867-1073.txt

The flashcards below were created by user bismooth on FreezingBlue Flashcards.

 1. 
 2. co je triacylglycerol?

  a) lipid
  b) glycerol se třemi esterově vázánými mastnýi kyselinami
  c) derivát cholesterolu
  d) glykolipid
  a,b
 3. z jakých prvků jsou složeny triacylglyceroly, součásti přirodních tuků?

  a) pouze C a H
  b) C,H a O
  c) C,H,O a S
  d) C,H,O a P
  b
 4. lidské vlasy, nehty, zvířecí drápy a pavučiny obsahují jeden stejný protein. Je to

  a) kolagen
  b) teratogen
  c) keratin
  d) glykogen
  c
 5. histon je

  a) protein
  b) ve vodě rozpustný protein
  c) složený z nuklových basí, pentózy a zbytku fosforečné kyseliny
  d) součást eukaryotních i prokaryotních buněk
  a,b
 6. synonymum pro protilátky je

  a) imudony
  b) imunoglobuliny
  c) ceruloplasminy
  d) polysacharidy
  b
 7. chitin je

  a) bílkovina
  b) polysacharid
  c) fosfolipid
  d) anorganická látka
  b
 8. reakční rychlost

  a) roste s koncentrací reaktantů, to platí pouze pro katalyzované reakce
  b) roste s koncentrací reaktantů, to platí pouze pro reakce katalyzované enzymy
  c) roste s koncentrací reaktantů
  d) roste nepřímo s koncentrací reaktantů
  c
 9. enzymy

  a) katalyzují tvorbu a štěpení pouze nevazebných interakcí
  b) katalyzují tvorbu a štěpení iontových vazeb
  c) katalyzují tvorbu a štěpení kovalentních vazeb
  d) katalyzují tvorbu a štěpení všech vazeb, kromě kovalentních
  c
 10. konečným/i produktem/produkty ethanolového kvašení je

  a) ethanol a oxid uhličitý
  b) ethanol, voda a oxid uhličitý
  c) ethanol a voda
  d) pouze ethanol, voda a CO
  a
 11. za aerobních podmínek je konečným produktem odbourávání glukózy u člověka

  a) kyselina mléčná a oxid uhličitý
  b) voda a oxid uhličitý
  c) kyselina mléčná, voda a oxid uhličitý
  d) oxid uhličitý
  b
 12. od anorganických ktalyzátorů se enzymy liší

  a) velikostí molekuly
  b) specifitou účinku
  c) vyšší účinností
  d) substrátovou specifitou
  a,b,c,d
 13. enzymy ze třídy transferáz

  a) katalyzují štěpení vazeb mezi atomem uhlíku a jiným atomem pomocí vody
  b) katalyzují přenos skupin
  c) zahrnují kinázy
  d) ke své funkci potřebují NADH, NADPH
  b,c
 14. enzymy ze třídy oxidoreduktáz

  a) katalyzují štěpení vazeb mezi atomem uhlíku a jiným atomem pomocé vody
  b) zahrnují např.peroxidázy
  c) zahrnují kinázy
  d) ke své funkci potřebují NADH, NADPH a jiné koenzymy
  b,d
 15. ligázy

  a) katalyzují vznik vazeb mezi uhlíkem a jinými atomy
  b) pracují při spřažení exergonické a endergonické reakce
  c) katalyzují vytváření nových izomerů
  d) zahrnují hydrolázy
  a,b
 16. lyázy

  a) katalyzují vznik vazeb mezi uhlíkem a jinými atomy
  b) pracují při spřažení exergonické a endergonické reakce
  c) katalyzují vytváření nových izomerů
  d) katalyzují adiční reakce na dvojné vazbě
  d
 17. nebílkovinné složky enzymů

  a) se nazývají koenzymy
  b) nejsou podstatné pro činnost, určují pouze tvar molekuly
  c) mohou být kovalentně vázané
  d) se nazývají kofaktory
  a,c,d
 18. mezi koenzymy patří

  a) vitamín E
  b) zinečnatý kationt
  c) NADP
  d) pyridoxalfosfát
  c,d
 19. biologický a klinický význam enzymů spočívá v

  a) jejich využítí jako léčivých látek
  b) jejich biologickém efektu na urychlení reakcí v buňce, při jejich nedostatku dochází k poruchám organismu
  c) v uchovávání energie
  d) v akumulaci informací potře bných pro tvorbu nových buněk
  a,b
 20. proenzym je

  a) druh koenzymu
  b) neaktivní forma enzymu
  c) aktivátor enzymů, který svým působením převádí neaktivní formu na funkční
  d) jeden z inhibitorů enzymů
  b
 21. beta-oxidace je proces, jehož konečným/i produktem/produkty je/jsou

  a) acetylkoenzym A
  b) oxid uhličitý a voda
  c) glukóza
  d) triacylglycerol
  a
 22. štěpení tuků je reakce

  a) proteolytická
  b) hydrolytická
  c) hygroskopická
  d) kteoru katalyzují lipázy
  b,d
 23. v citrátovém cyklu se

  a) zpracovává kyselina citronová, která vznikla jako produkt štěpení tuků
  b) se zpracovává acetylkoenzym A
  c) se nevyskytují redos reakce
  d) se vyskytují redox reakce
  b,d
 24. metabolizmem se nazývá

  a) soubor všech reakcí živých i neživých systémů, které jsou součástí přírody
  b) pouze komplex citrátového cyklu, glykolýzy a beta-oxidace u člověka
  c) soubor všech enzymových reakcí, ve kterých dojde k přeměně látek a energie v buňkách a v živých organismech
  d) pouze soubor vybraných základních reakcí pro daný živočišný druh
  c
 25. anabolický pochod znamená

  a) proces vyrábějící pouze energii
  b) pochod vytvářející nové látky v organismu
  c) pochod, který spotřebovává energii
  d) proces, který odbourává zásobní látky organismu
  b,c
 26. katabolický děj je

  a) děj, ve kterém se uvolňuje energie
  b) například dýchací řetězec
  c) například syntéza bílkovin
  d) pochod, ve kterém se spotřebovává energie
  a,b
 27. cholesterol je

  a) škodlivý, tělo jej nijak nevyužívá, jenom se hromadí v cévách
  b) prekurzor hormonů
  c) součást buněčných membrán
  d) látka, která se vyskytuje v živočišném a v menší části i rostlinném tuku/olej
  b,c
 28. testosteron, mužský pohlavní hormon je

  a) peptid
  b) bílkovina
  c) steroid
  d) asteroid
  c
 29. progesteron je

  a) ženský pohlavní hormon
  b) hormon štítné žlázy
  c) peptid
  d) steroidní látka
  a,d
 30. insulin je

  a) hormon sleziny
  b) hormon pankreatu
  c) peptid
  d) polysacharid
  b,c
 31. cukrovka je onemocnění, při kterém hraje podstatnou úlohu

  a) oxytocin
  b) insulin
  c) progestin
  d) leucin
  b
 32. vitamíny jsou

  a) organické látky potřebné v malých množstvích pro správné fungování organismu
  b) anorganické látky potřebné v malých množstvích pro správné fungování organismu
  c) organické nebo anorganické látky potřebné v malých množstvích pro správné fungování organismu
  d) vždy rozpustné ve vodě
  a
 33. vitamín A

  a) je rozpustný ve vodě
  b) je rozpustný v tucích
  c) je v zelenině přítomen ve formě provitamínu
  d) je ve vyšších dávkách toxický
  b,c,d
 34. vitamín D

  a) je látka steroidní povahy
  b) kladně působí na šeroslepost
  c) je důležitý pro správný vývoj kostí
  d) jeho nedostatek způsobuje křivici (rachitis)
  a,c,d
 35. NAD+ a NADH se

  a) od sebe v žádném ohledu neliší
  b) NAD+ je redukovaná forma NADH
  c) NADH je redukovaná forma NAD
  d) žádná z těchto látek neexistuje, existuje pouze NADPH
  c
 36. aktivní transport je

  a) transport látek pomocí aktivace buněčné membrány, která svými pohyby přepravuje částice
  b) průnik roztoků přes buněčnou stěnu, který je spojen se spotřebou ATP
  c) transport částice proti koncentračnímu spádu
  d) děj, ve kterém se mohou uplatnit tzv.iontové pumpy
  b,c,d
 37. adrenalin je

  a) hormon, který je vylučován hlavně nadledvinkami
  b) tzv.stresový hormon, jiný název je epinefrin
  c) pohlavní hormon savců
  d) látka vylučovaná pankreatem ve stavuohrožení organismu
  a,b
 38. allosterický efekt je

  a) spojen se změnou konformace molekuly
  b) proces, který se uplatňuje při regulaci biologické sktivity některých bílkovin
  c) efekt, který nastane pokud je vazebné místo zcela nasyceno substrátem
  d) vlastnost biopolymeru, při kterém látka navázaná na jedné části molekuly ovlivní schopnost navázání další látky na jinou část biopolymeru
  a,b,d
 39. alfa-helix je

  a) útvar, který je totožný s pravotočivou dvoušroubovicí
  b) častá sekundární struktura bílkovin
  c) levotočivá šroubovice
  d) pravotočivá šroubovice
  b,d
 40. epitop

  a) se nachází na protilátce
  b) je oblast na protilátce
  c) je místo, kterým se váže antigen na protilátku
  d) je místo, které se na libovolném polymeru mnohokrát opakuje
  c
 41. isoenzymy

  a) je označení pro izomerasy
  b) jsou enzymy, které lze isolovat srážením
  c) jsou enzymy, které katalyzují stejnou reakci, ale mají odlišnou strukturu
  d) jsou nazývány bílkovinné části složených enzymů
  c
 42. micela

  a) je koloidní částice kulovitého tvaru
  b) vzniká shlukováním molekul, které obsahují polární a nepolární část
  c) je buněčný útvar, který předcházel mitochondriím
  d) se nazývá zaniklá organela
  a,b
 43. gel je

  a) suspenze malých izolovaných částic pevné fáze v kapalině
  b) systém, ve kterém došlo k zesíťování disperzních částic
  c) systém, jehož kapalným prostředím je výlučně voda( žádné jiné rozpouštědlo gel netvoří)
  d) systém tvořený trojrozměrnou sítí a tekutinou a je spojitý
  b,d
 44. chromatografie je

  a) měření intenzity procházejícího světla
  b) metoda, při které se rozděluje směs látek na jednotlivé složky
  c) látka, která absorbuje elektromagnetické záření a je tedy barevná
  d) analytická metoda sloužící k určení sekvence basí na jedné polovině chromosomu
  b
 45. primární struktura bílkoviny je

  a) určena pořadím jednotlivých basí v peptidu
  b) dána posloupností aminokyselin v daném řetězci
  c) určuje sekundární strukturu bílkoviny
  d) narušena při reverzibilní i ireverzibilní denaturaci
  b,c
 46. škrob a glykogen

  a) nemají nic společného
  b) jsou zásobní polysacharidy v lidském organismu
  c) se liší ve své struktuře, glykogen je více rozvětvený
  d) jsou polysacharidy složené z molekul glukózy
  c,d
 47. glukóza přijatá potravou může být v lidském těle

  a) oxidována až na CO2 a H2O
  b) uložena ve formě glykogenu
  c) uložena ve formě škrobu
  d) přeměněna na tuk
  a,b,d
 48. která/é z následujících látek se přirozeně nevyskytuje/í v živých buňkách?

  a) kyselina mléčná nebo její soli
  b) kyselina jantarová nebo její soli
  c) kyselina mravencí
  d) kyselina 2-hydroxypropanová
  c
 49. aminokyseliny, které obsahují další aminoskupinu v postranním řetězci jsou

  a) isoleucin
  b) glutamin
  c) arginin
  d) lysin
  c,d
 50. aminokyselina/y obsahující v postranním řetězci síru je/jsou

  a) thiamin
  b) cystein
  c) histidin
  d) prolin
  b
 51. aminokyselina/y obsahující v postranním řetězci hydroxylovou skupinu je/jsou

  a) methionin
  b) serin
  c) threonin
  d) fenylalanin
  b,c
 52. aminokyselina/y, která/é ve své molekule obsahuje aromatický kruh je/jsou

  a) glutamin
  b) tryptofan
  c) fenylalanin
  d) tyrosin
  b,c,d
 53. aminokyselina/y obsahující ve své molekule amidovou vazbu je/jsou

  a) asparagin
  b) glutamin
  c) tyrosin
  d) takové aminokyseliny se v přírodě nevyskytují
  a,b
 54. která z uvedených látek je v lidském těle nejvíce zastoupena (tj.tuto látku obsahuje lidské tělo v největším množství)

  a) proteiny(hlavně stavební funkce, např.svaly)
  b) sacharidy a tuky (zásoba energie)
  c) voda (rozpouštědlo polárních látek)
  d) minerální látky (důležité např.pro přenos nervových vzruchů nebo stavbu kostní hmoty)
  c
 55. tuky jsou

  a) polymery mastných kyselin
  b) soli mastných kyselin
  c) estery mastných kyselin
  d) amidy mastných kyselin
  c
 56. inositol je

  a) odvozený od cyklohexanu
  b) obsahuje jednu hydroxyskupinu
  c) obsahuje několik hydrozyskupin
  d) je heteroxyklus obsahující kyslík jako heteroatom a hydroxyskupinu
  a,c
 57. kolagen je

  a) základní strukturní jednotka živočišné buňky
  b) vláknitá bílkovina
  c) hlavní součást pojiv
  d) obsažen také v kostech a zubech
  b,c,d
 58. globulární bílkoviny

  a) mají tvar koule či klubka
  b) jsou rozpustné ve vodě
  c) jsou vláknité
  d) neobsahují nikdy sloučeninu nebílkovinné povahy
  a,b
 59. glykoproteiny

  a) obsahují bílkovinnou a lipidovou část
  b) obsahují bílkovinnou a sacharidovou část
  c) obsahují bílkovinnou část a kov
  d) obsahují bílkovinnou část a nuklovou kyselinu
  b
 60. kyselou hydrolýzou polysacharidu vznikají

  a) oxid uhličitý a voda
  b) aminokyseliny
  c) jednoduché cukry
  d) monosacharidy
  c,d
 61. monosacharidy jsou

  a) polyhydroxyaldehydy nebo polyhydroxyketony
  b) heterocyklické sloučeniny s šestičlenným cyklem obsahující kyslík jako heteroatom
  c) štěpeny v lidském těle na polysacharidy
  d) zásobní látky
  a,b
 62. polysacahridy mohou mít funkci

  a) zásobních látek
  b) stavebních látek
  c) barevných látek
  d) rozpouštědel
  a,b
 63. mezi disacharidy patří

  a) glukóza a sacharóza
  b) fruktóza a maltóza
  c) laktóza a sacharóza
  d) laktóza a maltóza
  c,d
 64. celulóza

  a) se skládá z glukózových jednotek
  b) je základním stavebním kamenem všech živých buněk
  c) obsahuje pektin jako svou složku
  d) je hlavní složkou tzv.vlákniny, nestra vitelné části potravy
  a,d
 65. fruktóza

  a) je disacharid
  b) patří mezi ketózy
  c) spolu s glukózou tvoří maltózu
  d) je známá i pod starším označením ovocný cukr
  b,d
 66. inulin je

  a) polysacharid, zásobní cukr hvězdnicovitých rostlin
  b) možno používat u diabetiků
  c) monosacharid s pětičlenným cyklem
  d) hormon, který řídí zpracování glukózy
  a,b
 67. který/é výrok/y je/jsou nesprávné/ý

  a) vitamín A je rozpustný v tucích
  b) vitamín C je rozpustný v tucích
  c) vitamíny skupiny B jsou rozpustné ve vodě
  d) vitamín D není rozpustný ve vodě
  b
 68. který/é výrok/y je /jsou nesprávný/é

  a) retinol se vytváří z beta-karotenu
  b) při nedostatku vitamínu B1 může dojít k postižení vývoje kostí
  c) vitamín D je obsažen v rybím tuku
  d) vitamíny A,C a E jsou rozpustné ve vodě
  b,d
 69. vitamín B6 je odvozený od

  a) pyridinu
  b) pyrimidinu
  c) purinu
  d) pyrrolu
  a
 70. který/é výrok/y je/jsou nesprávný/é

  a) v molekule ATP se vyskytuje esterově vázaná kyselina fosforečná
  b) v molekule ATP se vyskytuje vazba -P-C-
  c) v molekule ATP se vyskytují tři zbytky kyseliny fosforečné
  d) molekula ATP neobsahuje glykosidickou vazbu
  b,d
 71. který/é výrok/y je/jsou nesprávný/é

  a) nadledviny produkují steroidní hormony
  b) pohlavní žlázy produkují steroidní hormony
  c) hypofýza produkuje steroidní hormony
  d) lymfatický systém produkuje steroidní hormony
  c,d
 72. který/é výrok/y je /jsou nesprávný/é

  a) štítná žláza produkuje také pohlavní hormony
  b) hypofýza vylučuje adrenokortikotropní hormon
  c) štítná žláza produkuje thyroxin
  d) pankreas produkuje inzulin
  a,b
 73. který/é výrok/y je/jsou nesprávný/é

  a) inzulin se tvoří v pankreatu
  b) inzulin štěpí sacharózu na glukózu a fruktózu
  c) inzulin zvyšuje dostupnost glukózy pro buňku
  d) inzulin se tvoří v hypofýze
  b,d
 74. který/é výrok/y je/jsou nesprávné/ý

  a) odrenalin je odvozen od dihydroxyderivátu benzenu
  b) obsahuje dusík
  c) patří mezi steroidní hormony
  d) způsobuje nárůst krevního tlaku
  c
 75. mezi alkaloidy obsažené v máku patří

  a) heroin
  b) atropin
  c) morfin
  d) nikotin
  c
 76. pyrol je součástí

  a) hemu
  b) vitamínu B1
  c) vitamínu B6
  d) není součástí žádné z uvedených látek
  a
 77. kyselina mléčná

  a) vzniká mléčným kvašením cukrů
  b) je konečným produktem metabolismu tuků
  c) její sůl laktát se tvoří z pyruvátu při anaerobní glykolýze
  d) vzniká oxidací pyruvátu
  a,c
 78. glukóza-6-fosfát vzniká v procesu glykolýzy. K jejímu vzniku tímto procesem je potřeba

  a) jedna molekula glukózy a jedn amolekula NADP
  b) jedna molekula glukózy a jedna molekula ATP
  c) kináza
  d) pyruvát
  b,c
 79. glyceraldehyd nebo jeho deriváty vznikají při

  a) metabolismu nuklových kyselin
  b) metabolismu sacharidů
  c) syntéze peptidů na ribosomech
  d) odbourávání bílkovin
  b
 80. sorbitol se od sorbózy liší

  a) chutí
  b) přítomností další aldehydové skupiny
  c) vyšším počtem -OH skupin
  d) nepřítomností aldehydové skupiny
  a,c,d
 81. glukóza

  a) se v lidském těle metabolizuje, přičemž konečným produktem glykolýzy je tricylglycerol
  b) je uschována ve formě glykogenu v játrech
  c) je během glykolýzy redukována
  d) je během glykolýzy štěpena na molekuly s nižším počtem uhlíků než 6
  b,d
 82. během Kresova cyklu dochází

  a) k tvorbě glukózy
  b) k tvorbě oxidu uhličitého
  c) k tvorbě NADH
  d) k tvorbě mastných kyselin
  b,c
 83. která/é typ/y reakce/í je/jsou důležitý/é v Krebsově cyklu?

  a) oxidace
  b) redukce
  c) adice
  d) eliminace
  a,b,c,d
 84. která/é dvojice má/mají stejný počet uhlíků?

  a) fumarát a maleinát
  b) sukcinát a citrát
  c) citrát a isocitrát
  d) alfa-ketoglutarát a sukcinát
  a,c
 85. aflatoxin je

  a) produkt plísně Aspergillus flavus
  b) zkomolenina Alfa-toxinu
  c) název plísně, která roste na burských oříšcích
  d) vysoce toxická látka
  a,d
 86. botulotoxin

  a) je známý také jako Botulin, klobásový jed
  b) je bakteriální toxin nalézající se ve špatně konzervovaných potravinách
  c) je neškodná, netoxická látka používající se při kosmetických procedurách k vyhrazení vrásek
  d) je velmi prudkým jedem
  a,b,d
 87. triacylglyceroly jsou

  a) výchozími látkami metabolismu tuků
  b) konečnými produkty metabolismu tuků
  c) zdrojem energie v lidském těle
  d) rozpustné ve vodě
  a,b,c
 88. vitamín B12 ve své molekule obsahuje

  a) měď
  b) železo
  c) kobalt
  d) nikl
  c
 89. jako esenciální mastné kyseliny označujeme ty kyseliny, které

  a) jsou nezbytné pro správnou funkci organismu
  b) organismus není schopen sám vyrobit
  c) jsou připojeny k určitému vitamínu
  d) tvoří triacylglyceroly. Ostatní mastné kyseliny tyto látky v lidském těle netvoří
  a,b
 90. při odbourávání bílkovin je/jsou produktem/produkty

  a) směs cukrů, tuků a minerálních látek
  b) glukóza
  c) směs aminokyselin
  d) dusíkaté látky
  c,d
 91. funkce žlučových kyselin je/jsou

  a) pomáhat při štěpení cukrů
  b) emulgovat tuky
  c) katalyzovat různé reakce probíhající ve žlučníku
  d) nemají funkci
  b
 92. mezi lipidy nepatří

  a) glukóza
  b) cholesterol
  c) fosfolipidy
  d) látky rozpustné ve vodě
  a,d
 93. fosforylace

  a) je tvorba nových vazeb mezi uhlíkem a fosforem
  b) je esterifikace alkoholu kyselinou fosforečnou nebo trihydrogenfosforečnou
  c) bývá katalyzována hydrolázami
  d) vede ke vzniku fosfátů
  b,d
 94. pojem hydrolýza

  a) zahrnuje v biochemii jak adici vody, tak i elminaci vody
  b) je možné použít k popisu děje, kdy z ATP vzniká ADP
  c) se používá tehdy, pokud se po přidání vody substrát spontánně rozkládá
  d) se používá k popisu adice vody na dvojnou vazbu
  b
 95. katabolický děj je

  a) takový děj, při kterém se spotřebovává energie
  b) tkaový děj, při kterém se z látek s vyšším obsahem energie stávají jednodušší látky a uvolňuje se energie
  c) sled reakcí, které vedou ke vzniku složitějších látek
  d) označení pro veškeré pochody, ve kterých se uplatńují enzymy jako katalyzátory
  b
 96. vyznačte, které ionty nebo prvky byly oxidovány
  2Ag(s) + Cu2+(aq) + SO42-(aq) →2Ag1+(aq) + Cu(s) + SO42-(aq)

  a) Ag(s)
  b) Cu2+
  c) SO42-(aq)
  d) v této reakci neprobíhá oxidace
  a
 97. jaký je produkt/jaké jsou produkty následující reakce?
  NaCl(aq) + H2SO4(aq) →

  a) Na2SO4 (aq)
  b) H2SO3 (aq)
  c) H2O(l)
  d) reakce neprobíhá
  d
 98. jaké jsou produkty násleudjící reakce?
  NaHCO3(aq) + HCl(aq) →

  a) NaCl(aq) + H2O + CO2
  b) Na2CO3(aq) + H2O
  c) H2CO3(aq) + NaCl
  d) H2O(l) + CO2(g)
  a,c
 99. látky, které jsou silné elektrolyty mají následující vlastnost/i

  a) vedou proud, ve vodě se rozpouštějí, ale nemusí disociovat
  b) ve vodě téměř zcela disociují, rozpouštějí se, vedou proud
  c) ve vodě částečně disociují, vedou proud, jsou omezeně rozpustné
  d) jsou rozpustné ve vodě a všechny rozpuštěné částice jsou ve formě iontů
  b,d
 100. která ze sloučenin bude barevná a proč (tj.sloučenina nebude bezbarvá a bude mít jinou barvu než bílou)?

  a) NaOH, protože všechny louhy jsou barevné
  b) CuSO4, protože barevnost je typická pro přechodové prvky
  c) CaCl2, barevné jsou všechny chloridy (žluté jako chlor)
  d) BaSO4 je barevný, protože je nerozpustný
  b
 101. který z uvedených prvků má nejvíce kovový charakter?

  a) fosfor
  b) dusík
  c) vizmut
  d) arsen
  c
 102. který z následujících halogenů můžeme čistit za laboratorní teploty sublimací?

  a) fluor
  b) brom
  c) chlor
  d) jod
  d
 103. při tvorbě sloučeniny mezi kovem a nekovem dochází k tomu, že

  a) kov vždy ztrácí elektron, stává se kationtem
  b) kov vždy přijímá elektron, stává se aniontem
  c) platí někdy a) a někdy b), podle umístění kovu a nekovu v periodické tabulce
  d) mezi kovem a nekovem existuje pouze iontová vazba, takže nedochází vůbec k žádnému pohybu elektronů
  c
 104. atomy, které jsou v jedné skupině periodické tabulky mají určité shodné nebo velmi blízké parametry. Těmi jsou

  a) počty energetických hladin pro elektrony
  b) atomové hmotnosti
  c) atomová čísla
  d) počty valenčních elektronů
  d
 105. který z následujících prvků má největší schopnost přitáhnout elektrony?

  a) sodík, protože snadno tvoří kladný aniont a ten přitáhne elektrony
  b) brom, je elektronegativní a jeho atom má velký poloměr
  c) chlor, je elektronegativní a má malý poloměr atomu
  d) osmium, stabilizuje tím elektronovou konfiguraci, proto jej nelze snadno oxidovat
  c
 106. za standardní teploty a tlaku (podle definice IUPAC) jsou vzácné plyny jednoatomové, ostatní plyny tvoří dvouatomové molekuly. Důvodem je, že

  a) vzácné plyny mají tak velké atomy, že by dvouatomové molekuly byly příliš objemné
  b) vzácné plyny mají příliš nízkou elektronegativitu
  c) vzácné plyny mají kompletní elektronový oktet, takové sloučeniny jsou minimálně reaktivní a netvoří dvouatomové molekuly
  d) vzácné plyny nemají dostatečný rozdíl elektronegativit k tomu, aby se mohla vytvořit taková molekula
  c
 107. proces, ve kterém dochází k I2(s) →I2(g) se nazývá

  a) destilace
  b) sublimace
  c) kondenzace
  d) var
  b
 108. vyberte správný/é název/názvy pro sloučeninu se vzorcem BaSO4

  a) síran barnatý
  b) síran berylnatý
  c) arsenitan boritý
  d) arseničnan boritý
  a
 109. vyberte správný/é název/názvy pro sloučeninu se vzorcem SiC

  a) karbid křemičitý
  b) křemičitan uhličitý
  c) silicid uhličitý
  d) uhličitan křemičitý
  a
 110. vyberte správný/é název/názvy pro sloučeninu se vzorcem BH3

  a) alan
  b) boran
  c) hydrid barya
  d) hydrid berylia
  b
 111. vyberte správný/é název/názvy pro sloučeninu se vzorcem NH3

  a) čpavek
  b) hydrid nitridu
  c) nitrid hydridu
  d) amoniak
  a,d
 112. vyberte správný/é název(názvy pro CO2(s)

  a) oxid uhelnatý
  b) oxid uhličitý, plynná fáze
  c) oxid uhličitý, pevná fáze
  d) suchý led
  c,d
 113. vyberte správný/é název/názvy pro sloučeninu se vzorcem P2H2

  a) disulfan
  b) hydrid fosforu
  c) difosfan
  d) fosforovodík
  c
 114. vyberte správný/é název/názvy pro sloučeninu se vzorcem MnO2

  a) oxid manganatý
  b) oxid manganičitý
  c) krev
  d) burel
  b,d
 115. vyberte správný/é název/názvy pro sloučeninu se vzorcem As2O3

  a) oxid arseničný
  b) oxid arsenitý
  c) cyankali
  d) arsenik
  b,d
 116. vyberte správný/é název/názvy pro sloučeninu se vzorcem MgTiO3

  a) titaničitan hořečnatý
  b) titaničnan hořečnatý
  c) peroxid hořečnato-titaničitý
  d) trioxid hořečnato-titaničitý
  d
 117. vyberte správný/é název/názvy pro sloučeninu se vzorcem 2Cu(OH)2.Cr(OH)3

  a) hydroxid diměďnato-chromitý
  b) hydroxid chromito-měďnatý
  c) tuto sloučeninu nelze systematicky pojmenovat
  d) dihydrát měďnato-chromitý
  a
 118. vyberte správný/é název/názvy pro vodný roztok H2S

  a) sirovodík(zastaralý název)
  b) sulfan
  c) kyselina sirovodíková (zastaralý název)
  d) kyselina sulfanová
  c,d
 119. vyberte správný/é název(názvy pro sloučeninu se vzorcem H5IO6

  a) kyselina pentaydrogenjodičná
  b) kyselina dithionová
  c) kyselina pentahydrogenjodistá
  d) kyselian pentahydrogenjodová
  c
 120. vyberte správný/é název/názvy pro sloučeninu se vzorcem HOCN

  a) kyselina oxo-kyanovodíková
  b) kyselina kyanatá
  c) kyselina nitroxylová
  d) kyselina kyanurová
  b
 121. vyberte správný/é název/názvy pro sloučeninu se vzorcem H2Cr2O7

  a) kyselina heptaoxochromitá
  b) kyselina dihydrogen dichromová
  c) kyselina dihydrogen chromistá
  d) kyselina dichromitá
  b
 122. vyberte správný/é název/názvy pro sloučeninu se vzorcem NOCl

  a) chlorid nitrosylu
  b) oxid-chlorid dusitý
  c) chlornan dusný
  d) chlorid kysliny dusité
  a
 123. vyberte správný/é výrok/y

  a) v iontových rovnicích jsou si stechiometrické koeficienty na pravé a levé straně rovny
  b) v iontových rovnicích se součet nábojů na levé straně rovná součtu nábojů na pravé straně
  c) v iontových rovnicích jsou disociovány i pevné, nerospustné sloučeniny
  d) iontové rovnice se nevyčíslují, tj.rovnice je správná i tehdy, pokud nemá správně doplněné stechiometrické koeficienty
  b
 124. správný zápis iontové rovnice popisující vznik síranu sodného z kyseliny sírové a hydroxidu sodného je

  a) 2NaOH + H2SO4 →2Na+ + SO42- + H2
  b) 2Na+ + 2OH- + 2H+ + SO42- →2Na+ + SO42- + 2H2O
  c) 2NaOH + 2H+ + SO42- →2Na+ + SO42- + 2H2O
  d) 2Na+ + 2OH- + H2SO4 →2Na+ + SO42- + 2H2O
  b
 125. rovnice Ag(+) + Cl(-) →↓AgCl popisuje

  a) vznik sraženiny
  b) reakci stříbra s chlorem
  c) reakci rozpustného stříbra s rozpustným chlorem
  d) vznikl klodiru stříbrného
  a,d
 126. správná/é iontová/é rovnice pro reakci jodidu draselného s dusičnanem stříbrným za vzniku dusičnanu draselného a sraženiny jodidu stříbrného je/josu

  a) AgNO3 + KI →KNO3 + AgI
  b) Ag+ + K+ + NO3- + I- →Ag+ + K+ + NO3- + I-
  c) Ag+ + K+ + NO3- + I- →KNO3 + Ag+ + I-
  d) Ag+ + K+ NO3- + I- →K+ + NO3- + AgI
  d
 127. jaká/é je/jsou správná/é iontová/é rovnice popisující reakci chromanu draselného se stříbrnými solemi za vzniku sraženiny chromanu stříbrného?

  a) Ag + CrO4 →AgCrO4

  b) Ag+ + CrO4- → AgCrO4
  c) 2Ag+ + CrO42- → Ag2CrO4
  d) 2Ag+ + 2CrO4- → Ag2CrO4
  c
 128. jaká/é je/jsou správná/é iontová/é rovnice popisující reakci stříbrných solí s rozpustnými chlorovými solemi za vzniku sraženiny chloridu stříbrného? Vyberte z možností

  a) Ag+ + Cl-→AgCl↓
  b) AgNO3(aq) + NaCl(aq) → NaNO3(aq) + AgCl(s)
  c) AgCl + NaNO3 → NaCl + AgNO3
  d) Ag+ + Na+ + (NO3)- + Cl- → NaNO3 + AgCl
  a
 129. rovnice Fe0(s) + CuIISO4(aq) → Cu0(s) + FeIISO4(aq) vyjadřuje děj, který patří mezi

  a) acidobazické děje
  b) redošní děje
  c) srážecí reakce
  d) iontové rovnice
  b
 130. rovnice CuSO4 + 4H2O →[Cu(H2O)4]SOvyjadřuje děj, který patří mezi

  a) komplexotvorné reakce
  b) redošní reakce
  c) homogenní reakce
  d) reakce, ve kterých dochází k zapojení volných elektronových párů na kyslíku v molekule vody do komplexní vazby
  a,d
 131. jaká/é je/jsou správná/é iontová/é rovnice popisující vznik síranu barnatého z chloridu barnatého? Vyberte z možností

  a) Ba2+ + (SO4)2- →BaSO4
  b) BaCl + SO42- + 2Na+ →Ba+ + SO42- + NaCl
  c) BaCl + SO42- + 2Na+ → Ba+ + SO42- + Na+ + Cl-
  d) Ba+ + SO42- + NaCl →Ba+ + SO42- + Na+ + Cl-
  a
 132. vyberte správná tvrzení . V komplexním kationtu [Cu(NH3)4]2+

  a) je centrálním atomem ion Cu2+
  b) ligandy jsou molekuly NH3
  c) donory elektronových párů (donorové atomy) jsou atomy dusíku čtyř molekul amoniaku
  d) donory elektronových párů jsou vazby NH2
  a,b,c
 133. vyberte správná  tvrzení, v komplexním antiontu [Fe(CN)6]3-

  a) je centrálním atomem Fe3+
  b) je centálním atomem uhlík
  c) jsou kyanidové skupiny ligandy
  d) má železo oxidační číslo +6
  a,c
 134. koordinační sloučenina s větším počtem centrálních atomů či iontů se nazývá

  a) multiplex
  b) polycentrický (vícejaderný) komplex
  c) klatrát
  d) hydrát
  b
 135. v názvu koordinační sloučeniny se

  a) název ligandu uvádí až po názvu centrálního atomu
  b) se název centrálního atomu uvádí až po názvu ligandu
  c) se pořadí názvu ligandu nebo centrálního atomu určuje podle abecedního pořadí
  d) se uvádí název centrálního atomu v 1.pádě, pokud je centrální atom v nulovém oxidačním stupni
  b,d
 136. v koordinační sloučenině

  a) má centrální atom vždy nulové mocenství
  b) centrální atom nemůže mít nulové mocenství
  c) centrální atommůže mít nulové mocenství
  d) centrální atom může mít záporné mocenství
  c,d
 137. molekula uvedená na obrázku 1002 má triviální název

  a) pyrimidin
  b) pyridin
  c) piperidin
  d) imidazol
  b
 138. molekula uvedená na obrázku 1003 má triviální název

  a) pyrimidin
  b) pyridin
  c) piperidin
  d) imidazol
  a
 139. molekula uvedená na obrázku 1004 má triviální název

  a) pyrimidin
  b) pyridin
  c) piperidin
  d) imidazol
  c
 140. molekula uvedená na obrázku 1005 má triviální název

  a) pyrimidin
  b) pyridin
  c) pyrrol
  d) imidazol
  d
 141. molekula uvedená na obrázku 1006 má triviální název

  a) pyran
  b) furen
  c) furan
  d) pyren
  c
 142. molekula uvedená na obrázku 1007 má triviální název

  a) thiofan
  b) thiofen
  c) thiofuran
  d) thiofuren
  b
 143. molekula uvedená na obrázku 1008 má triviální název

  a) pyrimidin
  b) pyridin
  c) pyrrol
  d) imidazol
  c
 144. molekula uvedená na obrázku 1009 má triviální název

  a) chinolin
  b) purin
  c) indol
  d) imidazol
  b
 145. molekula uvedená na obrázku 1010 má triviální název

  a) chinolin
  b) purin
  c) indol
  d) imidazol
  c
 146. molekula uvedená na obrázku 1011 má triviální název

  a) chinolin
  b) purin
  c) indol
  d) imidazol
  a
 147. v periodické soustavě prvků jsou atomy seřazeny podle

  a) podle struktury jádra
  b) podle rostoucích atomových čísel prvků
  c) podle roztoucí relativní atomové hmotnosti prvků, s několika výjimkami
  d) podle klesajícího mocenství
  b,c
 148. pro atomy vzácných plynů, kromě helia, v základním stavu platí

  a) všechny mají plně obsazenou pouze valenční vrstvu elektronů
  b) ve všech obsazovaných orbitalech mají plný(maximálníú počet elektronů
  c) jejich mocenství je pouze osm
  d) mají analogickou vnější elektronovou vrstvu, ve které je vždy osm elektronů
  b,d
 149. helium

  a) j eplynný prvek, který má ve vnější elektronové vrstvě jeden elektron v orbitale s a jeden v orbitale p
  b) má dva elektrony v orbitalu s
  c) má jeden valenční elektron
  d) může vzniknout jadernou fúzí ze dvou atomů vodíku 1H
  b,d
 150. mezi vnitřně přechodné prvky

  a) patří lanthanoidy
  b) patří aktinoidy
  c) patří některé transurany
  d) patří prvky, jejichž dvě vnější slupky tvoří pouze f orbitaly
  a,b,c
 151. první perioda Mendelějevovy periodické tabulky prvků obsahuje

  a) vodík
  b) vodík a helium
  c) alkalické kovy
  d) vodík a alkalické kovy
  b
 152. ve třetí periodě Mendělejevovy periodické tabulky prvků nalezneme

  a) Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra
  b) B, Al, Ga, In, Tl
  c) Na, Mg, Al, Si
  d) Si, P, S, Cl
  c,d
 153. prvky první periody

  a) mají zaplněnou jedinou vrstvu K
  b) mají zaplněné s a d orbitaly
  c) končí vzácným plynem s konfigurací vnější vrstvy ns2 np6
  d) nekončí jako jediné v tabulce vzácným plynem
  a
 154. mezi přechodné prvky patří

  a) kovy i nekovy, musí mít ale elektrony v orbitalech d
  b) pouze kovy, ve valenční sféře mají pouze orbitaly f
  c) kovy, nemají nikdy zaplněné f orbitaly
  d) patří také rpvky v řadě mezi 21Sc-30Zn
  d
 155. najděte správné výroky

  a) prvky zařazené v B periodách se označují jako přechodné
  b) všechny lanthanoidy mají zaplněné f orbitaly
  c) všechny aktinoidy mají zaplněné f orbitaly
  d) spinová magnetická čísla ve zcela zaplněných atomových orbitalech jsou stejná
  b,c
 156. vyberte správné výroky

  aú dodáním dostatečného množství energie je možné oddělit elektron od atomu, tím vznikne aniont
  b) ionizační energie je definována jako energie, kterou je nutné dodat k rozštěpení kovalentní vazby
  c) ionizační energie se vyjadřuje buď v elektronvoltech nebo v kJ/mol
  d) energii potřebnou k odtržení prvního elektronu od atomu označujeme jako první ionizační energii
  c,d
 157. vyberte správné výroky

  a) ionizační energie je totéž co excitační energie
  b) první ionizační energie je vždy nižší než druhá ionizační energie
  c) hodnota ionizační energie je závislá na tomovém čísle prvku
  d) ionizační energie je mírou toho, jak snadno z prvku vznikne kationt nebo aniont
  b,c
 158. vyberte správné výroky

  a) v periodách ionizační energie se stoupajícím protonovým číslem roste
  b) nepravidelnosti ve zvyšování ionizační energie v periodách jsou způsobovány obsazováním hladin z vyšší energií
  c) ve skupinách ionizační energie se stoupajícím protonovým číslem roste
  d) nepravidelnosti ve zvyšování ionizační energie ve skupinách jsou způsobovány obsazováním hladin s vyšší energií
  a,b
 159. vyberte správné výroky. Molakula

  a) je uskupení dvou nebo více atomů, ve kterém zůstávají zachovány charakteristické vlastnosti jednotlivých prvků
  b) je částice hmoty tvořená atomy, které jsou navzájem spojeny výhradně kovalentní vazbou
  c) je nejmenší částice látky, která má charakteristické chemické vlastnosti této látky
  d) je složena z určitého počtu stejných nebo různých atomů spojených navzájem chemickými vazbami
  c,d
 160. vyberte správné výroky. Relativní atomová hmotnost je definována jako

  a) hmotnost jedné dvanáctiny některého izotopu uhlíku 6C
  b) poměr hmotnosti 1 molu daného atomu vůči jedné dvanáctině hmotnosti 1 molu nuklidu 12C
  c) hmotnost atomu toho kterého prvku v gramech
  d) poměr hmotnosti 1g daného atomu vůči 1 molu nuklidu 12C
  b
 161. který/é z uvednených výroků je/jsou správné?

  a) proton je totožný s atomem vodíku
  b) proton je totožný s ionizovaným atomem vodíku
  c) pozitron má stejnou hmotnost jako elektron, znaménko jeho náboje je opačné
  d) neutrony nemají náboj a mají přibližně stejnou hmotnost jako elektrony
  b,c
 162. látky složené z atomů, které se vyznačují stejným protonovým i nuklonovým číslem se nazývají

  a) nukleony
  b) nuklidy
  c) izotopy
  d) molekuly
  b
 163. vyberte správné/á tvrzení

  a) nuklidy, které se liší hmotností, se nazývají izotopy
  b) látky, které jsou složeny z atomů se shodným protonovým a neutronovým číslem se nazývají izotopy
  c) většina prvků v přírodě je směsí několika izotopů
  d) izotopy jsou většinou radioaktivní, příkladem radioaktivního izotopu je 13C
  a,c
 164. planckova konstanta má rozměr

  a) mol/kg
  b) je bezrozměrná
  c) eV
  d) J.s
  d
 165. fotoelektrický jev vysvětluje

  a) proč dochází k zahřívání nebo ochlazování látek během jejich rozpouštění
  b) proč je rychlost světla konečná
  c) jak může dojít k přeměně světelné energie na elektrický proud
  d) jev, kdy se vlivem světelné energie z některých látek uvolňují elektrony
  c,d
 166. nukleony

  a) je název pro protony, neutrony a elektrony, ne však pozitrony
  b) je název pro protony a neutrony
  c) je název pro protony a elektorny
  d) je název pro elektrony a neutrony
  b
 167. vyberte správnou možnost(správné možnosti. Písmeno I označuje vedlejší kvantové číslo. Magnetické kvantové číslo

  a) může nabývat hodnot od -1 do +1 včetně nuly
  b) může nabývat hodnoty od -1 do +1, kromě nuly
  c) může nabývat pouze hodnot od -1 do nuly
  d) může nabývat pouze hodnot od nuly do +1
  a
 168. vyberte správnou odpověď/správné odpovědi. Mají různé izotopy téhož prvku shodnou elektronovou konfiguraci?

  a) nemají, liší se v počtu protonů a tudíř i elektronů
  b) nemají, podle Pauliho principu
  c) mají, protože izotopy mají shodný počet elektronů a stejná pravidla pro obsazování orbitalů
  d) mají, protože izotopy se sice liší v počtu elektronů, ale vzhledem k pravidlům obsazování je výsledek stejný
  c
 169. elektronová konfigurace 1s2 2s2 2p6 3s1 bude příslušet

  a) některému z prvků alkalických zemin
  b) sodíku
  c) chloru
  d) kyslíku
  b
 170. elektronová konfigurace 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 bude příslušet

  a) fluoru
  b) sodíku
  c) vápníku
  d) kyslíku
  c
 171. elektronová konfigurace 1s2 2s2 2p5 bude příslušet

  a) sodíku
  b) vápníku
  c) kyslíku
  d) fluoru
  d
 172. elektronová konfigurace 1s2 2s2 2p4 bude příslušet

  a) sodíku
  b) vápníku
  c) kyslíku
  d) fluoru
  c
 173. celkový počet elektronů v zaplněných orbitalech s, p,d a f je

  a) 26
  b) 32
  c) 38
  d) 42
  b
 174. jaká elektronová konfugurace bude příslušet atomu 6C v základním stavu?

  a) 1s2, 2s2, 2p3
  b) 1s2, 2s2, 2p2
  c) 1s2, 2s2, 2p4
  d) 1s2, 2s2, 2p6
  b
 175. jaká elektronová konfigurace bude příslušet atomu 7N v základním stavu?

  a) 1s2, 2s2, 2p2
  b) 1s2, 2s2, 2p4
  c) 1s2, 2s2, 2p3
  d) [He] 2s2, 2p3
  c,d
 176. jaká elektronová konfigurace bude příslušet atomu 11Na v základním stavu?

  a) [Ne]3s1
  b)  [Ar]3s1
  c)  [Ne]3s2
  d)  [Ar]3s2
  a
 177. jaká elektronová konfigurace bude příslušet atomu 8O v základním stavu?

  a) 1s2, 2s2, 2p2
  b) [He]2p4
  c) 1s2, 2s2, 2p4
  d) [He] 2s2,2p4
  c,d
 178. jaká elektronová konfigurace bude příslušet atomu 5B v základním stavu?

  a) 1s2, 2s2, 2p2
  b) 1s2, 2s2, 2p1
  c) [Ar] 2s2, 2p2
  d) [He] 2s2
  b
 179. jaká je elektronová konfigurace uhlíku 6C(v prvním excitovaném stavu)?

  a) [He] 2s0, 2p4
  b) [He] 2s1, 2p3
  c) 1s1, 2s1, 2p4
  d) 1s2, 2s1, 2p3
  b,d
 180. ionizační energie v řadě Li, Na, K, Rb, Cs

  a) klesá, protože roste počet elektronů, které jsou ve vnějších slupkách atomu a tyto shodně nabité části se navzájem odpuzují
  b) stoupá, protože roste počet elektronů, které jsou ve vnějších slupkách atomu a tyto shodně nabité části se navzájem odpuzují
  c) klesá, protože roste atomový poloměr a tím přitažlivá síla jádra
  d) stoupá, protože roste atomový poloměr a tím přitažlivá síla jádra
  c
 181. vyberte správnou/é definici/definice. Orbital je

  a) označení pro dráhu valenčního elektronu
  b) dráha elektronu, která může být např.kruhová
  c) prostor, v němž je v okolí jádra nejpravděpodobnější výskyt elektronu
  d) druh nebo stav elektronu
  c
 182. vazebnou energií nazýváme

  a) energii, která je nutná k rozštěpení dané vazby
  b) energii, která se uvolní při vzniku vazby
  c) energii, která je potřeba k vytvoření jednoho molu sloučeniny
  d) energii, která je potřeba k přechodu do excitovaného stavu
  a,b
 183. v molekule NH4Cl nalezneme vazby

  a) kovalentní nepolární
  b) kovalentní polární
  c) iontové
  d) kovové
  b,c
 184. vznik chemické vazby mezi dvěma atomy

  a) je vždy spojen s uvolněním energie
  b) je někdy spojen s uvolněním, někdy se spotřebou energie
  c) je založen na sdílení elektronů
  d) je založen na sdílení elektornů nebo přeskupení protonů
  a,c
 185. excitovaný stav je

  a) stav, který je schopen uchovávat energii pro pozdější použití, např. ATP je excitovaným stavem ADP
  b) je fyzikální jev, při kterém jsou elektrony přeneseny na vyšší energetickouhladinu než je jejich normální hladina
  c)je stav, kdy se molekula nachází ve svém energetickém amximu, lxe toho dosáhnout dodáním energie teplem
  d) stav molekuly, kde se extrémně zrychlí Brownův pohyb části
  b
 186. elektronová konfigurace 2s1 2p2 patří

  a) excitovanému stavu boru
  b) základnímu stavu boru
  c) excitovanému stavu uhlíku
  d) základnímu stavu uhlíku
  a
 187. stav atomu o nejnižší energii se nazývá

  a) základní
  b) primární
  c) 1.excitovaný
  d) neaktivní
  a
 188. obsazování jednotlivých orbitalů elektrony, neboli elektronová konfiturace atomu v základním stavu se řídí nasledujícími principy

  a) Pauliho vylučovací princip
  b) Heisenbergův princip neurčitosti
  c) výstavbový princip- princip minimální energie
  d) Hudnovo pravidlo
  a,c,d
 189. Pauliho vylučovací princip pro obsazování jednotlivých orbitalů elektrony v základním stavu zní

  a) každý orbital, charakterizovaný třemi kvantovými čísly n,l,m může být obsazen nejvýše jedním elektronem. Takto obsazené orbitaly musí obsahovat elektrony s odlišným čtvrtým kvantovým číslem - spinově magnetickým kvantovým číslem
  b) každý orbital, charakterizovaný třemi kvantovými čísly n,l,m může být obsazen nejvýše dvěma elektrony, které se liší čtvrtým kvantovým číslem- spinově magnetickým kvantovým číslem
  c) každý orbital, charakterizovaný třemi kvantovými čísly n,l,m může být obsazen nejvýše třemi elektrony, které se liší čtvrtým kvantovým číslem - spinově magnetickým kvantovým číslem
  d) každý orbital, charakterizovaný třemi kvantovými čísly n,l,m může být obsazen nejvýše čtyřmi elektrony, které se liší čtvrtým kvantovým číslem - spinově magnetickým kvantovým číslem
  b
 190. vyberte správný/é výrok/y

  a) orbitaly se stejnou energií- tzv.degenerované orbitaly - se obsazují nejdříve po jednom elektronu. Spinová magnetická kvantová čísla elektronů v takto zpola zaplněných orbitalech jsou stejná
  b) orbitaly se stejnou energií- tzv.degenerované orrbitaly- se obsazují nejdříve po jednom elektronu. Spinová magnetická kvantová čísla elektronů v takto zpola zaplněných orbitalech jsou různá
  c) elektrony, obsazují energetické hladiny tak, aby měl ve výsledku systém co nejnižší energii
  d) ani jedna z variant a) až c) nejsou vyjádřením výstavboého principu
  a,c
 191. Hundovo pravidlo pro obsazování jednotlivých orbitalů elektrony v základním stavu zní

  a) orbitaly se stejnou energií- tzv. degenerované orbitaly- se obsazují nejdříve po jednom elektronu. Spinová magnetická kvantová čísla elektronů v takto zpola zaplněných orbitalech sjou stejná
  b) orbitaly se stejnou energií- tzv.degenerované orbitaly- se obsazují nejdříve po jednom elektronu. Spinová magnetická kvantová čísla elektronů v takto zpola zaplněných orbitalech jsou různá
  c) elektrony, které v atomu s rostoucím protonovým číslem přibývají, obsazují hladiny tak, aby měl ve výsledku systém co nejnižší energii
  d) ani jedna z variant a) až c) nejsou vyjádřením Hundova pravidla
  a
 192. elektronegativní může být

  a) molekula
  b) atom
  c) molekula i atom
  d) jakákoliv látka, která přitahuje elektrony
  b
 193. pevnost chemické vazby se hodnotí podle

  a)počtu elektronů, které jsou v dané vazbě sdíleny
  b) rozdílu elektronegativit atomů, mezi kterými vazba existuje
  c) energie potřebné k jejímu rozštěpení
  d) hodnoty vlnové funkce molekulárního orbitalu
  c
 194. o kovalentní vazbě platí

  a) je založena na sdílení elektronů (tj. na překryvu atomových orbitalů), vzájemně vázaných atomů
  b) je založena na sdílení elektronů, převážně jejich dvojic
  c) vzniká při ní také nevazebný molekulový orbital
  d) vzniká překryvem libovolných orbitalů valenční vrstvy
  a,b,c
 195. kovalentní vazba nemůže vzniknout tímto postupem

  a) vzájemným sdílením elektronů valenční vrstvy
  b) odtrřením elektronů od atomu- donoru a jejich převodem k atomu - akceptoru
  c) nabídnutím elektronového páru donorového atomu na sdílení s akceptorovým atomem, který má prázdný orbital (donor-akceptorová vazba)
  d) excitací elektronů do vyšší valenční vrstvy
  b,d
 196. které z následujících výroků o kovalentní vazbě σ jsou pravdivé

  a) je to typ iontové vazby mezi atomy s nitšími rozdíly v elektronegativitě
  b) vznikne obsazením vazebného molekulového orbitalu σ, který má osu souměrnosti totžnou se spojnicí vázaných atomových jader a velkou elektronovou hustotou na této spojnici
  c) vznikne obsazením vazebného atomového orbitalu σ, který má osu souměrnosti totožnou se spojnicí vázaných atomových jader a velkou elektronovou hustotou na této spojnici
  d) vzniká překryvem libovolných orbitalů valenční vrstvy
  b
 197. jednoduchá kovalentní vazba je

  a) téměř vždy tvořena vazebným molekulovým orbitalem π
  b) téměř vždy tvořena vazebným molekulovým orbitalem σ
  c) téměř vždy tvořena atomovými orbitaly d
  d) téměř vždy tvořena atomovými orbitaly f
  b
 198. vazby C-H v metanu jsou tvořeny

  a) kombinací kovalentních vazeb orbitalů p uhlíku s orbitaly s vodíku. To platí pouze pro dvě vazby. Další dvě jsou tvořeny donor-akceptorovou vazbou, kde akceptorem je uhlík, poskytující vakantní orbitaly d a dva vodíky poskytují dva volné elektrony. Důvodem tohoto uspořádání je elektronová konfigurace 1s2 2p2. Orbital s atomu uhlíku je zaplněn a nemůže se tedy účastnit žádné chemické vazby, orbitaly p obsahují pouze dva elektorny, a to je důvod existence donor-akceptorové vazby u dvou vazeb ze čtyř
  b) jeden elektron z orbitalu 1s atomu uhlíku je excitován do orbitalu p. Tím vzniknou čtyři nepárové elektrony, které se účastní kovalentní vazby s atomy vodíku
  c) orbital vrstvy K (tj. orbital 1s) a tři orbitaly vrstvy L (tj. orbitaly 2px, 2py, 2pz) vytvoří hybridizovaný orbital - sp3, který se účastní vazeb s orbitaly atomů vodíku
  d) vazba C-H je zvlášní kovalentní vazba, jejíž vlastnosti neodpovídají ani jednomu z výše uvedených popisů
  c
 199. komplexní vazba

  a) je donor-akceptorová kovalentní vazba
  b) vysvětluje existenci koordinačních sloučenin přechodných kovů
  c) je nevazebná interakce, která ovlivňuje terciární strukturu bílkovin
  d) je kovalentní vazba, kterou se vysvětluje existence krystalických anorganických sloučenin
  a,b
 200. elektronegativita je

  a) schopnos atomu přitahovat elektrony
  b) schopnost kovalentně vázaného atomu přitahovat elektronový pár
  c) energie nutná k odtřžení elektronů z atomu prvku v základním stavu
  d) energie uvolněná atomem prvku při přijetí elektronu do volného orbitalu valenční vrstvy
  b
 201. hybridizace je

  a) sjednocení energetických hladin různých orbitalů v rámci vrstvy daného hlavního kvantového čísla
  b) přeměna orbitalů do nového,energeticky sjednoceného orbitalu dané valenční vrstvy
  c) jednotka energie charakterizující energii uvolněnou energetickým sjednocením různých orbitalů jedné vrstvy
  d) ani jedna z výše uvedených definic není správná
  b
 202. hybridní orbital

  a) vznikne lineární kombinací atomových orbitalů valenční sféry atomu
  b) vznikne spojením dvou stejných orbitalů různých prvků
  c) existuje pouze jako atomový orbital
  d) představuje průměrnou energetickou hladinu několika různých orbitalů valenční vrstvy
  a
 203. polarita kovalentní vazby je způsobena

  a) rozdílnými energetickými hladinami elektronů valenční vrstvy vázaných atomů
  b) nelineární kombinací atomových orbitalů do molekulového orbitalu
  c) rozdílnými elektronegativitami vázaných atomů
  d) rozdílným počtem elektronů obalu atomového jádra
  c
 204. elektrický dipólový moment charakterizuje

  a) rozdílnost hodnoty magentického pole země na severním a jižním pólu
  b) nerovnoměrné rozložení elektrického náboje v molekule
  c) nerovnoměrné rozložení elektrického náboje v atomu
  d) energii nutnou k překonání nerovnoměrného rozložení elektrického náboje v molekule
  b
 205. van der Waalsovy síly

  a) vznikají mezi molekulami působením van der Waalsova generátoru napětí
  b) jsou zapříčiněny především vzájemným působením  molekulových dipólů
  c) vznikají vzájemným působením opačně na bitých iontů
  d) jsou silnou mezijadernou vazbou
  b
 206. vodíková vazba (vodíkový můstek

  a) vzniká pouze mezi molekulami vody
  b) vzniká pouze mezi molekulami vodíku
  c) vzniká pouze u nepolárních sloučenin
  d) je slabá mezimolekulární vazebná interakce
  d
 207. vodíkové můstky nevznikají

  a) v těžké vodě D2O
  b) v nepolárních sloučeninách
  c) v jedné molekule vody
  d) především ve sloučeninách vodíku s fluorem, kyslíkem a dusíkem
  b,c
Author:
bismooth
ID:
304115
Card Set:
867-1073.txt
Updated:
2015-06-16 17:31:07
Tags:
867 1073
Folders:

Description:
867-1073.txt
Show Answers: