Rettslære kap 2-3

The flashcards below were created by user martinelo on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hva er et rettsspørsmål?
  Skiller seg fra andre spørsmål fordi vi må ha kjennskap til en rettsregel for å løse dem. Kan dreie seg om hvilke lovregler som gjelder, og hvilket innhold de har. Generelle(gjelder alle) og individuelle(gjelder en person).
 2. Hva er juridisk metode?
  Lære om hvordan jurister bør, kan og skal hente argumenter når de skal formulere juridiske resonmenter og ta stilling til rettsspørsmål. Består av fire faser, identifisere og formulere rettsspørsmål, finne relevante lovregler, drøfte rettsspørsmålene og komme fra til et svar på rettsspørsmålet.
 3. Hva er en rettskilde?
  Rettskildene gir oss de argumentene som er relevante når vi skal ta stilling til et rettsspørsmål og resonnere oss fram til gjeldende rett.
 4. Nevn noen sentrale rettskilder.
  Lovtekster, lovforarbeider, rettspraksis, forvaltningspraksis, sedvane, juridisk teori og reelle hensyn.
 5. Nevn tre typer lovtekster.
  Grunnloven, formelle lover og forskrifter.
 6. Hva er trinnhøydeprinsippet i lovgivningen?
  Rangerer lovgivninger og forutsetter at det er en sammenhengende kjede som dokumenterer myndighet- hjemmelsrekkefølge.
 7. Hva er en formell lov?
  Formelle lover er gitt av Stortinget og regulerer de fleste områder av samfunnslivet.
 8. Hva er en forskrift?
  Forskrifter er lovtekster som forvaltningen gir med hjemmel i en formell lov.
 9. Hva er en kongelig resolusjon?
  Kongelig resolusjon er en regel med lovs kraft gitt av Kongen i statsråd, regjeringen, med hjemmel i en formell lov, fullmaktsloven.
 10. Hva mener vi med lovforarbeider?
  Med lovforarbeider mener vi forslag, utredninger, referater fra debatter i Stortinget og andre dokumenter som skriver seg fra dem som har deltatt i arbeidet med å få loven vedtatt.
 11. Hva er rettspraksis?
  Tidligere dommer fra domstolene.
 12. Hva er et prejudikat?
  Høyesterettsdom som får stor betydning for tilsvarende saker senere.
 13. Hva mener vi med andre myndigheters praksis?
  Alle forvaltningsorganer tar stilling til rettsspørsmål, og praksisen har betydning som rettskilde. Her skiller vi mellom praksisen til domstollignende organer, og annen forvaltningspraksis.
 14. Nevn noen organer i forvaltningen som etterlater seg viktig praksis.
  Politiet, likningskontoret, forbrukertvistutvalget, likestillings- og diskrimineringsnemnda, NAV og forbrukerombudet.
 15. Hva er sedvane?
  Uskrevne rettsregler som har oppstått ute i samfunnet, og som folk bruker fordi de føler seg forpliktet til det.
 16. Hva kreves for at sedvane skal bli tillagt vekt ved en domstol?
  Hvis sedvane skal bli tillagt betydning som rettskilde, må den ha blitt brukt konsekvent og regelmessig i lang tid, og den må ha blitt fulgt fordi folk har følt seg forpliktet å følge denne praksisen.
 17. Hva er reelle hensyn?
  Argumenter som tar hensyn til lovens formål og de interesser som et rettsspørsmål berører.
 18. Hva er lovtolkning?
  Er når du har funnet en lovregel til å løse et rettsspørsmål med, må du finne ut hvordan du skal bruke lovregelen.
 19. Hva er et tolkningsresultat?
  Gir uttrykk for den regelen eller den forståelsen av ord, uttrykk eller formulering i lovteksten som vi kommer fram til gjennom tolkningsprosessen. Innskrenkende tolkning betyr at en lovtekst blir tolket mindre omfattende enn det den vanlige språklige forståelsen gir dekning for.
 20. Hva er innskrenkende tolkning?
  Betyr at en lovtekst blir tolket mindre omfattende enn det den vanlige språklige forståelsen gir dekning for.
 21. Hva er analogisk tolkning?
  Mener vi at lovteksten blir brukt ut over den ytre rammen for ordlyden ut i fra tanken om at like tilfeller bør behandles likt.
 22. Hva er utvidende tolkning?
  Mener vi at lovteksten blir brukt ut over den vanlige språklige forståelsen av lovteksten.
 23. Hva er antitetisk tolkning?
  Betyr at vi tolker loven motsatt eller annerledes for tilfeller som er utenfor lovteksten.
 24. Hva er presiserende tolkning?
  Betyr at vi tolker loven mer presist.
 25. Hvordan løser vi en rettskollisjon?
  Rettskollisjon er når to eller flere rettsregler tilsynelatende gir forskjellige tolkningsresultater for samme rettsspørsmål, vurderer dommeren først om problemet kan løses med å harmonisere reglene.
 26. Hva er et ekteskap?
  Er et lovregulert samliv mellom to personer inngått i bestemte former og som samfunnet tillegger visse rettigheter.
 27. Hva mener vi med materielle ekteskapsvilkår?
  Krav som stilles til dem som ønsker å inngå ekteskap.
 28. Hvilke regler i ekteskapsloven gjelder ved inngåelse av ekteskap?
  Regler som gjelder ved inngåelse av ekteskap er knyttet til kjønn, alder, fri vilje, slektskap, tidligere ekteskap, smittefarlig sykdom og lovlig opphold i riket.
 29. Hvilke vilkår må brud og brudgom oppfylle for å bli gift?
  Begge må ha oppholdstillatelse og smittefarlige sykdommer skal brud eller brudgom vite om.
 30. Kan du som 17-åring gifte deg uten foreldrenes samtykke?
  Nei.
 31. Hvor langt går forbudet mot å gifte seg med nær slekt?
  Man kan ikke gifte seg med mor, far, datter, sønn, søster eller bror.
 32. Hvilke to måter kan en vigsel skje på?
  En vigsel kan skje som kirkelig vigsel eller borgerlig vigsel.
 33. Hvordan foregår en vigsel?
  Et ekteskap blir stiftet ved vigsel. Det er en offentlig seremoni der brudefolkene møter for en lovlig vigsler, og erklærer i nærvær av to vitner at de vil inngå ekteskap med hverandre. Deretter skal vigsleren erklære dem for ektefolk.
 34. Hva mener vi med formelle ekteskapsvilkår?
  De formelle vilkårene er knyttet til prøving av ekteskapsvilkårene og hvordan et ekteskap skal inngås formelt for å være gyldig.
 35. Hva er et samboerskap?
  Består av to voksne som lever i et ekteskapslignendeparfohold uten å være gift.
 36. Hvor finner vi regelen om ektefellenes underholdsplikt?
  Ekteskapsloven §38.
 37. Hva vil det si at underholdsplikten er gjensidig?
  Gjelder for begge i ekteskapet.
 38. Hvordan kan en ektefelle oppfylle sin underholdsplikt?
  Med penger, arbeid eller på andre måter.
 39. Hva mener vi med felles hushold?
  Mat og drikke.
 40. Hva mener vi med andre felles behov?
  Innbo, reparasjon av felles bolig, bensin til bilen.
 41. Hva mener vi med hver ektefelles særlige behov?
  Klær, lege, tannlege, fysioterapi, trening.
 42. Hva vil det si at underholdsplikten er todelt?
  Omfatter ansvaret for å dekke familiens felles behov og ansvaret for den andre ektefellens særlige behov.
 43. Hvilke konsekvenser kan det ha å undra seg underholdsplikten?
  Kan føre til at en ektefelle må betale pengebidrag.
 44. Har samboere plikt til å forsørge hverandre?
  Nei.
 45. Hvordan kan samboere få gjensidig underholdsplikt?
  Ved å inngå en samboeravtale.
 46. Hvor finner vi hovedregelen om ektefellers råderett?
  Ekteskapsloven §31.
 47. Hva vil det si å ha råderett over egne eiendeler?
  • At du har eneeie. Kan en alene bestemme hvordan eiendelen skal brukes og om den
  • skal selges, leies bort, pantsettes eller disponeres over på annen måte.
 48. Hva menes med rådighetsdel?
  Den del av eiendelene man eier som en har råderett over, dvs. er i ens eneeie.
 49. Hvordan blir eiendeler sameie mellom ektefeller?
  Kjøper det sammen.
 50. Hvilken lov gjelder for sameie?
  jamfør, Ekteskapsloven §31
 51. Hva går Husmordommen ut på?
  En husmor kan opparbeide seg medeiendomsrett i personlige eiendeler til felles bruk.
 52. Er det nødvendig med skriftlig samtykke for å selge en hytte?
  Ja, en ektefelle kan ikke uten skriftlig samtykke fra den andre ektefellen selge en felles bolig selv om hun eier boligen alene i eneeie. jf. ekteskapsloven §32
 53. Hvordan er råderetten over eiendelene for samboere?
  Har full rådighet over egne eiendeler.
 54. Hvor finner vi hovedregelen for gjeldsansvar for ektefeller?
  Ekteskapsloven §40
 55. Hva går hovedregelen om ektefellers ansvar for gjeld ut på?
  "En ektefelle kan ikke stifte gjeld med virkning for den andre ektefellen hvis det ikke er særskilt hjemmel for det"
 56. Ektefeller har en gjensidig representasjonsrett. Hva betyr det?
  Denne regelen gir hver av ektefellene en begrenset rett til å inngå visse avtaler med ansvar for begge.
 57. Kan ektefeller gi hverandre gaver uten at det kan oppstå juridiske problemer?
  Ja ved ektepakt.
 58. Hva er en ektepakt?
  Skriftlig avtale der ektefellene oppretter særeie eller registrerer betydelige gaveoverføringer mellom seg.
 59. Hvordan skal en gyldig ektepakt opprettes?
  Skrives på standardformular og tinglyses.
 60. Hvor finner vi reglene om ektepakt?
  ekteskapsloven §54
 61. Er en gyldig ektepakt bindende uten tinglysning for ektefellene?
  Nei.
 62. Hvorfor bør en ektepakt tinglyses?
  For at kreditorene skal respektere den.
 63. Hvordan må en gå fram for å få en ektepakt tinglyst?
  Registrert i Ekteskapsregisteret ved Registreringsenheten i Brønnøysund.
 64. Hvem er mor til barnet?
  Den kvinna som har født barnet.
 65. Hvem er far til barnet til en gift kvinne?
  Mannen som moren er gift med ved fødselen.
 66. Hva går pater-est-regelen ut på?
  Den som er gift med moren ved fødselen blir automatisk far.
 67. Hvem er medmor til et barn?
  Den kvinnen som moren er gift med ved fødselen når barnet er avlet ved assistert befrukting innenfor godkjent helsestell og med kvinnen sitt samtykke til befruktning.
 68. Hva mener vi med foreldreansvar?
  Både moralsk og rettslig ansvar for barna sine.
 69. Hvem har foreldreansvaret?
  Foreldrene.
 70. Hvordan skal foreldreansvaret utøves?
  Gi barna omsorg og omtanke, barnets behov og interesser og ta avgjørelser for barnet.
 71. Hvor lenge varer foreldreansvaret?
  18 år.
 72. Hvilke forhold kan barnet bestemme selv?
  Hvor det vil bo ved skilte foreldre.
 73. Hva mener vi med fostringsplikt?
  Er en del av foreldreansvaret. Innebærer at foreldre har plikt til å bære utgiftene til mat, klær, bolig og utdanning når barnet selv ikke har tilstrekkelige midler til det.
 74. Hvor lenge varer fostringsplikten?
  Til barnet er 18år.
Author:
martinelo
ID:
308450
Card Set:
Rettslære kap 2-3
Updated:
2015-09-24 16:14:23
Tags:
rettslære
Folders:
rettslære
Description:
Rettslære generelt
Show Answers: