A Római köztársaság sikerei és válsága

Home > Preview

The flashcards below were created by user Lajos on FreezingBlue Flashcards.


 1. Mivel kárpótolta magát Karthágó az első pun háborúban elszenvedett vereségért?
  Hispánia elfoglalásával
 2. Jellemezze röviden Karthágó-t!
  • - A főniciai Türosz gyarmatvárosa
  • - Köztársaság
  • - Élén két választott vezető tisztségviselő állt
  • - A két vezető rétege- kereskedők és a nagybirtokos arisztokrácia - ellentétes érdekűek
  • -  A földeken zömében rabszolgák dolgoztak
  • - Zsoldoshadserege volt
 3. Mikor volt a második pun háború?
  Kr.e. 218-201.
 4. Honnan támadott a pun sereg a második pun háborúban?
  • Északról, az Alpokon átkelve támadt Itáliára.
  • A Pó völgyében élő gallokat a maga oldalára állítva támadt Rómára.
  • Több súlyos csapást mért a római seregekre.
 5. Mikor volt a Cannae-i csata?
  Kr.e. 216-ban, a Hannibál vezette pun sereg hatalmas győzelmével végződött.
 6. Mit jelent "Hannibal ante portas!"?
  "Hannibál a kapuk előtt!" A Cannae-i csata után Hannibál Róma felé tartott seregével.
 7. Mi hozott fordulatot a második pun háborúban?
  • Cornelius Scipio-t tették meg a római seregek vezérévé.
  • A parasztság besorozásával újabb és újabb seregeket állítottak fel.
  • A rómaiak átkeltek Afrikába, amire Karthágó hazarendelte Hannibált és seregét.
 8. Mikor volt a Zámai csata?
  Kr.e. 202-ben Hannibál serege döntő vereséget szenvedett Scipio csapataitól.
 9. Milyen feltételekkel kötött Róma békét Karthágó-val Kr.e. 201-ben?
  • Karthágó fennhatósága csak a városra és közvetlen környékére terjedt ki.
  • Karthágó flottáját elkobozták.
  • Óriási összegű hadisarcot kellett fizetnie a rómaiak számára.
 10. Mi lett a következménye a második pun háborúnak?
  • Róma a Földközi-tenger nyugati medencéjének korlátlan ura lett.
  • Karthágó elvesztette nagyhatalmi állását.
 11. Mikor volt a harmadik pun háború?
  Kr.e. 149-146.
 12. Mi lett a harmadik pun háború következménye?
  Róma elpusztította és földig lerombolta Karthágó-t, a helyén Africa néven provinciát hoztak létre.
 13. Mikor volt a püdnai csata?
  Kr.e. 168-ban, a rómaiak legyőzték és provinciájukká tették Makedóniát.
 14. Miért volt jelentős Hellász elfoglalása?
  • Az akkori civilizáció központját foglalták el.
  • Achaia néven római provincia lett.
 15. Mik voltak a hódítások gazdasági hatásai?
  • Róma gazdasága fellendült.
  • A provinciákból olcsó gabona áramlott be Rómába. A mezőgazdaság belterjesebbé válhatott (szőlő, olaj, gyümölcs termesztése), ez pedig nagyobb bevételt hozott.
 16. Mik voltak a hódítások társadalmi hatásai?
  • A mezőgazdasági fellendülés a nagybirtokoknak kedvezett. Ők tudták kihasználni a háborúk után beáramló rabszolgák olcsó munkaerejét.
  • Növelte a nagybirtokok versenyelőnyét, hogy Hannibál hadjáratai sok parasztgazdaságot tönkretettek. A távoli hadszínterek miatt egyre hosszabb háborúk is a parasztságot sújtották, mert egyre kevesebb idejük volt gazdálkodni.
 17. Hogyan alakult ki az antik proletariátus?
  • A parasztok egy része nem bírta a versenyt. Eladósodtak, tönkrementek, s elveszítették földjüket. Rómába költöztek, hogy ott keressenek megélhetést. Őbelőlük alakult az antik proletariátus.
  • Műhelyekben dolgoztak, alkalmi munkákat végeztek.
  • Egy részük az ingyenélők tömegét gyarapította, akiket bárki bármilyen célra fel tudott használni nagyon olcsón. Még a szavazatukat is áruba bocsátották.
 18. Hogyan alakult ki a lovagrend?
  • A provinciákkal folytatott kereskedelem növelte kereskedők bevételeit.
  • A gazdag kereskedők megfizették az államnak több évre előre a provinciák adóit, majd azt maguk szedették be. Ez az adóbérlet.
  • Róma törvényei szerint a kereskedelemmel, adóbérlettel foglalkozók nem vállalhattak hivatalt. Így alakult ki a lovagrend, kik hatalmas vagyonnal rendelkeztek, de a poltikai életben közvetlenül nem vettek részt.
 19. Kik tartoztak a senatori rendhez?
  Az a nagybirtokos réteg, akik a senatus tagjai voltak.
 20. Mikor volt néptribunus Tiberius Gracchus?
  Kr.e. 133-ban.
 21. Milyen politikai problémát próbált orvosolni Tiberius Gracchus?
  A parasztság egy részének elnyomorodását, a városi tömeg növekedését.
 22. Mi lett volna Tiberius Gracchus reformjának a lényege?
  A Licinus féle földtörvényt (Kr.e.367) szerette volna felújítani, amely korlátozta a közföldekből (ager publicus) bérelhető földek nagyságát. Mivel ezeket főleg az egykori patríciusok, a kor senatori rendje bérelte, őtőlük kívánt földet elvenni és a földnélküliek között kiosztani.
 23. Mi lett Tiberius Gracchus reformterveinek a  sorsa?
  • A nagyföldbirtokosok, azaz a senatori rend ellenállásán megbukott. 
  • A földreform elindult, de csak nagyon lassan, kevés parasztot juttatott földhöz.
 24. Mi lett Tiberius Gracchus sorsa?
  Mikor a következő évben is néptribunus kívánt lenni, 300 hívével együtt megölték.
 25. Mikor lett néptribunus Caius Grachus, Tiberius Grachus öccse?
  Kr.e. 123-ban.
 26. Mi volt a terve Caius Grachus-nak?
  A Karthágó területén kialakított Africa provinciában szeretett volna letelepíteni a földnélkülieket.
 27. Milyen módon próbált szövetségeseket találni Caius Grachus a terveihez?
  A lovagoknak adóbérletet szeretett volna osztani, az itáliai szövetségeseknek római polgárjogot ígért.
 28. Miért fordult szembe a plebs Caius Grachus-szal?
  A városi szegények, a plebs számára a római polgárjog a megélhetést jelentette, s ezért nem akarták, hogy az itáliai szövetségesek is megkapják.
 29. Mi lett a következménye Caius Grachus földreform-kísérletének?
  A társadalmi feszültségek véres összecsapásba torkolltak, s Caius Grachus öngyilkos lett.
 30. Kik alkották a néppártiakat?
  A politikai hatalomból részesedni akaró lovagrend képviselői, akik megpróbálták a tömeg támogatását megnyerni.
 31. Kikből lettek az optimaták?
  A hatalmát féltő szenatori rend képviselőiből, a köztársasági hagyományok védelmében léptek fel.
 32. Mi okozta a hadsereg válságát?
  A parasztság tönkremenetelét nem sikerült megállítani. A római hadsereg zömét az önmagukat felfegyverző parasztok adták, s emiatt egyre csökkent a hadra foghatók száma.
 33. Miért nem vettek részt szívesen a hadjáratokban a parasztkatonák?
  • A hosszú és távoli szolgálat veszélyeztette az otthoni gazdaságuk működését. 
  • A hadizsákmány nem volt elegendő kárpótlás.
 34. Milyen megoldást kínált a hadsereg problémáira Marius?
  • Márius a néppárt vezére volt. A katonáit nem a parasztok, hanem a vagyontalan római polgárok közül sorozta.
  • 16 évig szolgáltak, s eközben felszerelést, zsoldot és ellátmányt kaptak.
  • Amikor leszereltek, azaz veteránok lettek, földhöz jutottak.
 35. Melyek voltak Marius harcászati újításai?
  • - Mozgékonyabbá tette a hadsereg legnagyobb szervezeti egységét, a légiót.
  • - Bevezette a katonák rendszeres kiképzését.
  • - Egységesítette a katonák fegyverzetét.
  • - A falanxtaktikáról áttértek a manipulusrendszerre:
  •          - A légió három sorban, kisebb egységekben állt fel
  •          - Így jobban tudtak alkalmazkodni a terepviszonyokhoz és az első sorok elfáradt katonáit fel tudták váltani
  •          - Az egységeket külön lehetett irányítani.

Card Set Information

Author:
Lajos
ID:
309313
Filename:
A Római köztársaság sikerei és válsága
Updated:
2015-10-11 19:40:51
Tags:
történelem
Folders:

Description:
Róma történelme II.
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview