Rzym - O prawie i podziale prawa (I)

The flashcards below were created by user riatoz966 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Definicja prawa według Rzymian
  • Brak oficjalnej definicji
  • Przy opisywaniu prawa odwoływali się do wartości moralnych i etycznych (których realizacje ma zapewniać prawo
 2. Koncepcja prawa według Cycerona
  • [Późna republika]
  • Zgodna z Ius Naturae
  • Najwyższa mądrość,zgodna z naturą, która nakazuje co należy trzeba czynić i zakazuje, czego nie wolno
 3. Idea Koncepcja prawa w okresie klasycznym
  • Łączona z pojęciami: Iustitia (sprawied.), Aequitas (Słuszność), Bonum (dobro)
  • Znajomość prawa = teoria prawa + praktyczna zdolność właśc. stos. reguł (ars)
 4. Podstawy kształtujące prawo rzymskie (iura populi romani)
  Ustawy i zwyczaje (leges et mores)
 5. Podział prawa, kryterium użyteczności
  • (Utilitas) i kryterium stos.prawnych przez nie regulowanych
  • Prawo prywatne (ius privatum) - charakter osobisty/majątkowy między podm. prawa
  • Prawo publiczne (ius publicum) - aspekty ustrojowe
  • Teor. ważniejsze to drugie, bo jak rzekł Cyceron: salus populi suprema lex esto
  • (Dobro i bezpieczeństwo ludu niech będzie dla nich najwyższym prawem)
 6. Podział prawa, kryterium sposobu powstawania
  • (Bez względu na to czy priv/publ)
  • Pisane (i. scriptum)
  • Niepisane (i. nonscriptum)
 7. Podział prawa pryw., kryterium zakr. podmiotowego wiązania i obow. przestrzegania
  • P. obywatelskie (I. Quiritium/I. Civile)
  • P. Cudzoziemców (I. Peregrinorum)
  • Podział z powodu zas. personalności prawa
 8. Zas. personalności prawa
  Każdy człowiek ma przestrzegać norm odpowiednich dla swojego civitas (społ. narod., z której pochodził)
 9. Wyjątek(?) od zas. osobowośi prawa
  • Ius gentium (prawo narodów) - ono oparte na zwyczajach i część zwycz. opartyh na zdrowym rozsadku (naturalis ratio)przyjmowane do p. rzym. właśc. obywatelom (cives romani)
  • Później regulowały stosunki między obywatelami rzymskimi w P. urzędniczym (I. Honorarium)
 10. Podział prawa w okr. dominatu
  • Prawo tworzyć mógł już tylko imperator
  • Prawo stare (ius vetus, antiquum) - all normy prawne dawniejsze
  • Prawo nowe (ius novum, extraordinarium) - cesarskie konst. (leges generales)
 11. Czym są prawo naturalne i pozytywne
  • Ius naturae a Ius positivum
  • Rozwinięte za Arystotelesem przez stoików
  • Naturalne - wieczne, powszechne, mądre, zgodne z rozumem, idealne
  • Pozytywne - prawo w państwie
 12. Zależności między prawem pozytywnym a naturalnym
  • I w. p.n.e. - Pozytywne ma wynikać z Naturalnego, czy niezależne?
  • Ratio naturalis - używanie w niektórych problemach - czy to przejaw udziału porz. natural w porz. ludzkim?
  • Argumentowano potrzebe nowych praw przez naturalis ratio - gdy jurysta tak zrobił, było to juz dobitnie potwierdzone
  • Niezgodność praw - np. niewolnictwo - zgodne z ius gentium, ale nie z naturalnym prawem do wolności
  • Stały wzorzec dążeń ustawodawczych - pod wpływem doktr. chrześcijańskiej (przejaw boskiej opatrzności w porzadku wspolnym all ludzi - zapewnioa obecnosc sprawiedliwosci i slusznosci)
 13. Prawo ścisłe a prawo słuszne
  • Ius strictum a ius aequum
  • Prawo ścisłe - to okresu archaicznego, sformalizowane, ścisłe, surowe
  • Prawo słuszne - Przeciwstawiane ścisłemu - prawo oparte na zas. słuszności - czynnik determinujacy tworzenie i korekt. prawa (etyczny ele. uzysk. znacz. prawne)
  • Skargi prawa ścislego (majace swa podst. w dawnym i. civile) - sędzia nie miał możliwości uwzglednienia jakichkolwiek okolicz. stos. łączącego str.
  • Skargi dobrej wiary (iudicia - actiones bonae fidei) - Przyznanie ochrony stos. prawnym opartym na zaufaniu (fides) stron (inaczej niz wyzej); większa rola uznania sędziego
 14. Prawo przedmiotowe
  • (Ius dla jurystów = p. przedmiotowe i podmiotowe)
  • Ogół norm prawnych, które obowiązywały w danym pańtwie 
  • W Rzymie w pierwszej kolejności było to ius civile jako prawo obywatelskie
 15. Prawo podmiotowe
  • Prawo przysługujące określ. podmiotowi prawa - uprawnienie
  • Charakter bezwzględny (skuteczny względem all innych podm. - skutecznośc erga omnes)
  • Charakter względny - skuteczne jedynie względem okr. osoby - drugiej str. stos. prawnego (skuteczność inter pares)
  • Początkowo:
  • Wykonywanie tego prawa przez uprawn. podmiot jest zgodnie z porz. prawne - zgodne z ius
  • Nikt kto wykonuje swoje prawo zgodnie z jego trescia, nie skzodzi drugiemu
  • Później:
  • Nikt nie powinien robić złego użytku z przysługującego mu prawa - bo absolutna dowolność niedobra
  • Brak ogólnej teorii nadużycia p. podmiotowego
 16. Prawo powszechne a szczególne
  • Ius commune a Ius singulare
  • P. powszechne (i. commune) - stanowiace całość ogólnych unormowań, powszechnie wiążących
  • P. szczególne (i. singulare) - wyjątki od ogólnych unormowań jednakowych dla all - to zwłaszcza przywileje (privilegia)
  • Przywileje ze względu na charak. problemu prawnego (privilegia casua)
  • Przywileje ze względu na szczegolny status podmiotów, ktorych dot. (privilegia personae)
  • P. szczególne wg. Juliusza Paulusa - wyjątkowe rozw., które musi byc wyraźnie wprowadzone na podst. decyzji podmiotu odpowiedniego - ze wzgl. na jakas korzyść
Author:
riatoz966
ID:
310241
Card Set:
Rzym - O prawie i podziale prawa (I)
Updated:
2015-10-28 21:16:13
Tags:
asd
Folders:
Rzym z repetytorium
Description:
Dokończyć s. 26-30
Show Answers: