polypeptidů
  b) heterocyklickou
  c) derivátů sacharidů
  d) isoprenoidní
  b,c,d
 112. vitamíny

  a) jsou syntetizovány v lidském organismu
  b) mohou být přeměněny na koenzymy
  c) mohou být přeměněny na hormony
  d) jsou výhradně rostlinného původu
  b,c
 113. kortizol je

  a) hydrofilní
  b) derivát cholesterolu
  c) vitamín
  d) hormon
  b,d
 114. inzulín

  a) vzniká translací
  b) účinkuje v těle po ústním podání ve formě tablet
  c) reguluje metabolismus
  d) je štěpen α-amylasou
  a,c
 115. hormony

  a) katalyzují průběh chemických reakcí
  b) mohou být látky lipofilní povahy
  c) mohou být látky hydrofilní povahy
  d) mohou být látky bílkovinné povahy
  b,c,d
 116. adrenalin

  a) je heterocyklická sloučenina
  b) je derivátem vitamínů skupiny B
  c) tvoří koenzymy pro řadu enzymů
  d) je hormon
  d
 117. mezi enzymy slinivky břišní nepatří

  a) chymotrypsin
  b) trypsin
  c) pepsin
  d) amylasa
  c
 118. štěpení bílkovin v žaludku probíhá účinkem

  a) chymotrypsinu
  b) trypsinu
  c) pepsinu
  d) amylasy
  c
 119. do skupiny enzymů lze zařadit

  a) ribosu
  b) ribozymy
  c) riboflavin
  d) reduktasy
  b,d
 120. prvním československým nositelem Nobelovy ceny za chemii byl

  a) prof.Jaroslav Heyrovský
  b) prof.Leopold Heyrovský
  c) prof. Otto Wichterle
  d) prof.Emil Votoček
  a
 121. prvním nositelem Nobelovy ceny za lékařství, který se narodil v Praze

  a) byla Gerty Theresa Cori
  b) byl Carl Ferdinand Cori
  c) byli Carl Ferdinand Cori a gety Theresa Cori
  d) nebyl nikdo z jmenovaných
  a,b,c
 122. profesor Leopold Heyrovský obdržel Nobelovu cenu za

  a) vynález polarografie
  b) vynález chromatografie
  c) nikdy neobdržel Nobelovu cenu
  d) vynález kontaktních čoček
  c
 123. profesor Otto Wichterle obdržel Nobelovu cenu za

  a) vynález polarografie
  b) vynález chromatografie
  c) nikdy neobdržel Nobelovu cenu
  d) vynález kontaktních čoček
  c
 124. Gregor Johann Mendel se proslavil

  a) objevem základních zákonů genetiky
  b) realizací první pitvy na Moravě
  c) objasněním struktury DNA
  d) obdržením Nobelovyceny za biologii
  a
 125. v oblastí fyziologie, biologie, anatomie a filozofie se proslavil

  a) Jan Evangelista Purkyně
  b) Karel Purkyně
  c) Emanuel Purkyně
  d) Johann Eusebius Purkyně
  a
 126. Uhlík může sdílet

  a) 3 valenční elektrony
  b) 4 valenční elektrony
  c) 5 valenčních elektronů
  d) 6 valenčních elektronů
  b
 127. atom je popsán protonovým (atomovým) číslem, které udává

  a) pouze počet protonů
  b) součet protonů a elektronů
  c) součet protonů a neutronů
  d) součet protonů, neutronů a elektronů
  a
 128. počet protonů v atomu je shodný s počtem

  a) neutronů
  b) elektornů
  c) neutronů plus elektronů
  d) neutronů minus elektronů
  b
 129. orbital je

  a) místo, kde se nachází největší hustota elektronů kovalentní vazby mezi dvěma atomy
  b) vlnová funkce
  c) vyjádření popisu chování elektronu v atomu
  d) vyjádření chování každé částice v atomu
  b,c
 130. v organické chemii mají největší význam orbitaly (vyznačené tučně)

  a) p a d
  b) d a f
  c) s a p
  d) p a f
  c
 131. elektronová konfigurace základního stavu vodíku je

  a) 1s1
  b) 1s2
  c) 1s1 pro izotop 1H a 1s2 pro deuterium
  d) 1s1 pro izotop 1H a 1s2 pro deuterium a 1s22p1 pro tritium
  a
 132. které z pravidel skutečně popisují uspořádání atomu s nejnižší energií, tj. elektronovou konfiguraci v základním stavu atomu

  a) nejprve se zaplňují orbitaly s nejnižší energií
  b) nejprve se zaplňují všechny orbitaly s, potom orbitaly p a d
  c) každý orbital je obsazen maximálně dvěma elektrony, tyto elektrony mají opačný spin
  d) jsou-li k dispozici dva orbitaly, které jsou neobsazené a mají stejnou energii, pak je každý z nich obsazován jedním elektronem a oba tyto elektrony mají stejný spin
  a,c,d
 133. uhlík má

  a) čtyři elektrony a konfigurace jeho základního stavu je 1s2 2s2
  b) pět elektronů a konfigurace jeho základního stavu je 1s22s22p1
  c) šest elektronů a konfigurace jeho základního stavu je 1s22s22p2
  d) sedm elektronů a konfigurace jeho základního stavu je 1s22s22p23s1
  c
 134. kolik elektronů má ve vnější elektronové slupce draslík?

  a) žádný
  b) jeden
  c) dva
  d) více než 3
  b
 135. kolik elektronů má ve vnější elektronové slupce hořčík?

  a) jeden
  b) dva
  c) tři
  d) jako čistý kov nemá žádný
  b
 136. kolik elektronů má ve své vnější elektronové slupce xenon

  a) žádný
  b) šest
  c) osm
  d) šestnáct
  c
 137. vazby vycházející z uhlíku v molekule methanu

  a) směřují do vrcholů čtverce
  b) směřují do vrcholů pravidelného čtyřstěnu
  c) směřují do vrcholů pravidelného tetraedru
  d) svírají spolu úhel 109,5°
  b,c,d
 138. dusík má

  a) tři valenční elektrony a v hydridech nejčastěji vytváří tři vazby
  b) tři valenční elektrony a v hydridech obvykle vytváří pět vazeb
  c) pět valenčních elektronů a v hydridech obvykle tvoří tři vazby
  d) pět valenčních elektronů a v hydridech obvykle tvoří pět vazeb
  c
 139. nevazebné elektrony jsou

  a) elektrony, které se nacházejí mimo valenční vrstvu
  b) elektrony, které se nacházejí ve valenční vrstvě, ale neuplatní se pro vazbu
  c) pojem, který znamená totéž co volné elektronové páry
  d) elektrony ve valenční vrstvě nebo mimo ni, které se nezúčastňují vazby
  b,c
 140. ve které sloučenině najdeme nevazebné elektronové páry

  a) methan
  b) methanol
  c) amoniak
  d) močovina
  b,c,d
 141. hybridizace sp3 je

  a) jediný elektornový stav, ve kterém se nachází uhlí
  b) jediný elektronový stav, ve kterém se anchází nasycený uhlík
  c) jediný elektronový stav, ve kterém se nachází čtyřvazný uhlík (tj.uhlík, který může vytvořit čtyři vazby)
  d) nejběžnější, ale ne jediný elektronový stav uhlíku
  b,d
 142. atomy uhlíku v ethenu jsou

  a) čtyřvazné, ethen je planární molekula
  b) dvojvazné, ethen je planární molekula
  c) čtyřvazné, ethen má tvar čtyřstěnu
  d) dvojvazné, jeho vazebné úhly jsou asi 120°
  a
 143. sloučenina, která obsahuje dva vodíky, jeden kyslík a jeden uhlík se nazývá

  a) oxiran
  b) formaldehyd
  c) mravenčan čili formiát
  d) aceton
  b
 144. uhlík číslo 2 v molekule propynu má hybridizaci

  a) sp3
  b) sp2
  c) sp
  d) sp3 a sp současně
  c
 145. molekula benzenu

  a) je prostorovým útvarem, může zaujímat vaničkovou nebo židličkovou konformaci
  b) je prostorovým útvarem, může zaujímat vaničkovou nebo židličkovou konfiguraci
  c) je planární molekulou
  d) obsahuje šest uhlíků a šest vodíků
  c,d
 146. štěpení vazby mezi dvěma uhlíky v organické sloučenině může probíhat

  a) elektrofilně
  b) nukleofilně
  c) iontově
  d) radikálově
  c,d
 147. homolytické štěpení vazby v organické chemii znamená

  a) že ze štěpené sloučeniny vznikne kationt a aniont
  b) že ze štěpené sloučeniny vzniknou dva radikály
  c) že ze štěpené sloučeniny vzniknou dvě částice s nepárovým elektronem
  d) že ze  štěpené sloučeniny vzniknou vždy dvě částice o stejném skupenství
  b,c
 148. v organických sloučeninách se donorakceptorová (dativní) vazba

  a) nevyskytuje
  b) vyskytuje, příkladem jsou např.tetraalkylamoiové soli
  c) vyskytuje, ale v tetraalkylamoniových solích se tato vazba neuplatňuje
  d) nevyskytuje, pokud sloučenina neobsahuje donorový atom jako je např.atom dusíku
  b,d
 149. pro homolytické reakce je typické

  a) že probíhají při vysokých teplotách
  b) že probíhají v roztoku v přítomnosti katalyzátoru
  c) že probíhají v plynné fázi a bývají iniciovány světelným kvantem, vysokou teplotou nebo látkami, které produkují volné radikály
  d) že nejsouovlivněny látkami produkujícími volné radikály a většinou neprobíhají v plynné fázi
  a,c
 150. hydrolýza alkylhalogenidu je

  a) nukleofilní substituce
  b) elektrofilní substituce
  c) nukleofilní adice
  d) elektrofilní adice
  a
 151. nitrace benzenu do I.stupně pomocí nitrační směsi je

  a) nukleofilní substituce
  b) elektrofilní substituce
  c) adice
  d) radikálová reakce
  b
 152. katalytická hydrogenace alkenů

  a) se většinou katalyzuje kovovými katalyzátory (Pt, Ni)
  b) je radikálovou adicí
  c) je oxidačně-redukčním dějem
  d) probíhá v plynné fázi za katalýzy světlem nebo peroxidy
  a,b,c
 153. existují v rámci organické chemie uhlíkové anionty?

  a) ne, nebyla by splněna podmínka vaznosti
  b) ano, uhlík je v nich trojvazný a má dvojici nevazebných elektronů
  c) ne, uhlík nemůže být záporně nabitý
  d) ano, budou mít jeden nepárový elektron
  b
 154. optické izomery jsou

  a) stereoizomery
  b) konstituční izomery
  c) diastereoizomery
  d) konformační izomery
  a
 155. asymetrický uhlík musí mít

  a) čtyři různé substituenty
  b) hybridizaci sp3
  c) navázány čtyři různé atomy
  d) navázány alespoň tři různé atomy
  a,b
 156. nukleofilní činidlo bude

  a) spíše Lewisova baze než kyselina
  b) spíše kladně nabité
  c) nebude obsahovat volný elektronový pár
  d) často záporně nabité
  a,d
 157. oxo-enol tautomerie

  a) vznikne přesunem dvojné vazby a vodíku uvnitř jedné molekuly
  b) vznikne pouze přesunem dvojné vazby na funkční skupině
  c) vede ke změně funkční skupiny
  d) vede vždy ke geometrické izomerii
  a,c
 158. kyselé vlastnosti karboxylové kyseliny jsou způsobeny

  a) kyselým vodíkem v pozici 1 (sousední ke karboxylu)
  b) volným elektronovým párem na karbonylovém kyslíku v karboxylové skupině
  c) disociovatelným vodíkem na -OH skupině karboxylu
  d) všemi zmíněnými vlivy současně
  c
 159. elektrofilní činidlo je

  a) takové, které přijímá elektrony
  b) takové, které má přebytek elektronů
  c) takové, které změřuje do místa s nejmenší hustotou elektronů
  d) takové, které směřuje do místa s největší hustotou elektronů
  a,d
 160. toto je obr. 752.

  a) cyklopropan
  b) Newmanova projekce ethanu
  c) židličková konformace
  d) projekční vzorec
  b
Author:
bismooth
ID:
304113
Card Set:
595-753.txt
Updated:
2015-06-16 17:30:10
Tags:
595 753
Folders:

Description:
595-753.txt
Show Answers: