EnglishVocab-5

Card Set Information

Author:
kaanaslan
ID:
305597
Filename:
EnglishVocab-5
Updated:
2015-07-23 13:48:17
Tags:
English Vocabulary
Folders:

Description:
For my vocabulary study
Show Answers:

 1. wakeful
  a. uyanık
 2. strenuous [strenyuıs]

  “strenuous mental activity”
  a. şiddetli, faal, gayret ve enerji isteyen
 3. kidnap [kidn(ea)p]
  v. adam kaldırmak, fidye için adam kaçırmak, birinizorla götürmek
 4. drown [draun]
  v. boğmak, boğulmak
 5. corpuscular [korpaskyulır]
  a. parçacık
 6. small intestine
  n. ince bağırsak
 7. large intestine
  n. kalın bağırsak (colon ile aynı)
 8. rectum [r(e>ktım]
  n. kalın bağırsağın son tarafı
 9. gallbladder [galbl(ea)dır]
  n. safra kesesi
 10. pelvic [pelv(ıi)k]
  a. leğen kemiğine ait, kalça kemiğine ait
 11. pelvis  [p(e>lvis]
  n. leğen kemiği, kalça kemiği
 12. esophagus [ösa:fıgıs]
  n. yemek borusu
 13. trachea [trekiyı]
  n. nefes borusu
 14. thorasic [(th)ora:sik]
  a. göğüse ait
 15. tympanic [taymp(ea)nik]
  a. ortakulağa ya da kulak davuluna ait
 16. nasal [neyzıl]
  a. buruna ait
 17. orbital [US: orbidıl]
  a. göz çukuruna ait
 18. quadrant [kuadrınt]
  n. çeyrek, dairenin dörtte biri
 19. ankle [(ea)nkıl]
  n. ayak bileği
 20. thigh [(th)a:y]
  n. uyluk [the upper leg, between the hip and theknee]
 21. hip [hip]
  n. kalça
 22. limb [lim]
  n. uzuv, kol bacak
 23. forearm [forarm]
  n. önkol, dirsekle bilek arası
 24. appendicular [apındikyulır]
  [of or pertaining to a limb or appendage]
 25. axial [(ea)ksiıl]
  a. eksensel, eksen ile ilgili
 26. permeate [pörmieyt]
  v. nüfuz etmek, içine işlemek
 27. outcome
  n1. sonuç 2. bir şeyin etkisi, sonucu, ürünü [Outcomesare a result of the program, services, or products you provide and refer tochanges in knowledge, attitude, or behavior in participants]
 28. connotation [US:kanıteyşın, BRIT: konoteyşın]

  “because of the negative connotations associated with the word nuclear”
  n. ima, yan anlam, çağrışım
 29. hit
  v1. vurmak 2. isabet etmek n1. vuruş 2. isabet
 30. pactical joker[pr(ea)ktikıl co:ıkır]
  n.   muzip, şakacı