Điều lệ trường Trung học

The flashcards below were created by user phucanh on FreezingBlue Flashcards.

 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng?
  • 1. Quy định về tổ chức và quản lý nhà trường; chương trình và các hoạt động giáo dục; giáo viên; học sinh; tài sản của trường; quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
  • 2. Áp dụng cho các trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi chung là trường trung học), tổ chức và cá nhân có liên quan.
  • 3. Trường do các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân nước ngoài đầu tư được quy định tại văn bản khác.
 2. Vị trí của trường trung học trong hệ thống giáo dục quốc dân?
  Trường trung học là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.
 3. Thế nào là trường công lập, tư thục?
  • Trường công lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập và Nhà nước trực tiếp quản lý. Nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và kinh phí cho chi thường xuyên chủ yếu do ngân sách nhà nước bảo đảm.
  • Trường tư thục do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của trường tư thục là nguồn ngoài ngân sách nhà nước.
 4. Thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập; cho phép hoạt động giáo dục?
  • Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện - THCS;
  • Chủ tịch Uỷ ban nhân cấp tỉnh - THPT.
  • Trưởng phòng -Giám đốc sở
 5. Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng:
  -số lượng,
  -nhiệm kì,
  -điều kiện bổ nhiệm,
  -ai bổ nhiệm,
  -nhiệm vụ?
  • -HT 1, PHT từ 1-3, nhiệm kì 5 năm, không quá 2 nhiệm kì
  • -HT: đạt trình độ chuẩn quy định, đã dạy học ít nhất 5 năm, đạo đức-chuyên môn-quản lý-tín nhiệm
  • -Trưởng phòng-Giám đốc sở
  • -HT:tổ chức bộ máy-kế hoạch giáo dục-quản lý-chính sách nhà nước
  • -PHT: HT phân công, chịu trách nhiệm, thay mặt
Author:
phucanh
ID:
304995
Card Set:
Điều lệ trường Trung học
Updated:
2015-07-09 06:44:56
Tags:
điều lệ trường trung học
Folders:

Description:
Câu hỏi
Show Answers: