Lotynų sentencijos 2/4

The flashcards below were created by user laura9632 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Atėjau, pamačiau, nugalėjau.
  Veni, vidi, vici.
 2. Draudžiu.
  Veto.
 3. Žinau, kad nieko nežinau.
  Scio, nihil scio.
 4. Vėluojantiems – kaulai.
  Sero veniéntibus ossa.
 5. Kas ieško, tas randa.
  Qui quaerit, réperit.
 6. Nežinojimas nėra pasiteisinimas.
  Ignorántia non est arguméntum.
 7. Neiti priekin – lygu žengti atgal.
  Non prógredi est régredi.
 8. Pažink pats save.
  Nosce te ipsum.
 9. Nė vienos dienos be brūkšnelio (nė dienos be darbo).
  Nulla dies sine línea.
 10. Sveikame kūne, sveika siela.
  Mens sana in córpore sano.
 11. Visa, ką turiu, nešuosi su savimi.
  Omnia mea mecum porto.
 12. O šventasis naivumas!
  O sancta simplícitas!
 13. Kas per laikai, kas per papročiai!
  O témpora, o mores!
 14. Poilsis po darbo.
  Otium post negotium.
 15. Per kančias į žvaigždes.
  Per áspera ad astra.
 16. Amžinas variklis.
  Perpétuum móbile.
 17. Prieš mirties galybę nėra vaistų soduose.
  Contra vim mortis non est medicamen in hortis.
 18. Visų menų kilmingiausia yra medicina.
  Omnium artium nobilíssima medicína est.
 19. Telydi laimė!
  Quod bonum, felix, faustum fortunatúmque sit!
 20. Visi susirinko, visi drauge.
  In córpore.
 21. Slapta.
  Incógnito.
 22. Vyne teisybė, vandenyje sveikata.
  In vino véritas, in aqua sánitas.
 23. Gyvame organizme.  – Mėgintuvėlyje.
  In vivo. – In vitro.
 24. Priesaika.
  Jus jurándum.
 25. Atmink, kad mirsi
  Meménto mori.
Author:
laura9632
ID:
310433
Card Set:
Lotynų sentencijos 2/4
Updated:
2015-10-27 19:07:43
Tags:
fdef
Folders:

Description:
fefe
Show Answers: