NL_201509.xls

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. (aard)aandeel
  contribution (terrestre)
 2. aandagtig
  attentivement
 3. aangehaald
  caline
 4. aangenaam
  agréable
 5. aanpakken
  s'attaquer ŕ
 6. aanraden
  conseiller
 7. aanspreekpunt
  point de contact
 8. aantal
  nombre
 9. aanvaard
  accepté
 10. aanverwante
  d'autres
 11. aanvullen
  renouveler
 12. aanzienlijk
  considérable
 13. aardbol (de)
  le globe terrestre
 14. aardoppervlakte (de)
  la surface terrestre
 15. afbreken
  se décomposer
 16. afgelopen tientallen jaren (de)
  Les dizaines de derničres années
 17. afhangen
  dépendre
 18. afhankelijk
  dépendant
 19. afhankelijkheid (de)
  la dépendance
 20. afkomstig
  originaire
 21. afwiselen
  alterner
 22. al vaak
  souvent
 23. alemaal
  tout
 24. als
  Si / simplement
 25. alsmaar
  sans cesse, toujours
 26. alvorens
  avant de
 27. amazonewoud
  foręt amazonienne
 28. anderhalve liter
  un litre et 1/2
 29. bakken / bakte/bakten / gebakken
  cuire
 30. bederven / bedierf/bedierven / bedorven
  gâter
 31. bedreiging (de)
  la menace
 32. bedriegen / bedroog/bedrogen / bedrogen
  tromper
 33. bedrijf
  entreprise
 34. begaan zijn
  ętre engagé
 35. beginnen / begon/begonnen / begonnen
  commencer
 36. behoud (het)
  la préservation
 37. beďnvloeden
  influencer
 38. beperken
  limiter
 39. beschikbaar
  disponible
 40. beslaan
  recouvrir
 41. beslissen
  décider
 42. bestaan bedreigd
  existence menacée
 43. bevatten
  contenir
 44. bevelen / beval/bevalen / bevolen
  ordonner
 45. bevestigen
  confirmer
 46. bewegen
  bouger
 47. beweging
  mouvement
 48. bewoner
  un habitant
 49. bezig
  occupé
 50. bezorgen
  concerner
 51. bidden / bad/baden / gebeden
  prier
 52. bieden
  offrir
 53. bieden / bood/boden / geboden
  offrir
 54. bij uitstek
  par exellence
 55. bijten / beet/beten / gebeten
  mordre
 56. binden / bond/bonden / gebonden
  lier
 57. bindend
  obligatoire
 58. blijken / bleek/bleken / gebleken
  sembler
 59. blijven / bleef/bleven / gebleven
  rester
 60. bomen kappen
  abattre des arbres
 61. boot
  bateau
 62. bos
  foręt
 63. bovendien
  en outre,de plus
 64. brandstof
  combustible
 65. breken / brak/braken / gebroken
  casser
 66. brengen / bracht/brachten / gebracht
  apporter
 67. broeikaseffect (het)
  l'effet de serre
 68. broodbeleg
  la garniture
 69. Brussels Gewest (het)
  la région bruxeloise
 70. buigen / boog/bogen / gebogen
  courber
 71. Daar lig ik niet wakker van.
  Cela ne m'empęche pas de dormir.
 72. daarnaast
  ŕ coté de ça
 73. daarvoor
  pour cela
 74. dan
  alors
 75. dat
  ça
 76. denken / dacht/dachten / gedacht
  penser
 77. dienen
  servir
 78. diepte
  profondeur
 79. ding (het)
  la chose
 80. 0
  l'objectif
 81. doen / deed/deden / gedaan
  faire
 82. door
  en,ŕ travers
 83. dragen / droeg/droegen / gedragen
  porter
 84. dreigen
  menacer
 85. dringend
  urgent
 86. drinken / dronk/dronken / gedronken
  boire
 87. droogte (de)
  la sécheresse
 88. duidelijk zichtbaar
  clairement visible
 89. duiken / dook/doken / gedoken
  plonger
 90. duizend
  mille
 91. dun//niet dik
  fin
 92. dwingen / dwong/dwongen / gedwongen
  forcer
 93. een aantal
  certains
 94. Een ware
  un vrai...
 95. eenvoudig
  simple
 96. eerlijk
  honnęte
 97. eetgewoonten
  habitude alimentaire
 98. eigenlijk
  au fond,ŕ vrai dire
 99. eind (het)
  la fin
 100. energie besparen
  economiser de l'energie
 101. enkel
  seulement
 102. enkele
  quelques
 103. erkennen
  reconnaître,admettre
 104. ermee
  avec
 105. ernst
  gravité
 106. ernstig
  sérieux
 107. ervoor zorgen
  s'assurer que
 108. eten / at/aten / gegeten
  manger
 109. even
  un instant
 110. evenwicht
  équilibre
 111. fit
  en forme
 112. fitheid
  forme
 113. flink
  bien/fortement/sensiblement
 114. fluiten / floot/floten / gefloten
  siffler
 115. gaan / ging/gingen / gegaan
  aller
 116. gaandeweg
  peu ŕ peu
 117. gebrek (het)
  le manque
 118. gebruiken
  utiliser
 119. gelden / gold/golden / gegolden
  valoir
 120. gelegenheid
  opportunité
 121. gelijk
  égal
 122. gemiddelde
  moyenne
 123. gemidelde Nederlander (de)
  le néerlandophone moyen
 124. genezen / genas/genazen / genezen
  guérir
 125. genieten / genoot/genoten / genoten
  jouir
 126. geven / gaf/gaven / gegeven
  donner
 127. gevolg (het)
  la conséquence
 128. geweldig
  formidable
 129. gewoon
  simplement
 130. gezamenlijk
  commun
 131. gezond
  saint,en bonne santé
 132. gieten / goot/goten / gegoten
  verser
 133. giftig
  toxique
 134. graven / groef/groeven / gegraven
  creuser
 135. grens/grenzen
  frontičre
 136. grijpen / greep/grepen / gegrepen
  saisir
 137. groetenteteelt (de)
  la culture des legumes
 138. grootschalig
  ŕ grande échelle
 139. halen
  prendre
 140. hangen / hing/hingen / gehangen
  pendre
 141. hebben / had/hadden / gehad
  avoir
 142. Helft / helfde (de)
  la moitié
 143. helpen / hielp/hielpen / geholpen
  aider
 144. herbergen
  héberger
 145. heten / heette/heetten / geheten
  s'appeler
 146. hierdoor
  c'est pourquoi
 147. hoger
  supérieur
 148. houden (van) / hield (van)/hielden (van) / gehouden (van)
  tenir (aimer)
 149. houtkap
  déforestation
 150. huishouden
  ménage
 151. hulpverleners
  intervenant
 152. iemand aangaan
  concerner qqun
 153. In een notendop
  En bref, en résumé
 154. in hoeverre
  dans quel mesure
 155. In overeensteming zijn met
  ętre conforme ŕ
 156. in stand houden
  subsister,se maintenir
 157. inheems
  indigčne
 158. inneemen
  occuper
 159. instelling
  institution
 160. invullen
  compléter, remplir
 161. jarenlang
  de longues années
 162. je hoeft je niets te
  tu n'as rien ŕ...
 163. jeugdvereniging(en)
  association(s) de jeunesse
 164. kappen
  abattre
 165. kiezen / koos/kozen / gekozen
  choisir
 166. kijken / keek/keken / gekeken
  regarder
 167. klimmen / klom/klommen / geklommen
  grimper
 168. klinken / klonk/klonken / geklonken
  résonner
 169. komen / kwam/kwamen / gekomen
  venir
 170. koorts
  fičvre
 171. kopen / kocht/kochten / gekocht
  acheter
 172. krijgen / kreeg/kregen / gekregen
  recevoir
 173. kringlooppapier (het)
  le papier recyclé
 174. kunnen / kon/konden / gekund
  pouvoir
 175. lachen / lachte/lachten / gelachen
  rire
 176. laden / laadde/laadden / geladen
  charger
 177. lager
  inférieur
 178. laten / liet/lieten / gelaten
  laisser
 179. leefgewoonten
  habitudes
 180. leeftijdgenoten
  compagnons d'âge
 181. leerkrachten (de)
  l'enseignant
 182. leiden
  mener
 183. lezen / las/lazen / gelezen
  lire
 184. lichtpunt (de)
  l'attache
 185. liegen / loog/logen / gelogen
  mentir
 186. liggen / lag/lagen / gelegen
  ętre couché
 187. lijden / leed/leden / geleden
  souffrir
 188. lijken / leek/leken / geleken
  sembler
 189. lopen / liep/liepen / gelopen
  courir
 190. luchtvervuiling (de)
  la pollution de l'air
 191. mager
  maigre
 192. marteling
  torture
 193. meedoen
  participer
 194. meestal
  la plupart du temps
 195. mensenlijk
  humain
 196. met zijn allen
  avec tout, en totalité
 197. meten / mat/maten / gemeten
  mesurer
 198. moeilijk
  difficilement
 199. moeten / moest/moesten / gemoeten
  devoir
 200. mogen / mocht/mochten / gemogen
  pouvoir
 201. mondeling
  oral
 202. naargelang
  ŕ mesure que
 203. nadenken
  réfléchir
 204. namelijk
  en effet
 205. nemen / nam/namen / genomen
  prendre
 206. niet meer kunnen
  ne plus pouvoir
 207. niets
  ne...rien
 208. nochtans
  pourtant
 209. noodzaak
  nécéssité
 210. nou
  maintenant
 211. ochtend
  matin
 212. oerwouden
  foręt vierge
 213. olievoorraad (de)
  les réserves de pétrole
 214. omrekenen
  convertir
 215. onbespoten
  non traité
 216. onbezorgd
  insouciant
 217. onder meer
  de plus
 218. onderscheiden
  distinguer
 219. onderwijs (het)
  l'enseignement
 220. onderzoek (het)
  recherche
 221. onmisbaar
  indispensable
 222. ontwikkeling
  développement
 223. ontwikkelingslanden
  pays en voie de développement
 224. ontzeggen
  interdire, refuser
 225. ontzetten
  terrible
 226. onvoldoende garanties bieden
  offrir des garanties insuffisantes
 227. oorzaak (de)
  la cause
 228. op grote schaal
  ŕ grande échelle
 229. op korte termijn
  un court délai
 230. op te krikken
  améliorer
 231. openbare plak,plekken
  endroit(s) public(s)
 232. opklimmen
  se développer
 233. opmaken
  finir
 234. opstappelen
  s'accumuler
 235. opwarmen 
  se réchauffer
 236. overbevolking (de)
  la surpopulation
 237. overblijvend
  restant
 238. overeenstemming
  en conformité
 239. overleven
  survivre ŕ
 240. overnemen
  reprendre
 241. overstroming (de)
  l'inondation
 242. overzicht
  un aperçu
 243. ozonlaag (de)
  la couche d'ozone
 244. papiergebruik
  l'utilisation du papier
 245. poolgebieden
  régions polaires
 246. prijzen / prees/prezen / geprezen
  louer
 247. raad opvolgen
  suivre un conseil
 248. raden / raadde/raadden / geraden
  deviner
 249. redden
  sauver
 250. redelijk
  raisonable,passable
 251. reeds
  déja
 252. regering (de)
  gouvernement
 253. rijden / reed/reden / gereden
  rouler
 254. rijzen / rees/rezen / gerezen
  s'élever
 255. roepen / riep/riepen / geroepen
  crier
 256. rooskleurig
  rose
 257. ruiken / rook/roken / geroken
  sentir
 258. ruimte
  espace
 259. rustig
  calme
 260. samenwerkingprograma
  programme de collaboration
 261. Schade aanrichten
  provoquer des dégâts
 262. schadelijk
  nuisible
 263. scheiden / scheidde/scheidden / gescheiden
  séparer
 264. scheppen / schiep/schiepen / geschapen
  créer
 265. schieten / schoot/schoten / geschoten
  tirer
 266. schijnen / scheen/schenen / geschenen
  briller
 267. schip(schepen)
  navire(s)
 268. schoon
  propre
 269. schrijven / schreef/schreven / geschreven
  écrire
 270. schrikken / schrok/schrokken / geschroken
  s'effrayer
 271. sfeer
  L'atmosphčre
 272. slaan / sloeg/sloegen / geslagen
  frapper
 273. slag
  coup
 274. slapen / sliep/sliepen / geslapen
  dormir
 275. sluiten / sloot/sloten / gesloten
  fermer
 276. smelten / smolt/smolten / gesmolten
  fondre
 277. snuiten / snoot/snoten / gesnoten
  moucher
 278. spaarzaam omgaan met
  ętre économe (de)
 279. spannen / spande/spanden / gespannen
  tendre
 280. spijsvertering (de)
  La digestion
 281. spijten / speet/speten / gespeten
  causer du regret
 282. spreken / sprak/spraken / gesproken
  parler
 283. springen / sprong/sprongen / gesprongen
  sauter
 284. staan / stond/stonden / gestaan
  ętre debout
 285. stappen naar
  entreprendre
 286. steeds
  toujours, encore
 287. steken / stak/staken / gestoken
  piquer
 288. stelen / stal/stalen / gestolen
  voler
 289. sterk
  fort
 290. sterven / stierf/stierven / gestorven
  mourir
 291. stijgen
  accroître
 292. stijgen / steeg/stegen / gestegen
  s'élever
 293. stilaan
  petit a petit,progressivement
 294. stinken / stonk/stonken / gestonken
  puer
 295. stof (de)
  la matičre , substance
 296. stookolie (de)
  le fuel
 297. stoten / stotte/stotten / gestoten
  heurter
 298. straks
  tout ŕ l'heure
 299. strijd (de)
  le combat
 300. strijken / streek/streken / gestreken
  repasser
 301. studiegebied
  domaine d'étude
 302. stuk
  morceau
 303. talrijk
  nombreux
 304. Tegen 2020
  Avant 2020
 305. tegenwoordig//nu
  ŕ l'heure actuelle
 306. ten opzichte van
  vis ŕ vis de
 307. Terug
  de retour
 308. toch
  cependant,quand męme
 309. toe
  vers, en direction de
 310. treden / trad/traden / getreden
  marcher
 311. treffen / trof/troffen / getroffen
  toucher
 312. trekken / trok/trokken / getrokken
  tirer
 313. twee ons
  deux cents grammes
 314. uiterst
  extręmement
 315. uitnodigen(nodigde uit, heeft uitgenodigd)
  inviter
 316. uitputten
  épuiser
 317. uitputting (de)
  l'épuisement
 318. vak
  compartiment
 319. vallen / viel/vielen / gevallen
  tomber
 320. Van
  de
 321. van honger sterven
  mourir de faim
 322. vangen / ving/vingen / gevangen
  attraper
 323. varen / voer/voeren / gevaren
  naviguer
 324. vaststelling
  la constatation
 325. vechten / vocht/vochten / gevochten
  se battre
 326. verandering (de)
  le changement
 327. verbetering (de)
  l'amélioration
 328. verbieden / verbood/verboden / verboden
  interdire
 329. verbruiken
  consommer
 330. verdelen
  diviser
 331. verdwijnen / verdween/verdwenen / verdwenen
  disparaître
 332. vergelijken / vergeleek/vergeleken / vergeleken
  comparer
 333. vergelijking
  comparaison
 334. vergeten / vergat/vergaten / vergeten
  oublier
 335. verkopen / verkocht/verkochten / verkocht
  vendre
 336. verlaten / verliet/verlieten / verlaten
  quitter
 337. verlichten
  éclairer
 338. verliezen / verloor/verloren / verloren
  perdre
 339. vermelden
  mentionner
 340. vermijden / vermeed/verlmedel / vermeden
  éviter
 341. vernieling (de)
  la destruction
 342. vernietigen
  dévaster, détruire
 343. veroorzaken
  provoquer,produire
 344. verpleegkundigen
  infirmier
 345. verslag
  rapport,compte rendu
 346. verspreiden
  répendre,propager
 347. verstaan / verstond/verstonden / verstaan
  comprendre
 348. vertegenwoordigen
  représenter
 349. vertrekken / vertrok/vertrokken / vertrokken
  partir
 350. vertrouwen
  confiance
 351. vervoer
  transport
 352. verwerken
  assumer
 353. verzekeren
  assurer
 354. verzinnen / verzon/verzonnen / verzonnen
  imaginer
 355. verzorgenden
  les soignants
 356. vestigen
  installer
 357. vet
  graisse
 358. vezel
  fibre
 359. vinden / vond/vonden / gevonden
  trouver
 360. vliegen / vloog/vlogen / gevlogen
  voler
 361. vochtig
  humide
 362. voeding
  l'alimentation
 363. voedingdeskundigen
  les nutritionnistes
 364. voedingsmiddelen (de)
  les aliments
 365. voedselhulp (de)
  l'aide alimentaire
 366. voedselketen
  la chaîne alimentaire
 367. voedselonveiligheid
  l'insécurité alimentaire
 368. voetafdruk
  emprunte
 369. voldoende
  suffisamment
 370. volledige
  complet
 371. vooraadkamer
  condition
 372. voorbije eeuw (de)
  ce dernier sičcle
 373. voorkeur
  préférence
 374. voorstellen
  se représenter
 375. voorzichtig
  prudent
 376. vormen
  représenter/former
 377. vragen / vroeg/vroegen / gevraagd
  demander
 378. vriezen / vroor/vroren / gevroren
  geler
 379. vrijgemaakt
  libéré
 380. vroedvrouwen
  Sage-femme
 381. vroeger
  avant
 382. waarbij
  pendant laquelle
 383. waardoor
  par quoi
 384. waarschijnlijk
  probablement
 385. waarvan
  de quoi
 386. wakker
  réveillé
 387. want(=omdat)
  parce que
 388. wassen / waste/wasten / gewassen
  laver
 389. we moeten er voorzichtig mee omgaan
  Nous devons ętre prudents avec
 390. weefsel
  le tissu
 391. wegen / woog/wogen / gewogen
  peser
 392. wereldleiders
  dirigeants mondiaux
 393. wereldwijd
  mondial
 394. werpen / wierp/wierpen / geworpen
  jeter
 395. weten / wist/wisten / geweten
  savoir
 396. wezen (het)
  L'ętre
 397. wijk
  quartier
 398. wijten / weet/weten / geweten
  imputer
 399. wijze
  conseil
 400. wijzen / wees/wezen / gewezen
  indiquer
 401. willen / wilde/wilden / h. Gewild
  vouloir
 402. winnen / won/wonnen / gewonnen
  gagner
 403. worden / werd/werden / geworden
  devenir
 404. wrijven / wreef/wreven / gewreven
  frotter
 405. zeer
  trčs
 406. zeggen / zegde / zei/zegden / zeiden / gezegd
  dire
 407. zelfs
  męme
 408. zenden / zond/zonden / gezonden
  envoyer
 409. zich iets afvragen
  se demander qqch
 410. zich ontwikkelen
  se développer
 411. zien / zag/zagen / gezien
  voir
 412. zijn / was/waren / geweest
  ętre
 413. zingen / zong/zongen / gezongen
  chanter
 414. zinken / zonk/zonk / gezonken
  sombrer
 415. zitten / zat/zaten / gezeten
  ętre assis
 416. zoals
  comme,tel que
 417. Zodra
  dčs que
 418. zoeken / zocht/zochten / gezocht
  chercher
 419. zoiets
  une chose pareille
 420. zorgen
  se charger / s'occuper
 421. zulke
  tel
 422. zwaar
  lourd
 423. zwemmen / zwom/zwommen / gezwommen
  nager
 424. zweren / zwoer/zwoeren / gezworen
  jurer
 425. zwerven / zwierf/zwierven / gezworven
  errer
 426. zwijgen / zweeg/zwegen / gezwegen
  se taire
Author:
Anonymous
ID:
306711
Card Set:
NL_201509.xls
Updated:
2015-08-23 16:20:06
Tags:
neerlandais vocabulaire temps primitifs
Folders:

Description:
tout le vocabulaire et temps primitifs NL 5eme/S2 La Brise
Show Answers: