Thai Fruits

Home > Preview

The flashcards below were created by user unicorn6 on FreezingBlue Flashcards.


 1. Coconut

  má-prăan

  มะพร้าว
 2. Banana

  glûuay

  กล้วย
 3. Mango

  má-mûuang

  มะม่วง
 4. Jackfruit

  khà-nŭun

  • ขนุน
 5. Guava

  fáràng

  ฝรั่ง
 6. Watermelon

  dteang moo

  แตงโม
 7. Rose apple

  chompûu

  ชมพู่
 8. Papaya

  mà là gaw

  มะละกอ
 9. Lychee

  Lín jì

  ลิ้นจี่
 10. Durian
  Thû rian

  ทุเรียน
 11. Pineapple

  sàp pà rôt

  สับปะรด
 12. Mangosteen

  mang khût

  มังคุด
 13. Tamarind

  mâ khăam

  มะขาม
 14. Pomegranate

  thâp thim

  ผลทับทิม
 15. Longan

  lam yai

  • ลำไย
 16. Rambutan

  ngaw

  เงาะ
 17. Lime

  mà naaw

  มะนาว
 18. Passion fruit

  săo wà rôt

  • เสาวรส
 19. Grapes

  a ngùun

  องุ่น
 20. Apple

  aep bpêuhn

  • แอปเปิ้ล
 21. Strawberry

  sá dtraw beuh rée

  สตรอเบอร์รี่
 22. Sugar Apple

  náwy nàa

  น้อยหน่า
 23. Marian plum

  mà bprang

  มะปราง
 24. Cherry

  cherry

  เชอร์รี่

Card Set Information

Author:
unicorn6
ID:
304798
Filename:
Thai Fruits
Updated:
2015-07-05 15:07:25
Tags:
Thai Fruits
Folders:

Description:
Thai Language Fruits (in English transcription with tones)
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview