Birds 1-150

The flashcards below were created by user RedEdison on FreezingBlue Flashcards.

 1. το δενδρον
  tree
 2. διαρραγειης (διαρρήγνυμι)
  may you be blasted! Blast you!
 3. κρωζει (κρώζω)
  he croaks
 4. προφορουμενω (προφορέομαι)
  weaving back and forth
 5. τῃ κορωνῃ
  a crow (I think)
 6. τον ἀθλιον
  the wretch(?)
 7. τῳ κολοιῳ
  jackdaw
 8. ἀποσποδησαι (ἀποσποδέω)
  to wear off
 9. τους ὀνυχας
  talons, claws, nails
 10. ἐντευθενι (adv)
  from right here
 11. νω (dual)
  we two
 12. δεδρακεν (δραω)
 13. των ὀρνεων
 14. ὁ πινακοπωλης
  one who sells plucked birds from a tray
 15. μελαγχολων (μελαγχολάω)
  being irritable
 16. φρασειν (φραζω)
  to show
 17. τον ἐποφ᾽
  hoopoe
 18. κἀπεδοτο (ἀποδίδωμι)
  he sold, gave up
 19. τηνδεδι (pron)
  this one here
 20. ᾐστην (dual plpf of οἶδα)
  they knew
 21. κεχηνας (χάσκω)
  you gaped, yawned
 22. ὁποι (adv)
  to somewhere
 23. ἡ ἀτραπος
  short cut
 24. βρυκουσ᾽ (βρυκω)
  biting
 25. ἀπεδεσθαι (ἀπεσθίω)
  [30]
  to be going to chew off
 26. ὁ ἀστος
  a citizen
 27. σοβουντος (σοβέω)
  scaring away
 28. ἀνεπτομεσθ᾽ (ἀναπέτομαι)
  we flew up and out
 29. ἐναποτεισαι (ἐναποτίνω)
  to pay
 30. οἱ τεττιγες
  Cicadas
 31. των κραδων
  fig-branches
 32. [40]
  το κανουν
  a basket
 33. ἀπραγμονα (ἀπραγμων ον)
  trouble-free
 34. καθιδρυθεντε (καθιδρύω) dual pass part
  settling, sitting down
 35. ὁ στολος
 36. ὡσπερει (adv)
  just as (ὡσπερ)
 37. δεικνυς (δείκνυμι) pt
  showing
 38. εἰσομεθα (οἶδα)
  we will know
 39. τον ψοφον
  noise
 40. κοψον (κοπτω)
  strike!
 41. ὠ ἐποποι
  • Hoopoe!
  • This is meant to sound like the bird's cry - find a funny way to translate this
 42. ἀποτροπαιε (ἀποτροπαιoς ον)
  preserver/protector!
 43. του χασμηματος
  the gape/yawn
 44. τω ὀρνιθοθηρα
  two bird catchers
 45. ἀπολεισθον (ἀπόλλυμι)
  you'll be destroyed!
 46. ὁ Ὑποδεδιως
  Fearling, S has 'Fearfowl'
 47. ὁ Ἑπικεχοδως
  • The verb means 'relieve oneself'
  • S has 'Shitterling'
 48. Φασιανικος ον
  of Phasis
 49. ἡττηθης (ἡσσάομαι)
  you were bested
 50. του ἀλεκτρυονος
  a cockerel
 51. ηὐξατο (εὔχομαι)
  he prayed
 52. ἀκολουθον (ος ον)
  attendant
 53. τον διακονον
  servant
 54. τας ἀφυας
  small fry, whitebait
 55. το τρυβλιον
  the bowl
 56. της τορυνης
  a ladle
 57. ὁ τροχιλος
  Plover - a 'runner bird'
 58. ἀρτιως (adv)
  exactly
 59. τους σερφους
  gnats
 60. ἐπεγειρον (ἐπιγειρω)
  wake up!
 61. ἀχθεσεται (ἄχθομαι)
  he will be vexed
 62. τῳ δεει
  fright
 63. δειλοτατον (δειλός η ον)
  most cowardly
 64. ἀφηκας (ἀφίημι)
  you let go
 65. ἡ πτερωσις
  plumage
 66. της τριλοφιας
  triple crest
 67. εἰξασιν (ἔοικα)
  you seem as
 68. ἐπιτριψαι (ἐπιτρίβω)
  to have crushed
 69. σκωπτετον (σκώπτω) dual
  you two are mocking
 70. το ῥαμφος
  crooked beak
 71. λυμαινεται (λυμαίνομαι)
  [100]
  he mistreats
 72. ὁ ταὠς
  a peacock
 73. ἐξερρυηκε (ἐκρέω)
  it fell out
 74. πτερορρυει (πτερορρυέω)
  it sheds, malts
 75. ποδαπω (ος η ον)
  from what country
 76. τω ἠλιαστα
 77. τω ἀπηλιαστα
  ones who keep away from
 78. σπειρεται (σπείρω)
  it grows
 79. ἐχαιρες (χαίρω)
  you enjoyed
 80. φρονεις (φρονέω)
  you are minded
 81. εὐερον (εὐειρος ον)
 82. την σισυραν
  a woolly cloak
 83. ἐγκατακλινηναι (ἐγκατακλίνω)
  to be put to bed in
 84. μαλθακην (oς η ον)
  soft
 85. προσφορωτεραν (ος  ον)
  more useful
 86. ἀριστοκρατεισθαι (ἀριστοκρατέομαι)
  to live under an aristocracy
 87. βδελύσσομαι
  I feel loathing, sick to the stomach
 88. παρεσει (παρέζομαι)
  he would be beside
 89. λουσαμενα (λούω)
  having washed
 90. ἑστιαν (ἑστιάω)
  to receive/celebrate at home
 91. [136]
  ξυναντων (συναντάω)
  meeting face to face
 92. ὡραιου (ὡραῖος α ον)
  'in season', attractive
 93. λελουμενον (λούω)
  bathed, having bathed
 94. ἐκυσας (κυνέω)
  you kissed
 95. ὠρχιπεδισας (ὀρχιπεδίζω)
  you grabbed his testicles
 96. πατρικος (ος η ον)
  hereditary
 97. ὁ δειλακριων
  pitiable creature
 98. ἐρυθραν (ος α ον)
  red
 99. ἀνακυψεται (ἀνακύπτω)
  he will raise his head
 100. ὁ κλητηρ
  a summons-server
 101. ἑωθεν (adv)
  from the morning
Author:
RedEdison
ID:
304776
Card Set:
Birds 1-150
Updated:
2015-07-06 11:20:23
Tags:
Birds
Folders:
Arist Birds
Description:
Aristophanes Birds Vocab
Show Answers: