754-867.txt

The flashcards below were created by user bismooth on FreezingBlue Flashcards.

 1. 
  toto je obr. 753.
 2. a) hexan v zákrytové konfiguraci
  • b) perspektivní vzorec
  • c) Newmanova projekce ethanu
  • d) ethen

  b
 3. toto je obr. 754.

  a) Fisherova projekce
  b) Newmanův vzorec pro vyjádření konformačních izomerů
  c) klínkový vzorec především používaný pro prostorové vyjádření uspořádání na asymetrickém uhlíku
  d) perspektivní zobrazení konformace na čtyřvazném uhlíku
  c
 4. tato šipka ⇆

  a) se v chemii používá jen v případě, když je rychlost přímé i zpětné reakce stejná
  b) se používá k vyjádření zvratné reakce
  c) se používá k vyjádření stavu, kdy výchozí látky zreagují z 50%
  d) se v chemii nepoužívá
  b
 5. hv
  tato šipka → s popiskem

  a) se v chemii používá jen v případě, kdy reakce proběhne s výtěžkem 100%
  b) se používá k vyjádření zvratné reakce
  c) se používá pokud je reakce ozařována, např. z důvodu tvorby radikálů
  d) je normální reakční šipka, ale symbol nad ní je nesmyslný
  c
 6. na obrázku vidíte obr. 757

  a) byretu
  b) chladič
  c) Erlenmayerovu baňku
  d) součást aparatury pro destilaci
  b,d
 7. na obrázku vidíte obr. 758.

  a) Erlenmayerovu baňku
  b) kádinku
  c) odměrnou baňku používanou v analytické chemii
  d) destilační baňku
  a
 8. toto zobrazení představuje obr. 759

  a) benze, Kekulův vzorec
  b) židličkovou konformaci
  c) vaničkovou konformaci
  d) cyklogexan
  b,d
 9. tento obrázek představuje obr. 760.

  a) znázornění dvou rezonančních (mezomerních) forem benzenu
  b) rovnováhu mezi dvěma polohovými izomery benzenu
  c) rovnovážný stav benzenu, kdy ani jeden konformační izomer není v převaze
  d) dva tautomery odvozené od benzenu
  a
 10. tato látka H3C-C=O poskytne reakcí s ethanolem za
                             I
                            OH
  katalýzy minerální kyselinou

                                                        O
                                                        II
  a) dvě molekuly acetonu H3C-C-CH3 a vodu
  b) ethylacetát a vodu
  c) jen výchozí látky, s ethanolem reaguje pouze za podmínek alkalické katalýzy
  d) oxid uhličitý a methanol
  b
 11. kyselina maleinová je

  a) dikarboxylová nenasycená kyselina
  b) dikarboxylová kyselina obsahující dvojnou vazbu
  c) alfa-hydroxykyselina
  d) nesprávný název, správný název je kyselina malinová
  a,b
 12. alkány jsou

  a) nasycené uhlovodíky, které reagují iontovým nebo radikálovým mechanismem
  b) nasycené a nenasycené uhlovodíky, které reagují podle konkrétních reakčních podmínek
  c) nasycené uhlovodíky, regující především radikálovým mechanismem
  d) sloučeniny obsahující pouze uhlík a vodík, bez násobných vazeb
  c,d
 13. alkeny jsou

  a) uhlovodíky, které obsahují dvojnou vazbu a jsou tudíž reaktivnější než alkány
  b) někdy nazývány parafiny
  c) látky, které tvoří cis-trans izomery rotací kolem dvojné vazby
  d) sloučeniny, které ochodně reagují mechanismem elektrofilní adice
  a,d
 14. H3C-CH2
                                  
                                    C=CH2    
                                     /
  sloučenina H3C-CH2-CH2 má správný systematický název

  a) 2-propylbut-1-en
  b) 3-methylidenhexan
  c) 2-ethylpent-1-en
  d) 4-methylidenhexan
  c
 15. které látky mohou existovat jako cis-trans izomery?

  a) but-2-en
  b) but-1-en
  c) 1,2-dichlorcyklohexan
  d) 1,2-dichlorbenzen
  a,c
 16. uhlovodíkový zbytek se nazývá obr. 767.

  a) fenylen
  b) fenyl
  c) fenol
  d) aryl
  b,d
 17. sloučenina H2C=CH se nazývá
                                 
                                  Cl

  a) ethylchlorid
  b) chlorethyl
  c) vinylchlorid
  d) chlorethen
  c,d
 18. sloučenina H3C-CH2 se nazývá
                                 
                                   SH

  a) ethanthiol
  b) ethylthiol
  c) ethylsulfid
  d) ethansulfid
  a
 19. po smísení alkenu s vodíkem

  a) dojde k oxidaci na alkan
  b) při použití vhodného katalyzátoru dojde k redukci dvojné vazby
  c) dojde k redukci na alkan, je to spontánní reakce
  d) proběhne dehydrogenace
  b
 20. adicí vody na dvojnou vazbu alkenu vznikne

  a) alkohol
  b) aldehyd
  c) epoxid
  d) hydrát
  a
 21. CH3                  
                                  /
  sloučenina H2C=
                                 
                                   =CH2    je

  a) styren
  b) 2-methylbuta-1,3-dien
  c) izopren
  d) 3-methylbuta-1,4-dien
  b,c
 22. anilín lze připravit

  a) z chlorbenzenu a kyseliny dusičné
  b) z pyridinu redukcí
  c) z nitrobenzenu redukcí
  d) z fenolu a amoniaku za kyselé katalýzy
  c
 23. oxidací kyseliny mravenčí získáme

  a) oxid uhličitý a vodu
  b) výchozí látky, kyselina mravenčí je v nejvyšším oxidačním stupni, nejde tudíž oxidovat
  c) kyselinu šťavelovou
  d) kyselinu fumarovou
  a
 24. glycerol je

  a) trojsytný alkohol
  b) propan-1,2,3-triol
  c) jeden z produktů vznikající při hydrolýze tuků
  d) nenasycený alkohol
  a,b,c
 25. reakce, při které z alkoholu vzniká alken je

  a) adice
  b) substituce
  c) eliminace
  d) dehydratace
  c,d
 26. alkoholy jsou

  a) slabé kyseliny, jsou však kyselejší než voda
  b) slabé zásady, jsou však zásaditější než voda
  c) neutrální sloučeniny, pKa je stejné jako voda
  d) někdy kyselejší někdy zásaditější než voda, podle okolního prostředí
  a
 27. jestliže je fenol kyselejší než alkohol, pak platí, že

  a) vodný roztok fenolu má nižší pH než vodný roztok alkoholu
  b) fenol tvoří snáze soli, a to i se slabšími bazemi
  c) fenol má vždy vyšší bod varu než jakýkoli alkohol
  d) fenol snadněji odštěpuje proton z -OH skupiny než alkohol
  a,b,d
 28. nikotinamid je

  a) sůl kyseliny nikotinové
  b) derivát pyridinu
  c) amid karboxylové kyseliny
  d) ester kyseliny nikotinové
  b,c
 29. glykosidová vazba spojuje

  a) zbytek kyseliny fosforečné k deoxyribóze v molekule DNA
  b) sacharid ke steroidu v tzv.steroidních glykosidů
  c) adenosin ke třem zbytkům kyseliny fosforečné
  d) monosacharidy mezi sebou v molekule oligo- neo polysacharidu
  b,d
 30. která čísla můžeme dosadit do vzorce CHCl?, aby výsledek byl správný

  a) 5
  b) 2
  c) 3
  d) 2 a 3
  c
 31. která čísla můžeme dosadit do vzorce CH3NH?, aby výsledek byl správný

  a) 3
  b) 2
  c) 5
  d) 2,3, nebo 4
  b
 32. ethylester kyseliny máselné vznikne

  a) reakcí kyseliny octové s butanolem za kyselé katalýzy
  b) reakcí kyseliny máselné s ethyletherem
  c) reakcí kyseliny butanové s ethanolem za kyselé katalýzy
  d) reakcí kyseliny máselné s ethanolem za kyselé katalýzy
  c,d
 33. thiol má obecný vzorec

  a) R-S-CH3
  b) R-S-H
  c) R-CH-SH
  d) RS2
  b
 34. furan je

  a) pětičlenný heterocyklus obsahující síru
  b) pětičlenný heterocyklus obsahující dusík
  c) pětičlenný heterocyklus obsahující kyslík
  d) pětičlenný heterocyklus se dvěma heteroatomy
  c
 35. fosgen

  a) obsahuje jeden atom fosforu
  b) obsahuje dva atomy fosforu
  c) má vzorec PH3
  d) se používal jako bojový plyn
  d
 36. acetanhydrid poskytuje za normální laboratorní teploty reakcí s vodou

  a) kyselinu octovou a ethanol
  b) dvě molekuly kyseliny octové
  c) hydratovanou kyselinu octovou
  d) s vodou nereaguje, pouze se naředí
  b
 37. tzv.disulfidické (sirné) můstky může tvořit

  a) cystein
  b) kyselina glutamová a asparagová
  c) tyrosin a tryptofan
  d) histidin
  a
 38. tato sloučenina OH-CH2-CH-CH2-OH se nazývá
                                                I
                                               OH

  a) propan-2,3-dihydroxy-1-ol
  b) propan-1,2,3-triol
  c) pyrokatechol
  d) glycerol
  b,d
 39. L-aminokyselina

  a) je α-aminokyselina, která má karboxylovou skupinu vlevo
  b) je sloučenina, jejíž amonskupina ve Fisherově projekci směřuje doprava
  c) je základní jednotkou přirozeně se vyskytujících bílkovin
  d) má aminoskupinu vždy na prvním nebo druhém uhlíku
  b,c
 40. tento vzorec O=CH-CH-CH2-OH představuje
                                      I
                                     OH

  a) kyselinu mléčnou
  b) glyceraldehyd
  c) hydroxyacetaldehyd
  d) threosu nebo erythrosu
  b
 41. který systematický název odpovídá alaninu?

  a) kyselina alfa-aminobutandiová
  b) kyselina alfa-aminopropionová
  c) kyselina 2-amino-3-hydroxybutanová
  d) kyselina 2-aminopropionová
  b,d
 42. peptidová vazba je charakterizována

  a) vazbami-CH2-NH2
  b) vazbami -NH-CH2-NH
  c) vazbami-CO-NH-
  d) vazbami-CO-CH2-NH-
  c
 43. alternativní názvy pro 2-aminoethanovou kyselinu jsou

  a) glycin
  b) alanin
  c) 2-aminooctová kyselina
  d) 2-aminopropionová kyselina
  a,c
 44. karboxylové kyseliny

  a) mohou poskytovat funkční a substituční deriváty
  b) neposkytují kyselé (hydrogen-) soli
  c) mají často riviální názvy, které se však nepoužívají
  d) jsou často pojemnovávány triviálními názvy
  a,d
 45. glycin je

  a) neesenciální aminokyselina
  b) opticky aktivní
  c) molekula s rovinou symetrie
  d) zastoupen v bílkovinách
  a,c,d
 46. enantiomery tvoří každá sloučenina, která

  a) má alespoň jeden asymetrický uhlík
  b) nemá rovinu symetrie
  c) zrcadlenímneposkytne identický obraz
  d) má alespoň dva asymetrické uhlíky
  b,c
 47. vyberte chirální objekty a sloučeniny

  a) lidská ruka
  b) glycin
  c) isopropylamin
  d) alanin
  a,d
 48. achirální látky

  a) jsou symetrické
  b) mají rovinu symetrie
  c) jsou neztotožnitelné se svým zrcadlovým obrazem
  d) mohou být optocky aktivní
  a,b
 49. opticky aktivní látka

  a) obsahuje vždy asymetrický uhlík
  b) stáčí rovnu polarizovaného světla
  c) má vždy dva enantiomery
  d) má vždy dva diastereoizomery
  b,c
 50. racemát

  a) je opticky inaktivní izomer
  b) je ekvimolární směs enantiomerů
  c) je ekvimolární směs enantiomerů nebo diastereoizomerů
  d) je směsí bez optické aktivity
  b,d
 51. příkladem freonů je

  a) bromethan
  b) dichlordifluormetan
  c) 1,2-dichlorethan
  d) 1-brom-3-chlorbut-1-en
  b,d
 52. pokud reaguje voda s halogenderivátem za vzniku hydroxyderivátu podle obecné rovnice RX + H2O → ROH + HX, jedná se o

  a) hydrolýzu
  b) hydrataci
  c) hydrogenaci
  d) dehydrataci
  a
 53. pokud reaguje voda s halogenderivátem za vzniku hydrozyderivátu podle obecné rovnice RX + H2O → ROH + HX, jedná se o

  a) hydrolýzu
  b) hydrataci
  c) hydrogenaci
  d) dehydrataci
  a
 54. dehalogenace halogenalkánů, např.
  H    Cl                    H      H
     _/        báze                 /
     /     ------------→     ==
   H   H  rozpouštědlo       /    
                                  H      H

  a) substituční
  b) eliminační
  c) Markovnikovou
  d) radikálovou
  b
 55. dehydratace hydroxyderivátů organických sloučenin
  ba
  a) vede ke vzniku dvojné vazby
  b) je eliminační reakcí
  c) je substituční reakcí
  d) je rozklad určité látky vodou
  a,b
 56. který název/které názvy odpovídají správnémunázvosloví

  a) 1,2-difluor-2-chloret-1-en
  b) 1-chlor-1-fluor-2-chlor-2-fluor-ethen
  c) 1,2-dichlor-1,2-difluorethen
  d) isopren
  c,d
 57. kyselina se vzorcem obr. 808

  a) 2-hydroxy-propionovou
  b) 2-hydroxybutanovou
  c) 3-hydroxybutanovou
  d) dá se označit i jako 3-karboxy-propan-2-ol
  c
 58. hydroxyderivát obr.809. se správně jmenuje

  a) cyklohex-3-en-1-ol
  b) 1-cyklohex-3-ol
  c) 3-cyklohex-1-ol
  d) cyklohex-1-en-3-ol
  a
 59. 719-Naftol je

  a) aromatický hydroxyderivát
  b) primární alkohol
  c) sekundární alkohol
  d) fenol
  a,d
 60. ethylenglykol má

  a) dvě dvojné vazby
  b) dvojnou vazbu a dvě hydroxyskupiny
  c) dvě hydroxyskupiny
  d) jednu dvojnou vazbu
  c
 61. mezi karbozylové kyseliny nepatří

  a) kyselina jantarová
  b) kyselina močová
  c) kyselina adipová
  d) kyselina akrylová
  b
 62. nitroglycerin je podle systematického názvosloví nesprávný název, protože

  a) sloučenina neobsahuje nitro, ale aminoskupinu
  b) název glycerin se již nesmí používat
  c) není určena poloha funkčních skupin
  d je to ester kyseliny dusičné, nikoli nitrosloučenina
  c,d
 63. cholesterol je

  a) alkohol
  b) fenol
  c) steroidní látka
  d) obsažen v rostlinném i živočišném tuku
  a,c
 64. při redukci disulfidické vazby vznikají

  a) dva sulfidy
  b) dva sulfoxidy
  c) dva thioly
  d) dva thioalkoholy
  c,d
 65. mezi kondenzované areny patří

  a) bifenyl
  b) binaftyl
  c) chinon
  d) antracen
  b,d
 66. oxo-enol tautomerie může nastat u těchto látek

  a) kyselina močová
  b) kyselina octová
  c) pyrimidinová base
  d) kyselina citronová
  a,c
 67. acetaldehyd a ethenol

  a) spolu nemají nic společného
  b) jsou identické látky
  c) jsou tautomery
  d) josu konfigurační izomery
  c
 68. různé konformační izomery u cyklických sloučenin

  a) vznikají vlivem otáčení kolem jednoduchých vazeb C-C
  b) vznikají pouze po jejich substituci vlivem přidaných funkčních skupin
  c) vznikají pouze tam, kde jsou různé i konstituční izomery
  d) vůbec nevznikají
  a
 69. vanička a židlička jsou pojemnování pro

  a) konfigurační izomery cyklohexanu
  b) konformační izomery cyklohexanu
  c) konstituční izomery cyklohexanu
  d) jakékoli konformační izomery cyklických sloučenin
  b
 70. jako geometrické izomery označujeme

  a) látky s izomerií vzniklou různou substitucí dvojné vazby
  b) látky s izomerií vzniklou různou substitucí trojné vazby
  c) látky s izomerií vzniklou různou substitucí na cyklohezanovém kruhu
  d) látky s izomerií vzniklou různou substitucí na jakémkoli kruhu
  a,c
 71. polyvinylchlorid je

  a) polymer připravený z vinylu a chloridových iontů
  b) biopolymer
  c) makromolekulární látka
  d) látka připravená z vinylchloridu
  c,d
 72. kaučuk a gutaperča jsou

  a) synteticky vyrobené polymery, které se v přírodě nevyskytují
  b) látky odvozené od izoprenu
  c) dvě látky, které nemají společné žádné strukturní rysy
  d) látky, které lze získat z rostlin
  b,d
 73. propanol a izopropanol (propan-2-ol) jsou izomery

  a) optické
  b) konformační
  c) geometrické (cis, trans)
  d) konstituční
  d
 74. označte pravdivé výroky

  a) vaničková konformace cykohexanu je energeticky výhodnější než židličková
  b) twist forma je energeticky nejvýhodnější konformací
  c) židličková konformace u cyklohexanu je energeticky výhodnější než vaničková
  d) vaničková konformace je energeticky nejvýhodnější
  c
 75. acetaldehyd a ethanal jsou

  a) konformační izomery
  b) tautomery
  c) identické látky
  d) konstituční izomery
  c
 76. sloučenina s racionálním vzorcem obr. 827 je

  a) anhydrid
  b) derivát furanu
  c) derivát pyranu
  d) cyklický ester
  a,b
 77. substituenty v následujícím vzorci sloučeniny obr. 827 jsou  v poloze

  a) orto
  b) meta
  c) para
  d) delta
  b
 78. anilin a pyridin se

  a) neliší v počtu dusíků
  b) neliší v počtu uhlíků
  c) liší v počtu kyslíků
  d) liší v počtu dusíků, vodíků a kyslíků
  a
 79. C6H5- zbytek je

  a) fenol
  b) fenyl
  c) benzol
  d) benzyl
  b
 80. která/které z následujících skupin představuje/představují acetyl

  a) C2H5O-
  b) CH3CO-
  c) CH3COO-
  d) CH3O-
  b
 81. správný název této sloučeniny obr. 832 je

  a) 2,3-dihydroxypropanal
  b) akrolein
  c) glyceraldehyd
  d) 2,3-dihydroxypropanon
  a,c
 82. správný název této sloučeniny obr. 833 je

  a) 2,3-dihydroxypropanal
  b) akrolein
  c) glyceraldehyd
  d) 2,3-dihydroxypropanon
  a,c
 83. správný název této sloučeniny obr.834 je

  a) 2,3,4-trihydroxypentanal
  b) 2,3,4-trhihydroxybutanal
  c) D-ribóza
  d) D-erythróza
  b,d
 84. správný název této sloučeniny obr.835 je

  a) 2,3,4,5,6-pentahydrohyhexanal
  b) 2,3,4,5,6-pentahydrohyhexanol
  c) glukóza
  d) allóza
  a,c
 85. správný název této látky obr.836. je

  a) brommethan
  b) bromethan
  c) 1-brom-cyklopropan
  d) jiný název než uvedené varianty
  d
 86. správný název této látky obr. 837 je

  a) cyklodekan
  b) cyklododekan
  c) cykloundekan
  d) cyklon
  b
 87. tato skupina HN=N+=N- je typická pro

  a) azidy
  b) hydrazidy
  c) amidy
  d) imidy
  a
 88. skupina O=N+=O je typická pro

  a) aminy
  b) amidy
  c) nitrosloučeniny
  d) nitrososloučeniny
  c
 89. sloučenina H2N-OH je

  a) močovina
  b) hydroxylamin
  c) amoniol
  d) hydrazin
  b
 90. tato sloučenina obr.841 je

  a) tetramethylamoniová sůl
  b) tetraethylamoniová sůl
  c) nesmysl, dusík má více vazeb než je možné
  d) substituovaný amoniak
  b,d
 91. tato sloučenina obr. 842 je

  a) methylový kation
  b) methylový radikál
  c) methyl vyjádřený Lewisovým vzorcem
  d) kladně nabitá
  b,c
 92. tato sloučenina obr. 843 je

  a) trifenylfosfan
  b) trifenylfosfid
  c) trifenylfosfát
  d) trifenylfosforitan
  a
 93. tato sloučenina obr. 844. je

  a) fosfit
  b) fosfan
  c) fosfid
  d) fosforitan
  a,d
 94. O
                                   II
  tato sloučenina O--P-O- je
                                    I
                                   O-


  a) kyselina fosforová
  b) kyselina fosforečná
  c) fosfát
  d) fosforečnan
  c,d
 95. O     O     O    
                                   II      II      II
  tato sloučenina O--P-O-P-O-P-O-   je                                                               I       I       I      
                                   O-    O-    O-
                                      
  a) trifosfát
  b) kyselina trifosforečná
  c) kyselina trihydrogenfosforečná
  d) fosforan
  a
 96. tato sloučenina C☰O

  a) je oxid uhelnatý
  b) je oxid uhličitý
  c) je oxid uhelný
  d) neexidtuje
  d
 97. může existovat tato obr.848 sloučenina?

  a) ano
  b) ne, má dvojné vazby tam, kde se větví kruh
  c) může, ale pouze v nasycené podobě
  d) nemůže, obsahujepětivazný uhlík
  a
 98. tento vzorec H3C-COO- představuje

  a) acetát
  b) methylester
  c) oxalát
  d) nesmyslnou strukturu
  a
 99. tento vzorec -OOC-CH2
                                      
                                        CH2-COO-  představuje

  a) oxalát
  b) sukcinát
  c) ftalát
  d) laktát
  b
 100. tento vzorec -OOC-CH=CH-COO- představuje

  a) sukcinát
  b) fumarát
  c) malonát
  d) laktát
  b
 101. tento vzorec obr.852 představuje

  a) benzoát
  b) fenolát
  c) salicylát
  d) toluenát
  a
 102. tento vzorec obr. 853 představuje

  a) benzoát
  b) fenolát
  c) salicylát
  d) toluenát
  b
 103. název této obr. 854 sloučeniny je

  a) ethandioát
  b) acetát
  c) oxalát
  d) šťavelan
  a,c,d
 104. kyselina máselná má

  a) tři uhlíky
  b) čtyři uhlíky
  c) pět uhlíků
  d) šest uhlíků
  b
 105. vyberte sumární vzorec pro tento racionální vzorec obr.856

  a) C10H16
  b) C10H18
  c) C12H20
  d) C12H18
  b
 106. vyberte sumární vzorec pro tento racionální vzorec obr.857

  a) C6H11O
  b) C6H9O
  c) C6H10O
  d) C6H8OH
  c
 107. vyberte sumární vzorec pro tento racionální vzorec  obr. 858

  a) C5H5N
  b) C5H6N
  c) C5H5NH
  d) C5H4N
  a
 108. vyberte sumární vzorec pro tento racionální vzorec obr. 859

  a) C10H10
  b) C10H12
  c) C14H10
  d) C14H12
  c
 109. na obrázku vidíme obr.860

  a) cyklohexan v židličkové konformaci, všechny zobrazené vodíky jsou v axiální poloze
  b) cyklohexan v židličkové konformaci, všechny zobrazené vodíky jsou v ekvatoriální poloze
  c) cyklohexan ve vaničkové konformaci, všechny zobrazené vodíky jsou v ekvatoriální poloze
  d) cyklohexan ve vaničkové konformaci, všechny zobrazené vodíky jsou v axiální poloze
  b
 110. povaha reakcí, které probíhají v živých buňkách, je

  a) odlišná od průběhu reakcí v laboratoři (mimo buňku)
  b) shodná sprůběhem reakcí v laboratoři (mimo buňku)
  c) shodná s průběhem reakce v laboratoři (mimo buňku), ale pouze u redox reakcí
  d) shodná s průběhem reakce v laboratoři (mimo buňku), ale pouze u některých živočichů
  b
 111. enzymy působí tak, že

  a) urychlují reakce, které katalyzují
  b) u reakcí, které katalyzují, zajišťují vyšší výtěžek produktů
  c) posunují rovnováhu směrem doprava (k produktům)
  d) katalyzují konverzi substrátů na produkty
  a,d
 112. rychlost enzymově katalyzovaných reakcí ovlivňuje

  a) pouze koncentrace enzymu
  b) pouze teplota
  c) koncentrace enzymu a substrátu
  d) teplota a pH
  c,d
 113. enzymy, které jsou přítomny ve slinách

  a) v žaludku pracují stejně jako v ústní dutině, dostávají se do žaludku při polknutí potravy
  b) nemohou v žaludku správně fungovat kvůli nízkému pH
  c) nemohouv žaludku pracovat kvůli vyšší teplotě (v žaludku nastává teplotní denaturace)
  d) neexistují, tj.ve slinách nejsou žádné enzymy
  b
 114. pokud jsou živočišné enzymy vystaveny vysoké teplotě (např.nad 100°C), pak probíhá

  a) demineralizace
  b) dekontaminace
  c) nevratná denaturace
  d) vratná denaturace
  c
 115. jak se jmenuje látka, kterou tvoří dvě aminokyseliny navzájem spojené amidovou vazbou?

  a) diamid
  b) dipeptid
  c) dimer
  d) polymer
  b
Author:
bismooth
ID:
304114
Card Set:
754-867.txt
Updated:
2015-06-16 17:30:52
Tags:
754 867
Folders:

Description:
754-867.txt
Show Answers: