Róma alapításától a köztársaság fénykoráig

The flashcards below were created by user Lajos on FreezingBlue Flashcards.

 1. Miért fekszik kedvező helyen az Itáliai félsziget és mi ennek a gazdasági következménye?
  Az Itáliai félsziget összeköti a Földközi-tenger keleti és nyugati medencéjét. A fő közlekedési és kereskedelmi útvonalak kereszteződésében fekszik.
 2. Milyen az Itáliai félsziget domborzata és éghajlata. Mi ennek a gazdasági következménye?
  • A dombok, hegyek között kiterjedt medencék vannak, csapadékos az éghajlat.
  • A medencékben gabonát, a dombokon szőlőt és olajfát termesztettek. 
  • A hegyekben szarvasmarhát, birkát és kecskét legeltettek.
 3. Milyen ásványkincseik voltak?
  Sok volt az építőkő (márvány), de kevés a fém. Csupán vas volt.
 4. Mikor érkeztek a latinok az Itáliai félszigetre?
  A Kr.e. 2. évezred végén
 5. Milyen nyelvcsaládba tartoznak a latinok?
  Az indoeurópai nyelvcsaládba
 6. Hol telepedtek le a latinok?
  A Tiberis folyótól délre elterülő Latiumban
 7. Mikor alapították Rómát a monda szerint?
  Kr.e. 753-ban
 8. Mi a római időszámítás kezdete?
  A város alapítása (Kr. e. 753)
 9. Mit jelent az "ab urbe condita" kifejezés?
  A város (Róma) alapítása óta
 10. Ki volt a monda szerint Róma alapítója?
  Romulus és Remus
 11. Kiknek a leszármazottai Romulus és Remus?
  • Monda1: A Trójából elmenekült Aeneas leszármazottai.
  • Moda2: Mars hadisten és Rhea Silvia Veszta-szűz ikergyermekei
 12. Kik álltak a kezdetben Róma élén?
  Királyok
 13. Kik alkották a királyság idején a társadalom vezető rétegét?
  A földbirtokos családok, a patríciusok
 14. Hogyan hívták a királyok tanácsadó testületét, és kik közül kerültek ki?
  A király tanácsadó testületét senatus-nak (vének tanácsa) hívták és a patríciusok közül kerültek ki.
 15. Hogyan nevezték a társadalom alsóbb csoportját és milyen politikai jogokkal rendelkeztek a királyság idején?
  A táradalom alsóbb csoportját plebejusoknak hívták és nem rendelkeztek politikai jogokkal, ugyanakkor szabadok voltak.
 16. Milyen foglalkozásúak voltak főleg a plebejusok?
  Kézművesek, kereskedők.
 17. Hány királya volt Rómának és milyen nemzetiségű volt az utolsó három?
  Rómának hét királya volt és az utolsó három etruszk volt.
 18. Mikor volt a királyság kora?
  Kr. e. 753-510
 19. Kikre kívántak támaszkodni uralkodásuk során Róma etruszk királyai?
  Róma etruszk királyai a plebejusokra próbáltak támaszkodni a patríciusokkal szemben.
 20. Mi lett a következménye, hogy Róma etruszk királyai a plebejusokra próbáltak támaszkodni a patríciusokkal szemben?
  Kb. Kr. e. 510-ben elűzték őket.
 21. Mi volt a neve Róma utolsó királyának:
  Lucius Tarquinius Superbus
 22. Milyen államforma jött létre Rómában a királyok elűzése után?
  Arisztokratikus köztársaság
 23. Miben állt az arisztokratikus köztársaság lényege?
  • - A köztársaságot a patríciusok által választott tisztségviselők (magistratusok) irányították.
  • - Ugyanazt a tisztséget többen is (általában ketten) betöltötték, így ellenőrizték egymást.
  • A megbízási idő általában egy év volt.
 24. Kik álltak a köztársaság kormányzatának az élén?
  • A köztársaság kormányzatának az élén két consul állt.
  • Ők irányították a kül- és belpolitikát, háborúban ők vezették a hadsereget.
  • Hivatalukat egy évig viselték.
 25. Milyen szerepe volt az arisztokratikus köztársaság idején a senatusnak?
  • A senatus minden jelentős ügybe beleszólt.
  • 100 fős volt, később 300 fős lett.
  • Tagjai a patrícius családfők voltak.
 26. Ki volt a diktátor?
  • Végveszély esetén legfeljebb hat hónapra diktátort választottak, aki minden ügyben korlátlanul dönthetett.
  • Mindenki köteles volt neki engedelmeskedni.
  • Hivatali idejük után nem vonhatták felelősségre tetteikért.
 27. Kik tölthettek be tisztségeket a köztársaság idején Rómában?
  Csakis a gazdag patríciusok, mert a hivatalnokok nem kaptak fizetést.
 28. Volt-e népgyűlés a köztársaság kezdetén Rómában?
  Csak patrícius népgyűlés volt, de annak sem volt jelentős a szerepe.
 29. Mikor folytatott Róma földszerző háborúkat?
  Kr. e. V.-IV. században
 30. Miket foglaltak el a köztársaság első évtizedeiben?
  Etruriá-t és Latium-ot.
 31. Mely törzseket győzték le a rómaiak a Kr. e. 3. század lején
  A szamniszokat és a szabinokat.
 32. Melyik háború során foglalta el  Róma a dél-itáliai görög gyarmatvárosokat?
  A tarentumi háború során - i.e. 280-272.
 33. Mi jelent az "Oszd meg és uralkodj!" = "Divide et impera!" elv?
  • A legyőzött városokkal a rómaiak különböző feltételekkel kötöttek szerződést. Mindegyik Róma szövetségese lett, de az egyiknek kevesebb, a másiknak több jogot biztosítottak.
  • Így nem tudtak eredményesen fellépni Róma ellen.
 34. Kiknek hoztak hasznot a római köztársaság kezdeti hódításai?
  • Mindenkinek hasznot hoztak
  • - A patríciusoké lett a hadizsákmány és a föld zöme
  • - A patríciusok egyre többet tudtak bérelni az állami tulajdonú földekből (ager publicus).
  • - A plebejusoknak kis földterületek jutottak
 35. Rendelkeztek-e a plebejusok politikai jogokkal a római köztársaság kezdeti időszakában?
  Kezdetben a plebejusok nem rendelkeztek politikai jogokkal.
 36. Miért tudtak eredményes küzdelmet indítani a plebejusok politikai jogokért?
  Mert a belőlük álló nehézfegyverzetű gyalogság szerepe egyre nőtt a földszerző háborúk során.
 37. Ki volt a néptribunus?
  • - A néptribunus egy külön plebejus tisztség volt.
  • - Évente választották
  • - A plebejusok érdekeit védte
  • - Megvétózhatták (érvényteleníthették) a plebejusok számára hátrányos törvényeket és intézkedéseket.
  • - Személyük és házuk sérthetetlen volt.
 38. Mikor választottak először néptribunust?
  Kr.e. 494-ben
 39. Miként támogatták a plebejusok a néptribunusokat?
  • - A plebejusok saját (plebejus) népgyűlést alakítottak.
  • - A képviselőket kerületenként választották.
 40. Mikor foglalták először írásba a törvényeket és miért volt ez fontos?
  • Kr. e. 450 körül foglalták írásba a törvényeket.
  • Fontos lépés a jogegyenlőség felé.
  • Az írásba foglalt törvények egyaránt vonatkoztak a plebejusokra és a patríciusokra.
 41. Hogyan harcolták ki a plebejusok a néptrubunus intézményét Kr.e. 494-ben?
  • Kivonultak a Szent-hegyre és új város alapításával fenyegetőztek.
  • Ez volt a történelem első szervezett munkabeszüntetése.
 42. Mik a XII táblás törvények főbb jellemzői?
  • - Nem tesz különbséget patríciusok és plebejusok között
  • - A büntetés kiszabásánál a vagyoni helyzetet veszi alapul
  • - Különbséget tesz szabadok és rabszolgák között
  • - A családfőknek korlátlan hatalmat adott a család tagjai felett
  • - Ősi szokásjog elemei is jelen vannak (pld. szemet szemért)
 43. Hány csoportból állott a római társadalom a Kr. e. IV. században?
  • A római társadalom öt csoportból állt, amit a vagyon alapján osztottak fel.
  • Ez volt az alapja a katonáskodásnak és a politikai jogokból való részesedésnek.
 44. Hogy hívjuk Róma azon szervezetét, ami a Kr.e. IV. században elfogadta a törvényeket és mi jellemezte ezt a szervezetet?
  • Az újonnan szervezett népgyűlés fogadta el a törvényeket.
  • A részvétel vagyoni csoportok alapján történt.
  • Az első vagyoni osztály több egységgel képviseltette magát, mint a másik négy összesen. Így  a legvagyonosabbak tartották kezükben a törvényhozást.
 45. Hogyan hívták a vagyonbecslést végző tisztségviselőket és mikortól létezett ez a tisztség.
  • Censoroknak hívták őket, s Kr.e. 443-tól léteztek.
  • Ők jelölték a senatus tagjait is a leggazdagabb családfők közül.
 46. Mi mutatta, hogy a plebejusok egyre jobban tért nyertek a politikában?
  • Eleinte csak a patríciusok tölthettek be fontos tisztségeket, később a plebejusok számára is lehetővé vált egyre több tisztség betöltése.
  • Utolsóként (Kr.e. 300-ban) a papi tisztségeket is betölthették plebejusok.
  • Kr.e. 326-ban eltörölték az adósrabszolgaságot, mivel a hódítások révén egyre több rabszolga került Rómába.
 47. Hogyan alakult a plebejus népgyűlések szerepe?
  • Kr.e. 287-től a plebejus népgyűlés határozatai kötelezőek voltak az egész római nép számára, nem volt szükséges azok szenátusi jóváhagyása.
  • A patríciusok is képviseltették magukat a területi alapon szerveződő plebejus népgyűléseken.
 48. Milyen réteg alakult ki a patríciusok és a plebejusok összeolvadásával?
  A patríciusok és a plebejusok összeolvadásával az új vezető réteg, a nemesség (nobilitas) alakult ki.
 49. Kinek a birtoka volt Szicília a Kr.e. 3. századig?
  A punok birtoka volt, a fővárosuk Karthágó volt.
 50. Mikor volt az első pun háború?
  Kr.e. 264-241-ben
 51. Mivel ellensúlyozták a rómaiak az első pun háborúban a karthágóiak tengeri fölényét?
  A csapóhíd feltalálásával, valamint a görögök is a rómaiakat támogatták.
 52. Mi tartalmazott az első pun háborút lezáró békeszerződés?
  • Szicília Róma birtoka lett
  • Karthágó hatalmas hadisarcot fizetett Rómának
 53. Mi volt Róma első provinciája (tartománya)?
  Szicília
 54. Mi jellemezte a provinciák jogállását?
  • Adót fizettek Rómának
  • Hivatalnokait Róma nevezte ki egy évre
 55. Ki a questor?
  vagyonkezelő
 56. Milyen funkcióik voltak az aedilisek-nek?
  Kereskedelmi, közrendészeti és vallási funkciók
 57. Mi a fasces?
  Vesszőnyalábra tűzött bárd
 58. Kik voltak a lictor-ok?
  Törvényszolgák, ők hordták a vállukon a fasces-t.
Author:
Lajos
ID:
308899
Card Set:
Róma alapításától a köztársaság fénykoráig
Updated:
2015-10-08 16:49:52
Tags:
történelem
Folders:

Description:
Róma történelme I.
Show Answers: